Hotărârea nr. 61/2020

Hotarirea Nr.61 din 19-02-2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 19 februarie 2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8928/06.02.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 8930/M1/06.02.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 357 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor terenuri dobândite prin efectul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor terenuri înscrise în cartea funciară în favoarea fostei Comunități Regale a Orașului Arad, conform anexelor nr. 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad cu imobilele terenuri la care se face referire la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, urmând a se efectua operațiunile de publicitate imobiliară corespunzătoare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad 1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02


ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr. 61/19.02.2020 _____a Consiliului Local al Municipiului Arad

Nr.crt

.

Adresă

Nr. C.F.

Nr. topografic/cadastral

Suprafață (mp)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

1.

Calea Romanilor nr.26B

353667 Arad

8569/139/1/2

180

Statul Român

Municipiul Arad

2.

B-dul Decebal nr.34

352310 Arad

1238/b/1/2

83

Statul Român

Municipiul Arad

3.

B-dul Decebal nr.27

345768 Arad

7812/1387/2

16

Statul Român

Municipiul Arad

4.

Armoniei nr.44A-44

345968 Arad

4327/1/140/50/1/2;

4327/1/140/50/2/3;

4327/1/140/49/6/2;

4327/1/140/49/7

224

Statul Român

Municipiul Arad

5.

Armoniei nr.64

304896 Arad

4327/1/140/28/8,

4327/1/140/29/1,

4327/1/140/48/5, 4327/1/140/49/4

250/500

Statul Român

Municipiul Arad

6.

Fântânii nr.1

312725 Arad

3354/1/1/1/1/2

2.731

Statul Român

Municipiul Arad

7.

Fântânii nr.3

344783 Arad

344783

2.267

Statul Român

Municipiul Arad

8.

Bârsei nr.38

350142 Arad

1703/a

443

Statul Român

Municipiul Arad

9.

Arad

307630 Arad

3179/b/2/2

16

Statul Român

Municipiul Arad

10.

Arad

307257 Arad

3179/a/2/2

58

Statul Român

Municipiul Arad

11.

Arad

344965 Arad

67-70/a-b/4/2

13

Statul Român

Municipiul Arad

12.

B-dul Revoluției nr.20B

319795

8580/23.b/4/2

3.150

Statul Român

Municipiul

Arad

Arad

13.

Str. V F.N.

332714 Arad

352-353/c/140-145/a/3/17

50

Statul Român

Municipiul Arad

14.

Arad

345428 Arad

50.51/a-Mureșel

493

Statul Român

Municipiul Arad

15.

Arad

323038 Arad

2419-2420/662/1/16/2-Micălaca

324

Statul Român

Municipiul Arad

16.

Arad

348314 Arad

37-38/a-Mureșel

371

Statul Român

Municipiul Arad

17.

Arad

330126 Arad

3925/1/2

456

Statul Român

Municipiul Arad

18.

Fulgerului nr.20

321836 Arad

321836

738

Statul Român

Municipiul Arad

19.

Poetului

307030 Arad

3877/27

539

Statul Român

Municipiul Arad

20.

Arad

351102 Arad

351102

140

Statul Român

Municipiul Arad

21.

Arad

351103 Arad

351103

364

Statul Român

Municipiul Arad

22.

Arad

353436 Arad

330-332/b/2-Aradul Nou

325/518

Statul Român

Municipiul Arad

23.

Arad

323995 Arad

323995

31

Statul Român

Municipiul Arad

ANEXA NR. 2 la Hotărârea nr. 61/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Nr.crt

.

Adresă

Nr. C.F.

Nr. topografic/cadastral

Suprafață (mp)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

1.

Gheorghe Sion nr.6/a

353631 Arad

352-353/a/1/9-Mureșel

145

Comuna Mureșel

Municipiul Arad

2.

Gheorghe Sion 16

330932 Arad

330932

500

Comuna Mureșel

Municipiul Arad

ANEXA NR. 3 la Hotărârea nr. 61/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Nr.cr

t.

Adresă

Nr. C.F.

Nr. topografic/cadastral

Suprafaț ă (mp)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

1.

Czigler Antoniu nr.4

340509 Arad

340509

3.504

Unitatea Administrativ Teritorială Arad

Municipiul Arad

2.

Rosmarinului

335241 Arad

335241

122

Unitatea Administrativ Teritorială Arad

Municipiul Arad

3.

Arad

340013 Arad

340013

1.500

Unitatea Administrativ Teritorială Arad

Municipiul Arad

4.

Arad

339978 Arad

339978

410

Unitatea Administrativ Teritorială Arad

Municipiul Arad

ANEXA NR. 4 la Hotărârea nr. 61/19.02.2020 _____a Consiliului Local al Municipiului Arad

Nr.crt

.

Adresă

Nr. C.F.

Nr. topografic/cadastral

Suprafață (mp)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

1.

Giordano Bruno nr.17

319527 Arad

319527

349

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

2.

Augustini nr.15

302586 Arad

7363/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

3.

Augustini nr.13

347005 Arad

7364/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

4.

Augustini nr.11

347006 Arad

7365/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

5.

Augustini nr.9

344355 Arad

7366/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

6.

Augustini nr.7

300882 Arad

7367/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

7.

Augustini nr.5

305154 Arad

7368/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

8.

Augustini nr.3

347014 Arad

7369/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

9.

Giordano Bruno nr.1

303227 Arad

303227

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

10.

Augustini nr.30

344362 Arad

7395/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

11.

Augustini nr.28

347015 Arad

7394/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

12.

Auustini nr.24

347013 Arad

7392/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

13.

Augustini nr.22

344356 Arad

7391/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

14.

Giordano Bruno nr.20

328009

7389/6684

360

Comunitatea Orașului

Municipiul

Arad

Liber Regal Arad

Arad

15.

Augustini nr.12

344357 Arad

7385/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

16.

Augustini nr.8

304635 Arad

7383/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

17.

Augustini nr.2

308433 Arad

308433

206

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

18.

Giordano Bruno nr.41

341967 Arad

7350/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

19.

Augustini nr.37

308234 Arad

7352/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

20.

Augustini nr.35

328360 Arad

7353/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

21.

Augustini nr.31

322662 Arad

7355/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

22.

Augustini nr.29

317955 Arad

7356/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

23.

Augustini nr.27

347073 Arad

7357/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

24.

Augustini nr.25

304964 Arad

7358/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

25.

Augustini nr.21

344805 Arad

7360/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

26.

Giordano bruno nr.45

344358 Arad

7348/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

27.

Arad

354043 Arad

4878/3/48/8/2

456

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 53/11.02.2020


Avizat SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8928/06.02.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 8930/M1/06.02.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 357 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor terenuri dobândite prin efectul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor terenuri înscrise în cartea funciară în favoarea fostei Comunități Regale a Orașului Arad, conform anexelor nr. 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad cu imobilele terenuri la care se face referire la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, urmând a se efectua operațiunile de publicitate imobiliară corespunzătoare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GENERAL

SECRETAR


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact M.F.

Cod:PMA-S4-01

ANEXA NR.1

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.______/  .  2020

Nr.crt

.

Adresă

Nr. C.F.

Nr. topografic/cadastral

Suprafață (mp)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

1.

Calea Romanilor nr.26B

353667 Arad

8569/139/1/2

180

Statul Român

Municipiul Arad

2.

B-dul Decebal nr.34

352310 Arad

1238/b/1/2

83

Statul Român

Municipiul Arad

3.

B-dul Decebal nr.27

345768 Arad

7812/1387/2

16

Statul Român

Municipiul Arad

4.

Armoniei nr.44A-44

345968 Arad

4327/1/140/50/1/2;

4324/1/140/50/2/3;

4327/1/140/49/6/2;

4327/1/140/49/7

224

Statul Român

Municipiul Arad

5.

Armoniei nr.64

304896 Arad

4327/1/140/28/8,

4327/1/140/29/1,

4327/1/140/48/5, 4327/1/140/49/4

250/500

Statul Român

Municipiul Arad

6.

Fântânii nr.1

312725 Arad

3354/1/1/1/1/2

2.731

Statul Român

Municipiul Arad

7.

Fântânii nr.3

344783 Arad

344783

2.267

Statul Român

Municipiul Arad

8.

Bârsei nr.38

350142 Arad

1703/a

443

Statul Român

Municipiul Arad

9.

Arad

307630 Arad

3179/b/2/2

16

Statul Român

Municipiul Arad

10.

Arad

307257 Arad

3179/a/2/2

58

Statul Român

Municipiul Arad

11.

Arad

344965 Arad

67-70/a-b/4/2

13

Statul Român

Municipiul Arad

12.

B-dul Revoluției nr.20B

319795 Arad

8580/23.b/4/2

3.150

Statul Român

Municipiul Arad

13.

Str. V F.N.

332714 Arad

352-353/c/140-145/a/3/17

50

Statul Român

Municipiul Arad

14.

Arad

345428 Arad

50.51/a-Mureșel

493

Statul Român

Municipiul Arad

15.

Arad

323038 Arad

2419-2420/662/1/16/2-Micălaca

324

Statul Român

Municipiul Arad

16.

Arad

348314 Arad

37-38/a-Mureșel

371

Statul Român

Municipiul Arad

17.

Arad

330126 Arad

3925/1/2

456

Statul Român

Municipiul Arad

18.

Fulgerului nr.20

321836 Arad

321836

738

Statul Român

Municipiul Arad

19.

Poetului

307030 Arad

3877/27

539

Statul Român

Municipiul Arad

20.

Arad

351102 Arad

351102

140

Statul Român

Municipiul Arad

21.

Arad

351103 Arad

351103

364

Statul Român

Municipiul Arad

22.

Arad

353436 Arad

330-332/b/2-Aradul Nou

325/518

Statul Român

Municipiul Arad

23.

Arad

323995 Arad

323995

31

Statul Român

Municipiul Arad

ANEXA NR.2

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.______/  .  2020

Nr.crt

.

Adresă

Nr. C.F.

Nr. topografic/cadastral

Suprafață (mp)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

1.

Gheorghe Sion nr.6/a

353631 Arad

352-353/a/1/9-Mureșel

145

Comuna Mureșel

Municipiul Arad

2.

Gheorghe Sion 16

330932 Arad

330932

500

Comuna Mureșel

Municipiul Arad

ANEXA NR.3

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr./.,2020

Nr.cr

t.

Adresă

Nr. C.F.

Nr. topografic/cadastral

Suprafaț ă (mp)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

1.

Czigler Antoniu nr.4

340509 Arad

340509

3.504

Unitatea Administrativ Teritorială Arad

Municipiul Arad

2.

Rosmarinului

335241 Arad

335241

122

Unitatea Administrativ Teritorială Arad

Municipiul Arad

3.

Arad

340013 Arad

340013

1.500

Unitatea Administrativ Teritorială Arad

Municipiul Arad

4.

Arad

339978 Arad

339978

410

Unitatea Administrativ Teritorială Arad

Municipiul Arad

ANEXA NR.4

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.______/  .  2020

Nr.crt

.

Adresă

Nr. C.F.

Nr. topografic/cadastral

Suprafață (mp)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

1.

Giordano Bruno nr.17

319527 Arad

319527

349

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

2.

Augustini nr.15

302586 Arad

7363/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

3.

Augustini nr.13

347005 Arad

7364/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

4.

Augustini nr.11

347006 Arad

7365/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

5.

Augustini nr.9

344355 Arad

7366/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

6.

Augustini nr.7

300882 Arad

7367/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

7.

Augustini nr.5

305154 Arad

7368/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

8.

Augustini nr.3

347014 Arad

7369/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

9.

Giordano Bruno nr.1

303227 Arad

303227

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

10.

Augustini nr.30

344362 Arad

7395/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

11.

Augustini nr.28

347015 Arad

7394/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

12.

Auustini nr.24

347013 Arad

7392/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

13.

Augustini nr.22

344356 Arad

7391/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

14.

Giordano Bruno nr.20

328009

7389/6684

360

Comunitatea Orașului

Municipiul

Arad

Liber Regal Arad

Arad

15.

Augustini nr.12

344357 Arad

7385/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

16.

Augustini nr.8

304635 Arad

7383/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

17.

Augustini nr.2

308433 Arad

308433

206

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

18.

Giordano Bruno nr.41

341967 Arad

7350/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

19.

Augustini nr.37

308234 Arad

7352/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

20.

Augustini nr.35

328360 Arad

7353/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

21.

Augustini nr.31

322662 Arad

7355/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

22.

Augustini nr.29

317955 Arad

7356/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

23.

Augustini nr.27

347073 Arad

7357/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

24.

Augustini nr.25

304964 Arad

7358/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

25.

Augustini nr.21

344805 Arad

7360/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

26.

Giordano bruno nr.45

344358 Arad

7348/6684

360

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

27.

Arad

354043 Arad

4878/3/48/8/2

456

Comunitatea Orașului Liber Regal Arad

Municipiul Arad

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 8928/06.02.2020

REFERA T DE APROBARE

Având în vedere necesitatea efectuării publicității imobiliare pentru a actualiza inventarul bunurilor proprietate privată a Municipiului Arad, consider oportun adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens, conform anexelor care fac parte integrantă din acest proiect.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PRIVAT

Nr. 8930/M1/06.02.2020

RAPORT privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Având în vedere necesitatea actualizării inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Arad al unor imobile - terenuri, în vederea efectuării publicității imobiliare, conform prevederilor art. 36(1) din Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „ terenuri aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzut în art. 26”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul proiect.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,


Ec. Linda Ocenic


Cj. Ștefan Szuchanszki

Avizat juridic, Cj. Lăcrimioara Mihale