Hotărârea nr. 56/2020

Hotarirea Nr.56 din 19-02-2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului si al cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul scolar 2019 - 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 56 din 19 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 10.840/13.02.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 10.841/13.02.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În considerarea prevederilor art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020 și ale Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare solicitările primite din partea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Arad cu privire la tipul și numărul de burse pentru semestrul II, an școlar 20192020,

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020 și va avea următorul conținut:

,,Art. 2. Se stabilește numărul burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020, astfel”:

 • a) Burse de performanță: 127

 • b) Burse de merit: 7033

 • c) Burse de studiu: 77

 • d) Burse de ajutor social: 1982.

Art. II. (1) Bursele stabilite conform art. I, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, se vor repartiza unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform anexei la prezenta hotărâre.

 • (2) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor achita lunar bursele repartizate către beneficiarii acestora, până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

 • (3) Unitățile de învățământ preuniversitar vor face dovada achitării lunare a burselor prin transmiterea copiilor de pe documentul de plată și a unei situații privind numărul burselor achitate la adresa de e-mail: invatamant@primariaarad.ro.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

Art. IV. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Arad, Serviciul Buget și Serviciul învățământ, Sănătate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Învățământ, Sănătate

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 56/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Tabel nominal

cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Arad pentru care au fost aprobate burse semestrul II, anul școlar 2019-2020

Nr.

Crt.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. elevi 20192020

Burse de perf.

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total Burse Unitate

1

COLEGIUL NAȚIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD

1055

15

845

0

1

861

2

COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD

955

7

496

0

191

694

3

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

761

9

324

1

223

557

4

COLEGIUL NAȚIONAL "PREPARANDIA DIMITRIE

ȚICHINDEAL" ARAD

1415

6

764

1

1

772

5

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE GOLDIȘ" ARAD

1461

8

780

4

164

956

6

COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRĂGOI" ARAD

1000

34

505

0

248

787

7

COLEGIUL "CSIKY GERGELY" ARAD

559

0

172

8

135

315

8

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD

882

6

426

7

35

474

9

LICEUL TEOLOGIC

PENTICOSTAL ARAD

208

0

90

5

117

212

10

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX ARAD

89

0

41

0

45

86

11

LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD

1465

5

593

1

105

704

12

LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD

1225

11

365

1

6

383

13

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

651

0

106

20

73

199

14

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD

526

0

6

0

6

12

15

LICEUL TEHNOLOGIC DE

ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB"

ARAD

384

0

37

2

19

58

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

934

1

147

2

75

225

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD

686

0

20

0

15

35

18

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD

673

0

45

0

122

167

19

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO "HENRI COANDĂ" ARAD

572

0

8

10

25

43

20

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN"ARAD

372

0

12

0

56

68

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD

524

2

72

0

25

99

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN"ARAD

573

0

54

0

35

89

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD

250

0

0

0

42

42

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD

376

0

0

0

48

48

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD

433

6

83

0

31

120

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD

513

2

163

0

13

178

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUȘ" ARAD

697

4

179

0

50

233

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD

621

6

170

0

26

202

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD

988

5

330

15

30

380

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD

839

0

200

0

20

220

TOTAL BURSE

21687

127

7033

77

1982

9219

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

Avizat SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 58/13.02.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 10.840/13.02.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 10.841/13.02.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În considerarea prevederilor art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020 și ale Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare solicitările primite din partea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Arad cu privire la tipul și numărul de burse pentru semestrul II, an școlar 20192020,

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020 și va avea următorul conținut:

,,Art. 2. Se stabilește numărul burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020, astfel”:

 • e) Burse de performanță: 127

 • f) Burse de merit: 7033

 • g) Burse de studiu: 77

 • h) Burse de ajutor social: 1982.

Art. II. (1) Bursele stabilite conform art. I, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, se vor repartiza unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor achita lunar bursele repartizate către beneficiarii acestora, până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

Serviciul Învățământ, Sănătate                                                                          Cod.PMA-S4-01

Red./Dact. Bătrîn loan

(3) Unitățile de învățământ preuniversitar vor face dovada achitării lunare a burselor prin transmiterea copiilor de pe documentul de plată și a unei situații privind numărul burselor achitate la adresa de e-mail: invatamant@primariaarad.ro.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

Art. IV. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Arad, Serviciul Buget și Serviciul învățământ, Sănătate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Tabel nominal cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Arad pentru care au fost aprobate burse semestrul II, anul școlar 2019-2020

Nr.

Crt.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. elevi 20192020

Burse de perf.

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total Burse Unitate

1

COLEGIUL NAȚIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD

1055

15

845

0

1

861

2

COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD

955

7

496

0

191

694

3

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

761

9

324

1

223

557

4

COLEGIUL NAȚIONAL "PREPARANDIA DIMITRIE

ȚICHINDEAL" ARAD

1415

6

764

1

1

772

5

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE GOLDIȘ" ARAD

1461

8

780

4

164

956

6

COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRĂGOI" ARAD

1000

34

505

0

248

787

7

COLEGIUL "CSIKY GERGELY" ARAD

559

0

172

8

135

315

8

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD

882

6

426

7

35

474

9

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD

208

0

90

5

117

212

10

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX ARAD

89

0

41

0

45

86

11

LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD

1465

5

593

1

105

704

12

LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD

1225

11

365

1

6

383

13

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

651

0

106

20

73

199

14

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD

526

0

6

0

6

12

15

LICEUL TEHNOLOGIC DE

ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB"

ARAD

384

0

37

2

19

58

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

934

1

147

2

75

225

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD

686

0

20

0

15

35

18

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD

673

0

45

0

122

167

19

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO "HENRI COANDĂ" ARAD

572

0

8

10

25

43

20

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN"ARAD

372

0

12

0

56

68

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD

524

2

72

0

25

99

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN"ARAD

573

0

54

0

35

89

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD

250

0

0

0

42

42

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD

376

0

0

0

48

48

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD

433

6

83

0

31

120

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD

513

2

163

0

13

178

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUȘ" ARAD

697

4

179

0

50

233

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD

621

6

170

0

26

202

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD

988

5

330

15

30

380

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD

839

0

200

0

20

220

TOTAL BURSE

21687

127

7033

77

1982

9219

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 10.840 din 13.02.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământulpreuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020 și ale Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 potrivit căruia: „Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli.. .d) cheltuieli cu bursele elevilor.”

Conform prevederilor art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare faptul că fondurile aprobate în Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad în anul 2020, pentru acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, acoperă doar solicitările aferente semestrului II din anul școlar 2019-2020,

P R O P U N

Modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, în vederea soluționării solicitărilor formulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat, ca urmare a modificării situației școlare a elevilor beneficiari.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 10.841/13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 10.840/13.02.2020 al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, având ca obiect:

Modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea nufărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020

Considerente juridice

-Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

-Hotărârea Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019 - 2020

-Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare

Considerente tehnice și economice

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu, respectiv burse de ajutor social, iar cuantumul și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.

Lista elevilor care beneficiază de burse de merit, de burse de studiu, respectiv burse de ajutor social, este actualizată semestrial în funcție de modificările apărute în situația școlară a elevilor, respectiv în veniturile nete ale familiei pentru beneficiarii burselor de studiu și ajutor social.

Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul Municipiului Arad.

Pentru semestrul II unitățile de învățământ preuniversitar de stat au comunicat și solicitat Primăriei Municipiului Arad modificarea numărului de burse, ca urmare a schimbărilor survenite în situația școlară a elevilor.

Serviciul învățământ, Sănătate a centralizat solicitările unităților de învățământ și a operat modificările apărute. Bursele de performanță, merit și studiu se vor acorda în perioada ianuarie - iunie 2019, iar bursele de ajutor social se vor acorda în perioada ianuarie-septembrie 2019, în cuantumul stabilit prin Hotărârea nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Estimăm că valoarea totală a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu bursele pentru semestrul II, an școlar 2019-2020, este de aprox.4.000.000 lei. Această valoare a rezultat prin înmulțirea numărului de burse propuse cu cuantumul aprobat al acestora și cu numărul de luni în care se desfășoară procesul de învățământ (aproximativ 5 luni, respectiv 8 luni pentru bursele sociale).

Fondurile aprobate la Capitolul 65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT, în Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad în anul 2020, pentru acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, acoperă doar solicitările aferente semestrului II din anul școlar 2019-2020.

Pentru anul școlar 2019-2020 numărul și cuantumul burselor a fost stabilit prin Hotărârea nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Având în vedere cele expuse mai sus:

P R O P U N E M

 • 1) Modificarea numărului de burse stabilit la art. 2 din Hotărârea nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind numărul burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, astfel:

 • a) Burse de performanță: 127 (131 inițial)

 • b) Burse de merit: 7033 (5283 inițial)

 • c) Burse de studiu: 77 (56 inițial)

 • d) Burse de ajutor social: 1982 (2169 inițial)

 • 2) Repartizarea burselor către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, conform solicitărilor acestora, în forma prezentată în anexa la proiectul de hotărâre.

Director Executiv, Eliza Barbura

Director Executiv

Claudia Grozavu


Șef Serviciu, loan Bătrîn


Șef Serviciu, Olimpia Stoica

Viza Serviciului Juridic, contencios Nume și prenume

Semnătura__________________