Hotărârea nr. 51/2020

Hotarirea Nr.51 din 31-01-2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 51

din 31 ianuarie 2020

privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 2112 din 14 ianuarie 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare raportul nr. 2113 din 14 ianuarie 2020 al Direcției Economice, Analizând nota de fundamentare nr. 1089 din 9 ianuarie 2020 a Serviciului Investiții, Având în vedere referatul nr. 1564 din 13 ianuarie 2020 din partea Serviciului Contabilitatea

Bugetului General, Datorie Publică,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local,

Analizând disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local la 31 decembrie 2019,

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă S T E :

Art. 1: Se aprobă Excedentul bugetar al municipiului Arad, în sumă de 59.981.394,48 lei.

Art. 2: Sumele invocate la articolul 1 se vor utiliza conform destinațiilor din Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă repartizarea pe obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31 decembrie 2019, destinat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 4: Se aprobă repartizarea pe obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31 decembrie 2019 destinat cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu finanțare din transferuri interne (55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat), conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 5: Prezenta se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședința CLMA 31.01.2020

Cod PMA-S4-02


R O M Â N I A

AVIZAT SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDETUL ARAD

P R O I E C T Nr. 16/14.01.2020


MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. din 2020

privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 2112 din 14 ianuarie 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare raportul nr. 2113 din 14 ianuarie 2020 al Direcției Economice, Analizând nota de fundamentare nr. 1089 din 9 ianuarie 2020 a Serviciului Investiții, Având în vedere referatul nr. 1564 din 13 ianuarie 2020 din partea Serviciului

Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local,

Analizând disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local la 31 decembrie 2019,

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă S T E :

Art. 1: Se aprobă Excedentul bugetar al municipiului Arad, în sumă de 59.981.394,48 lei.

Art. 2: Sumele invocate la articolul 1 se vor utiliza conform destinațiilor din Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă repartizarea pe obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31 decembrie 2019, destinat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 4: Se aprobă repartizarea pe obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31 decembrie 2019 destinat cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu finanțare din transferuri interne (55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat), conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 5: Prezenta se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

’                               SECRETARUL GENERAL,

Lilioara STEPANESCU

Direcția Economică Serviciul Buget Red./Dact. Lavinia Vinter

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 2112 din 14 ianuarie 2020

R E FE R A T DE A PR O B A R E

Având în vedere:

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local;

 • Excedentul Execuției de casă al bugetului local Arad la data de 31 decembrie 2019;

 • Disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local al anilor precedenți;

 • Disponibilul din taxe speciale înregistrat la finele anului 2019;

 • Necesitatea efectuării unor obiective de investiții cu finanțare din excedentul bugetar al municipiului Arad rezultat la finele anului 2019;

 • Legislația în vigoare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar;

P R O P U N:

Aprobarea repartizării pe destinații, obiective și cheltuieli de investiții a excedentului bugetar al municipiului Arad existent la 31 decembrie 2019, pentru finanțarea unor cheltuieli conform legislației în vigoare, referatelor serviciilor de specialitate și anexelor 1, 2, și 3 la proiectul de hotărâre.

P RIM A R, Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr.2113/14 ianuarie 2020

RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad Având în vedere:

-Nota de fundamentare nr.1089 din 9 ianuarie 2020 a Serviciului Investiții,

-Referatul nr.1564 din 13 ianuarie 2020 din partea Serviciului Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică,

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local,

-Prevederile din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.........și a transferurilor din bugetul de stat

sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • (a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • (b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • (c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.";

P R O P U N E M:

Aprobarea repartizării pe destinații, obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31.12.2019 în sumă de 59.981.394,48 lei, pentru finanțarea unor cheltuieli, conform legislației în vigoare, referatelor serviciilor de specialitate și anexelor 1,2 și 3.

Sumele repartizate se utilizează pentru:

 • (a) investiții publice: 51.801.198,84 lei;

 • (b) sume alocate prin HGR 1462/2007 - transferuri: 1.238.091,08 lei;

 • (c) investiții din depozite speciale pentru construcții de locuințe conform OG.19/1994 și Legea 85/1992: 8.219,6 lei;

 • (d) cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2019: 1.568.000 lei;

 • (e) acoperirea a unor goluri temporare de casă din taxe speciale la secțiunea de funcționare: 2.042.054,23 lei;

 • (f) investiții publice cu finanțare din transferuri interne (55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat): 3.200.000 lei;

 • (g) alte facilități și instrumente postaderare- PREFINANȚARE - Proiect ”Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II (acronim EASY TOWNSII) ”: 13.764 lei;

 • (h) alte facilități și instrumente postaderare- PREFINANȚARE - Proiect ”SPROUT-Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană”: 110.066,73 lei.

  DIRECTOR EXECUTIV, Claudia GROZAVU


  ȘEF SER VICIUL BUGET, Olimpia STOICA


Anexa 1 la Hotărârea nr.       /         ianuarie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad

Repartizarea pe destinații a excedentului bugetar al municipiului Arad rezultat la finețe anului 2019

lei

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Excedent bugetar 2019

0

1

2

1

Excedentul bugetar al municipiului Arad

59.981.394,48

2

Investiții publice, conform anexei 2

51.801.198,84

3

Investiții din depozite speciale pentru construcții de locuințe conform OG.19/1994 și Legea 85/1992, conform anexei 2

8.219,60

4

Cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2019, conform anexei 2

1.568.000,00

5

Investiții publice cu finanțare din transferuri interne (55.01.12 Investiții ale agenIilor economici cu capital de stat), conform anexei 3

3.200.000,00

6

Fonduri repartizate prin HGR 1462/2007 -transferuri

1.238.091,08

7

Acoperirea a unor goluri temporare de casă din taxe speciale la secțiunea de funcționare

2.042.054,23

8

Alte facilități și instrumente postaderare -PREFINANȚARE - Proiect ”Ora?e Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II (acronim EASY TOWNSII”)

13.764,00

9

Alte facilități și instrumente postaderare -PREFINANȚARE - Proiect ”SPROUT- Răspuns Politic Durabil pen tru Tranziția la Mobilitate Urban a

110.066,73

pre Ședințe de Ședință,

Anexa 2

la Hotărârea nr.     din ianuarie2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad

REPARTIZAREA PE OBIECTIVE ȘI CHELTUIELI DE INVESTIȚII A DISPONIBILULUI EXISTENT LA 31.12.2019 DESTINAT PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din

care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3-4+B+6+7

4

5

6

7

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

*

53.377.418,44

51.801.198,84

1.568.000,00

0,00

8.219,60

ARAD, total din care:

33.137.000,00

33.137.000,00

0,00

0,00

0,00

2

Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:

*

53.377.418,44

51.801.198,84

1.568.000,00

0,00

8.219,60

33.137.000,00

33.137.000,00

0,00

0,00

0,00

3

51.02 Autorități publice și acțiuni externe,

*

1.643.000,00

120.000,00

1.523.000,00

0,00

0,00

total din care:

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

4

Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive

*

1.643.000,00

120.000,00

1.523.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

5

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

6

1.Refuncționalizare spații birouri pentru Direcția Venituri (HCLM nr.144/2018)

71.01.01

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

7

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

1.523.000,00

0,00

1.523.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

1. Dotări ale Serviciului Stare Civilă cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

2. Dotări ale Serviciului Stare Civilă cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

3. Dotări ale Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

4. Dotări ale Direcției Venituri cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

780.000,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

5.Dotări ale Direcției Venituri cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

6.Dotări ale Direcției Venituri cu alte active fixe

71.01.30

362.000,00

0,00

362.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

7. Dotări ale Serviciului Autorizări Construcții cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

53.000,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

8. Dotări ale Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

57.000,00

0,00

57.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

9. Dotări ale Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

36.000,00

0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

54.02 Alte servicii publice generale, total din

*

540.000,00

500.000,00

40.000,00

0,00

0,00

care:

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

18

Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

*

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

1. Dotări ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale

*

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

22

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din

care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3-4+S+6+7

4

5

6

7

23

1. Reabilitare clădire spații comerciale str. loan Rusu Șirianu (HCLM NR. 308/2018)

71.01.01

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

24

65.02 Învățământ, total din care:

*

755.000,00

755.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior

*

555.000,00

555.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

555.000,00

555.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

l.Reabilitare clădire Colegiul Național "Elena Ghiba Birta” Arad (HCLM NR. 302/2017)

71.01.01

316.000,00

316.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

2. Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad (HCLM NR. 167/2019)

71.01.01

239.000,00

239.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Paragraful 65.02.11.30 Alte servicii auxiliare

*

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

1. Achiziție și montaj container cu destinație de cantină la Colegiul Csiky Gergely Arad

71.01.01

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

67.02 Cultură, recreere și religie, total din

*

17.742.000,00

17.742.000,00

0,00

0,00

0,00

care:

14.470.000,00

14.470.000,00

0,00

0,00

0,00

33

Paragraful 67.02.05.03 intreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

*

17.672.000,00

17.672.000,00

0,00

0,00

0,00

14.400.000,00

14.400.000,00

0,00

0,00

0,00

34

Baze sportive

*

17.000.000,00

17.000.000,00

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

35

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

17.000.000,00

17.000.000,00

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

36

l.Mărirea capacității peluzelor stadionului UTA-modificări și completări (HCLM NR.588/2019)

71.01.01

16.000.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

0,00

37

2. Lucrări de amenajare gazon, instalație de încălzire și instalație de irigare Stadionul UTA (HCLM NR.387/2015)

71.01.01

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1000.000,1.0

0,00

0,00

0,00

38

Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement

*

672.000,00

672.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

39

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400,000,00

0,00

0,00

0,00

40

1.Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad (HCLM Arad nr. 147/2017)

71.01.01

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

41

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

172.000,00

172.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

1. SF -Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai

71.01.01

37.000,00

37.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

2. Achiziție elemente de joacă pentru Parcul Copiilor-Țara Piticilor

71.01.03

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

*

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

45

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70,000,00

70,000,00

0,00

0,00

0,00

46

1. Amenajare Piața de lemne str.Poetului Arad (HCLM NR.306/2017)

71.01.01

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

47

70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică,

*

10.678.219,60

10.670.000,00

0,00

0,00

8.219,60

total din care:

8.600.000,00

8.600.000,00

0,00

0,00

0,00

48

Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

*

1.208.219,60

1.200.000,00

0,00

0,00

8.219,60

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

49

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

1.208.219,60

1.200.000,00

0,00

0,00

8.219,60

1,100,000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50

1. Bloc de locuințe sociale pe structură metalică - str. Tarafului FN (2 blocuri) (HCLM NR.376/2014)

71.01.01

1.208.219,60

1.200.000,00

0,00

0,00

8.219,60

1.100.000,00

1.000.000,10

0,00

0,00

0,00

Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile

*

9.470.000,00

9.470.000,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din

care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3-4+S+6+7

4

5

6

7

locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

52

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

9.200.000,00

9.200.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

53

l.Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad

(HCLM NR. 378/2014)

71.01.01

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,70

0,00

0,00

0,00

54

2. Asigurarea de utilități (apă, canal) și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad - Extindere (HCLM NR.235/2019)

71.01.01

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

270.000,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

l.Fond de cooperare tehnică - TVA - ' 'Introducerea unei politici integrate privind parcarea, reglementarea și prețurile stabilite în acest sens'', conexe obiectivului ' 'Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (HCLM NR. 378/2014)11

71.01.01

224.000,00

224.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57

2. Fond de cooperare tehnică TVA -"Participarea Municipalității în cadrul Programului de Testare a Transportului Urban" conexe obiectivului "Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (HCLM NR. 378/2014)"

71.01.01

46.000,00

46.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58

74.02 Protecția mediului, total din care:

*

595.000,00

595.000,00

0,00

0,00

0,00

440.000,00

440.000,00

0,00

0,00

0,00

59

Subcapitolul 74.02.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale

*

595.000,00

595.000,00

0,00

0,00

0,00

440.000,00

440.000,00

0,00

0,00

0,00

60

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

595.000,00

595.000,00

0,00

0,00

0,00

440.000,00

440.000,00

0,00

0,00

0,00

61

l.Reabilitare canalizare pluvială Pasaj Voinicilor (HCLM NR.493/2018)

71.01.01

355.000,00

355.000,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

62

2.Canalizare menajeră str. Șelimbăr și str.Ghica Vodă Arad (HCLM NR. 467/2019)

71.01.01

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

63

81.02 Combustibil și energie, total din care:

*

7.746.198,84

7.746.198,84

0,00

0,00

0,00

6.027.000,00

6.027.000,00

0,00

0,00

0,00

64

Subcapitolul 81.02.06 Energie termică

*

232.000,00

232.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

232.000,00

232.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

1. SF - Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și energie cu acumulator de 3000 mc la SC CET Hidrocarburi SA Arad

71.01.01

127.000,00

127.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

2. DALI- Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar DN 400 aferentă zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis

71.01.01

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

3. DALI - Înlocuire cazane pe gaz 2*58MW la SC CET Hidrocarburi SA Arad

71.01.01

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Subcapitolul 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

*

7.514.198,84

7.514.198,84

0,00

0,00

0,00

6.027.000,00

6.027.000,00

0,00

0,00

0,00

70

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

7.514.198,84

7.514.198,84

0,00

0,00

0,00

6.027.000,00

6.027.000,0.0

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din

care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3-4+S+6+7

4

5

6

7

71

l.Termoficare în Arad -Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou (HCLM NR.444/2016)

71.01.01

7.514.198,84

7.514.198,84

0,00

0,00

0,00

6.027.000,00

6.027.000,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din

care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3-4+S+6+7

4

5

6

7

72

*

13.678.000,00

13.673.000,00

5.000,00

0,00

0,00

84.02 Transporturi, total din care:

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

0,00

0,00

73

Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și poduri

*

3.430.000,00

3.430.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

74

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

3.400.000,00

3.400.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

75

l.Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și Centura Nord -Arad (HCLM NR.269/2017)

71.01.01

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1300.000,10

0,00

0,00

0,00

76

2.Reparații capitale podul Decebal peste Râul Mureș în municipiul Arad (HCLM NR.225/2016)

71.03

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1700.000,10

0,00

0,00

0,00

77

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

1. SF -Amenajare pod pietonal acces la Insula Mureș

71.01.01

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79

Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun

*

9.743.000,00

9.743.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

126.000,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81

1. Amenajare stații de autobuz în municipiul Arad (HCLM NR.107/2019)

71.01.01

126.000,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

9.617.000,00

9.617.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83

1. Achiziție de material rulant electric - tramvaie (HCLM NR.265/2018)

71.01.02

9.600.000,00

9.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84

2.Transport urban în municipiul Arad-etapa a IlI-a: TVA pentru consultanță tehnică sistem e-ticketing

71.01.30

17.000,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85

Paragraful 84.02.03.03 Străzi

*

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

86

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

87

l.Reabilitare străzi în municipiul Arad -etapa a IIA (HCLM NR. 482/2016)

71.01.01

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

88

Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

*

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE

*

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

CHELTUIELI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90

l.Dotări ale Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:

*

53.377.418,44

51.801.198,84

1.568.000,00

0,00

8.219,60

92

TOTAL Construcții

71.01.01

40.057.418,44

40.049.198,84

0,00

0,00

8.219,60

93

TOTAL Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

10.701.000,00

9.600.000,00

1.101.000,00

0,00

0,00

94

TOTAL Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

240.000,00

135.000,00

105.000,00

0,00

0,00

95

TOTAL Alte active . fixe

71.01.30

379.000,00

17.000,00

362.000,00

0,00

0,00

96

TOTAL Reparații capitale aferente activelor, fixe

71.03

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL GENERAL, Lilioara STEPANESCU

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 3

la Hotărârea nr. din ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

REPARTIZAREA PE OBIECTIVE ȘI CHELTUIELI DE INVESTIȚII A DISPONIBILULUI EXISTENT LA 31.12.2019 DESTINAT PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE cu finanțare din transferuri interne investiții ale agenților economici cu capital de stat

lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020, din care:

Buget local

Taxe speciale

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 Și Lg. nr 85/1992

0

1

2

3=4 la 7

4

5

7

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:

3.200.000

3.200.000

0

0

2.000.000

2.000.000

0

0

2

67.02 Cultură, recreere și religie, total din care:

*

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

3

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ S.A. ARAD

*

100.000 0

100.000 0

0 0

0 0

4

Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

*

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

5

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

6

1.DALI - Reabilitare capelă funerară și împrejmuire Cimitirul Gai

71.01.01

60.000

60.000

0

0

0

0

0

0

7

2.DALI - Reabilitare împrejmuire Cimitirul Mureșel

71.01.01

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

8

74.02 Protecția mediului, total din care:

*

1.500.000

1.500.000

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

9

S.C. RECONS S.A. ARAD

*

1.500.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

0 0

0 0

10

Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

*

1.500.000

1.500.000

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

11

B. LUCRĂRI NOI

*

1.500.000

1.500.000

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

12

l.Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și a spațiilor aferente

71.03

1.500.000

1.500.000

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

13

84.02 Transporturi, total din care:

*

1.600.000

1.600.000

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

14

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

*

1.600.000

1.000.000

1.600.000

1.000.000

0 0

0 0

15

Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun

*

1.600.000

1.600.000

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

16

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

1.500.000

1.500.000

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

17

1. Refacție linie de tramvai și a rețelei aeriane de contact aferente în Municipiul Arad - tronson II: str. Făt Frumos -bucla Făt Frumos (proiectare și execuție)

71.01.01

1.500.000

1.500.000

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

18

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

19

1. Achiziție și montaj Stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. Compania de Transport Public SA ARAD

71.01.01

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL GENERAL , Lilioara STEPANESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA TEHNICĂ

APROBAT PRIMAR, Bîbarț CălinNOTĂ FUNDAMENTARE

cu privire la propunerea de aprobare a unor cheltuieli de capital cuprinse în „Lista programului de investiții pe anul 2020” cu Finanțare din Disponibilul bugetului local la data de 31.12.2019

în vederea realizării obiectivelor de investiții propuse pentru anul 2020, finanțarea acestora se asigura din mai multe surse, dintre care cea mai mare alocare este din disponibilul bugetului local la data de 31.12.2019.

Pentru cheltuieli de capital suma alocată din total disponibil este de 53.377.418,44 lei, din care 51.801.198,84 lei buget local, 1.568.000,OOlei taxe speciale, 8.219,60 lei depozite speciale - Legea 85/1992 și OG 19/1994.

Defalcarea valorii de disponibil la 31.12.2019 pe capitole bugetare cuprinse în Lista programului de investiții pe anul 2020 se prezintă după cum urmează:

Cap.51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE gl ACȚIUNI EXTERNE - total = 1.643.000,00 din care:

120.000,00 lei buget local

- 1.523.000,00 lei taxe speciale disponibil

în cadrul acestui capitol bugetar se vor finanța din taxe speciale în principal dotări constând în mașini, echipamente, și mijloace de transport, sau birotică și softuri.

De asemenea, se propune finanțarea serviciilor pentru realizarea proiectului tehnic în vederea refuncționalizării spațiilor la Direcția Venituri, realizarea PUZ -”Zonă de agrement Tricoul Roșu” și actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad, care se finanțează în continuare și în acest an.

Cap.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - total = 540.000,00 Iei, din care:

500.000,00 Ici buget local

40.000,00 lei taxe speciale disponibil

Acest capitol cuprinde cheltuieli pentru lucrări reabilitare spații comerciale str. Rusu Șirianu, și achiziții dotări.

Cap.65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT - total = 755.000,00 lei, din care:

 • -  învățământ secundar superior (65.02.04.02.)

 • -  755.000,00 Ici buget local

în cadrul capitolului sunt cuprinse cheltuieli care sunt împărțite pe forma de învățământ secundar superior și cuprind alocări pentru execuția de lucrări din bugetul local sau pentru cofinanțarea ce revine bugetului local pentru unele investiții aprobate pentru finanțare în cadrul unor programe naționale - PNDL, programe care se derulează în continuare.

CAP.67.02 CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE -total = 17.742.000,00 Iei din care:

 • -  17.742.000,00 lei buget local

în cadrul capitolului se finanțează cheltuieli pentru continuarea unor lucrări începute anii anteriori, pentru lucrări noi sau întocmirea unor documentații tehnice ce vor deservi alte investiții viitoare. Alocarea pe paragrafe/subcapitole este următoarea:

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement = 17.672.000,00 lei din care:

 • -  Baze Sportive = 17.000.000,00 lei

Suma solicitată servește în special pentru finanțarea continuării lucrărilor la Stadionul UTA, inclusiv gazon și instalație de irigat.

 • -  Amenajări terenuri de sport, parcuri,și zone de agrement= 672.000,00 lei

Suma propusă reprezintă lucrări în continuare pentru gazon și instalație de irigat în municipiu, achiziție elemente joacă în Parcul Copiilor - "Țara Piticilor” și plata unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unui loc joacă și teren de sport în Parcul Gai..

Alte amenajări în domeniul culturii, recreerii și religiei = 70.000,00 lei

în acest an se continuă lucrările pentru realizarea branșamentului electric la piața de lemne.

CAP.70.02 LOCUINȚE, SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ -total =

lei din care :                                                                                        /

 • -  fOGfaxfi lei buget local

 • -  8.219,60 lei depozite speciale conform OG. 1994 și legea 85/92

Repartizarea sumelor se propune astfel:

-Dezvoltarea sistemului de locuințe sociale = 1.200.000,OOlei, buget local, și

= 8.219,60 lei depozite speciale conform OG. 1994 și legea 85/92

în acest an se finalizează construcția celor două blocuri ce 'tuctură metalică.

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltai ii comunale = 9.470.000,00 lei, din care 9.200.000, 00 lei pentru finanțarea în continuare a lucrărilor de regenerare urbană a spațiilor în zona blocurilor de locuințe și se vor începe lucrările de asigurare utilități în Zona Industrială Nord.

De asemenea, se va finanța cu suma de 270.000,00 lei plata cotelor de TVA pentru cheltuieli conexe obiectivului "Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad.”

- CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI - total = 595.000,00 lei

Se propun spre finanțare următoarele cheltuieli:

Canalizarea și tratarea apelor reziduale - 595.000,00 lei-lucrâri de canalizare pluvială și menajeră pe străzile Șelimbăr, Ghica Vodă și Pasaj Voinicilor.

CAP.81.02 COMBUSTIBIL Șl ENERGIE- total = 7.746.198,84 lei buget local

Energie termică - 232.000,00 lei

Finanțarea se propune pentru reabilitarea sistemului centralizat de furnizare agent termic.

Alte cheltuieli privind combustibilul si energia - 7.514.198,84 lei

Se menționează că în acest an continuă lucrările de reabilitare a unor rețele de transport și distribuție a energiei termice, alături de transformarea punctului termic din Aradul Nou.

CAP.84.02 TRANSPORTURI - total = 13.678.000,00 lei, din care:

13.673.000,00 Iei buget local

5.000,00 lei taxe speciale disponibil

Se propun spre finanțare următoarele cheltuieli din bugetul local:

Drumuri si poduri = 3.430.000,00 lei

în acest an se finalizează lucrările la legătura rutieră între str.Cometei și Centura Nord și se vor continua lucrările -reparații capitale - Podul Decebal.De asemenea, se va achita studiul de fezabilitate realizat în anul trecut pentru pod pietonal la Insula Mureș.

Transport în comun = 9.743.000,00 lei

Se propune realizarea proiectului pentru amenajare stații autobuz și plata primului tramvai capacitate mare, dublă artculație .De asemenea, se propune plata sumei de 17.000,00 lei -TVA aferentă consultanței pentru e-ticketing.

Străzi = 500.000,00 lei

Se propune continuarea lucrărilor de reabilitare străzi - etapa II.

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor -total - 5.000, 00 lei taxe speciale disponibil

Suma va asigura achiziția de mașini și echipamente și mijloace de transport pentru Serviciul întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM

Aprobarea repartizării pe capitole bugetare a disponibilului la 31.12.2019 în sumă totală de 53.377.418,44 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, ing. Elena Portarii

ȘEF SERVICIU, ing. Lucia Giurgiu


Primăria Municipiului Arad

De acord, Primar


Călin Bibarț


Direcția Economică

Serviciul Contabilitatea Bugetului General,

Datorie Publică

Nr. 1.564/13.01.2020

REFERAT privind repartizarea excedentului bugetului local determinat la 31.12.2019 pe destinațiile stabilite în anexa la prezentul referat

Având în vedere:

• Art.58/ Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

Propunem:

Aprobarea structurii excedentului bugetului local de repartizat pentru anul 2020, în sumă de 59.981.394,48 lei, în conformitate cu anexa la prezentul referat.

Nume și prenume

Funcția

Semnătură

Data

Claudia Grozavu

Director executiv

ț?jOt

Floare Balaș

Șef Serviciu

Anexa nr .1 la Referatul nr. 1.564/13.01.2020

EXCEDENT AN 2019 DE REPARTIZAT PENTRU 2020


FINAL 31.12.2019

lei


Nr crt

Sursa

Sume de repartizat pt 2020

1.

Taxe Speciale

1610-054,23

TS Serviciul Transport Public Local si Autorizații (02}

248 584,83

TS Serviciul Date Urbane si Spațiale (03)

424 71 01

TS Serviciul Autorizări Construcții (04)

331 361,01

TS Serviciul Stare Civila (05)

543.791,57

TS Serviciul Evidenta Persoanelor (06)

274.835,12

TS Serviciul Adm Publica Locala (07)

10.557,63

TS Serviciul Informare Cetateni (08)

75,29

TS Serviciul Fond Locativ (09)

13.459,02

TS Serviciul Administrativ (11)

76,00

TS Serviciul Dezvolare Urbana si Protejare Monumente (17)

124.095,20

TS Serviciul întreținere si Reparații Cai Comunicare Terestre (13)

11,250,00

TS Serviciul Juridic (14)

3.425,12

TS Direcția Venituri (16)

1.582.749,29

TSDAS (15)

36 372,07

TS Direcția Politia Locala (18)

4.712,00

2.

Total prefinantari si golLirî de casa de repartizat

123.830,73

Prefinantare Easy Towns II

13.764,00

Prefinantare Sprout

110.066,73

Gol temporar de casa

0,00

3.

Sume primite prtn HGR total

1.238.091,08

HG 1462 Parcul Reconcilierii

1.238.091,08

4

ED speo constr ioc (39.10.00)

8.219,60

FD spec constr loc (39.10.00)

8.219,60

Total sume cu destinație speciala

4.980.195,64

Total excedent de repartizat (extras 82.02.98}

59.981.394,48

Total sume fara destinație speciala

55.001.198,84

Deficit crt funcționara 40,11

-43 364 340.72

întocmit

Deficit crt dezvoltare 40.14

•64.713.502,68

Deficit crt TOTAL pe cele 2 secțiuni

-108.077 843,40

Excedentsf2019 reîntregit (sd init 82 98)

168.059.237,88

Total excedent Influențat de deficitul crt 2019 (sold ftnai 8298)

59.981.394,48


Florica Balaș

* -9 IAN. 2020 *JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 100.387/31.12.2019,

Analizând raportul serviciului de specialitate nr. 100.386/31.12.2019 al Serviciului Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 5.17.3. alin. (1) lit. (b) - .Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3.751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 și de prevederile art. 1 Pct.14 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3.799/24.12.2019 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 3.751/13.12.2019,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

în temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare aferent anului 2019, în cuantum de 43.364.340,72 lei, din excedentul bugetului local.

Art. 2. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019, în cuantum de 64.713.502,68 lei, din excedentul bugetului local.

Art. 3. Prezenta se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publica Locală.


Cod PMA-S402