Hotărârea nr. 48/2020

Hotarirea Nr.48 din 31-01-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 48 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 4684/23.01.2020,

Analizând raportul de specialitate nr. 4239/22.01.2020 al Direcției Economice, Serviciul Buget,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 483/2006, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 56/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, modificat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 3411/30.12.2019,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 423/2018 privind aprobarea documentației de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Arad,

Luând în considerare contractul de concesiune nr. 77559/22.10.2018,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 547/2019 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad,

Analizând solicitarea din partea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 173/15.01.2020 privind acordarea ajutorului cu titlu de subvenție pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației,

Având în vedere nota de constatare nr. 2336/20.01.2020 întocmită de Serviciul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă S T E :

Art. 1. Se aprobă acordarea ajutorului cu titlu de subvenții către SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, aferent lunii decembrie 2019, în sumă totală de 4.109.397,39 lei.

Art. 2. Prezenta se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 31/23.01.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 4684/23.01.2020,

Analizând raportul de specialitate nr. 4239/22.01.2020 al Direcției Economice, Serviciul Buget,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.56/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, modificat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 3411/30.12.2019,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 423/2018 privind aprobarea documentației de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Arad,

Luând în considerare contractul de concesiune nr. 77559/22.10.2018,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 547/2019 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad,

Analizând solicitarea din partea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 173/15.01.2020 privind acordarea ajutorului cu titlu de subvenție pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației,

Având în vedere nota de constatare nr. 2336/20.01.2020 întocmită de Serviciul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Arad,

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă S T E :

Art. 1. Se aprobă acordarea ajutorului cu titlu de subvenții către SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, aferent lunii decembrie 2019, în sumă totală de 4.109.397,39 lei.

Art. 2. Prezenta se  duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunică celor

interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Serviciul Buget

Red. Dact.Bâtea Adriana

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 4684 din 23.01.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

 • - Ordonanța Guvernului nr.36/02 august 2006, privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006 și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2011, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.56/2012 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.67/2016;

 • - Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, modificat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și al Ministerului Finanțelor Publice nr.3411/30.12.2019;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.423/17.10.2018 privind aprobarea documentației de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Arad;

 • - Contractul de concesiune nr.77559/22.10.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.547/28.10.2019 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad;

 • - Solicitarea din partea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr.173/15.01.2020 privind acordarea ajutorului cu titlu de subvenție pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației;

 • - Nota de constatare nr.2336/20.01.2020 întocmită de Serviciul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

P R O P U N:

Aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației aferent lunii decembrie 2019 în sumă totală de 4.109.397,39 lei către SC CET Hidrocarburi SA Arad.

P R I M A R, Călin Bibarț

Primăria Municipiului Arad Direcția Economică Serviciul Buget

Nr. 4239/22.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:

 • - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 36/02 august 2006, modificată prin O.U.G. nr.69/31 august 2011, O.U.G. nr.56/2012 și O.U.G. nr.67/2016, privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, care prevede obligativitatea autorității administrației publice locale:

art. 3, alin.(4) „În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice furnizate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei. termice facturate populației”;

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, modificat prin Ordinul

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și al Ministerului Finanțelor Publice nr.3411/30.12.2019, art.28 alin. (1) și (2): „ (l)Autoritățile

administrației publice locale care aprobă prețul local al energiei termice facturate populație mai mic decât prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a diferenței dintre prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației. (2) Sumele prevăzute la. alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul local și aprobate prin hotărâre a consiliului local. ”

 • - H.C.L.M. nr.423/17.10.2018 privind aprobarea documentației de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Arad;

 • - Contractul de concesiune nr.77559/22.10.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.547/28.10.2019 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad;

 • - Solicitarea din partea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr.173/15.01.2020 privind acordarea ajutorului cu titlu de subvenție pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației;

 • - Nota de constatare nr.2336/20.01.2020 întocmită de Serviciul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

În considerarea celor prezentate mai sus,

P R O P U N E M:

Adoptarea unei hotărâri de consiliu privind acordarea ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației, către SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferent lunii decembrie 2019, în sumă totală de 4.109.397,39 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,              ȘEF SERVICIU BUGET,

Claudia Grozavu                       Olimpia Stoica

CONSILIER,

Adriana Bîtea