Hotărârea nr. 50/2020

Hotarirea Nr.50 din 31-01-2020 privind aprobarea Programului de îmbunatătire a eficientei energetice

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 50 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 4695/23.01.2020,

Analizând raportul de specialitate Direcției Tehnice - Biroul Energetic, înregistrat cu nr. 4697/23.01.2020,

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (21) lit. a) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Contractului de servicii nr. 45855/10.06.2019, încheiat cu SC Servelect SRL Cluj Napoca, având ca obiect Servicii de management energetic, inclusiv elaborarea Programului de îmbunătatire a eficienței energetice aferent Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Municipiului Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Măsurile propuse în programul de îmbunătățire a eficienței energetice se vor duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Energetic

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020


Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


- PROIECT -

NR. 32/23.01.2020


AVIZAT

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 4695/23.01.2020,

Analizând raportul de specialitate Direcției Tehnice - Biroul Energetic, înregistrat cu nr. 4697/23.01.2020,

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (21) lit. a) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Contractului de servicii nr. 45855/10.06.2019, încheiat cu SC SERVELECT SRL Cluj Napoca, având ca obiect Servicii de management energetic, inclusiv elaborarea Programului de îmbunătatire a eficienței energetice aferent Municipiului Arad;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Municipiului Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Măsurile propuse în programul de îmbunătățire a eficienței energetice se vor duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 4695/23.01.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunatățire a eficienței energetice, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, referitoare la obligația autorităților administrației publice locale de a întocmi programe de îmbunătățire a eficienței energetice care să includă măsuri pe termen scurt și masuri pe termen de 3-6 ani, în scopul atingerii obiectivului național de creștere a eficienței energetice

Având în vedere Contractul de servicii nr. 45855/10.06.2019 încheiat cu SC SERVELECT SRL Cluj Napoca, având ca obiect Servicii de management energetic,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a hotărârii privind aprobarea Programului de îmbunatățire a eficienței energetice pentru Municipiul Arad.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Tehnică

Birou Energetic

Nr. 4697/23.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:

 • - prevederile art. 9 alin. (21) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, care obligă autoritățile administrației publice locale să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice care să includă măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani, în scopul atingerii obiectivului național de creștere a eficienței energetice.

-prevederile contractului de prestari servicii nr. 45855/10.06.2019 încheiat de Municipiul Arad cu S.C. Servelect S.R.L. Cluj având ca obiect prestarea serviciilor de management energetic

 • - elaborarea de către S.C. Servelect S.R.L. Cluj a ,, Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Arad

În considerarea celor de mai sus,

PROPUNEM

Aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Municipiul Arad.

DIRECTOR EXECUTIV, Elena Portaru

ȘEF BIROU, Lucian Palcu


VIZA Serviciului Juridic, contencios

Numele și Prenumele

Semnătura__________________________

ANEXĂ

la HCLM nr.     /

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice

aferent Municipiului Arad

SERV^LECT

Energy is money We save both.

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019


FOAIE DE SEMNĂTURI:

Prestator:

S.C SERVELECT S.R.L

Ing. Claudiu BOCA - Director Executiv             ,

/A                 '•?i

/

Dr. Ing. Andrei CECLAN - Manager energetic urban ANRE

Tehn. Adrian-llie URDA - Responsabil energetic comunități locale^v>

Ing. Bogdan BÂRGĂUAN - Manager energetic industrie MJRE, (M

Ing. Radu MOLDOVAN-Auditor energetic ANRE        z

Ing. Dragoș FENEȘAN - Inginer soluții eficiență energetică             ~

Ing. Mircea BÂRGĂUAN - Inginer soluții eficiență energetică

Ing. Tiberiu TARCO - Inginer soluții eficiență energetică

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019


Cuprins

Preambul

 • 1.   Elaborator - asistență tehnică de management energetic

 • 2.   Descrierea modului de gestionarea a serviciilor de utilități publice

 • 3.   Analiza energetică

 • 3.1. Sectorul rezidențial și public de clădiri

 • 3.2. Sistemul de iluminat public

 • 3.3. Sistemul de transport public

ANEXE

ANEXA 1 - Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic

ANEXA 2 - Fișă de prezentare energetică - anul 2018

ANEXA 3 - Sinteza programului de îmbunătățire a eficienței energetice

A.3.1. Proiectele propuse

A.3.2. Proiectele propuse pentru producere locală de energie din surse regenerabile

A.3.3. Proiectele propuse la nivelul de urbanism local

A.3.4. Proiectele propuse la nivelul comunității

A.3.5. Proiecte propuse pentru îmbunătățirea organizării interne

A.3.6. Proiectele propuse la nivelul achizițiilor publice

A.3.7. Proiecte demonstrative pilot

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

Preambul


Reducerea costurilor, consumului și creșterea performanței energetice în clădirile și obiectivele de utilizare a energiei, eficientizarea mobilității urbane și a serviciilor publice se numără printre principalele obiective și priorități ale administrației publice a Municipiului Arad.

Eficiența energetică este de o importanță considerabilă, fapt confirmat de către Primarul Municipiului Arad prin măsurile, acțiunile și soluțiile avute în vedere, respectiv prin asumarea unui program de accesare finanțări (ne)rambursabile și de punere în practică a proiectelor prioritare expuse inclusiv în planul acestei documentații.

Prin eficiență energetică la nivelul comunității urbane și chiar extins la nivelul județului, întelegem un factor determinant pentru o creștere economică inteligentă, sănătoasă și durabilă, cu impact major în dezvoltarea urbană.

Prin eficiență energetică la nivelul clădirilor publice, rezidențiale și private, întelegem reducerea necesarului și utilizarea rațională a energiei, în același timp cu asigurarea unui confort termic adaptat, a calității aerului interior și a unui iluminat interior respectând normele luminotehnice în vigoare.

Prin acțiuni de instruire și educare în domeniul utilizării eficiente a energiei se obține conștientizare și schimbare comportament.

Prezentul Program oferă soluții privind:

 • •  Promovarea sistematică a unui management energetic, conform unor proceduri, roluri, instrumente, responsabilităti și asumarea unor indicatori de performanță;

 • •   Reducerea cererii și a risipei de energie;

 • •   Utilizarea mai eficiență a energiei în toate tipurile de activitate urbană și rurală;

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019


• Promovarea producerii de energie la nivel local din surse regenerabile și prin microcogenerare bazată pe cererea de energie termică, dacă și unde este cazul;

 • •  Conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale existente;

 • •   Utilizarea rațională a combustibililor fosili;

 • •  Promovarea parteneriatelor public-private pentru creșterea eficienței energetice, atât în zona sectorului public, cât și în cel rezidențial și privat;

 • •   Informarea și motivarea cetățenilor, a companiilor și a altor părți interesate la nivelul comunității urbane cu privire la modul de utilizare eficientă a energiei;

Existența și punerea în aplicare a unui program de eficiență energetică în comunitatea urbană și rurală, ambițios, realist, coerent și susținut financiar și politic de către Primăria, Consiliul Local și comunitatea locală.

Prezentul Program de creștere a eficienței energetice se corelează cu Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului, care ia în calcul următoarele perioade bugetare. De asemenea, se ține cont de celelalte strategii deja elaborate și aprobate în plan decizional public și politic la nivel județean și național.

Programul avizat de către Primar stă la baza unui Proiect de hotărâre ce va fi aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Arad și este redenumit în conformitate cu cerințele legale de către o echipă mixtă formată din specialiști din cadrul Primăriei, cu asistență tehnică din partea unei companii de servicii energetice.

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019


1. Elaborator - asistență tehnică de management energetic

SERVELECT, companie de servicii energetice, atestată ANRE, Cluj-Napoca www.servelect.ro

Persoană de contact: Andrei CECLAN, Dr. Ing.

Str. Teleorman, Cod 400 573 nr. 33, Cluj-Napoca, jud. CLUJ;

Contact: Tel/Fax: +04 (364) 730 808; Mobil: 0728 932 290;

E-mail: Andrei.Ceclan@servelect.ro

Autorizația ANRE, nr. 109/2016/2010/2007; Manager Energetic pentru localități

Auditor energetic clasa a II-a complex


Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019


Obiectivele serviciului de asistență tehnică de Management Energetic

Obiectivele serviciului de Management Energetic

Contractare și reprezentare

1.

Stabilirea inițială a echipelor de lucru; procedurilor de comunicare/corespondență; sistemului de gestiune a datelor energetice (prezentarea draftului și a fișierelor de lucru);

2.

Reprezentarea în relația cu ANRE conform Deciziei 1033/DEE/22.06.2016 pe baza Legii 121/2014 cu modificările și completările din Legea 160/2016;

Colectare și date

3.

Coordonarea de colectare de date privind consumurile energetice de la nivelul autorității administrației publice locale;

4.

Analiza datelor de consum și a curbei de sarcină;

5.

Întâlnire de lucru trimestrială privind prezentarea analizei centralizate a datelor energetice trimestriale (comparația datelor cu datele din istoric) - concluzii și recomandări;

Raportare luna Septembrie

6.

Elaborarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice conform modelului aprobat prin decizie a ANRE, prin propunerea de măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiții;

7.

Raportarea "Programului de îmbunătățire a eficienței energetice" la Oficiul Teritorial ANRE, până la data de 30 Septembrie a fiecărui an care intră sub incidența contractului, conform Deciziei 8/DEE/12.02.2015;

Analize și servicii incluse

8.

Propunerea spre implementare de măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiții;

9.

Analiza Programului îmbunătățire a eficienței energetice și monitorizarea implementării măsurilor de eficiență energetică incluse în acesta;

10.

Calcularea și analiza indicatorilor specifici de eficiență energetică solicitați de Beneficiar, care să permită evaluarea și compararea performanțelor energetice locale, cu valori de referință

■-----------------------■

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

medii înregistrate la nivel național și/sau european; propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea acestor indicatori;

11.

Instruirea personalului de exploatare al Beneficiarului privind culegerea datelor de importanță deosebită conform Deciziei 1033/DEE/22.06.2016 pe baza Legii 121/2014 cu modificările și completările din Legea 160/2016;

12.

Acordarea de consiliere pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru achizițiile publice ale echipamentelor în vederea achiziției echipamentelor eficiente energetic și verificarea încadrării acestora în cerințele stabilite de Anexa nr.1 la Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică precum și de regulamentele europene de ecoproiectare;

13.

Consultanță online privind modul de aplicare a legislației și reglementărilor în vigoare privind eficiența energetică;

14.

Participarea la instruiri organizate de ANRE și informarea în scris a conducerii Beneficiarului despre problemele discutate în cadrul acestora;

15.

Întocmirea anuală la solicitarea Beneficiarului de rapoarte privind eficiența energetică. Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluției consumurilor de energie, evoluția consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficiență energetică, achiziția unor echipamente eficiente energetic etc.).

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019


2. Descrierea modului de gestionarea a serviciilor de utilități publice

Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice este prezentat în tabelul următor:

Tabel: Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice - 2018

Servicii utilități publice

Modul de gestionare a serviciului

Indicatori de eficiență energetică stipulati prin contract

Contract de delegare a gestiunii serviciului public

Gestionare directa prin departamentele primariei

DA

Precizati indicatorul

NU

Iluminat public

X

-

kWh/punct luminos/an

Alimentare cu apa și canalizare

X

-

-

X

Alimentare cu energie termica

X

-

Nivel pierderi

X

Transport public

X

-

-

X

Cladiri publice sub autoritatea Primariei si Consiliului Local

-

X

kWh/mp.an

DA

Salubrizare

X

-

-

-

Gestiune Domeniu Public

-

X

-

-

3. Analiza energetică

În acest capitol se prezintă datele de consum energetic la nivelul Municipiului.

3.1. Sectorul rezidențial și public de clădiri

Consumurile energetice ale acestui sector sunt evidențiate în tabelul următor pentru anul de referință 2018.

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

Tabel: Indicatorii de consumuri energetic în clădirile rezidențiale si publice - 2018

Nr crt

Indicatori

Valoare indicator

Consum de energie

Marimi de raportare

0

1

2 (=4 / 6)

3

4

5

6

1

Consum anual specific de energie pentru incalzire si a.c.m [kWh/m2 an]

153,5

Consumul total de energie pentru incalzire a.c.m. pe tip de locuinta (SACET, gaze naturale si biomasa) [MWh/an]: -apartament in bloc -case individuale

628.787

Suprafata utila totala incalzita tip locuinta [m2]:

-apartament in bloc -case individuale

4.096.628

2

Consum anual mediu specific de energie pentru incalzire pe tip de locuinta [kWh/m2 an]

106,5

Cumsum mediu de energie pentru incalzire pe tip locuinta(SACET si gaze naturale) [MWh/an]: -apartament in bloc -case individuale

5,5

Suprafata utila medie incalzita pe tip de locuinta [m2]: -apartament in bloc -case individuale Numar de locuinte: 79451

51,56

3

Consum anual mediu specific de energie de racire pe tip de locuinta cu aer conditionat[kWh/m2 an]

13

Consum mediu de energie de racire pe tip locuinta [MWh/an] -apartament in bloc -case individuale

0,7

Suprafata utila medie racita pe tip de locuinta cu aer conditionat [m2] -apartament in bloc -case individuale Numar de locuinte: 79451

51,56

4

Consum anual specific de energie electrica [kWh/m2 an]

29,6

Consum total de energie electrica [MWh/an] -apartament in bloc -case individuale

121.318,9

Suprafata utila totala [m2] -locuinte

4.096.628
Se observă că valoarea indicatorului global de consum mediu specific de energie este ridicată, fapt care indică un potențial crescut de creștere a performanței energetice în clădiri și a eficienței energetice a sistemelor HVAC și iluminat.

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019
Indicatorul de consum mediu specific de energie electrica in anul 2017 avea o valoare de 44,8

kWh/an/m2. Raportat la perioada actuala de monitorizare a consumurilor acesta a suferit o

scadere de 15,2 kWh/an/m2, ajungand la un consum mediu anual de 29,6 kWh/an/m2.

Tabel: Evidentă consumuri si costuri energetice pe tipuri de clădiri publice

Nr.

Crt

Tip clădire

Nr.

Clădiri in grup

Total suprafață utilă încălzită [m2]

Indicatori

Consum energie electrica (MWh/an)

Consum energie termica (Gcal/an)

Consum combust. MWh/an

Factura energie (mii lei)

electrică

termică

1

Spitale, dispensare, policlinici, etc.

-

-

-

-

-

-

-

2

Învățământ preuniversitar (grădinițe, școli, licee, etc.)

80

167.812

1.404

288.696,63

-

840,83

5.630,53

3

Clădiri social-culturale (creșe, cămine de bătrâni, teatre, cinematografe, muzee etc.)

1

24,15

434,08

11,44

12,45

111,76

4

Clădiri administrative/birouri

12

1.429,56

804,36

980

632,83

252,93

5

Clădiri cu altă destinație (grădină zoologică, bazine, piețe, patinoare, cluburi sportive)

2

1.978,8

301,257

390,7

944,42

70,79

6

TOTAL

95

167.812

4.837

290.236,33

1.382,14

2.430,53

6.066

Este de reținut faptul că aceste consumuri specifice de energie reflectă atât consumul

energetic pentru condiționarea microclimatului interior (HVAC, iluminat, apă caldă

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019


menajeră), cât și consumurile energetice pentru diferite procese birotice sau tehnologice,

inclusiv IT.

3.2. Sistemul de iluminat public

Se prezintă consumurile de energie electrică in perioada 2016-2018, pentru sistemul de iluminat public (stradal, pietonal, ornamental, arhitectural, festiv și evenimente publice):

Tabel: Consumurile de energie electrica pentru sistemul de iluminat public

Nr. crt.

Indicator'''-^    An

2016

2017

2018

1

Consum energie electrica (MWh/an)

11.800

10.500

9.800

1.1

Iluminat public

10.600

9.400

8.900

1.2

Iluminat semaforizare, semnalizare, arhitectural

1.200

1.100

900

2

Factura energie electrica (mii lei/an)

5.310,000

4.987,500

5.145,000

Energy is money! We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

 • 3.3. Sistemul de transport public
Se prezintă consumurile de carburanți și eficiența evaluată a sistemului de transport public la nivelul anului 2018:

Tabel: Indicatori specifici transport

Indicatori

Valoare indicator

Consum de energie

Mărime raportare

1

2 (= 4 / 6)

3

4

5

6

Eficiența sistemului

1 Consumul specific de energie la transportul public local (tep/pas.)

0,042

Consumul de energie anual aferent transportului public local (tep)

878,17

Număr de pasageri

21062667

Eficiența călătoriei

2 Consumul specific de energie (tep /pkm)

161,02

Consumul anual de energie aferent transportului public local (tep)

878,17

pasageri -km(pkm),

5,5

Eficiența vehiculului

3 Consumul specific mediu de energie pe tip vehicul (tep/km) Motorina

0,22

Consumul total de energie al tipului de vehicul (tep) -autobuze, microbuze, etc.

189

Kilometri parcurși pe categorie de vehicul

841329

4 Consumul specific mediu de energie pe tip vehicul (tep/km) Energie. electrică (tracțiune prin linii)

0,23

Consumul total de energie al tipului de vehicul (tep) tramvaie, troleibuze

689,17

Kilometri parcurși pe categorie de vehicul

3020668
Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

ANEXE

ANEXA 1 - Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic

NIVEL ACTUAL - Septembrie 2019

ORGANIZARE

1

2

3

Manager energetic

Nici unul desemnat

Atribuții desemnate, dar nu împuternicite 20-40% din timp este dedicat energiei

Municipiul Arad are manager energetic recunoscut și împuternicit care are sprijinul municipalității

Compartiment specializat EE

Desemnat

Activitate specifică

Atribuții compartiment aprobate prin ROF

Politica Energetică

Fără politică energetică

Politica energetică este în prezent cea menționată în PAED pentru toate sectoarele de activitate: transport, energie, termoficare, etc. La monitorizarea efectuată la 4 ani ( 2012 -2016 ) pentru implementarea PAED gradul de implementare a măsurilor este de 66,07 %

Politica organizationala sprijinită la nivel de municipalitate. Toti angajatii sunt înstiintati de obiective și responsabilităti

Răspundere privind consumul de energie

Fără răspundere, fără buget

Răspundere sporadica, estimări folosite în alocarea bugetelor

Principalii consumatori sunt contorizati separat. Fiecare entitate are răspundere totala în ceea ce priveste consumul de energie

PREGATIREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE

Colectare informatii / dezvoltare sistem bază de date

Colectare limitată

Se verifica facturile la energie/ fără sistem de bază de date

Contorizare, analizare și raportare zilnica

Exista sistem de baza de date

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

Documentație

Nu sunt disponibile planuri, manuale, schite pentru clădiri și echipamente

Exista anumite documente și înregistrări

Existenta documentatie pentru clădire și echipament pentru punere în functiune

Benchmarking

Performanta energetică a sistemelor și echipamentelor nu sunt evaluate

Evaluări limitate ale functiilor specifice ale municipalităti

Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii de performantă energetică

Evaluare tehnică

Nu exista analize tehnice

Analize limitate din partea furnizorilor

Analize extinse efectuate în mod regulat de către o echipa formată din experti interni și externi.

Bune practici

Nu au fost identificate

Monitorizări rare

Monitorizarea regulata a revistelor de specialitate, bazelor de date interne și a altor documente

Crearea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE

Obiective Potențial

Obiectivele de reducere a consumului de energie nu au fost stabilite

Nedefinit. Constientizare mică a obiectivelor energetice de către altii în afara echipei de energie

Potential definit prin experientă sau evaluări.

Îmbunătățirea planurilor existente de eficiență energetică

Nu este prevăzută îmbunătățirea planurilor existente de eficiență energetică

Există planuri de eficiență energetică

Îmbunătățirea planului existent: PIEE a fost aprobat în luna iunie 2017 prin HCLM nr. 180/2017.

Îmbunătățirea planurilor stabilite; reflectă evaluările.

Respectarea deplină cu liniile directoare și obiectivele organizației

Roluri și Resurse

Nu sunt abordate, sau sunt abordate sporadic

Sprijin redus din programele organizatiei

În cadrul contractului.

Roluri definite și finanțări identificate. Program de sprijin garantate.

Integrare analiză energetică

Impactul energiei nu este considerat.

Deciziile cu impact energetic sunt considerate numai pe bază de costuri reduse

În cadrul contractului.

Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice evaluate cu alte investiții. Se aplică durata ciclului de viată în analiza investiției

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

Implementarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE

Planul de comunicare

Planul nu este dezvoltat.

Comunicări periodice pentru proiecte.

Toate părtile interesate sunt abordate în mod regulat.

Conștientizarea eficienței energetice

Nu exista

Campanii ocazionale de constientizare a eficienței energetice.

Sensibilizare și comunicare. Sprijinirea initiativelor de organizare.

Consolidare competente personal

Nu există

Cursuri pentru persoanele cheie.

Cursuri / certificări pentru întreg personalul.

Gestionarea Contractelor

Contractele cu furnizorii de utilitățisunt reînnoite automat, fără analiză.

Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

Există politică de achiziții eficiente energetic. Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

Stimulente

Nu există

Cunostinte limitate a programelor de stimulente.

Stimulente oferite la nivel regional și național.

Monitorizarea și Evaluarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE

Monitorizarea rezultatelor

Nu există

Comparatii istorice, raportări sporadice

În cadrul contractului (planul existent PIEE a fost aprobat in luna iunie 2017 prin HCLM nr. 180/2017).

Rezultatele raportate managementului organizational

Revizuirea Planului de Acțiune

Nu există

Revizuire informala asupra progresului.

În cadrul contractului.

Revizuirea planului este bazat pe rezultate. Diseminare bune practici
Energy is money! We save both.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

ANEXA 2 - Fișă de prezentare energetică - anul 2018

ENERGIE ELECTRICĂ

Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului

Total

Casnic

Non casnic

® populație

MWh

121.319

-

121.319

® iluminat public

MWh

-

9.800

9.800

® sector terțiar (creșe, grădinițe, școli, spitale, alte clădiri publice etc.)

MWh

-

4.837

4.837

® alimentare cu apa

MWh

-

8.499

8.499

® transport de calatori

MWh

-

8.424

8.424

TOTAL

MWh

121.319

31.560

152.878,9

* Numai daca factura este platita de municipalitate și nu de compania de apă.

GAZE NATURALE

Destinatia consumului

U.M.

Tipul consumatorului

Total

Casnic

Non casnic

® populație

MWh

463.182

-

463.182

® sector terțiar (creșe, grădinițe, școli, spitale, alte clădiri publice, etc.)

MWh

-

7.195

7.195

®Alti concumatori nespecificati (Asimilati, secundari, comerciali)

MWh

-

626.639

626.639

TOTAL

MWh

463.182

633.834

1.097.016

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019


ENERGIE TERMICA - SACET (Sistem de alimentare centralizata cu energie termica)


BIOMASĂDestinatia consumului

U.M.

Tipul consumatorului

Total

Casnic

Non casnic

® populație

Gcal

142.394,29

-

142.394,29

® sector terțiar (creșe, grădinițe, școli, spitale, alte clădiri publice, etc.)

Gcal

-

15.476

15.476

®Atlti concumatori nespecificati

Gcal

-

28.922,84

28.922,84

TOTAL

Gcal

142.394,29

44.398,84

186.793,13


Destinatia consumului

U.M.

Total

® populație

to

Nu se cunoaște.

® sector terțiar (creșe, grădinițe, școli, spitale, alte clădiri publice etc.)

to

0

TOTAL

to

-


Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

CARBURANȚI


Destinația consumului

U.M.

Motorină

Benzină

Energie electrica (tracțiune)

® transport local de călători

MWh

2.203

64

8.015

® serviciul public de salubritate

MWh

1.693

0

0

® Parcul auto al Primăriei Municipiului Arad

MWh

686

294

0

TOTAL

MWh

4.582

358

8.015Energy is money! We save both.


Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

ANEXA 3 - Sinteza programului de îmbunătățire a eficienței energetice

A.3.1. Proiectele propuse

PRODUCEREA LOCALĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ și TERMICĂ DIN SURSE REGENERABILE

Sector consum

Măsuri de economie de energie și de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [euro]

Sursa de finantare

Perioada de aplicare

Responsabil

Iluminat public

Înlocuire corpuri de iluminat actuale cu corpuri de iluminat cu LED

14083 corpuri iluminat

60,19

209

3.380.000 euro

Fonduri elvetiene si concesionar

2019

Municipiul Arad

Sector rezidential

Reabilitare termică blocuri locuințe si instalații interioare de distribuție a agentului termic

132 blocuri

868

2217

-

26 blocuri prin POR 2007 - 2013

17 blocuri prin OUG nr.

18

9 blocuri prin POR 3.1.a

80 blocuri prin buget

2019 -

2023

Municipiul Arad

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

local 70% + 30% contributie proprie asociatii proprietari

Dezvoltare de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor hibrid sa electrice

-

-

-

-

-

-

Municipiul Arad

Clădiri publice

Renovare majoră, creștere confort și performanță energetică

13 clădiri

176

513

-

6 din PNDL

4 prin POR 3,4,10

3 din buget local

2019 -

2023

Municipiul Arad

Reabilitarea termica a cladirilor institutiilor de invatamant preuniversitar

30 unitati de invatamant

-

-

-

-

-

Municipiul Arad

Reabilitarea anvelopei cladirii si instalatiilor (unde este necesar)

4 Colegii

-

-

10.750.234,58

-

-

Municipiul Arad

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

PT + Execuție de reabilitare termica Gradinita „Palatul Fermecat”

1

-

-

1.363.000

-

-

Municipiul Arad

PT + Execuție reabilitare termica clădire "Gradinita Prieteniei"

1

-

-

1.137.424,46

-

-

Municipiul Arad

Reabilitare instalatie termica si schimbator de caldura in placi la Liceul Tehnologic „luliu Maniu”

1

-

-

-

-

-

Municipiul Arad

PT + Executie reabilitare termica Gradinita PP „Curcubeul Copiilor”

1

-

-

1.484.872,28

-

-

Municipiul Arad

Spitale, dispensare, policlinici

Reabilitare sectii de recuperare, medicina fizica si balneologie

-

-

-

126.050,42

-

-

Municipiul Arad

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

Clădiri social-culturale

Lucrări de reabilitare structual arhitecturala a anvelopei cladrii Teatrului Clasic "loan Slavici" Arad

1

-

-

-

-

-

Muncipiul Arad

Transport public

Înlocuire tramvaie

150 tramvaie

273

1583

120.000.000

Buget local + credit

2017 -

2026

Municipiul Arad

Montarea sistemelor GPS cu sonda litrometrica

30 autobuze

-

-

-

Surse proprii ale Companiei de Transport Public Local

2018

Realizat

CTP din Municipiul

Arad

Achizitia de autobuze electrice

5 autobuze

-

-

-

2021

Compania de Salubritate

Captarea biogazului din corpul de depozitare de deseuri si pomparea in statia de coogenerare.

Biogazl este transformat in

-

129,27

-

-

Surse private ala companiei

Realizat

FCC Environment România

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

energie electrica, iar energia electrica este distribuita in rețeaua naționala.

Alimentarea cu energie termică din SACET

Reabilitate retele de transport si distributie agent termic in SACET

48,2 km traseu retele transport

90 km traseu retele distributie

8.181

1800

77.200.000

Program Termoficare, căldură si confort + Buget local

2019 -

2025

Municipiul Arad

CET

Hidrocarburi

DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice : PT 5 GRADISTE, PT 2 LAC, PT4 , PT PASAJ, PT 6V, PT O.TEREZIA

6 puncte termice

208,08

201.000

Municipiul Arad

CET

Hidrocarburi

Modernizare retele termice aferente PT 32 Alfa si PT 2 Miron Costin

2 puncte termice

-

-

-

-

-

Municipiul Arad

CET

Hidrocarburi

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou

-

756.15

-

-

-

-

Buget Local

Reabilitarea , modernizarea si dezvoltarea sistemului de termoficare;

Reabilitarea retelei de transport si distributie aferent agentului termic primar

-

-

-

-

-

-

Municipiul

Arad

CET Hidrocarburi

TOTAL

10.651,7 tep/an

6322 tone COz/an

-


Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

A.3.2. Proiectele propuse pentru producere locală de energie din surse regenerabile

PRODUCEREA LOCALĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ și TERMICĂ DIN SURSE REGENERABILE

Sector consum

Măsuri de economie de energie și de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val.

Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [euro]

Sursa de finantare

Perioada de aplicare

Responsabil

Fotovoltaic

Implementare proiect și execuție centrală fotovoltaică pe învelitoarea unei clădiri publice

MWh/an

5

12

100.000 euro

FREE

2020

Biroul Energetic

Energie termica si apa calda

Utilizarea energiei geotermale pentru producerea de energie termica si apa calda

Gcal/an

-

-

-

-

-

-

TOTAL

10 tep/an

35 tone CO2/an

100.000 euro

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

A.3.3. Proiectele propuse la nivelul de urbanism local

URBANISM

Sector consum

Măsuri de economie de energie și de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [euro]

Sursa de finantare

Perioada de aplicare

Responsabil

Standarde pentru renovare clădiri existente și dezvoltarea de clădiri noi

Standarde energetice înspre nZEB (eficiență și surse regenerabile) pentru noile clădiri municipale și lucrări de renovare

kWh/mp/an

tone CO2/an

15

4

0 euro

Surse proprii

Fonduri norvegiene

2020

Serviciul Urbanism

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

Standarde pentru renovare și dezvoltarea de clădiri noi

Impunerea de către Serviciul Urbanism ca la obținerea autorizatiilor de construcții pentru clădiri noi, acestea să respecte indicatorii de performantă energetică aferenti clădirilor nZEB

kWh/mp/an

tone CO2/an

15

4

5000 euro

Surse proprii

Fonduri norvegiene

2021

Serviciul

Urbanism

Includere componentă de planificare energetică urbană la actualizarea PUG

Dezvoltarea urbană se va realiza inclusiv prin planificare energetică a zonelor construite

-

-

-

8000 euro

Surse proprii

2020

Urbanism

Arhitect Șef

TOTAL

30 tep/an

70 tone COz/an

13.000 euro

Indicator performanță energetică investiție: Euro/MWh economisit: 37 euro/MWh.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

A.3.4. Proiectele propuse la nivelul comunității

COLABORAREA CU CETĂȚENII, MEDIUL DE BUSINESS și FACTORII INTERESAȚI

Sector consum

Măsuri de economie de energie și de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val.

Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [euro]

Sursa de finantare

Perioada de aplicare

Responsabil

Servicii de consiliere energetica

Conștientizare și relationare locală

Intensificarea consultărilor cu proprietarii de clădiri rezidențiale și comerciale

kWh/mp/ an

26

72.9

1000 euro

Surse proprii

2020

Direcția Tehnică

Suport financiar

Reducere la impozitul pe proprietate pentru proprietarii clădirilor verzi si/sau nZEB

kWh/mp/an

21

58.3

50.000 euro

Surse proprii

Schema de minimis

2021

Direcția Tehnică

Constientizare și relationare locală

Cooperarea cu investitori, profesionisti (mese rotunde pe tema energiei, climatului și aspectelor relevante

kWh/mp/an

10

29

1000 euro

Surse proprii

2020

Direcția Tehnică

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

ale mobilității, 1 zi pe an)

Conștientizare și relationare locală

Cooperare strânsă cu domeniul industriei și mediul de afaceri (mese rotunde pe tema energiei, climatului și aspectelor relevante ale mobilitătii, 1 pe an)

kWh/mp/an

5

15

1000 euro

Surse proprii

2020

Direcția Tehnică

Conștientizare și relationare locală

Campanie de comunicare pentru colectarea selectivă a deșeurilor

kWh/an

5

14

1000 euro

Surse proprii

2019 -2021

Direcția Edilitară

Conștientizare și relationare locală

Campanii de conștientizare în probleme de energie (Ziua Energiei Durabile, o dată pe an)

-

3

11

5000 euro

Surse proprii

2020

Direcția Tehnică

Formare și educație

Cursuri de (in)formare în domeniul energiei pentru angajatii Primăriei și din clădirile publice

-

1

4

1000 euro

Surse proprii

2019

Direcția Tehnică

Formare și educatie

Distribuirea de brosuri privind bunele practici

-

1

4

1000 euro

Surse proprii

2019

Direcția Tehnică

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

de mediu și economisirea de energie în clădirile publice

Direcția Dezvoltare și Întreținere

TOTAL

72 tep/an

208 tone

CO2/an

60.000 euro

Indicator performanță energetică investiție: Euro/MWh economisit: 68 euro/MWh.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

A.3.5. Proiecte propuse pentru îmbunătățirea organizării interne

ORGANIZARE INTERNĂ

Sector consum

Măsuri de economie de energie și de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val.

Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [euro]

Sursa de finantare

Perioada de aplicare

Responsabil

Conformare legislație privind CPE

Elaborarea Certificatelor de performanță energetică pentru toate clădirile publice

-

-

-

22.000 euro

Surse proprii

2020

Birou Energetic

Servicii de consultanță în eficiență energetică

Actualizare Program îmbunătățireeficiență energetică PiEE 2019 și asistență tehnică de management energetic urban

Existență actualizată PiEE

-

-

8.700 euro

Surse proprii

2018

Realizat

Direcția Tehnică

TOTAL

- tep/an

- tone CO2/an

30.700 euro

Municipiul Arad este înscris în Convenția Primarilor și în Asociația Orașe Energie România, are PAED aprobat de biroul Convenției Primarilor. În

proiectul "program de cooperare elvețiano-roman"a actualizat/revizul PAED-ul cf HCLM nr. 291/2012. PAED-ul a fost aprobat inițial prin HCLM nr. 170/2012.

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

A.3.6. Proiectele propuse la nivelul achizițiilor publice

ACHIZIȚII PUBLICE

Soluții

Măsuri de economie de

energie și de cost

Indicator cantitativ

Val. estimată a economiei de energie [MWh/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare

[euro]

Sursa de finantare

Perioada de aplicare

Responsabil

Cerinte/standarde de eficiență energetică

Ghid pentru achizițiile verzi ale primăriei: produse eficiente din punct de vedere energetic, materiale reciclate

Euro/ MWh economisit

-

-

500 euro

Surse proprii

2020

Birou Achiziții Publice

Suport în pregătirea Caietelor de sarcini pentru achiziția de servicii de proiectare -modernizare și creștereeficiență clădiri publice și rezidențiale

Impunere KPI

-

-

500 euro

Surse proprii

2020

Direcția Tehnică

TOTAL

-

-

1000 euro

Document: SVT-PiEE-190920-1

Data: 20 Septembrie 2019

A.3.7. Proiecte demonstrative pilot

PROIECTE DEMONSTRATIVE CU IMPACT IMIAT și RECUPERARE A INVESTIȚIEI DIN ECONOMIILE GENERATE

Soluții

Măsuri de economie de energie și de cost

Indicator cantitativ

Val. estimată a economiei de energie [kWh/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare

[euro]

Sursa de finantare

Perioada de aplicare

Responsabil

Implementare pilot sistem de ventilație cu recuperare de caldura în cel putin o sală de clasă, dintr-o scoală și monitorizarea calității aerului interior

Economie de energie termică prin recuperarea căldurii evacuate la aerisire. Creșterea semnificativă a calității aerului interior

Reducere consum:

kWh/mp/an

Calitatea aerului interior ppm CO2

3.000

1

9.000 euro

Surse proprii

Sponsorizare

2020

Birou Energetic

Implementare pilot sistem de iluminat adaptativ în cel putin 3 săli de clase, din 3 scoli diferite, cu aducerea în standarde a parametrilor luminotehnici

Economie de energie electrică. Creșterea calității iluminatului interior și a aportului de lumină pentru activitătile educative

kWh/mp/an

2.000

0,5

15.000 euro

Parteneriat ESCO

Sponsorizare

2020

Birou Energetic

Implementare sistem pilot de monitorizare energetică integrată (energie electrică, gaz metan, apă) pentru o clădire publică

Economii de energie estimate la 10%

kWh/mp/an

15.000

7,5

15.000 euro

Parteneriat ESCO

2020

Direcția Tehnică Birou Energetic

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

Implementare sistem pilot de condiționare a nivelului tensiunii de alimentare cu energie electrică într-o clădire sau la nivelul unui punct de aprindere iluminat public

Economii de energie electrică, minim 7%

Creșterea duratei de viată a echipamentelor electrice / aparate de iluminat

Asigurarea continuitătii în alimentarea cu energie

kWh/an

5.000

2

10.000 euro

Parteneriat ESCO

2020

2021

Direcția Dezvoltare și Întreținere

Birou Achiziții Publice Direcția Tehnică Birou Energetic

Implementarea pilot a unor surse regenerabile de energie electrică la nivelul unei clădiri publice pentru autoconsum

Economii de energie electrică

kWh/mp/an

1.500

0,5

15.000 euro

Parteneriat ESCO

2020

2021

Birou Energetic

Certificarea unei clădiri publice care va fi modernizată ca și clădire publică verde, reprezentativă la nivelul comunității urbane și la nivel național

Beneficii de imagine

-

-

-

5.000 euro

Surse proprii

2021

Birou Energetic

Implementarea sistemului standard de Management Energetic ISO 50001 la nivelul Primăriei Arad

Beneficii de imagine și creșterea competentelor Serviciului Tehnic

-

-

-

5.000 euro

Surse proprii

2021

Birou Energetic

Serviciu suport de management energetic

Creșterea competentelor și suport în aplicarea Programului de îmbunătățire a eficienței

-

-

-

10.000 euro

Surse proprii

2020

Birou Energetic

Document: SVT-PiEE-190920-1 Data: 20 Septembrie 2019

Implementare proiect pilot de echilibrare rețea termică și control temperatură prin senzori termostatati într-o clădire publică - scoală

Impact în reducerea consumului de energie termică în clădirile publice

-

5000

0,5

10.000 euro

Surse proprii

2020

2021

Direcția Tehnică

Birou Energetic

TOTAL

31.500 kWh/an

12 tone CO2

87.000 euro

SERV=LECT

Energy is money We save both.

Document: SVT-PiEE-180926-6

Data: 26 Septembrie 2018Municipiul Arad