Hotărârea nr. 47/2020

Hotarirea Nr.47 din 31-01-2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei, prin Compania Natională de Investitii ,,C.N.I.”SA, pe bază de protocol, a terenului proprietate a Municipiului Arad, în suprafată de 14.000 mp, situat în str. Cetătii nr. FN, în vederea si pe perioada realizării de către ,,C.N.I.- SA a obiectivului de investitii - Construire bază sportivă TIP 1 din Municipiul Arad, judetul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 47 din 31 ianuarie 2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA, pe bază de protocol, a terenului proprietate a Municipiului Arad, în suprafață de 14.000 mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizării de către ,,C.N.I.”- SA a obiectivului de investiții - Construire bază sportivă TIP 1 din Municipiul Arad, județul Arad

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4477/23.01.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Arad, domnul Călin Bibart, Având în vedere Raportul serviciului de specialitate nr. 4479/23.01.2020 al Direcției Dezvoltare și Întreținere, Serviciul Dezvoltare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Arad, Ținând cont de adresa cu numărul 11.371/15.10.2019 și înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 80.052/23.10.2019 prin care Compania Națională de Investiții ne informează că obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, str. Cetății, nr. FN a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului ,,Complexuri Sportive", aprobată prin Ordinul M. D. R. A. P. nr. 2833/2019,

Având în vedere art. 4 alin (1), și (2), art. 13 din Anexa 3 - "Programul național de construcții de interes public sau social" parte integrantă a Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I. S.A.", aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 298 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I."SA, pe bază de protocol, a terenului proprietatea publică a Municipiului Arad, înscris în evidența mijloacelor fixe cu numărul de inventar 3649556, având valoare de inventar 24.750.522 lei, în suprafață de 197.383 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 302257 Arad, nr. cad: 15737, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către ,,C.N.I." SA a obiectivului de investiții - „Construire bază sportivă TIP1, str. Cetății, Nr. FN.,Municipiul Arad, județul Arad”.

Art. 2 Amplasamentul se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

Art. 3 Se declară de interes local amplasamentul înscris în CF nr. 302257 Arad, nr. cad: 15737.

Art. 4 Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Arad a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electricitate, apa, canal, gaz) în sensul cuprinderii sumelor necesare în bugetul local.

Art. 5 Consiliul Local al Municipiului Arad se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 6 Consiliul Local al Municipiului Arad se obligă ca, după preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 7 Se mandatează Primarul Municipiului Arad sau oricare dintre viceprimari, în lipsa Primarului, să semneze protocolul de predare - primire a amplasamentului, în suprafață de 197.383 mp, ce urmează a fi parcelat conform cerințelor specifice obiectivului, identificat în CF nr. 302257 Arad, nr. cad: 15737, potrivit Anexei 3A2 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Dezvoltare imobile

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

Proiect

Nr. 27/23.01.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA, pe bază de protocol, a terenului proprietate a Municipiului Arad, în suprafață de 14.000 mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizarii de către ,,C.N.I.”- SA a obiectivului de investiții - Construire bază sportivă

TIP 1 din Municipiul Arad, județul Arad

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4477/23.01.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Arad, domnul Călin Bibart,

Având în vedere Raportul serviciului de specialitate nr. 4479/23.01.2020 al Direcției Dezvoltare și Întreținere, Serviciul Dezvoltare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Arad, Ținând cont de adresa cu numărul 11.371/15.10.2019 și înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 80.052/23.10.2019 prin care Compania Națională de Investiții ne informează că obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, str. Cetății, nr. FN a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului ,,Complexuri Sportive" aprobata prin Ordin M.D.R.A.P. nr.2833/2019,

Având în vedere art. 4 alin. (1) și (2), art. 13 din ANEXA 3 - "Programul național de construcții de interes public sau social" parte integrantă a Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I. S.A.", aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 298 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I."SA, pe bază de protocol, a terenului proprietatea publică a Municipiului Arad, înscris în evidența mijloacelor fixe cu numărul de inventar 3649556, având valoare de inventar 24.750.522 lei, în suprafață de 197.383 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 302257 Arad, nr. cad: 15737, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I." SA a obiectivului de investiții - „Construire bază sportivă TIP1, str. Cetății, Nr. FN.,Municipiul Arad, județul Arad”.

Art. 2 Amplasamentul se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

Art. 3 Se declară de interes local amplasamentul înscris în CF nr. 302257 Arad, nr. cad: 15737.

Art.4 Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Arad a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electricitate, apa, canal, gaz ) în sensul cuprinderii sumelor necesare în bugetul local.

Art.5 Consiliul Local al Municipiului Arad se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.6 Consiliul Local al Municipiului Arad se obligă ca, după preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.7 Se mandatează Primarul Municipiului Arad sau oricare dintre viceprimari, în lipsa Primarului, să semneze protocolul de predare - primire a amplasamentului, în suprafață de 197.383 mp, ce urmează a fi parcelat conform cerințelor specifice obiectivului, identificat în CF nr. 302257 Arad, nr. cad: 15737, potrivit Anexei 3A2 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

NR. 4477/23.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Primarul Municipiului Arad

În temeiul art. 136, alin (1) și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, imi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre având ca obiect: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA pe bază de protocol a terenului proprietatea Municipiului Arad în suprafață de 14.000mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizarii de către ,,C.N.I.”- SA a obiectivului de investiții - Construire bază sportivă TIP 1 din Municipiul Arad județul Arad

În urma adresei cu numărul 11371/15.10.2019 și înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 80052/23.10.2019, Compania Națională de Investiții ne informează că obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, str. Cetății FN a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului „Complexuri Sportive”, aprobată prin Ordin M.D.R.A.P nr.2833/09.10.2019.

Pentru această investiție Municipiul Arad a identificat și propus terenul situat în Arad str. Cetății nr. FN, înscris în CF nr. 302257 Arad, nr.cad: 15737, în suprafață de 197.383 mp, ce urmează a fi parcelat conform cerințelor specifice obiectivului de investiții, respectiv 14.000 mp. Municipiul Arad - domeniul public.

Conform solicitărilor Companiei Naționale de Investiții, Consiliul Local al Municipiului Arad trebuie să asigure finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilitați (electricitate, apa, canal, gaz ) să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului iar după preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani.

Având în vedere: cele menționate, consider oportun, aprobarea unui proiect de hotărâre, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA pe bază de protocol a terenului proprietatea Municipiului Arad în suprafata de 197.383 mp, ce urmează a fi parcelat conform cerințelor specifice obiectivului de investiții, respectiv 14.000 mp., domeniul public, identificat potrivit Cărții funciare nr. 302257 Arad, nr. cad: 15737, liber de orice sarcini în vederea și pe perioada realizării de către ,,C.N.I.”-SA a obiectivului de investiții - ”Construire bază sportivă TIP1, str. Cetății, Nr. FN.,Municipiul Arad, județul Arad”.

PRIMAR, CĂLIN BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI ÎNTREȚINERE

Serviciul Dezvoltare Imobile

Nr. 4479/N5/23.01./2020

RAPORT al Serviciului de Specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4477/23.01.2020 al d-lui Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad.

Obiectiv: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA pe bază de protocol a terenului proprietatea Municipiului Arad în suprafață de 14.000mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizarii de către ,,C.N.I.”- SA a obiectivului de investiții - Construire bază sportivă TIP 1 din Municipiul Arad județul Arad

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4477/23.01.2020 a Primarului Municipiului Arad privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții -   ”Construire bază sportivă TIP1, str. Cetății, Nr.

FN.,municipiul Arad, județul Arad”;

Tinând cont de Hotărârea de Guvern 1093/2013 privind declararea de interes public si de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și candidatura României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului Final, Campionatul European de fotbal 2020;

Una din condițiile asumate de către Guvernul Romaniei prin dosarul de candidatură depus la sediul UEFA în 26.04.2014 a fost construirea și modernizarea unui numar de 400 de terenuri de fotbal.

Prin adresa cu numărul 11.371/15.10.2019 și înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul nr. 80052/23.10.2019, Compania Națională de Investiții ne informează că obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, str. Cetății, Nr. FN, municipiul Arad, județul Arad a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului „Complexuri Sportive” aprobată prin Ordinul M.D.R.A.P nr. 2833/09.10.2019.

Baza sportivă de Tip I are urmatoarele funcțiuni:

-teren sportiv fotbal 105m X 68m cu nocturnă și tribune pentru 500 de spectatori

-teren sport mic 20 mX 40m pentru minifotbal, handbal, baschet

-clădire vestiare si administrativă

-parcare autovehicule și autocar

Pentru această investiție Municipiul Arad a identificat și propus terenul situat în Arad Cetății, Nr. FN, înscris în Cf nr. 302257 Arad, nr. cad: 15737, în suprafață de 197.383 mp Municipiul Arad - domeniul public, fiind înscris în evidența mijloacelor fixe cu numărul de inventar 3649556 având valoarea de inventar 24.750.522 lei.

Conform solicitărilor Companiei Naționale de Investiții , Consiliul Local al Municipiului Arad trebuie să asigure viabilizarea, amplasamentului conform documentelor urbanistice cu respectarea reglementarilor în vigoare, finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electricitate, apa, canal, gaz ) să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului, iar după preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat să mentină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani.

Având în vedere cele prezentate mai sus.

Propunem: Aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” SA pe bază de protocol, a terenului proprietatea Municipiului Arad, în suprafață de 197.383 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 302257 Arad, nr. cad: 15737, liber de orice sarcini în vederea și pe perioada realizării de către ,,C.N.I.”- SA a obiectivului de investiții -„Construire bază sportivă TIP1, str. Cetății, Nr. FN.,Municipiul Arad, județul Arad”.

DIRECTOR EXECUTIV, loan Ignat


ȘEF SERVICIU,

Daniel Pruteanu

CONSILIER,

Anca Costea

Vizat juridic,

Tudor Oprean