Hotărârea nr. 59/2020

Hotarirea Nr.59 din 19-02-2020 pentru îndreptarea erorii materiale din art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spatii comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad si CF nr. 340139 - Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 59 din 19 februarie 2020 pentru îndreptarea erorii materiale din art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 10609/12.02.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 10608/12.02.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 616 / 2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 -Arad și CF nr. 340139 - Arad

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Art. 1 din Hotărârea nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad se modifică în sensul îndreptării erorii materiale privind denumirea documentației de urbanism și va avea următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: FGG Immobilien SRL;

 • 2. Elaborator: BIA arh. Vesea Ionel Mircea, specialist cu drept de semnătură RUR; arh. Vesea IonelMircea, proiect nr. 18.02/2018;

 • 3. Parcelele care fac obiectul prezentului P.U.Z. sunt identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139-Arad; categoria de folosință de arabil în intravilan; suprafața de 31924mp.

Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Ddezvoltare Urbană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Proiect

AVIZAT:

JUDEȚUL ARAD

Nr. 60/13.02.2020

SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.____

din

Lilioara Stepanescu

pentru îndreptarea erorii materiale din art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU):

Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad,

pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 10609/12.02.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 10608/12.02.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 616 / 2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Art. 1 din Hotărârea nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad se modifică în sensul îndreptării erorii materiale privind denumirea documentației de urbanism și va avea următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: FGG Immobilien SRL;

 • 2. Elaborator: BIA arh. Vesea Ionel Mircea, specialist cu drept de semnătură RUR; arh. Vesea Ionel Mircea, proiect nr. 18.02/2018;

 • 3. Parcelele care face obiectul prezentului P.U.Z. sunt identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139-Arad; categoria de folosință de arabil în intravilan; suprafața de 31924mp.

Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE

pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 616 / 2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad,

pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad

 • - beneficiar: FGG Immobilien SRL

 • - elaborator: BIA arh. Vesea Ionel Mircea, specialist cu drept de semnătură RUR; arh. Vesea Ionel Mircea, proiect nr. 18.02/2018

Având în vedere:

 • - Hotărârea nr. 616 / 2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad;

 • -  Raportul de specialitate nr.  întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 616 / 2019;

 • -  din eroare, la redactarea proiectului de hotărâre pentru Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad, la art. I, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a inserat greșit denumirea documentației de urbanism;

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se îndrepte eroarea materială din cuprinsul Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad, în sensul înlocuirii denumirii documentației de urbanism menționată în art. I, după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: Spații comerciale, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: FGG Immobilien SRL;

 • 2. Elaborator: BIA arh. Vesea Ionel Mircea, specialist cu drept de semnătură RUR; arh. Vesea Ionel Mircea, proiect nr. 18.02/2018;

 • 3. Parcelele care face obiectul prezentului P.U.Z. sunt identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139-Arad; categoria de folosință de arabil în intravilan; suprafața de 31924mp.

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

P R I M A R Bibart Calin

Red./Verif. AG/DS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad,

pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad

 • - beneficiar: FGG Immobilien SRL

 • - elaborator: BIA arh. Vesea Ionel Mircea, specialist cu drept de semnătură RUR; arh. Vesea Ionel Mircea, proiect nr. 18.02/2018

Având în vedere:

 • - Hotărârea nr. 616 / 2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad;

 • -  din eroare, la redactarea proiectului de hotărâre pentru Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad, la art. I, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a inserat greșit denumirea documentației de urbanism;

PROPUNEM

Adoptarea unei hotărâri prin care să se îndrepte eroarea materială din cuprinsul Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad, în sensul înlocuirii denumirii documentației de urbanism menționată în art. I, după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: Spații comerciale, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: FGG Immobilien SRL;

 • 2. Elaborator: BIA arh. Vesea Ionel Mircea, specialist cu drept de semnătură RUR; arh. Vesea Ionel Mircea, proiect nr. 18.02/2018;

 • 3. Parcelele care face obiectul prezentului P.U.Z. sunt identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139-Arad; categoria de folosință de arabil în intravilan; suprafața de 31924mp.

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

Arhitect Șef arh. Radu Drăgan

Șef Serviciu, arh. Dinulescu Sandra


Consilier, Angelica Giura

VIZA JURIDICA