Hotărârea nr. 60/2020

Hotarirea Nr.60 din 19-02-2020 privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilelor DE 1959 si DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 60 din 19 februarie 2020

privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11059/13.02.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr.ad. 11060/13.02.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 23 lit. a) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 888 din Legea 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În considerarea prevederilor art. 29 alin. (7) din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a), art 357 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor terenuri rămase după lichidarea CAP Micălaca, având categoria de folosință drum, situate în intravilanul Municipiului Arad, identificate prin indicativele DE 1959, respectiv DE 1962, precum și efectuarea demersurilor necesare realizării operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor mai sus menționate, conform documentatiei tehnice elaborată de SC Topovas Plan SRL, prevăzută în anexele 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad se actualizează în mod corespunzător.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar si se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 63 din 13.02. 2020


Avizat

SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11059/13.02.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr.ad. 11060/13.02.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 23 lit. a) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 888 din Legea 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În considerarea prevederilor art. 29 alin. (7) din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a), art 357 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor terenuri rămase după lichidarea CAP Micălaca, având categoria de folosință drum, situate în intravilanul Municipiului Arad, identificate prin indicativele DE 1959, respectiv DE 1962, precum și efectuarea demersurilor necesare realizării operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor mai sus menționate, conform documentatiei tehnice elaborată de SC TOPOVAS PLAN SRL, prevăzută în anexele 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad se actualizează în mod corespunzător.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar si se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             SECRETAR GENERAL

Cod PMA S4 01

Marius Tâc/Rodica Drăgan

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 11059/13.02.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea clarificării și a reglementării regimului juridic a imobilelor având categoria de folosință drum de exploatare,situate în intravilanul Municipiului Arad, identificate prin indicativele DE 1959, respectiv DE 1962, foste drumuri de exploatare din perimetrul fostului CAP Micălaca, pentru asigurarea aplicării prevederilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 18/1991, privind Fondul Funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în vederea efectuării demersurilor legale necesare realizării procedurilor de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor proprietate privată mai sus indicate, propun adoptarea unui proiect de hotărâre având următorul obiect: Atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Arad, respectiv efectuarea demersurilor necesare în vederea realizării operațiunilor de primă înscriere în Cartea Funciară.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

BIROUL CADASTRU EXTRAVILAN, FOND FUNCIAR

Nr. 11060/13.02.2020

pentru proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Arad, respectiv efectuarea demersurilor necesare în vederea realizării operațiunilor de primă înscriere în Cartea Funciară.

Văzând inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de Aprobare având nr. 1060/13.02.2020;

Având în vedere necesitatea clarificării și a reglementării regimului juridic a imobilelor având categoria de folosință drum de exploatare, situate în intravilanul Municipiului Arad, identificate prin indicativele DE 1959, respectiv DE 1962, imobile rezultate și nerevendicate de persoanele îndreptățite în urma finalizării operațiunilor de lichidare a organizației cooperatiste, precum și necesitatea efectuării demersurilor de primă înscriere a acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Ținând cont de faptul că eventualii terți îndreptățiți la revendicarea bunurilor rămase în urma finalizării operațiunilor de lichidare a fostelor organizații cooperatiste de stat nu aveau vocatia dobândirii drumurilor;

În considerarea prevederilor art. 29 alin. (7) din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 21 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 888 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În virtutea prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin.(14), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g), alin. 196 alin. (1) lit. a) și art. 357 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

P R O P U N E M

Adoptarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local având următorul obiect de reglementare : Atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Arad, respectiv efectuarea demersurilor necesare în vederea realizării operațiunilor de primă înscriere a acestora în Cartea Funciară.

ȘEF BIROU, DRĂGAN Livia Rodica

CONSILIER JURIDIC, ȚÂC Marius Paul

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 1000
Nr. parcela

' ■■ -1

Categoria de folosința

-

Suprafața măsurată (mp)

Mențiuni

1

drum 1__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2040

Imobi neimprejmuit

L -                                    ....                                                                                                 .1

B. Date referitoare ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

*

-

L_____________________'___________________ ,

¥

*

J?--—

*

*■

ți '                   -

-____

€1

totati tpasurata a imobilului = 2040 mp

£ Sudata totala din act = 2040 mp


Ififin e.


Inspector


3?ftîasur,jJțrjjg£^i teren,,

jui«aJmemayeîSa§frtttttr«t


Confirm Introducerea Imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Jr             TL

27 01.2020 z Semnaturi


ia din tereit

/


îmi


Semnătura si parafa

Data:................«.......


£25900.
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 1000


Nr, cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa Imobilului

1811

Intravilan Arad,


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT);

-

Aradcad 352207


cabina


cabina

>arta


cad.303484 A1959/1/1Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața măsurată (mp)

Mențiuni

1

drum

1811

__

imobil nelmprejmuit


1

Cod

Destinația

— _ —.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

---

-

-

_

-

-

-

—_ .

..

soinâ

otal

i-ff              -

_________

^Suprafața t<inspectorConfirm introducerea Imobilului In baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură sl parafa

Data:......................