Hotărârea nr. 53/2020

Hotarirea Nr.53 din 31-01-2020 pentru constatarea încetării de drept a folosintei gratuite a terenului situat în str. I. R. Sirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 53 din 31 ianuarie 2020 pentru constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, exprimată în referat de aprobare nr. 5146/27.01.2020,

Analizând raportul nr. 5150/27.01.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând seama de Hotărârea nr. 127/1997 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind transmiterea în folosință a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul de Stat Arad,

Conform Hotărârii nr. 112/1999 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind declararea de interes public local a Filarmonicii de Stat Arad, Teatrului de Stat Arad și Teatrului de Marionete Arad,

În baza Protocolului privind acordul comun al Consiliului Local al Municipiului Arad și Consiliului Județean Arad referitor la reglementarea juridică - în limita prevederilor Legilor nr. 31/1990, nr. 69/1991 și nr. 213/1998 - a activităților de termoficare, transport public, apă-canal, precum și a situației instituțiilor de cultură din Arad,

Văzând Extrasul de Carte Funciară nr. 311932 Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a folosinței gratuite, atribuită către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a terenului intravilan, în suprafață de 1.159 mp, situat în Arad, str. I. R . Șirianu nr. 6/A, înscris în CF nr. 311932 Arad, prin Hotărârea nr. 127/1997 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2. Imobilul identificat cu numărul de inventar 3600570, aparținând domeniului privat al municipiului Arad, revine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, urmând a se stabili ulterior forma de gestiune a acestuia.

Art. 3. Terenul prevăzut la art. 1 trece în proprietatea publică a municipiului Arad, cu destinația de curți - construcții.

ART. 4. Se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad prin cuprinderea terenului identificat în CF nr. 311932 Arad, nr. cad. 311932, în suprafață de 1.159 mp și, în mod corespunzător, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică Serviciului Evidență Domeniul Public și celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

PROIECT

Nr. 41/27.01.2020


MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

pentru constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat

în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, exprimată în referat de aprobare nr. 5146/27.01.2020,

Analizând raportul nr. 5150/27.01.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând seama de Hotărârea nr. 127/1997 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind transmiterea în folosință a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul de Stat Arad,

Conform Hotărârii nr.112/1999 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind declararea de interes public local a Filarmonicii de Stat Arad, Teatrului de Stat Arad și Teatrului de Marionete Arad,

În baza Protocolului privind acordul comun al Consiliului Local al Municipiului Arad și Consiliului Județean Arad referitor la reglementarea juridică - în limita prevederilor Legilor nr.31/1990, nr.69/1991 și nr.213/1998 - a activităților de termoficare, transport public, apă-canal, precum și a situației instituțiilor de cultură din Arad,

Văzând Extrasul de Carte Funciară nr. 311932 Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a folosinței gratuite, atribuită către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a terenului intravilan, în suprafață de 1.159 mp, situat în Arad, str. I. R . Șirianu nr. 6/A, înscris în CF nr. 311932 Arad, prin Hotărârea nr. 127/1997 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2. Imobilul identificat cu numărul de inventar 3600570, aparținând domeniului privat al municipiului Arad, revine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, urmând a se stabili ulterior forma de gestiune a acestuia.

Art. 3. Terenul prevăzut la Art. 1 trece în proprietatea publică a municipiului Arad, cu destinația de curți - construcții.

ART. 4. Se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad prin cuprinderea terenului identificat în CF nr. 311932 Arad, nr. cad 311932, în suprafață de 1.159 mp și, în mod corespunzător, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică Serviciului Evidență Domeniul Public și celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       SECRETAR GENERAL

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./Dact. M.B.

Cod:PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 5146/27.01.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență   a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic loan Slavici Arad”, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Prin Hotărârea nr. 127/1997 a Consiliului Local al Municipiului Arad, terenul intravilan cu destinația de curți - construcții în suprafață de 1.159 mp, situat în Arad, str. I. R . Șirianu nr. 6/A, înscris în CF nr. 311932 Arad se transmite în folosință gratuită pe termen de 50 ani către Teatru Ioan Slavici Arad, teren pe care sunt amplasate atelierul de tâmplărie, magaziile de materiale și decoruri, precum și garajul teatrului.

Ținând cont de Hotărârea nr. 112/1999 a Consiliului Local al Municipiului Arad, Teatru loan Slavici Arad se declară instituție de interes public local și trece de sub autoritatea Consiliului Județean Arad sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, împreună cu patrimoniul acestuia, în condițiile Legii nr.213/1998.

Ca urmare a celor de mai sus, nu se justifică administrarea terenului de către instituția de cultură, trecând în administrarea autorității administrației publice locale.

În acest sens, consider oportun adoptarea unei hotărâri în acest sens.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

Nr. 5150/27.01.2020

R A P O R T

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5146/27.01.2020, a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare a unui proiect de hotărâre pentru constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic loan Slavici Arad;

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană, ale municipiului București și locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - faptul că prin Hotărârea nr. 127/1997 a Consiliului Local al Municipiului Arad, terenul intravilan cu destinația de curți - construcții în suprafață de 1.159 mp, situat în Arad, str. I. R . Șirianu nr. 6/A, înscris în CF nr. 311932 Arad se transmite în folosință gratuită, pe termen de 50 ani, către Teatru Ioan Slavici Arad, teren pe care sunt amplasate atelierul de tâmplărie, magaziile de materiale și decoruri, precum și garajul teatrului;

  • -  Hotărârea nr. 112/1999 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind declararea de interes public local a Filarmonicii de Stat Arad, Teatrului de Stat Arad și Teatrului de Marionete Arad;

  • - că există la nivel local o preocupare extrem de serioasă în ceea ce privește rolul și contribuția culturii atât la procesul educativ cât și în cultivarea creativității și inovației cetățenilor;

  • -  că instituțiile culturale sunt apreciate din perspectiva propriei contribuții la procesul de formare a unei personalități bine definite a populației;

Autoritatea locală consideră că terenul situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, aflat în prezent în administrarea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, este necesar a reveni în administrarea sa.

Ținând cont de cele mai sus menționate

P R O P U N E M:

Abrogarea Hotărârii nr. 127/1997 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind transmiterea în folosință a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/a, către Teatrul de Stat Arad.

Director executiv                                        Șef Șerviciu

Ștefan Szuchanszki                                     Mihaela

Balaș