Hotărârea nr. 55/2020

Hotarirea Nr.55 din 19-02-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 55 din 19 februarie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 242 din 13.02.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică ordinară, în ziua de miercuri, 19 februarie 2020, ora 14,00,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (17 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 55/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

O R D I N E D E Z I

 • 1.  Proiect de hotărâre nr. 58/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020 - inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 64/2020 privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad. -inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 55/2020 privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai, pentru strada Albă - inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre nr. 60/2020 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad- inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 63/2020 privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile-inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre nr. 53/2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre nr. 46/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 90 sc. A - inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre nr. 549/2019 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul - construcție „Creșă UTA”, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C - inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre nr. 47/2020 cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad - inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 50/2020 cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019 - inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 48/2020 pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită - inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 49/2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 14/2020 -inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 59/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală -inițiativa Viceprimarului Ionel Bulbuc.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 56/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019 - inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 57/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019 -inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 61/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 62/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad- inițiativa

primarului

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 51/2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație - inițiativa primarului.

 • 19. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 23 decembrie 2019.

 • 20. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 10 ianuarie 2020.

 • 21. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 ianuarie 2020.

 • 22. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2020.

 • 23. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna ianuarie 2020 și principalele activități programate pentru luna februarie 2020.

 • 24. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 25. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2020

Cod PMA -S4-02