Hotărârea nr. 49/2020

Hotarirea Nr.49 din 31-01-2020 privind aprobarea pretului local al energiei termice în Municipiul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 49 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 4667/23.01.2020,

Analizând raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice, înregistrat cu nr. 4668/23.01.2020,

Avand în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 72/09.01.2020, înregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 949/09.01.2020, cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice,

În baza prevederilor art. 32 lit. b) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (3) lit. k), art. 43 alin. (3), (4) si (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare și ale art. 291 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Decizia nr. 1995/27.11.2019 a Autorității Naționale de Regelementare în domeniul Energiei, comunicată Primăriei Municipiului Arad cu adresa nr. 92490/28.11.2019,

În baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018, art. 8 alin. (1) lit. p),

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 54/2019 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad,

Având în vedere prevederile Actului Adițional nr. 1 la Contractul de vânzare cumpărare a energiei termice nr. 38/23.10.2019 - 50/E/23.10.2019, încheiat între SC CET Arad SA și SC CET Hidrocarburi SA Arad, în baza Ordinului nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului cadru de vânzare cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare ANRE,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă prețul local al energiei termice în Municipiul Arad, la valoarea de 487,01 lei/Gcal (inclusiv TVA), cu urmatoarele componente:

 • a) pretul mediu de producere a energiei termice = 242,99 lei/Gcal (inclusiv TVA);

 • b) tariful local pentru transportul energiei termice = 75,10 lei/Gcal (inclusiv TVA);

 • c) tariful local pentru distributia energiei termice = 168,92 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Art. 2. Se mentine prețul de facturare a energiei termice pentru populație, la valoarea de 280,77 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de local al energiei termice și prețul de facturare pentru populație, la valoarea de 206,24 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusă la indeplinire de catre SC CET Hidrocarburi SA Arad și Direcția Economică și se va comunica, prin grija Serviciului Administratie Publica Locala, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Tehnică și Direcția Economică

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

ROMÂNIA

-PROIECT-

Nr. 28/23.01.2020


AVIZAT


SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 4667/23.01.2020,

Analizând raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice, înregistrat cu nr. 4668/23.01.2020,

Avand în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 72/09.01.2020, înregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 949/09.01.2020, cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice,

În baza prevederilor art. 32 lit. b) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (3) lit. k), art. 43 alin. (3), (4) si (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (2) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare și ale art. 291, alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Decizia nr. 1995/27.11.2019 a Autorității Naționale de Regelementare în domeniul Energiei, comunicată Primăriei Municipiului Arad cu adresa nr. 92490/28.11.2019,

În baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018, art. 8 alin. (1) lit. p,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 5472019 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad.

Având în vedere prevederile Actului Adițional nr. 1 la Contractul de vânzare cumpărare a energiei termice nr. 38/23.10.2019 - 50/E/23.10.2019, încheiat între SC CET Arad SA și SC CET Hidrocarburi SA Arad, în baza Ordinului nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului cadru de vânzare cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare ANRE,

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă prețul local al energiei termice în Municipiul Arad, la valoarea de 487,01 lei/Gcal (inclusiv TVA), cu urmatoarele componente:

 • a) pretul mediu de producere a energiei termice = 242,99 lei/Gcal (inclusiv TVA);

 • b) tariful local pentru transportul energiei termice = 75,10 lei/Gcal (inclusiv TVA);

 • c) tariful local pentru distributia energiei termice = 168,92 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Art. 2. Se mentine prețul de facturare a energiei termice pentru populație, la valoarea de 280,77 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de local al energiei termice și prețul de facturare pentru populație, la valoarea de 206,24 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusă la indeplinire de catre SC CET Hidrocarburi SA Arad și Direcția Economică și se va comunica, prin grija Serviciului Administratie Publica Locala, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETAR GENERAL

Direcția Tehnică, Biroul Energetic Red. Dact. Sergiu Bunaciu

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 4667/23.01.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea prețului local a energiei termice în Municipiul Arad, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile Actului Aditional nr. 1 la Contractul de vânzare cumpărare a energiei termice nr. 38/23.10.2019 - 50/E/23.10.2019, încheiat între SC CET Arad SA și SC CET Hidrocarburi SA Arad, în baza Ordinului nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului cadru de vânzare cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare ANRE și ale Contractului nr. 77559/22.10.2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad,

În considerarea solicitării operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad cu privire la modificarea prețului local al energie temice în Municipiul Arad, înregistrată la Primaria Municipiului Arad cu nr. 949/9.01.2020

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a hotărârii privind aprobarea prețului local al energiei termice.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Tehnică - Biroul Energetic

Direcția Economică - Serviciul Buget

Nr. 4668/23.01.2020

RAPORT DE SPECIALITA TE

Avand în vedere:

 • - prevederile Actului Adițional nr. 1 la Contractul de vânzare cumpărare a energiei

termice         nr. 38/23.10.2019 - 50/E/23.10.2019, încheiat între SC CET Arad SA și SC

CET Hidrocarburi SA Arad, în baza Ordinului nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE

 • - Decizia nr. 1995/27.11.2019 a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei,

care reglementează prețul de producere a energiei termice în cogenerare la SC CET ARAD SA, astfel:

 • a) 156,78 Lei/MWh exclusiv TVA, respectiv 216,99 lei/gcal inclusiv TVA, pentru energia termica livrata sub forma de apa fierbinte din centrala de cogenerare aparținând SC CET ARAD SA, destinată consumului populației (casnic), conform cu art. 3 din decizia președintelui ANRE cu nr.1995 din 27.11.2019

 • b) 199,22 Lei/MWh exclusiv TVA, respectiv 275,72 lei/gcal inclusiv TVA pentru energia termică livrată sub forma de apa fierbinte din centrala de cogenerare aparținând SC CET ARAD SA, destinată consumatorilor noncasnici, conform cu art. 3 din decizia președintelui ANRE cu nr.1995 din 27.11.2019

 • - prevederile Avizului nr. 74/20.12.2018 al Autorității Naționale de Regelementare în Domeniul Energiei, care reglementează prețurile și tarifele practicate de către SC CET Hidrocaburi SA Arad, astfel:

 • a) prețul de producere a energiei termice = 352,25 lei/Gcal (inclusiv TVA);

 • b) tariful local pentru transportul energiei termice = 75,10 lei/Gcal (inclusiv TVA);

 • c) tariful local pentru distributia energiei termice = 168,92 lei/Gcal (inclusiv TVA).

 • -  Solicitarea nr. 72/09.01.2020 a operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 949/09.01.2020, cu privire la modificarea prețului local al energie temice în Municipiul Arad, ca urmare a încheierii contractului de achiziție a energiei termice de la SC CET Arad SA, care face parte integrantă din raportul de specialitate;

 • -  prevederile art. 32 lit. b) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • -  prevederile art. 3, alin. (1) si (2) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

 • -  prevederile Ordinului nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

 • -  prevederile art. 8 alin. (3) lit k din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

PROPUNEM

Adoptarea de către consiliul local al Municipiului Arad a hotărârii privind aprobarea prețului energiei termice în Municipiul Arad, după cum urmează:

 • 1. Prețul local al energiei termice în Municipiul Arad, la valoarea de 487,01 lei/Gcal (inclusiv TVA), cu urmatoarele componente:

 • a) prețul mediu de producere a energiei termice = 242,99 lei/Gcal (inclusiv TVA);

 • b) tariful local pentru transportul energiei termice = 75,10 lei/Gcal (inclusiv TVA);

 • c) tariful local pentru distributia energiei termice = 168,92 lei/Gcal (inclusiv TVA).

 • 2. Prețul de facturare a energiei termice pentru populație, la valoarea de 280,77 lei/Gcal (inclusiv TVA).

 • 3. Subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de local al energiei termice si prețul de facturare pentru populație, la valoarea de 206,24 lei/Gcal (inclusiv TVA).

  DIRECTOR EXECUTIV,

  PORTARU ELENA

  ȘEF BIROU,

  PALCU Lucian


  DIRECTOR EXECUTIV,

  GROZAVU CLAUDIA

  ȘEF SERVICIU,

  STOICA Olimpia


Viza Serviciului juridic, contencios

Numele și prenumele_____________________________

Semnătura__________________________________