Hotărârea nr. 58/2020

Hotarirea Nr.58 din 19-02-2020 privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 58 din 19 februarie 2020 privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 10.321/12.02.2020,

Analizând Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 10.323/12.02.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 9/2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI și extrasele CF352865 Arad și CF 351310 Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă pentru strada ALBĂ, situată în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI-teren proprietate privată, conform extraselor de carte funciară prezentate și a anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

PROIECT

Nr. 55/12.02.2020


Avizat SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD muniCipiul ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 10.321/12.02.2020,

Analizând Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 10.323/12.02.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 9/2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI și extrasele CF352865 Arad și CF 351310 Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă pentru strada ALBĂ, situată în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI-teren proprietate privată, conform extraselor de carte funciară prezentate și a anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții Red./Dact. Doina Gălășel

Cod:PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 10.321 din 12.02.2020

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

- Modificările formei amplasamentului teritoriului de stradă -strada ALBĂ, în interiorul cartierului GAI;

-Prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 48/2003;

În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Arad nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ, conform anexă în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE AL INIȚIATORULUI

Față de cele de mai sus, propun promovarea unui proiect de hotărâre pentru modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ, conform anexă:

P R I M A R Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

SERVICIUL DATE URBANE ȘI SPAȚIALE, EVIDENȚĂ CONSTRUCȚII ’

Nr. 10.323 /A2/12.02.2020

R A P O R T

Referitor la : Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat cu nr. 10.321 din.12.02.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad:

Obiect : propunerea privind promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ, conform anexe. Comparativ cu schița prezentată la proiectul de hotărâre, în baza căruia s-a atribuit denumirea de stradă, respectiv Hotărârea nr. 9 din 16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, schița prezentată pentru atribuirea numerelor administrative este diferită.

Față de cele de mai sus, propunem promovarea unui proiect de hotărâre pentru modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ, conform anexă.

ARHITECT ȘEF arh. Radu Drăgan

ȘEF SERVICIU, ing. Doina Gălășel


Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții Red./Dact.Doina Gălășel