Hotărârea nr. 5/2020

Hotarirea Nr.5 din 10-01-2020 privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) si 29 noiembrie 2019 (extraordinară)

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 5 din 10 ianuarie 2020 privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) și 29 noiembrie 2019 (extraordinară)

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței ordinare din data de 13 noiembrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de procesul-verbal/stenograma ședinței extraordinare din data de 19 noiembrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de procesul-verbal/stenograma ședinței extraordinare din data de 29 noiembrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă conținutul proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor Consiliului Local al Municipiului Arad 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) și 29 noiembrie 2019 (extraordinară) conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 10.01.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Avizat

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


H O T Ă R Â R E A nr. din 2019

privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor extraordinare ale Consiliului

Local al Municipiului Arad din data de 16 octombrie 2019 și 21 octombrie 2019

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței extraordinare din data de 16 octombrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de procesul-verbal/stenograma ședinței extraordinare din data de 21 octombrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă conținutul proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 octombrie 2019 și 21 octombrie 2019, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ