Hotărârea nr. 52/2020

Hotarirea Nr.52 din 31-01-2020 privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 52 din 31 ianuarie 2020 privind adoptarea Bugetului Generai de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 2114/14 ianuarie 2020,

Luând în considerare Referatul nr. 2115/14 ianuarie 2020 al Direcției Economice,

Ținând cont de Adresele nr.356/13.01.2020 și nr. 357/13.01.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 1640/13.01.2020 și nr. 1642/13.01.2020,

Având în vedere Propunerile de buget pe anul 2020 depuse de ordonatorii de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad,

Luând în considerare Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2020 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad,

Nota de fundamentare nr. 2163/Z1/15.01.2020 a Compartimentului Administrare Zone Industriale, adresele nr. 258/23.01.2020 a Centrului Municipal de Cultură Arad, nr. 2839/16.01.2020 a Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” Arad, nr. 5260/27.01.2020 a dnei Cismașiu Mariana, consilier local,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2/10.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 51/2020 privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 501/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

Luând în considerare adoptarea hotărârii 16 de voturi pentru și 4 consilieri nu au participat la vot (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

în temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (I), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: (7) Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2020, în sumă de 503.176 mii lei, conform Anexei J, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (I) se va suplimenta după repartizarea prin Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice, a sumelor defalcate din TVA aferente costului standard per elev/preșcolar pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul particular acreditat pentru anul 2020, ce vor fi aprobate prin Hotărâri ale Guvernului României.

Art. 2: (1) Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2020, în sumă de 560.994 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin.(l) se va majora la capitolul 65.02 “învățământ”, în urma aprobării și repartizării costului standard per elev/preșcolar privind finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2020, prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a învățământului particular acreditat prin Hotărâri de Guvern.

Art. 3: Se aprobă creditele de angajament și creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51 “Autorități publice și acțiuni externe”, 54 “Alte servicii publice generale”, 55 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, 61 “Ordine publică și siguranța națională”, 65 “învățământ”, 66 “Sănătate”, 67 “Cultură, recreere și religie”, 68 “Asigurări și asistență socială”, 70 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, 74 “Protecția mediului”, 81 “Combustibili și energie”, 84 “Transporturi”, 87 “Alte acțiuni economice”, conform Anexelor 1A-1T, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2020, conform Anexei 1P, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, conform Anexei 1Q, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2020, conform Anexelor IR și ISi-lSâ, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din transferuri, conform Anexei IT, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, în sumă de 64.530 mii lei, conform Anexelor 2 și 2A-2H, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din venituri proprii și subvenții, conform Anexelor 21-2J, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10: Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2020, în sumă de 37.540 mii lei, conform Anexelor 3 și 3A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din credite externe, conform Anexei 3B, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020, în sumă de 1.285 mii lei, conform Anexelor 4 si 4A - 4B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13: Se. aprobă Bugetul General a! Municipiului Arad pe anul 2020, la venituri în sumă de 557.915 mii lei și la cheltuieli în sumă de 615.733 mii lei.

Art. 14: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și Instituției Prefectului Județului Arad, precum și tuturor celor interesați.


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPAN^StV

Red/Daci SML/SML Verif CM.

1 ex Serviciul Buget

I ex Instituția Prefectului-Județul Arad

I cx Dosar jediuța CLMA 31 01 2020


Cod l’MA-S4-O2

MUNICIPIUL ARAD

  • I Buget 2020

  • II Estimări 2021

  • III Estimări 2022

  • IV Estlmdri 2023

BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020 51 ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021*2023

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/311anuarie 2020    _____________________________________________________________________________________ • mii lei -

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integrai din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri intre bugete") (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

s

6=1+2+3+4*5

7

8*6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

2020

I

503.176,00

64.530,00

0,00

37.540,00

1.285,00

606.531,00

48.616,00

557.915,00

2021

II

469.459,00

78.268,00

0,00

0,00

784,00

548.511,00

60.390,00

488.121,00

2022

III

440.838,00

79.180,00

0,00

0,00

155,00

520.173,00

60.408,00

459.765,00

2023

IV

433.891,00

80.101,00

0,00

0,00

0,00

513.992,00

60.428,00

453.564,00

Venituri curente (rd.03+17)

02

2020

1

398.699,00

16.100,00

0,00

0,00

186,00

414.985,00

186,00

414.799,00

2021

II

433.924,00

17.878,00

0.00

0,00

0,00

451.802,00

0,00

451.802,00

2022

III

426.383,00

18.772,00

0,00

0,00

0,00

445.155,00

0,00

445.155,00

2023

IV

424.661,00

19.673,00

0,00

0,00

0,00

444.334,00

0,00

444.334,00

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

2020

1

373.025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373.025,00

0,00

373.025,00

2021

II

401.451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401.451,00

0,00

401.451,00

2022

III

398.158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398.158,00

0,00

398.158,00

2023

IV

395.798,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395.798,00

0,00

395.798,00

impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane Juridice, din care:

04

2020

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit

05

2020

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

IN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

£

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/31

Ianuarie 2020

■ mii lei -

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul iocal

Bugetul Instituțiilor publice finanfate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabiie

Total

Transferuri Intre bugete") (se scad)

Total buget generai

A

0

1

2

3

4

5

6M+2+3+4+5

7

a*G-7

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

2020

l

213.217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213.217,00

0,00

213.217,00

2021

li

214.243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214.243,00

0,00

214.243,00

2022

iii

214.332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214.332,00

0,00

214.332,00

2023

IV

214.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214.422,00

0,00

214.422,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților Imobiliare din patrimoniul personal ♦)

07

2020

I

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

750,00

2021

II

1.776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.776,00

0,00

1.776,00

2022

ttl

1.865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.865,00

0,00

1.865,00

2023

IV

1.955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.955,00

0,00

1.955,00

Gole si sume defalcate din impozitul pe venit

08

2020

I

212.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.467,00

0,00

212.467,00

&

2021

ti

212.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.467,00

0,00

212.467,00

(țt

2022

III

212.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.467,00

0,00

212.467,00

2023

IV

212.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.467,00

0,00

212.467,00

Aite impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

09

2020

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

2020

I

113.073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.073,00

0,00

113.073,00

!S.

2021

II

128.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.545,00

0,00

128.545,00

2022

III

124.501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.501,00

0,00

124.501,00

**r

2023

tv

121.502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.502,00

0,00

121.502,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.16)

11

2020

I

44.235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.235,00

0,00

44.235,00

2021

II

56.166,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.166,00

0,00

56.166,00

arti'

2022

III

56.778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.778,00

0,00

56.778,00

2023

IV

57.324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.324,00

0,00

57.324,00

Sume defalcate din TVA

12

2020

1

20.452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.452,00

0,00

20.452,00

4f

1/

2021

II

£^016,00

0,00

0,00

0,<X

0,00

32.016,00

0,00

32.016,00

- mii lei -

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/31 ianuarie 2020

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

' Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri

Intre bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6M+2+3+4+5

7

8=6-7

2022

m

32.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.020,00

0,00

32.020,00

2023

IV

32.026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.026,00

0,00

32.026,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

2020

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

14

2020

1

183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183,00

0,00

183,00

2021

II

171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171,00

0,00

171,00

2022

III

176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176,00

0,00

176,00

2023

IV

179,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,00

0,00

179,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

2020

1

23.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.600,00

0,00

23.600,00

2021

II

23.979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.979,00

0,00

23.979,00

2022

III

24.582,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.582,00

0,00

24.582,00

2023

IV

25.119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.119,00

0,00

25.119,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

2020

I

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2021

II

2.497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.497,00

0,00

2.497,00

2022

III

2.547,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.547,00

0,00

2.547,00

2023

IV

2.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.550,00

0,00

2.550,00

Venituri nefiscale

17

2020

1

25.674,00

16.100,00

0,00

0,00

186,00

41.960,00

186,00

41.774,00

2021

II

32.473,00

17.878,00

0,00

0,00

0,00

50.351,00

0,00

50.351,00

2022

III

28.225,00

18.772,00

0,00

0,00

0,00

46.997,00

0,00

46.997,00

2023

IV

28.863,00

19.673,00

0,00

0,00

0,00

48.536,00

0,00

48.536,00

Venituri din capital

18

2020

l

201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,00

0,00

201,00

2021

II

151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151,00

0,00

151,00

2022

III

158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158,00

0,00

158,00

2023

IV

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

0,00

165,00

Operațiuni financiare

19

2020

I

0,00

0,00

0,00

37.540,00

0,00

37.540,00

0,00

37.540,00

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/31 ianuarie 2020

- mii lei -

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe șl Interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri intre bugete") (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

fi=J+2+3+4+5

7

0-6-7

2021

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r        0,00

0,00

2022

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții (rd.21+22)

20

2020

I

36.445,00

48.430,00

0,00

0,00

1.099,00

85.974,00

48.430,00

37.544,00

2021

II

14.259,00

60.390,00

0,00

0,00

784,00

75.433,00

60.390,00

15.043,00

2022

III

3.856,00

60.408,00

0,00

0,00

155,00

69.419,00

60.408,00

9.011,00

2023

IV

9.065,00

60.428,00

0,00

0,00

0,00

69.493,00

60.428,00

9.065,00

Subvenții de la bugetul de stat

21

2020

t

36.445,00

0,00

0,00

8,00

0,00

36.445,00

0,80

36.445,00

2021

II

14.259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.259,00

0,00

14.259,00

2022

III

8.856,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.856,00

0,00

8.856,00

2023

IV

9.065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.065,00

0,80

9.065,00

Subvenții de la alte administrata

22

2020

I

0,00

48.430,00

0,00

0,00

1.099,00

49.529,00

48.430,00

1.099,00

2021

II

0,00

60.390,00

0,00

0,00

784,00

61.174,00

60.390,00

784,00

2022

III

0,00

60.408,00

0,00

0,00

155,00

60.563,00

60.408,00

155,00

2023

IV

0,00

60.428,00

0,00

0,00

0,00

60.428,00

60.428,00

0,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

2020

I

67.831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.831,00

0,00

67.831,00

2021

It

21.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.125,00

0,00

21.125,00

2022

III

5.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.441,00

0,00

5.441,00

2023

IV

0,00

0,00

r         0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.2S+36+37+40+4i+42)

24

2020

i

560.994,00

64.530,00

0,00

37.540,00

1.285,00

664.349,00

48.616,00

615.733,00

2021

n

469.459,00

78.268,00

0,00

0,00

784,00

548.511,00

60.390,00

488.121,00

2022

m

440.838,00

79.180,00

0,00

0,00

155,00

520.173,00

60.408,00

459.765,00

2023

nr

433.891,00

80.101,00

0,00

0,00

0,00

513.992,00

60.428,00

453.564,00

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

2020

I

432.451,00

64.469,00

0,00

0,00

1.285,00

498.205,00

48.555,00

449.650,00

2021

II

440.186,00

77.498,00

0,00

0,00

784,00

518.468,00

59.620.00

458.848,00

2022

III

417.448,00

78.390,00

r         0,00

0,00

155,00

495.993,00

59.618,00

436.375,00

2023

IV

413.191,00

79.311,00

0,00

_______000

0,00

492.502,00

59.638,00

432.864,00

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/31 ianuarie2020_______________________________________________________________ _____________ -mii iei-

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul institufiiior publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe șl interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri intre bugete") (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6»1+2+3+4+5

7

8-6-7

Cheltuieli de personal

26

2020

l

92.033,00

21.173,00

0,00

0,00

85,00

113.291,00

18.525,00

94.766,00

2021

II

93.391,00

21.873,00

0,00

0,00

8,00

115.272,00

19.000,00

96.272,00

2022

III

95.400,00

23.015,00

0,00

0,00

0,00

118.415,00

20.000,00

98.415,00

2023

IV

97.419,00

23.159,00

0,00

0,00

0,00

120.578,00

20.000,00

100.578,00

Bunuri si servicii

27

2020

I

106.259,00

28.276,00

0,00

0,00

1.200,00

135.735,00

15.010,00

120.725,00

2021

II

154.761,00

35.303,00

0,00

0,00

776,00

190.840,00

20.298,00

170.542,00

2022

III

152.585,00

34.472,00

0,00

0,00

155,00

187.212,00

18.715,00

168.497,00

2023

IV

157.831,00

34.016,00

0,00

0,00

0,00

191.847,00

17.502,00

174.345,00

Dobânzi

28

2020

I

3.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.655,00

0,00

3.655,00

2021

II

3.137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.137,00

0,00

3.137,00

2022

III

2.479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.479,00

0,00

2.479,00

2023

IV

1.938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.938,00

0,00

1.938,00

Subvenții

29

2020

I

60.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.100,00

0,00

60.100,00

2021

II

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

42.000,00

2022

III

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

42.000,00

2023

IV

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

42.000,00

Fonduri de rezerva

30

2020

I

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

2021

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri Intre unitati ale administrației publice

31

2020

I

49.087,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.087,00

0,00

49.087,00

2021

II

61.145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.145,00

0,00

61.145,00

2022

III

61.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.200,00

0,00

61.200,00

2023

IV

61.258,00

0,00

0,80

0,00

0,00

61.258,00

0,00

61.258,00

Alte transferuri

32

2020

I

5.855,00

12.300,00

0,00

0,00

0,00

18.155,00

12.300,00

5.855,00

2021

II

1.575,00

16.089,00

0,00

0,00

0,00

17.664,00

16.089,00

1.575,00

2022

III

1.600,00

16.658,00

0,00

0,00

0,00

18.258,00

16.658,00

1.600,00

2023

IV

1.560,00

17.880,00

0,00

0,00

0,00

19.440,00

17.880,00

1.560,00

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/31 Ianuarie 2020

- mii lei -

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe șl interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri Intre bugete") (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

&

«•1+2+3+4+5

7

8=8-7

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

33

2020

I

89.616,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.616,00

0,00

89.616,00

2021

II

59.046,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.046,00

0,00

59.046,00

2022

III

34.760.00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.760,00

0,00

34.760,00

2023

IV

22.481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.481,00

0,00

22.481,00

Asistenta sociala

34

2020

1

16.996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.996,00

0,00

16.996,00

2021

II

20.153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.153,00

0,00

20.153,00

2022

III

21.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.070,00

0,00

21.070,00

2023

IV

22.034,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.034,00

0,00

22.034,00

Alte cheltuieli

35

2020

1

4.850,00

2.720,00

0,00

0,00

0,00

7.570,00

2.720,00

4.850,00

2021

II

4.978,00

4.233,00

0,00

0,00

0,00

9.211,00

4.233,00

4.978,00

2022

III

6.354,00

4.245,00

0,00

0,00

0,00

10.599,00

4.245,00

6.354,00

2023

IV

6.670,00

4.256,00

0,00

0,00

0,00

10.926,00

4.256,00

6.670,00

Cheltuieli de capital

36

li

2020

1

105.361,00

61,00

0,00

37.540,00

0.00

142.962,00

61,00

142.901,00

2021

II

6.155,00

770,00

0,00

0,00

0,00

6.925,00

770,00

6.155,00

2022

III

2.863,00

790,00

0,00

0,00

o.ooi

3.653,00

790,00

2.863,00

f cH

2023

IV

2.765,00

790,00

0,00

0,00

0,00

3.555,00

790,00

2.765,00

Operațiuni financiare (rd.30+39)

37

2020

1

23.182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.182,00

0,00

23.182,00

2021

II

23.118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.118,00

0,00

23.118,00

2022

III

20.527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.527,00

0,00

20.527,00

te

2023

IV

17.935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.935,00

0,00

17.935,00

împrumuturi acordate

38

2020

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursați de credite externe si interne

39

2020

1

23.182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.182,00

0,00

23.182,00

2021

II

23.118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.118,00

0,00

23.118,00

1 iî.

2022

III

20.527,00

0,00

0,00

0,00.

0,00

20.527,00

0,00

20.527,00

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/31 Ianuarie 2020   _____________________________________________________________________________________

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

c Bugetul —■ împrumuturilor externe șl Interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabiie

Total

Transferuri Intre bugete'*) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

7

8-6-7

2023

IV

17.935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.935,00

0,00

17.935,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

2020

i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

n

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

2022

in

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

Rezerve

41

2020

i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

li

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,o6

2022

ut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT (+) / DEFICIT (-) 1) (rd.01-rd.24)

42

0,00

0,00

2020

1

-57.818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-57.818,00

0,00

-57.818,00

2021

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

1) finanțai din excedentul anilor precedent)

*) Numai reslan[e din anii precedent

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NOTĂ:Unitatea administrativ-teritorială: Municipiul Arad

Anexa 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

mii lei


Hotărârea Consiliului tocat al Municipiului Arad nr. 52/31 ianuarie 2020

Nr.

DENUMIREA

Cod Indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

crt.

INDICATORILOR

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+46.02+48.02)

00.01

503.176

469.459

440.838

433.891

2

VENITURI PROPRII (cod 00,02-11.02-37.02 -H3O.15 -KJ0.16)

49.90

378.448

402059

394.521

392.800

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

398.699

433.924

426.383

424.661

4

A VENITURI FISCALE (COd 00.04+ 06.02+ 00.09+00.10+00.11)

00.03

373.125

401451

398.158

395.798

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06 +00.07)

00.04

213.217

214.243

214.332

214.422

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

O

0

O

0

7

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

O

0

8

Impozit pc profit de la agenții economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

213.217

214.243

214.332

214.422

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

750

1.776

1.865

1.955

11

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

12

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

750

1.776

1.865

1.955

13

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

(cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

212.467

212.467

212.467

212.467

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

212.467

212.467

212.467

212.467

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

0

16

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0

17

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

O

0

0

18

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

O

0

0

O

19

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

20

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

113.073

128.545

124.501

121.502

21

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

113.073

128.545

124.501

121.502

22

Impozit și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

86.073

100.766

96.484

93.238

23

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

21.000

21.012

20.694

21.200

24

Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

65.073

79.754

75.790

72.038

25

Impozit și taxa pe teren (cod

07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

23.800

24.554

24.833

25.017

26

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)______

07.02.02.01

12.200

12.693

12.947

13.000

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020

INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

27

impozit și taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

9.700

9.884

9.869

10.000

28

Impozitul pe terenul din extravilan ') + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1.900

1.977

2.017

2.017

29

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

3.200

3.225

3.184

3.247

30

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

31

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+15.02+16.02)

00.10

44.235

56.166

56.778

57.324

32

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 + 11.02.02+ 11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

20.452

32.016

32.020

32.026

33

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judefelor

11.02.01

0

0

0

0

34

Stime defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

20.452

32.016

32.020

32.026

<

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

0

0

0

0

38

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

0

39

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

0

h           0

40

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02.01+15.02.50)

15.02

183

171

176

179

41

Impozit pe spectacole

15.02.01

155

140

143

144

42

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

23

31

33

35

43

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+ 16.02.03+16.02.50)

16.02

23.600

23.979

24.582

25.119

44

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02 02.01+16.02.02.02)

16.02.02

19.700

19.872

20.270

20.600ț

45

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

12.500

12.589

12.841

13.100

46

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice ”1

16.02.02.02

7.200

7.283

7.429

7.500

47

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

3.900

4.107

4.312

4.519

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2.500

2.497

2.547

2.550

50

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

2.500

2.497

2.547

2.550

51

Alte impozite și taxe

13.02.50

2.500

2.497

2.547

2.550

52

C. VENITURI NEFISCALE (cm 00.13+00.14)

00.12

25.674

32413

21225

28.163

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

8.705

13.074

8.236

8.365

54

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 +30.02.05 +30.02.08+30.02.50)

30.02

8.705

13.074

8.236

8.365

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

56

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

6.000

10.202

5.306

5.400

57

Alte venituri din concesiuni și închirieri de câtre instituțiile publice

30.02.05.30

6.000

X

X

X

58

Venituri din dividende (cod 3O.O2.OS.02+30.02.08.03)

30.02.08

5

62

64

65

59

Venituri din dividende de Io alți plâtitori •)

30.02.08.02

0

X

X

X

60

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capitol majoritar de stat *ț

30.02.08.03

5

X

X

X

61

Alte venituri din proprietate

30.02.50

2.700

2.810

2.866

2.900

62

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

O

O

O

0

63

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

'                  0

64

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)

00.14

16.969

19.399

19.989

20.498

€ 65

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+ 33.02.10+33.02.12 +33.02.24+33.02.27 +33.02.28+33.02.50)

33.02

3.416

4.289

4.474

4.721

66

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

180

200

210

220

67

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

49

47

49

52

68

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50

56

59

61

69

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

1.100

1.171

1.200

1.290

70

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

12

12

12

13

71

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

72

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

25

28

30

31

73

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

2.000

2.775

2.914

3.054

74

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

23

78

82

86

76

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23

78

82

86

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

0

0

77

Amenzi, penalități șl confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

9.100

9.468

9.657

9.700

78

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

4.200

4.370

4.457

4.500

79

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

4.200

X

X

X

80

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0

81

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

82

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odolă cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

X

X

X

83

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

4.900

5.098

5.200

5.200

84

Diverse venituri (cod 36.02.01 + 36.02.05 +36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11+ 36.02.14+ 36.02.22+ 36.02.23+36.02.31+ 36.02.50)

36.02

4.430

5.564

5.776

5.991

85

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

H          0

H           0

86

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

X

X

X.

Nr. cit»

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

87

Vârsăminte din veniturile și/sau disponibili ta file instituțiilor publice

36.02.05

200

1.300

1.300

1.300

88

Taxe speciale

36.02.06

3.312

2.650

2.784

2.920

89

Vârsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

90

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

91

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

80

70

70

70

92

Venituri din restituirea suinelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

93

Taxe de reabilitare termică

36.02.23

638

1.182

1.242

1.301

94

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

95

Alte venituri

36.02.50

200

362

380

400

96

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+ 37.02.04+37.02.05+37,02.50)

37.02

0

0

0

0

97

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

98

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-45.835

-38.920

-32.864

-26.158

99

Vârsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

45.835

38.920

32.864

26.I5X

100

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

101

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

102

II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

201

151

158

165

103

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03

+39.02.04+39.02.07+39.02.10}

39,02

201

151

158

165

104

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

200

128

134

140

105

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

106

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

107

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

108

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

1

23

24

25

109

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

°

110

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+ 40.02.07+ 40.02.10+ 40.02.11+40.02.13 +40.02.14+ 40.02.16+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

111

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

112

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

113

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

114

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

115

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

116

Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

0

117

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată *)

40.02.16

0

0

0

0

Nr. crt«

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

118

Suine din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0

119

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

120

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

36.445

14.259

8.856

9.065

121

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

36.445

14.259

8.856

9.065

122

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+ 42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62 la 42.02.66+42.02.69)

42.02

36.445

14.259

8.856

9.065

123

Retehnologizarca centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

125

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

126

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

127

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

128

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

129

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+ 42.02.16.02 +42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

131

Subvenții de la bugetul de sta! către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale $i echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

4

. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele ’ locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

133

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

134

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

135

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

136

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență in sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

137

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele tocate pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

138

Subvenfii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

139

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

140

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurt externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

141

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

0

142

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

143

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

144

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

145

Sprijin financiar la constituirea familiei - restanțe din anii precedenți

42.02.33

0

0

0

0

146

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

200

92

97

Î01I

147

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistența medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

148

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

0

0

0

149

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

150

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

4202.41

360

380

400

420

151

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FECA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

152

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

153

Stime primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

154

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de lermoficarc

42.02.46

0

0

0

0

155

Subvenții primite de ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01+ 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

1

0

156

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02,51,01

0

0

0

0

157

Subvenții primite de Ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare o bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

158

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42,02.52

0

0

0

0

159

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

160

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

161

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

162

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente ți plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

o

1

2

3

4

5

6

163

Subvenții de ta bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.0!

0

0

0

0

164

Subvenții de ta bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente ți plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

0

165

Subvenții de Ia bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de fiincționare

42.02.64

0

0

0

0

166

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

18.915

3.200

0

0

167

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

7.410

7.760

8.152

8.544

168

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

9.560

2.827

207

0

xC

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+ 43.02.07 +43.02.08+43.02.20)

43.02

O

O

0

O

170

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

171

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

172

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

173

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

174

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0

175

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

d 176

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați hi învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

177

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 4S.02.01 la 4S.02.0S +4S.02.07+4S.02.08+4S.02.1S la 4S.02.21)

4S.02

47

111

37

0

178

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)*)

45.02.01

0

0

0

0

179

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

X

X

X

180

Sume pfmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

X

X

X

181

Prefinantare

45.02.01.03

0

X

X

X

182

Corecții financiare

45.02.01.04

0

X

X

X

183

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+ 45.02.02.02+

45.02.02.03) *)

45.02.02

0

0

0

0

184

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

X

X

X

185

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

X

X

X

186

Prefinantare

45.02.02.03

0

X

X

X

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

187

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+ 45.02.03.02+ 45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

188

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

X

X

X

189

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

X

X

X

190

Prefinanfare

45.02.03.03

0

X

X

X

191

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+ 45.02.04.03) *)

45.02.04

0

0

0

0

192

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

X

X

X

193

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

X

X

X

194

Pre finanțare

45.02.04.03

0

X

X

X

195

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+ 45.02.05.02+ 45.02.05.03) *)

45.02.05

0

0

0

0

196

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

X

X

X

197

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

X

X

x II

198

Prefinanfare

45.02.05.03

0

X

X

x <1

199

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+ 45.02.07.02 +45.02.07.03) *)

45.02.07

0

0

0

0

200

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

X

X

X

201

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

X

X

X

202

Prefinanfare

45.02.07.03

0

X

X

X

203

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01+ 45.02.08.02+45.02.08.03) *)

45.02.08

0

0

0

0

204

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

X

X

X

205

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

X

X

X

206

Prefinanfare

45.02.08.03

0

X

X

X

207

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 +45.02.15.02 +45.02.15.03) *)

45.02.15

0

0

0

0

208

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

X

X

L x i

209

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

X

X

X

210

Prefinanfare

45.02.15.03

0

X

X

X

211

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+ 45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

47

111

37

0

212

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

41

X

X

X

213

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

6

X

X

X

214

Prefinanfare

45.02.16.03

0

X

X

X

215

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+ 45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

0

0

0

0

216

Sume primite în contul plăfilor efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

X

X

X

217

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

X

X

X

218

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

X

X

X

219

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 +45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

0

0

0

0

220

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

X

X

X

221

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

X

X

X

Nr.

DENUMIREA

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

crt.

INDICATORILOR

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

222

Prefinanțare

45.02.18.03

0

X

X

X

223

Programul de cooperare elvejiano-român vizând reducerea disparitâților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

0

0

0

0

224

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

X

X

X

225

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

X

X

X

226

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

0

0

0

0

227

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

X

X

X

228

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

X

X

X

229

Prefinanțare

45.02.20.03

0

X

X

X

230

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 05.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)*)

45.02.21

D

0

0

0.

231

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

X

X

X

232

Sume primite în conlul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

X

X

X

233

Prefinanțare

45.02.21.03

0

X

X

X

234

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.04)

46.02

0

0

o

0

235

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0

236

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01+48.02.02)

48.02

67.784

21.014

5.404

0

237

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) *)

48.02.01

67.210

12.818

1.634

0

238

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

65.604

X

X

X

230,

Sume primite în contul plăților efectuate în anii . anteriori

48.02.01.02

1.606

X

X

X

Prefinanțare

48.02.01.03

0

X

X

X

241

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

574

8.196

3.770

0

242

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

574

X

X

X

243

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

X

X

X

244

Prefinanțare

48.02.02.03

0

X

X

X

245

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02 +00.16 +00.17) - TOTAL

00.01 SF

360.196

402.054

400.926

406.267

246

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02*00.16)

48.02

377.609

400.726

393.121

391.334

247

J. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

352.226

393.822

392.277

397.202

248

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.111

00.03

373.025

401.451

391.151

395.791

249

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

213.217

214.243

214.332

214.422

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

250

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

O

0

O

O

251

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

O

O

O

0

252

Impozit pe profit de la agenții economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

253

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

213.217

214.243

214.332

214.422

254

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

750

1.776

1.865

1.955

255

Impozit pe onorariul avocațilcr și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

256

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

750

1.776

1.865

1.955

257

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

212.467

212.467

212.467

212.467

258

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

212.467

212.467

212.467

212.467

259

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

0

Z

260

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului județean

04.02.05

0

0

0

261

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

O

O

0

262

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 0S.02.S0)

05.02

0

0

O

O

263

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

264

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

113.073

128.545

124.501

121.502

265

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

113.073

128.545

124.SOI

121.502

266

Impozit și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

86.073

100.766

96.484

93.238

267

impozit pe clădiri de la persoane fizice •)

07.02.01.01

21.000

21.012

20.694

21.200

268

Impozit și taxa pe ciâdiri de ta persoane juridice •|

07.02.01.02

65.073

79.754

75.790

72.0381

269

impozit și taxa pe teren (cod

07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

23.800

24.554

24.833

25.017

270

impozit pe terenuri de la persoane fizice •)

07.02.02.01

12.200

12.693

12.947

13.000

271

Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice ’)

07.02.02.02

9.700

9.884

9.869

10.000

272

Impozitul pe terenul din extravilan •) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1.900

1.977

2.017

2.017

273

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

3.200

3.225

3.184

3.247

274

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

275

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)

00.10

44.235

56.166

56.778

57.324

276

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

20.452

32.016

32.020

32.026

277

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

278

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

20.452

32.016

32.020

32.026

279

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

280

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

281

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

0

0

0

0

282

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii {cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

O

283

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

0

0

284

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

183

171

176

179

285

Impozit pe spectacole

15.02.01

155

140

143

144

286

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

28

31

33

35

£

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 'utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

23.600

23.979

24.582

25.119

288

Impozit pe mijloacele de transport (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

19.700

19.872

20.270

20.600

289

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice')

16.02.02.01

12.500

12.589

12.841

13.100

290

Impozit pe mijloacele de transport deținute de oersoane juridice *)

16.02.02.02

7.200

7.283

7.429

7.500

291

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

3.900

4.107

4.312

4.519

292

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

293

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2.500

2.497

2.547

2.550

294

Alte impozite șl taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

2.500

2.497

2.547

2.550

295

Alte impozite și taxe

18.02.50

2.500

2.497

2.547

2.550

29A 297

C. VENITURI NEFISCALE [cili 00.13+00.14)

00.12

-2IJ99

-7.629

-5.181

1404

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

8.705

13.074

8.236

8.365

298

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+ 30.02.08+30.02.50)

30.02

8.705

13.074

8.236

8.365

299

Vârsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

300

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

6.000

10.202

5.306

5.400

301

Alte venituri din concesiuni ți închirieri de către instilutiile publice

30.02.05.30

6.000

10.202

5.306

5.400

302

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.03

5

62

64

65

303

Venituri din dividende de la alfî plătitori •)

30.02.03.02

0

0

0

0

304

Dividende de la societățile ți companiile naționale ți societățile cu capital majoritar de stat *|

30.02.08.03

5

62

64

65

305

Alte venituri din proprietate

30.02.50

2.700

2.810

2.866

2.900

306

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

O

0

0

0

307

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

r            0

0

0

Nr.

DENUMIREA

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

crt.

INDICATORILOR

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

308

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02 +34.02+ 35.02+ 36.02 + 37.02)

00.14

-29.504

-20.703

-14.117

-6.961

309

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08 +33.02.10 +33.02.12 +33.02.24 +33.02.27 +33.02.28 + 33.02.50)

33.02

3.416

4.289

4.474

4.721

'■

310

Venituri din prestări de servicii

33.02.03

180

200

210

220

311

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșc

33.02.10

49

47

49

52

312

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50

56

59

61

313

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

1.100

1.171

1.200

1.290

314

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

12

12

12

13

315

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

316

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

25

28

30

31

317

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

2.000

2.775

2.914

3.05K

318

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

23

78

82

86

319

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23

78

82

86

320

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

0

0

321

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03 +35.02.50)

35.02

9.100

9.468

9.657

9.700

322

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

4.200

4.370

4.457

4.500

323

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de câtre alte instituiri de specialitate

35.02.01.02

4.200

4.370

4.457

4.500

324

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0

325

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată ctt confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

326

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit țepii

35.02.03.01

0

X

X

x <

327

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

4.900

5.098

5.200

5.200

328

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.11+ 36.02.50)

36.02

3.792

4.382

4.534

4.690

329

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

0

0

330

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

0

331

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

200

1.300

1.300

1.300

332

Taxe speciale

36.02.06

3.312

2.650

2.784

2.920

333

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

334

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

80

70

70

70

335

Alte venituri

36.02.50

200

362

380

400

336

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

■45.835

■38.920

■32.864

■26.158

337

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

338

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-45.835

-38.920

•32.864

-26.158

339

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

Nr, crt*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

340

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

341

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02,06+ 40.02.07 +40.02.10+40.02.11 +40.02.50)

40.02

0

O

0

0

342

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

343

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

344

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

345

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

346

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0

3>7

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

348

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

7.970

8.232

8.649

9.065

349

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

7.970

8.232

8.649

9.065

350

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+ 42.02.64)

42.02

7.970

8.232

8.649

9.065

351

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor ai handicap

42.02.21

0

0

0

0

352

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

353

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

354

Sprijin financiar la constituirea familiei - restanțe din anii precedenți

42.02.33

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței ai lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

200

92

97

101

356

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

357

Subvenții pentru acordarea traseului pentru nou-născuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

0

0

0

358

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

360

380

400

420

359

Stime primite de administrațiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

360

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

361

programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

362

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

363

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

Nr. crt.

I        DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

364

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului locai

42.02.51.01

0

0

0

0

365

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

366

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor (cod 42.02.63.01)

42.02.63

0

0

0

0

367

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.01

0

0

0

0

368

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

0

0

369

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

7.410

7.760

5.152

8.544

370

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+ 43.02.04+ 43.02.07+ 43.02.08+ 43.02.20)

43.02

0

0

0

0

371

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

372

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

373

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

374

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

375

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0

376

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

377

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

378

379

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+46.02+48.02) -

TOTAL______

00.01 SD

142.980

67.405

39.912

27.624

VENITURI PROPRII (cod 00.02-37,024X).15-»00.16)

48.02

839

1.333

1.400

1.466

380

L VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

46.473

40.102

34.106

27.459

381

C. VENITURI NEFISCA1E (CRN 00.14]

00.12

46473

46.162

34.116

TIAM

382

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

46.473

40.102

34.106

27.459

383

Diverse venituri (cod 36.02.07+ 36.02.22+ 36.02.23+ 36.02.31)

36.02

638

1.182

1.242

1.301

384

Vărsăniinte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

385

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

386

Taxe de reabilitare termică

36.02.23

638

1.182

1.242

1.301

387

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

388

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.04+37.02.05}

37.02

45.835

38.920

32.864

26.158

389

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

45.835

38.920

32.864

26.158

390

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

391

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

201

151

158

165

392

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+ 39.02.04+ 39.02.07+ 39.02.10}

39.02

201

151

158

165

393

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

30.02.01

200

128

134

140

394

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

395

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

396

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al sfatului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

EL .

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

1

23

24

25

398

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

399

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

400

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

401

Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

0

402

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată *)

40.02.16

0

0

0

0

403

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

28.475

6.027

207

0

404

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

28.475

6.027

207

0

4Q5.,

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+ 42.02.05 + 42.02.10+42.02.12 la 42.02.20 +42.02.29 +42.02.40 f+42.02.51 +42.02.52 +42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.63+ 42.02.65+42.02.69)

42.02

28.475

6.027

207

0

406

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

407

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

r        0

r          0

408

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

409

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

410

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

411

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02,14

0

0

0

0

412

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

413

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 +42.02.16.02 +42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

Nn crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

414

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

415

Subvenții de la bugetul de stat câtre buge'e'e locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

416

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

417

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

418

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 +42.02.18.02 +48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

419

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către buge’e® locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

42.02.18.0!

0

0

0

0

_________/

420

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

<1

0

421

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

422

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianiial de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

423

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.20

0

0

0

0

424

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

425

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0

0

0

0

426

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0 r

427

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

428

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

429

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

430

Sume alocate din bugetul de stnf aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

431

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor (cod 42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

432

Subverfii de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63,02

0

0

0

0

433

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

18.915

3.200

0

0

Nr. crt*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

434

Subvenții de In bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.60

9.550

2.827

207

0

435

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate șl prefinanțări (cod 4S.02.01 la 4S.02.05 +45.02.07 +45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

47

111

37

o

436

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01+ 45.02.01.02 +45.02.01.03) *)

45.02.01

0

0

0

0

437

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

X

X

X

438

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

X

X

X

439

Prefinantare

45.02.01.03

0

X

X

X

440

Corecții financiare

45.02.01.04

0

X

X

X

T 442

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+ *5.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

X

X

X

443

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

X

X

X

444

Prefinantare

45.02.02.03

0

X

X

X

445

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 +45.02.03.02+45.02.03.03) ’)

45.02.03

0

0

0

0

446

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

X

X

X

447

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

X

X

X

448

Prefinantare

45.02.03.03

0

X

X

X

449

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 +45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

0

0

0

0

450

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

X

X

X

451

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

X

X

X

452

Prefinantare

45.02.04.03

0

X

X

X

4S~. 454

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 + $5.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

G

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

X

X

X

455

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

X

X

X

456

Prefinantare

45.02.05.03

0

X

X

X

457

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+ 45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

0

0

0

0

458

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

X

X

X

459

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

X

X

X

460

Prefinantare

45.02.07.03

0

X

X

X

461

Instrumentul European de Vecinătate fi Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02 +45.02.08.03) *)

45.02.08

0

0

0

0

462

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

X

X

X

463

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

X

X

X

464

Prefinantare

45.02.08.03

0

X

X

X

465

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+ 45.02.15.02 +45.02.15.03) *)

45.02.15

0

0

0

rr

Nr.

DENUMIREA

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

crt.

INDICATORILOR

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

466

Sume primite în contul plăților efectuate în anuf curent

45.02.15.01

0

X

X

X

467

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

X

X

X

468

Prefinanfare

45.02.15.03

0

X

X

X

469

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+ 45.02.16.02+ 45.02.16.03) *)

45.02.16

47

111

37

0

470

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

41

X

X

X

471

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

6

X

X

X

472

Prefinanfare

45.02.16.03

0

X

X

X

473

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

0

0

0

0

474

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

X

X

X

475

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

X

X

X

476

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

X

X

X

477

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)*)

45.02.18

0

0

0

478

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18,01

0

X

X

X

479

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

X

X

X

480

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

X

X

X

481

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea dispari taților economice și sociale m cadrul Uniunii Europene extinse

(cod 45.02.19.01 +45.02.19.02) *)

45.02.19

0

0

0

0

F

482

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

X

X

X

483

Sume primite în contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

X

X

X

484

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

0

0

0

0

485

Sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

X

X

X

486

Sume primite în contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

X

X

X

487

Sume primite în avans

45.02.20.03

0

X

X

X C

488

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)*)

45.02.21

0

0

0

0

489

Sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

X

X

X

490

Sume primite în contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

X

X

X

491

Sume primite în avans

45.02.21.03

0

X

X

X

492

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.04)

46.02

0

0

0

0

493

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0

494

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01+48,02.02)

48.02

67.784

21.014

5.404

0

495

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) *)

48.02.01

67.210

12.818

1.634

0

496

Sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent

48.02.01.01

65.604

X

X

X

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

497

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

1.606

X

X

X

498

Prefinanfare

48.02.01.03

0

X

X

X

499

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

574

8.196

3.770

0

500

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent

48.02.02.01

574

X

X

X

SOI

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

X

X

X

502

Prefinantare

48.02.02.03

0

X

X

X

*) Detalierea se face numai in execuție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai losif                                  Contrasemnează pentru legalitate

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

Hotdrârsa ConaiUutut local al Municipiului Arad nr, 53/31 ianuarit 2020

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din care credite bugetare destinate stingerii p!â(ilar restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

THTAI CMFI TI ITFt T         074-^0 074-                                                                         1

1

63.02 +70.02+74.02+79.02)

49.02

560.994

0

469.459

440.838

433.891

2

CHEL TUIELI CURENTE

01

432.451

0

440.186

417.448

413.191

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

92.033

0

93.391

95.400

97.419

4

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

106.259

0

154.761

152.585

157.831

5

TITLUL HI DOBÂNZI

30

3.655

0

3.137

2.479

1.938

6

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

3.655

0

X

X

X

7

TITLUL IV SUBVENȚII

40

60.100

0

42.000

42.000

42.000

8

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

54.600

0

X

X

X

9

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprcvizionate ale prețurilor la combustibili

40.20

0

0

X

X

X

Alte subvenții

40.30

5.500

0

X

X

X

Jr

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

4.000

0

0

0

0

12

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

50.04

4.000

0

X

X

X

13

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

49.087

0

61.145

61.200

61.258

14

Transferuri curente

51.01

43.430

0

X

X

X

15

Transferuri către instituții publice

51.01.01

48,430

0

X

X

X

16

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

0

X

X

X

17

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

0

X

X

X

18

Transferuri de capital

51.02

657

0

X

X

X

19

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

0

X

X

X

20

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

0

X

X

X

21

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

657

0

X

X

X

22

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

5.855

0

1.575

1.600

1.560

23

A. Transferuri interne

55.01

5.355

0

X

X

X

24

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

3.200

0

X

X

X

^5

Alte transferuri curente interne

55.01.18

1.425

0

X

X

X

16

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

725

0

X

X

X

27

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

0

0

X

X

X

28

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriaie la Fondul IID

55.01.65

5

0

X

X

X

29

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)

55.02

500

0

X

X

X

30

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

500

0

X

X

X

31

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0

0

0

0

0

32

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

56.25

0

0

X

X

X

33

Finanțarea națională

56.25.01

0

0

X

X

X

34

Finanțarea externă nerambursabilă

56.25.02

0

0

X

X

X

35

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

0

0

X

X

X

36

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

16.996

0

20.153

21.070

22.034

37

Ajutoare sociale

57.02

16.996

0

X

X

X

38

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

16.456

0

X

X

X

39

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

40

0

X

X

X

40

Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

500

0

X

X

X

41

Suport alimentar

57.02.05

0

0

X

X

X

Nn crt»

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din care credite bUfetan: destinate atingerii

re m ante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

42

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

89.616

0

59.046

34.760

22.481

43

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

88.611

0

X

X

X

44

Finanțarea națională

58.01.01

13.030

0

X

X

X

45

Finanțare externâ nerambursabilă

58.01.02

64.112

0

X

X

X

46

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

11.469

0

X

X

X

47

Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02

675

0

X

X

X

48

Finanțarea națională

58.02.01

101

0

X

X

X

49

Finanțare externă nerambursabită

58.02.02

574

0

X

X

X

50

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0

0

X

X

X

51

Alte facilități ți instrumente postaderarc (AFIP)

58.16

118

0

X

X

X

52

Finanțarea națională

58.16.01

4

0

r X

X

X

53

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

91

0

X

X

X

54

Cheltuieli neeiigibile

58.16.03

23

0

X

X

X

65

Mecanismul pentru interconectarea Europei

58.30

212

0

X

X

X

56

Finanțarea națională

58.30.01

0

0

X

X

X

57

Finanțare externă nerambursabilâ

58.3002

0

ol

X

X

X

58

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

212

0

X

X

X

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

4.850

0

4.978

6.354

6.670

60

Burse

59.01

4.000

0

X

X

X

61

Asociații și fundafii

59.11

0

0

X

X

X

62

Susținerea cultelor

59.12

0

0

X

X

X

63

Despăgubiri civile

59.17

200

0

X

X

X

64

Sume aferente persoanelor cu handicap ncîucadrate

59.40

650

0

X

X

X

65

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

105.361

0

6.155

2.863

2.765

66

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

105.361

0

6.155

2.863

2.765

67

Active fixe

71.01

100.116

0

X

X

X

68

Construcții

71.01.01

85.007

0

r x

X

X

69

Mașini, echipamente ți mijloace de transport

71.01.02

12.810

0

x

X

X

70

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

298

0

X

X

X

71

Alte active fixe

71.01.30

2.001

0

x

X

X

72

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

5.245

0

X

X

X

73

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

0

O

74

Active financiare

72.01

0

'          0

X

X

X

75

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

0

X

X

X

76

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

23.182

0

23.118

20.527

17.935

77

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

23.182

0

23.118

20.527

17.935

78

Rambursări de credite externe

81.01

23.182

0

X

X

X

79

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

0

80

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚIȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

0

0

0

81

Plăți efectuate iu anii prcccdctifi și recuperate in anul

85.01

0

0

X

X

X

82

Plăți efectuate în anii precedent) și recuperate în anul curent |SF)

85.01.01

0

0

X

X

X

83

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SDj

85.01.02

0

0

X

x

X

84

PE CAPITOLE •

85

Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (COd 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

83,383

0

69.889

67.749I

68.366

86

Autorități publice și acțiuni externe icod 51.02.01]

51.02

64.481

0

59.863

58.037

58.8451

87

CHELTUIELI CURENTE

01

59.912

0

59.863

58.037

58.845

88

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

43.000

0

40.000

40.000

40.000

89

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII

20

13.918

"o]

16.200

17.013

17.830

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din care credite bugetare detunate atingerii plAților restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

90

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.239

0

0

0

0

91

A. Transferuri interne

55.01

1.239

0

X

X

X

92

Alte transferuri curente interne

55.01.18

1.239

0

X

X

X

93

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

1.005

0

2.740

55

0

94

Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02

675

0

X

X

X

95

Finanțarea nationalâ

58.02.01

101

0

X

X

X

96

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

574

0

X

X

X

97

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0

0

X

X

X

98

Alte facilități și instrumente postadcrare (AFIP)

58.16

118

0

X

X

X

99

Finanțarea națională

58.16.01

4

0

X

X

X

100

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

91

0

X

X

X

101

Cheltuieli neeligibile

58.16,03

23

0

X

X

X

102

Mecanismul pentru interconectarea Europei

58.30

212

0

X

X

X

103

Finanțarea națională

58.30.01

0

0

X

X

X

-4P4_

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

0

0

X

X

X

( ~

Cheltuieli neeliqibile

58.30.03

212

0

X

X

X

‘106

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

750

0

923

969

1.015

107

Asociații și fundații

59.11

0

0

X

X

X

108

Despăgubiri civile

59.17

150

0

X

X

X

109

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

600

0

X

X

X

110

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

4.569

0

0

0

0

111

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

4.569

0

0

0

0

112

Active fixe

71.01

4.569

0

X

X

X

113

Construcții

71.01.01

120

0

X

X

X

114

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

2.442

0

X

X

X

115

Mobilier, aparatură birotică și olte active corporale

71,01.03

145

0

X

X

X

116

Alte active fixe

71.01.30

1.862

0

X

X

X

117

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

X

X

X

118

PLĂ TI EFECTUA TE ÎN A Nil PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

0

119

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

0

0

0

<J0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

0

X

X

X

121

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)

85.01.01

0

0

X

X

X

122

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)

85.01,02

0

0

X

X

X

123

Din total capitol:

124

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

64.481

0

59.863

58.037

58.845

125

Autorități executive

51.02.01.03

64.4811

0

59.863

58.037

58.845

126

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+54.02.50)

54.02

15.165

0

6.889

7.233

7.583

127

CHEL TUIELI CURENTE

01

12.425

0

6.889

7.233

7.583

128

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

64

0

65

69

72

129

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

8.361

0

6.824

7.164

7.511

130

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

4.000

0

0

0

0

131

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

50.04

4.000

0

X

X

X

132

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

2.740

0

0

0

0

133

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.740

0

0

0

0

134

Active fixe

71.01

2.740

0

X

X

X

135

Construcții

71.01.01

2.700

0

X

X

X

136

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

40

0

X

X

X

137

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

X

X

X

138

Alte active fixe

71.01.30

0

0

X

X

X

139

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

0

0

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din care credite bugetare destinate atingerii ptâțilar reatMite

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

fi

7

140

Active financiare

72.01

0

0

X

X

X

141

Participare ta capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

0

X

X

X

142

Din total capitol:

143

Fond de rezervă bugetarii la dispoziția autorităților locale

54.02.05

4.000

0

0

0

0

144

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractati/garaiitate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

145

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

3.500

0

1.628

1.628

1.628

146

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

744

0

266

267

268

147

Alte servicii publice generale

54.02.50

6.921

0

4.995

5.338

5.687

148

Tranzacp'l privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3.737

0

3.137

2.479

1.938

149

CHEL TUIELI CURENTE

01

3.737

0

3.137

2.479

W8

150

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

82

o

0

0

o;

151

TITLUL III DOBÂNZI

30

3.655

0

3.137

2.479

1.938

152

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

3.655

0

X

X

X

153

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.091

56.02

0

0

0

0

0

154

Din total capitol:

155

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru proiecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

156

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

157

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

158

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

14.196

0

17.395

17.593

17.7B3

159

Apărare (cod 60.02.021

60.02

0      0          0         0 ________0

160

Din total capitol:

161

Apărare națională                                  160.02.02

0

0

0

0

0|

162

Ordine publică și siguranță națională [cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

14.196

0

17.395

17.593

17.783

163

CHELTUIELI CURENTE

01

13.483

0

17.355

17.548

17.738

164

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.506

13.000

13.000

13.000

165

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

1.977

<r

4.355

4.548

4.738

166

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

O

0

0

O

O

167

Despăgubiri civile

59.17

0

0

X

X

X

168

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

713

0

40

45

45

169

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

713

0

40

45

45

170

Active fixe

71.01

713

0

X

X

X

171

Construcții

71.01.01

0

0

X

X

X

172

Moșîni. echipamente si mijloace de transport

71.01.02

713

0

X

X

X

173

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

X

X

X

174

Alte active fixe

71.01.30

0

0

X

X

X

175

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚl ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

0

176

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚl ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

O

0

0

0

0

177

Plăți efectuate în anii prccedcnți și recuperate in anul curent

85.01

0

0

X

X

X

178

Plăti efectuate în anii precedenfi și recuperate în anul curent (SF|

85.01.01

0

0

X

X

X

179

Din total capitol:

Hr. crt*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din care credite bugetare de*tinate Ntingeru p IA ții or rest ante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

180

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

13.994

0

17.108

17.306

17.496

181

Politie locală

61.02.03.04

13.994

0

17.108

17.306

17.496

182

Protecție civilii și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

179

0

270

270

270

183

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

23

0

17

17

17

184

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

211.736

0

192.559

164.923

167.093

185

învăiământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50]

65.02

36.564

0

17.469

8.086

8280

186

CHEL TUIELI CURENTE

01

18.058

0

12.969

6.786

6.980

187

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

0

0

0

188

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

7.501

0

7.501

0

0

189

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

350

0

350

390

408

^0

Transferuri curente

51.01

350

0

X

X

X

191

Transferuri către instituții publice

51.01.01

350

0

X

X

X

192

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

100

0

100

91

0

193

A. Transferuri interne

55.01

100

0

X

X

X

194

Alte transferuri curente interne

55.01.18

100

I          0

X

X

X

195

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

0

0

X

X

X

196

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

1.018

0

1.018

978

978

197

Ajutoare sociale

57.02

1.018

0

X

X

X

198

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

478

0

X

X

X

199

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

40

0

X

X

X

200

Tîchete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

500

0

X

X

X

201

Suport alimentar

57.02.05

0

0

X

X

X

202

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

5.089

0

0

0

0

203

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

5.089

0

X

X

X

204

Finanțarea națională

58.01.01

572

0

X

X

X

m.

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

3.239

0

X

X

X

—206

Cheltuieli neeligîbile

58.01.03

1.278

0

X

X

X

207

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

4.000

0

4.000

5.327

5.594

208

Burse

59.01

4.000

0

X

X

X

209

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

0

0

X

X

X

210

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

18.506

0

4.500

1.300

1.300

211

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

18.506

0

4.500

1.300

1.300

212

Active fixe

71.01

18.506

0

X

X

X

213

Construcții

71.01.01

18.493

0

X

X

X

214

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

0

X

r x

X

215

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

X

X

X

216

Alte active fixe

71.01.30

T3

0

X

X

X

217

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

X

X

X

218

PLÂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

0

219

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

0

0

0

220

Plăți efectuate iu anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

0

X

X

X

221

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |SF]

85.01.01

0

0

X

X

X

222

Plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)

85.01.02

0

0

X

X

X

223

Din Mat capitol:

Nr. crt*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din cuzr credite bugetare destinate ■Ungerii pldțihir iritante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

224

învățământ preșcolar și primar (cod 65.0203.01+65.02.03.02)

65.02.03

8.749

0

3.660

1.850

1.910

225

învățământ preșcolar

65.02.03.01

7.630

0

2.549

1.25C

1.300

226

învățământ primar

65.02.03.02

r        i.iit

0

1.111

60C

610

227

învățământ secundar (cod 65.0Z04.01 la 65.02.04.03)

65.02,04

26.761

0

12.955

5.346

5.462

228

învățământ secundar inferior

65.02.04.0!

3.075

0

3.075

1.500

1.520

229

învățământ secundar superior

65.02,04.02

23.686

0

9.880

3.846

3.942

230

învățământ profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

231

învățământ postliceal

65.02.05

4

0

4

0

0

232

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.0Z07

0

0

0

0

0

233

învățământ special

65,02,07.04

0

0

0

0

0

234

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.0Z11.03+65.02.11.30)

65.02.11

550

0

350

390

408

235

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

350

0

350

390

408

236

Alte servicii auxiliare

65.02.1 i.30

200

0

0

0

0

237

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

500

0

500

500

500

238

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+ 66.02.501

66.02

12.130

0

8.520

8.832

9.144^

239

CHEL TUIELI CURENTE

01

7.903

0

8.140

8.552

8.964

240

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.519

0

7.770

8.161

8.552

241

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

384

0

370

391

412

242

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SI

0

0

0

0

0

243

Transferuri curente

51.01

0

0

X

X

X

2+

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

0

X

X

X

245

Transferun din bugetele loca'e pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

0

X

X

X

246

Transferuri de capital

51.02

0

0

X

X

X

247

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

0

X

X

X

248

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.20

0

0

X

X

X

249

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

0

0

0

0

0

250

Ajutoare sociale

57.02

0

0

X

X

X

251

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

0

X

X

X

252

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.227

0

380

280

180

253

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

4.227

0

380

280

180

254

Active fixe

71.01

2.982

0

X

X

X

255

Construcții

71.01.01

2.982

0

X

X

X

256

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

0

X

X

X

257

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71,01.03

0

0

X

X

X

258

Alte active fixe

71.01.30

0

0

X

X

X

259

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1.245

0

X

X

260

Din fota) capitol:

261

Servicii medicale fit unități sanitare cu paturi (cod 66.0Z06.01+66.02.06.03)

66.0106

4.227

0

3S0

280

180

262

Spitaie generale

66 02.0601

4.227

0

380

280

180

263

Unită ti medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

264

Servicii de sănătate publică

66.0Z08

7.903

0

8.140

8.552

8.964

265

Alte cheltuieli iu domeniul sănătății (cod 66.0Z50.50)

66.0Z50

0

0

0

0

0

266

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50,50

0

0

0

0

0

267

Cultură, recreere și religie (cod 6102.0 3+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

108.152

0

102.906

84.386

85.5171

268

CHEL TUIELI CURENTE

01

87.553

0

102.106

83.586

84.717

269

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

0

O

0

270

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

13.567

0

22.313

23.452

24.575

271

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

48.080

0

60.040

60.018

60.020

272

Transferuri curente

51.01

48.080

0

X

X

X

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din care credite bugetare destinate stingerii plâțSor restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

273

Transferuri către instituții publice

51.01.01

48.080

0

X

X

X

274

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

600

0

110

116

122

275

A. Transferuri interne

55.01

100

0

X

X

X

276

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

100

0

X

X

X

277

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

0

X

X

X

278

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

55.02

500

0

X

X

X

279

Alte transferuri curente in străinătate

55.02.04

500

0

X

X

X

280

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

25.306

0

19.643

0

0

281

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

25.306

0

X

X

X

282

Finanțarea națională

58.01.01

3.489

0

X

X

X

283

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

19,775

0

X

X

X

'"■'94

Cheltuieli neeligibile

58.0!.03

2.042

0

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0

0

0

0

0

286

Susținerea cultelor

59.12

0

0

X

X

X

287

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.599

0

800

800

800

288

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.599

0

800

800

800

289

Active fixe

71.01

20.599

0

X

X

X

290

Construcții

71.01.01

20.346

0

X

X

X

291

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

0

X

X

X

292

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

153

0

X

X

X

293

Alte active fixe

71.01.30

100

0

X

X

X

294

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

X

X

X

295

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

0

0

296

Active financiare

72.01

0

0

X

X

X

297

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

0

X

X

X

298

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

0

299

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii prccedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

0

X

X

X

301

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)

85.01.01

0

0

X

X

X

302

Din total capitol:

303

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

27.605

0

19.315

20.188

21.163

304

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

305

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

306

Institut» publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

19.730

0

18.960

19.833

20.808

307

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

308

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

309

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

310

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

311

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

7.875

0

353

353

353

312

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

2

2

2

313

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.0S.01 la 67.02.0S.03)

67.02.05

60.926

0

S4.901

36.897

38.S20

314

Sport

67.02.05.01

9.000

0

12.500

13.000

13.500

315

Tineret

67.02.05,02

0

0

0

0

0

316

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

51.926

0

42.401

23.897

25.020

317

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

318

Alte servicii in domeniile culturii, recrecrii și religiei

67.02.50

19.621

0

28.690

27.301

25.834

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

dirt «O! credite bugetare dcalinutc KUngerii pIĂțilnr restatitr

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

319

Asigurări și asistență socială [cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ 68.02.11 +68.02.12 +68.02.15 +68.02.50)

68.02

54.890

0

63.664

63.619

64.152

320

CHEL TUIELI CURENTE

01

54.626

0

58.182

61.067

63.972

321

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

29.944

0

32.556

34.170

35.795

322

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

5.454

0

6.436

6.747

7.060

323

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

0

0

324

A. Transferuri interne

55.01

0

0

X

X

X

325

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

r       0

X

X

X

326

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

15.978

0

19.135

20.092

21.056

327

Ajutoare sociale

57.02

15.978

0

X

X

X

328

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

15.978

0

X

X

X

329

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

3.200

0

5.302

2.372

0

330

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

3.200

0

X

X

X

331

Finanțarea națională

58.01.01

480

r 0

X

X

x

332

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

2.720

o

X

X

X

333

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0

0

X

X

X

334

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

50

0

55

58

61

335

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadratc

59.40

50

0

X

X

X

336

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

264

0

180

180

180

337

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

264

0

180

180

180

338

Active fixe

71.01

264

0

X

X

X

339

Construcții

71.01.01

264

0

X

X

X

340

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

0

X

X

X

341

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpora'e

71.01.03

0

0

X

X

X

342

Alle active fixe

71.01.30

0

0

X

X

X

343

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚl ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

0

344

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE iN ANII PRECEDENȚl ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

0

0

0

345

Plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

0

X

X

X

346

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent [SF|

85.01.01

0

0

X

X

X

347

Din total capitol:

348

Asistenții acordată persoanelor in vârstă

68.02.04

5.882

0

6.330

6.612

6.994

349

Asistență socială în caz de boli ți invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

27.919

0

35.000

36.000

37.500

360

Asistentă socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

27.919

0

35.000

36.000

37.500

351

Asistenții socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

0

0

0

352

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

353

Creșe

68.02.11

1.528

0

1.527

1.604

1.680

354

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

355

(cod 68.02.15.01 +6S.0115.02)

68.02.15

3.447

0

4.584

4.818

5.052

356

Ajutor social

68.02.15.01

487

h      0

684

718

752

357

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2.960

0

3.900

4.100

4.300

358

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

16.114

0

16.223

14.585

12.926

359

Alte cheltuieli în domeniui asistentei sociale

68.02.50.50

16.114

0

16.223

14.585

12.926

360

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

69.02

72.186

0

63.472

65.922

68.387

361

locuințe, servicii și dezvoltare publică [cod 10.02.03+78.02.05 la 70.02.07+70.02.50]

70.02

47.004

0

34739

35.413

36.593

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din CRTt credite bugetare drwîinate Btingtrii plAților rrutunte

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

362

CHEL TUIELI CURENTE

01

16.086

0

23.374

24.545

25.723

363

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

0

0

0

364

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII

20

16.086

0

23.296

24.465

25.638

365

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

SS

0

0

78

80

85

366

A. Transferuri interne

55.01

0

0

X

X

X

367

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

0

X

X

X

368

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

10.430

0

10.810

10.810

10.810

369

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

10.430

0

10.810

10.810

10.810

370

Rambursări de credite externe

87,01

10.430

0

X

X

X

371

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.488

0

55

58

60

372

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.488

0

55

58

60

373

Active fixe

71.07

20.488

0

X

X

X

374

Construcții

71.01.01

20.488

0

X

X

X

375

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

0

X

X

X

7.

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

X

X

X

"577

Alte active fixe

71.01,30

0

0

X

r X

X

378

Reparații capitale aferente activelor fixe

77.03

0

0

X

X

X

379

PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

0

380

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

0

0

0

381

Plăți efectuate in anii precedenți și recuperate in anul curent

85.01

0

0

X

X

X

382

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)

85.01.01

0

0

X

X

X

383

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)

85.01.02

0

0

X

X

X

384

Din total capitol:

385

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

3.889

0

1.670

1.670

1.610

386

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

3.889

0

1.610

1.610

1.610

387

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

0

0

0

388

Alimentare ai apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

270

0

300

300

300

389

Alimentare cu apă

70.02.05.01

270

0

300

300

300

12.

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

~0

0

0

0

J)1

Iluminat public și electrificări

70.02.06

9.200

0

10.500

10.500

70.500

392

Alimentare cu gaze naturale iu localități

70.02.07

0

0

0

0

0

393

Alte servicii iu domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

33.645

0

21.829

23.003

24.183

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.95+74.02.06+74.02.50]

74.02

29233

30.509

31.794

394

25.182

0

395

CHEL TUIELI CURENTE

01

20.625

0

25.536

26.812

28.097

396

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

0

0

0

397

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

17.888

0

24.120

25.326

26.541

398

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

657

0

755

792

830

399

Transferuri de capital

57.02

657

0

X

X

X

400

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

657

0

X

X 1

X

401

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.080

u

661

694

7261

402

A. Transferuri interne

55.01

2.080

0

X

X

X

403

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

1.500

0

X

X

X

404

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

0

X

X

X

405

transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

575

0

X

X

X

406

Sume reprezentând contribuția unităților administrotiv-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

5

0

X

X

X

407

OPERA TIUNI FINANCIARE

79

3.962

0

3.697

3.697

3.697

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din cart credite bugetare detunate atingerii plâțilar tentante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

408

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.962

0

3.697

3.697

3.697

409

Rambursări de credite externe

81.01

3.962

0

X

X

X

410

CHEL TU1EL1 DE CAPITAL

70

595

0

0

0

0

411

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

595

0

0

0

0

412

Active fixe

73.01

595

0

X

X

X

413

Construcții

71.01.01

595

0

X

X

X

414

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

0

X

X

X

415

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

X

X

X

416

Alte active fixe

71.01.30

0

0

X

X

X

417

Din total capitol:

418

Reducerea și controlul poluării

74.0103

0

0

0

0

0

419

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.0105.01+74.0105.02)

74.0105

18.318

0

21086

21086

21086

420

Salubritate

74.02.05.01

10.500

0

13.554

13.554

13.554

421

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

7.818

0

8.532

8.532

8.532

422

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.0106

6.864

0

7.147

8.423

9.708.

423

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.0150

0

0

0

0

424

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+8L02)

79.02

179.493

0

126.144

124.651

112.262

425

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă icod 80.02.01+80.02.02]

80.02

0

0

0

0

0

426

Din total capitol:

427

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.0101.06+80.0101.09+80.0101.10+ 80.0101.30)

80.0101

0

0

0

0

0

428

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

429

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

430

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

0

0

0

0

0

431

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

432

Acțiuni generale de muncă (cod 80.010104)

80.0102

0

0

0

0

0

433

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

434

Combustibili și energie (COd 81.02.06+81.02.07+81.02.50]

81.02

50.952

0

25.981

22.152

22.159

435

CHEL TUIELI CURENTE

01

37.626

0

22.144

22.152

22.159

436

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

86

0

144

152

159^

437

TITLUL IV SUBVENȚII

40

32.100

0

22.000

22.000

22.000

438

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

26.600

0

X

X

X

439

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

40.20

0

0

X

X

X

440

Alte subvenții

40.30

5.500

0

X

X

X

441

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

0

0

442

A. Transferuri interne

55.01

0

0

X

X

X

443

Investiții ale agen|ilor economici cu capital de stat

55.01,12

0

0

X

X

X

444

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0

0

0

0

0

445

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

56.25

0

0

X

X

X

446

Finanțarea națională

56.25.01

0

0

X

X

X

447

Finanțarea externă nerambursabilă

56.25.02

0

0

X

X

X

448

Cheltuieli neeliqîbile

56.25.03

0

0

X

X

X

449

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

5.440

0

3.837

0

0

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI ANUALE

Estimări

Buget an 2020 INIȚIAL

din care ttedile bugetare destinate atingerii pLAților restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

450

Programe din Fondat European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

5.440

0

X

X

X

451

Finanțarea națională

58.01.01

2.540

0

X

X

X

462

Finanțare externă nerambursabiîă

58.01.02

2.650

0

X

X

X

453

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

250

0

X

X

X

454

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

50

0

X

X

X

455

Despăgubiri civile

59.17

50

0

X

X

X

456

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

13.276

0

0

0

0

457

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

13.276

0

0

0

0

458

Active fixe

71.01

13.276

0

X

X

X

459

Construcții

71.01.01

13.276

0

X

X

X

460

Mașini, echioamente și mijloace de transport

71.01.02

0

0

X

X

X

461

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

X

X

X

462

Alte active fixe

71.01.30

0

0

X

X

X

463

Din total capitol:

464

Energie termică

81.0106

38.822

0

25.837

21000

22.000

.465

Alți combustibili

81.0107

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.0150

11130

0

144

152

159

467

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

468

Din total capitol:

469

Agricultură

(cod 83.0103.03+83.0103.07+83.0103.30)

83.0103

0

0

0

0

0

470

Proiecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

471

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

472

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

473

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.0150

0

0

0

0

0

474

Transporturi (cod 84.02.03 +84.02.04+ 84.02.06+84.02.50]

84.02

128.455

0

100.148

102.410

90.010

475

CHELTUIELI CURENTE

01

100.281

0

63.813

63.857

63.901

476

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

0

0

0

477

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

20.955

0

43.202

43.238

43.274

478

TITLUL IV SUBVENȚII

40

28.000

0

20.000

20.000

20.000

479

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

28.000

0

X

X

X

480

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.750

0

611

619

627

T“)l

A. Transferuri interne

55.01

1.750

0

X

X

X

482

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

1.600

0

X

X

X

483

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

55.01.42

150

0

X

X

X

484

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

49.576

0

27.524

32.333

22.481

485

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

49.576

0

X

X

X

486

Finanțarea națională

58.01.01

5.949

0

X

X

X

487

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

35.728

0

X

X

X

488

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

7.899

0

X

X

X

489

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19.384

0

200

200

200

490

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

19.384

0