Hotărârea nr. 455/2020

Hotărârea Nr.455 din 23-10-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fatadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 455 din 23 octombrie 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr.75.370 din 19.10.2020

Analizând raportul Direcției Arhitect Șef din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 75.371 A1/19.10.2020,

Având în vedere faptul că municipiul Arad detine o zonă istorică bine constituită si recunoscută ca valoare arhitecturală si urbanistică ce conferă o personalitate distinctă orașului, ceea ce impune o reglementare a modalităților de amplasare a aparatelor de aer climatizat fără a afecta imaginea urbană coerentă si valoroasă.

Ținând seama de prevederile art. 13 lit. e) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările și modificările ulterioare

Conform dispozițiilor art. 8 lit. e) și i) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002,

În aplicarea Hotărârii nr. 201/2014 privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, Zona Monumente Protejate Arad P.U.Z. C.P. (Constucții protejate), prevederi pentru categoria I și II, de construcții sau fragmente de construcții existente clasate ca monumente istorice și construcții existente cu valoare istorică, arhitecturală și memorială de importanță locală care nu se pot modifica, precum și prevederi pentru categoria a III a de construcții sau fragmente de construcții existente cu valoare ambientală incluse în ZCP -I-AUA, care pot fi modificate pentru ameliorare, Conformarea construcțiilor -"Fațade -"Intervenții Interzise",

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180 /2002, cu completările și modificările ulterioare,

Cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificările și completările și ulterioare, ale Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 21),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. j), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 193 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă unele măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Arhitectul-Șef

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.10.2020

Cod PMA-S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 455/23.10.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

M Ă S U R I

pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Cap.1 Dispoziții generale

Art.1 In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: - aliniament - limita dintre domeniul public si privat

 • - domeniul public - definit conform art. 286 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

 • - fațadă - suprafetele exterioare ale fiecaruia dintre peretii sau ansamblurile constructive care delimiteaza o constructie in raport cu spatiul inconjurator

 • - instalatii de climatizare - ansamblu de aparate, conducte si accesorii prin care se asigură microclimatul in interiorul constructiilor

Cap. 2 Domeniul de aplicare: teritoriul zonă construită protejată, zona monumente protejate Arad a municipiului Arad:

Art. 2 Zona de construcții protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad este definită ca fiind zona reglementată, în suprafață de 610 ha, incluzând atât limita Ansamblul Urban Arad - cod LMI 2010: AR-II-a-B-00477, conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010, privind aprobarea Listei monumentelor istorice și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările și completările ulterioare, cât și limita zonei centrale a Municipiului Arad.

Art. 3 Limita Zonei de construcții protejatese descrie astfel: de la culeea N a podului Traian spre V, pe malul N al râului Mureș până în spatele proprietăților aferente frontului estic al Căii Andrei Șaguna, traversând str. Mărășești - str. O. Goga - str. Elena Ghiba Birta - str. I. Marșieu - str. A. Mureșanu (excluzând zonele ocupate de locuințe colective), la N incluzând frontul proprietăților aferente str. A. Mureșanu și cele aferente frontului vestic al Bulevardului Revoluției, traversează str. C. Coposu și cuprinde lacul, imobilul Liceului Sabin Drăgoi, Palatul CFR și se întoarce spre Calea Iuliu Maniu, prin spatele proprietăților aferente frontului estic al Bulevardului Revoluției și traversează str. A. Russo - str. C. Davilla, înglobând proprietățile aferente ale frontului nordic și vestic al str. I.C. Brătianu. La E continuă incluzând digul, de-a lungul albiei majore a Râului Mureș (care înconjoară Cetatea Aradului) în amonte, până la podul Cetății, înglobează proprietăți de pe str. Radu de la Afumați, pînă la colțul str. Cezar și traversează str. Infanteriei, râul Mureș în drept cu str. Zdrenjanin și preia digul aferent Splaiului Toth Șandor, până la culeea N a podului Traian. În S cuprinde podul Traian și frontul de proprietăți aferente Căii Timișorii (și cel al str. Castanilor) până la intersecția cu str. Ady Endre și proprietatea Calea Timișorii nr.115.

Cap. 3 Norme de amplasare a aparatelor de aer climatizat situate pe fatadele imobilelor din municipiul Arad zona construită protejată, zona monumente protejate Arad

Art. 4 Se interzice amplasarea instalațiilor de aer climatizat pe fațadele imobilelor aflate la aliniament în zona construcții protejate, zona monumente protejate Arad din ansamblul urban al Municipiului Arad.

Art. 5 Prin excepție de la art. 4, instalațiile de aer climatizat în zona reglementată prin prezenta hotărâre pot fi amplasate spre curțile interioare ale clădirilor.

Cap. 4 Obligații

Art. 6 În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor demonta instalațiile de climatizare situate pe fațadele situate în zona la care se face referire în prezenta hotărâre, de către proprietarii sau administratorii acestora, după caz, urmând ca fațadele să fie aduse la starea inițială.

Cap. 5 Sancțiuni

Art. 7 Încălcarea obligațiilor stabilite prin prezenta hotărâre constituie contravenție, dacă potrivit legii penale nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă contravențională, cuprinsă între 1.000 - 2.000 lei.

Art. 8 Contravențiile se constată și se sancționează de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală.

Art. 9 Aplicarea măsurilor de sancționare contravențională, căile de atac si executarea vor urma procedura stabilită de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD


Nr. 406 din 19 10 2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.____

din _________________2020

privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr.75.370 din 19.10.2020

Analizând raportul Direcției Arhitect Șef din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 75.371 A1/19.10.2020,

Având în vedere faptul că municipiul Arad detine o zonă istorică bine constituită si recunoscută ca valoare arhitecturală si urbanistică ce conferă o personalitate distinctă orașului, ceea ce impune o reglementare a modalităților de amplasare a aparatelor de aer climatizat fără a afecta imaginea urbană coerentă si valoroasă.

Ținând seama de prevederile art. 13 lit. e) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările și modificările ulterioare

Conform dispozițiilor art. 8 lit. e) și i) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002,

În aplicarea Hotărârii nr. 201/2014 privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, Zona Monumente Protejate Arad P.U.Z. C.P. (Constucții protejate), prevederi pentru categoria I și II, de construcții sau fragmente de construcții existente clasate ca monumente istorice și construcții existente cu valoare istorică, arhitecturală și memorială de importanță locală care nu se pot modifica, precum și prevederi pentru categoria a III a de construcții sau fragmente de construcții existente cu valoare ambientală incluse în ZCP -I-AUA, care pot fi modificate pentru ameliorare, Conformarea construcțiilor -"Fațade -"Intervenții Interzise",

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180 /2002, cu completările și modificările ulterioare,

Cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificările și completările și ulterioare, ale Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. j), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 193 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă unele măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              SECRETAR GENERAL

Cod PMA S4 01

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. _____din_______2020

M Ă S U R I

pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Cap.1 Dispoziții generale

Art.1 In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

 • - aliniament - limita dintre domeniul public si privat

 • - domeniul public - definit conform art. 286 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

 • - fațadă - suprafetele exterioare ale fiecaruia dintre peretii sau ansamblurile constructive care delimiteaza o constructie in raport cu spatiul inconjurator

 • - instalatii de climatizare - ansamblu de aparate, conducte si accesorii prin care se asigură microclimatul in interiorul constructiilor

Cap. 2 Domeniul de aplicare: teritoriul zonă construită protejată, zona monumente protejate Arad a municipiului Arad:

Art. 2 Zona de construcții protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad este definită ca fiind zona reglementată, în suprafață de 610 ha, incluzând atât limita Ansamblul Urban Arad - cod LMI 2010: AR-II-a-B-00477, conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010, privind aprobarea Listei monumentelor istorice și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările și completările ulterioare, cât și limita zonei centrale a Municipiului Arad.

Art. 3 Limita Zonei de construcții protejatese descrie astfel: de la culeea N a podului Traian spre V, pe malul N al râului Mureș până în spatele proprietăților aferente frontului estic al Căii Andrei Șaguna, traversând str. Mărășești - str. O. Goga - str. Elena Ghiba Birta - str. I. Marșieu - str. A. Mureșanu (excluzând zonele ocupate de locuințe colective), la N incluzând frontul proprietăților aferente str. A. Mureșanu și cele aferente frontului vestic al Bulevardului Revoluției, traversează str. C. Coposu și cuprinde lacul, imobilul Liceului Sabin Drăgoi, Palatul CFR și se întoarce spre Calea Iuliu Maniu, prin spatele proprietăților aferente frontului estic al Bulevardului Revoluției și traversează str. A. Russo - str. C. Davilla, înglobând proprietățile aferente ale frontului nordic și vestic al str. I.C. Brătianu. La E continuă incluzând digul, de-a lungul albiei majore a Râului Mureș (care înconjoară Cetatea Aradului) în amonte, până la podul Cetății, înglobează proprietăți de pe str. Radu de la Afumați, pînă la colțul str. Cezar și traversează str. Infanteriei, râul Mureș în drept cu str. Zdrenjanin și preia digul aferent Splaiului Toth Șandor, până la culeea N a podului Traian. În S cuprinde podul Traian și frontul de proprietăți aferente Căii Timișorii (și cel al str. Castanilor) până la intersecția cu str. Ady Endre și proprietatea Calea Timișorii nr.115.

Cap. 3 Norme de amplasare a aparatelor de aer climatizat situate pe fatadele imobilelor din municipiul Arad zona construită protejată, zona monumente protejate Arad

Art. 4 Se interzice amplasarea instalațiilor de aer climatizat pe fațadele imobilelor aflate la aliniament în zona construcții protejate, zona monumente protejate Arad din ansamblul urban al Municipiului Arad.

Art. 5 Prin excepție de la art. 4, instalațiile de aer climatizat în zona reglementată prin prezenta hotărâre pot fi amplasate spre curțile interioare ale clădirilor.

Cap. 4 Obligații

Art. 6 In termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor demonta instalațiile de climatizare situate pe fațadele situate în zona la care se face referire în prezenta hotărâre, de către proprietarii sau administratorii acestora, după caz.

Cap. 5 Sancțiuni

Art. 7 Încălcarea obligațiilor stabilite prin prezenta hotărâre constituie contravenție, dacă potrivit legii penale nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă contravențională, cuprinsă între 1.000 - 2.000 lei.

Art. 8 Contravențiile se constată și se sancționează de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală.

Art. 9 Aplicarea măsurilor de sancționare contravențională, căile de atac si executarea vor urma procedura stabilită de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

NR. 75.370 din 19.10.2020

REFERAT DE APROBARE

privind: aprobarea unor măsuri de amplasare a aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad

În temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2001 privind Codul Administrativ si art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de amplasare a aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad .

Aceste măsuri se propun având în vedere importanța deosebită pe care o are în municipiul Arad Zona construită protejată, care conține marea majoritate a monumentelor de arhitectură din Arad, alcătuită din cele mai importante și reprezentative clădiri destinate funcțiunilor publice, biserici sau foste clădiri rezidențiale de mare valoare istorică, arhitecturală și memorială, adăpostind acum diferite funcțiuni, clădiri de locuit înscrise în lista monumentelor.

Valoarea deosebită a zonei constă în existența unui perimetru ușor de parcurs și pietonal, a unor areale aparținând unor diferite perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi o atmosferă proprie bine definită. Această diversitate pe arii coerente necesită o protecție specială deoarece reprezintă o atractivitate pentru turiști și investitori. Planul urbanistic pentru zona construită protejată și regulamentul aferent este o documentație ce furnizează regulile și procedurile de instituire, protecție și gestionare a zonelor protejate de importanță locală. Cauzele naturale, dar și efectul necontrolat al vieții sociale și economice amenință în continuare bunurile imobile aparținând patrimoniului cultural, fapt ce obligă la acordarea unei atenții programate și fundamentate a acțiunilor de conservare integrală a acestora.

Într-un astfel de context, apare necesitatea protejării zonei construite istorice, care reprezintă obiectiv de interes public, remarcabilă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, artistic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural și are un rol important în păstrarea memoriei culturale. Având în vedere acestea rezultă importanța deosebită a promovării unor măsuri în zona monumente protejate ca un instrument al politicilor și conceptelor strategice de dezvoltare pentru zona centrală a municipiului Arad.

Avem în vedere și Hotărârea nr. 201/2014 privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD P.U.Z. C.P. (Constucții protejate), care, la capitolul "Fațade, "Intervenții Interzise", stabilește că "Se interzice montarea pe fațade, inclusiv la nivelul soclurilor, a rețelelor și instalațiilor edilitare, a aparatelor de aer climatizat/ventilare de uz casnic sau pentru funcțiuni de comerț, alimentație publică, administrative."

Constatăm că aspectul urbanistic este grav afectat în cazul a numeroase clădiri din zona construită protejată și din ansamblu urban istoric ca urmare a amplasării pe fațade a instalațiilor de climatizare.

Față de cele prezentate mai sus, în baza art 136 alin (1) din Codul Administrativ, propun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Arad, proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor măsuride amplasare a aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ JURIDICĂ

NR. _________/A1/_________/2020

RAPORT al serviciului de specialitate

privind: aprobarea Regulamentului de amplasare a aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad

Analizând Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintat de dl. Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.

Având în vedere importanța deosebită pe care o are în municipiul Arad Zona construită protejată care conține marea majoritate a monumentelor de arhitectură din Arad, alcătuită din cele mai importante și reprezentative clădiri destinate funcțiunilor publice, biserici sau foste clădiri rezidențiale de mare valoare istorică, arhitecturală și memorială adăpostind acum diferite funcțiuni, clădiri de locuit înscrise în lista monumentelor.

Ținănd cont de valoarea deosebită a zonei care constă în existența unui perimetru ușor de parcurs și pietonal, a unor areale aparținând unor diferite perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi o atmosferă proprie bine definită. Această diversitate pe arii coerente necesită o protecție specială deoarece reprezintă o atractivitate pentru turiști și investitori. Planul urbanistic pentru zona construită protejată și regulamentul aferent este o documentație ce furnizează regulile și procedurile de instituire, protecție și gestionare a zonelor protejate de importanță locală. Cauzele naturale dar și efectul necontrolat al vieții sociale și economice amenință în continuare bunurile imobile aparținând patrimoniului cultural, fapt ce obligă la acordarea unei atenții programate și fundamentate acțiunilor de conservare integrală a acestora. Într-un astfel de context apare necesitatea studierii zonei construite protejate. Ele reprezintă obiective de interes public, remarcabile din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, artistic, religios, social, științific, tehnic, sau al peisajului cultural și au un rol important în păstrarea memoriei culturale. Având în vedere acestea, rezultă importanța deosebită a promovării unei asemenea unui Regulament în zona monumente protejate ca un instrument al politicilor și conceptelor strategice de dezvoltare pentru zona centrală a municipiului Arad, pentru montarea aparatelor de aer climatizat, poziționarea acestora de catre proprietarii imobilelor, de așa manieră, încât estetica acestor imobile să rămână neștirbite.

Astfel, de relevanță este Hotărârea nr. 201 /2014 privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD, P.U.Z. C.P. (Constucții protejate), prevederi pentru categoria I și II, de construcții sau fragmente de construcții existente clasate ca monumente istorice și construcții existente cu valoare istorică, arhitecturală și memorială de importanță locală care nu se pot modifica căt și prevederi pentru categoria III de construcții sau fragmente de construcții existente cu valoare ambientală incluse în ZCP -I-AUA, care pot fi modificate pentru ameliorare, Conformarea construcțiilor-"Fațade -"Intervenții Interzise"-"Se interzice montarea pe fațade, inclusiv la nivelul soclurilor, a rețelelor și instalațiilor edilitare, a aparatelor de aer climatizat/ventilare de uz casnic sau pentru funcțiuni de comerț, alimentație publică, administrative."

Astfel, ZONA ISTORICĂ ȘI POROTEJATĂ A MUNICIPIULUI ARAD,- suprafața zonei reglementate fiind de 610 ha, incluzând atât limita Ansamblul Urban Arad - cod LMI 2010: AR-II-a-B-00477, conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010, privind aprobarea Listei monumentelor istorice și a Listei monumentelor istorice dispărute, cât și limita zonei centrale a Municipiului Arad.

Zona monumentelor protejate se înscrie în Ansamblul urban al municipiului Arad care cuprinde perimetrul descris: De la culeea N a podului Traian spre V, pe malul N al râului Mureș până la Str. Putnei, str. Remus, Str. Alexici Nicola(inclusiv Piața Sârbească), str. Kogălniceanu M, str. Ceaikovski P I, cu prelungirea ei peste Vârful cu Dor si str. Transilvaniei spre NE, str. Eminescu Mihai, str. Episcopiei, str. Caragiale I L, str. Dorel Sibii, str Cotrus Aron, str. Balint Simion str. Coșbuc G, spre NV, traversarea spre N la marginea incintei Spitalului Municipal , str. Ghiba Birta Elena spre E. Bd . Doinaș Augustin, str. Mureșan Andrei , spre N de-a lungul Bd. Revoluției până la P-ța Drapelului, spre E str. Brătianu IC, până la malul de N al Mureșului, bucla Mureșului (care înconjoară Cetatea Aradului) în amonte , până la podul Cetății , spre V pe str Popa Eugen până în dreptul str. 9 Mai spre SV Splaiul Toth Sandor până a podul Traian, la N Calea Timișorii până la intersectia cu str. Ștefan cel Mare și str Ady Endre.

Ținând cont de aderarea României la Uniunea Europeană, se vizează ca acest instrument tradional de planificare urbanistică să se supună și ultimelor decizii de planificare strategică europeană:

Strategia de la Lisabona (Agenda Lisabona)- martie 2000- sustenabilitate, inovație, reînnoire socială și economică

Strategia de la Gothenburg- 2001- reducerea degradării mediului și consumului de resurse din dezvoltarea economică și socială

Programul INTERREG IV C- aprobat de Comisia Europeană în 11 septembrie 2007- pentru coeziunea sectorială interregională-

Carta de la Leipzig pentru Orașe Europene Durabile- aprobată cu ocazia reuniunii informale a miniștrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urbană și coeziunea teritorială- Leipzig 24-25 mai 2007

Comunicatul de presă- 2-2007 din 11 septembrie 2007 al Consiliului Arhitecților din Europa (CAE)- privind Strategia în Construcții a Comisiei Europene- calitatea arhitecturii este un element esențial al trecutului, prezentului și viitorului orașelor europene.

Prin programul european Project 3.2, prognozele pe termen mediu și lung asupra dezvoltării Europei Unite s-au realizat de către ESPON (European Spatial Planning Observation Network-entitate de cercetare înființată de CE în 1997), tratând evoluțiile teritoriale diferite ale statelor membre și partenere din 2015 până în 2030. Aceste studii au stat la baza Conceptului European de Dezvoltare Spațială, deci și a politicilor de coeziune sectorială.

Dacă valoarea economică se poate evalua prin analiza cost-beneficiu, valoarea culturală rezultă din cumulul unui complex de valori de ordin:

l.Estetic

2.Spiritual

3.Social

4.Istoric

5.Simbolic

Monumentele istorice din România sunt clasate în funcție de patru criterii susținute de categorii specifice de valori culturale:

 • 1 .Valoare Istorică

 • 2 .Valoare arhitecturală artistică și urbană

 • 3 .Valoare de raritate și unicitate

 • 4 .Valoare memorial simbolică

Un bun utilizator va proteja valoarea culturală chiar și pentru că piața tinde să pună preț pe valorile intangibile, iar o clădire de patrimoniu corect conservată va solicita o valoare superioară alteia noi, similare ca poziție și gabarit, va mări calitatea vieții și va atrage chiriași și cumpărători de mai bună calitate.

Conceptul de conservare integrată pune în ecuație două principii opuse ca dinamism:

 • 1 .cel de conservare, protecție și restaurare a patrimoniului cultural

 • 2 .cel al modernizării / dezvoltării urbane

Esența acestui concept este trecerea de la conservarea pasivă la cea activă, de la restaurarea ca scop în sine la restaurarea ca expresie a interesului comunității.

Astfel, rezultă importanța deosebită a promovării unei asemenea proiect de Hotărâre prin care se va interzice total montarea instalatiilor de aer climatizat pe fatadele imobilelor aflate la aliniament în zona, construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad .

Avănd în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de Hotărâre în forma prezentată

COMPARTIMENT JURIDIC

TUDOR OPREAN

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU,