Hotărârea nr. 6/2020

Hotarirea Nr.6 din 16-01-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 16 ianuarie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 22 din 10.01.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică ordinară, în ziua de joi, 16 ianuarie 2020, ora 9,30,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 6/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

O R D I N E D E Z I

 • 1.   Proiect de hotărâre nr. 7/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad - inițiativa primarului. Retras de pe ordinea de zi

 • 2.   Proiect de hotărâre nr. 11/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad- inițiativa primarului.

 • 3.   Proiect de hotărâre nr. 12/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019 - inițiativa primarului.

 • 4.   Proiect de hotărâre nr. 531/2019 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai - inițiativa primarului

 • 5.   Proiect de hotărâre nr. 551/2019 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului Bujac și cartierului Micalaca - inițiativa primarului

 • 6.   Proiect de hotărâre nr. 14/2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021- inițiativa primarului.

 • 7.   Proiect de hotărâre nr. 15/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad- inițiativa primarului.

 • 8.   Proiect de hotărâre nr. 2/2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 9.   Proiect de hotărâre nr. 8/2020 privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr. 36-38- inițiativa primarului.

 • 10.   Proiect de hotărâre nr. 13/2020 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 11.   Proiect de hotărâre nr. 3/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006- inițiativa primarului.

 • 12.   Proiect de hotărâre nr. 4/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți” - inițiativa primarului.

 • 13.   Proiect de hotărâre nr. 5/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului României nr. 51/1998 - inițiativa primarului.

 • 14.   Proiect de hotărâre nr. 6/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului

de performanță” - inițiativa primarului.

 • 15.   Proiect de hotărâre nr. 10/2020 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor- inițiativa primarului.

 • 16.   Proiect de hotărâre nr. 9/2020 cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad - inițiativa primarului.

 • 17.   Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019 și a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019.

 • 18.   Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna noiembrie 2019.

 • 19.   Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 20.    Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2019

Cod PMA -S4-02