Hotărârea nr. 41/2020

Hotarirea Nr.41 din 31-01-2020 privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 41

din 31 ianuarie 2020

privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019

încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 98302/2019/15.01.2020,

Analizând raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat, din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.ad. 2413/M1/15.01.2020,

Văzând solicitarea nr. 98302/18.12.2019, transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, privind extinderea dreptului de folosință gratuită asupra spațiului situat în incinta apartamentului nr.1, din Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, de la suprafata utilă de 90 mp deținuți în prezent, până la suprafața utilă de 152,51 mp și cota parte teren 98,63 mp, reprezentând 5 birouri și dependințe, înscrise în C.F. la nr. 344728 C1-U1,

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad: nr. 156/2018, privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și nr. 93/2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, parțial,

Ținând seama de C.F. nr. 344728 C1-U1 - Arad, nr. cad. 344728-C1-U1,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de comodat nr. 2/25.03.2019, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, cu privire la suplimentarea suprafeței imobilului transmis în folosință gratuită, cu destinația de sediu, respectiv suprafața utilă de 152,51 mp și cota parte teren 98,63/1970 mp, reprezentând 5 birouri și dependințe, înscrise în C.F. nr. 344728 C1-U1, situată în Municipiul Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap. 1, proprietate privată a Municipiului Arad, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze Actul Adițional în condițiile art.1.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Cod PMA-S4-02


Anexă la Hotărârea nr. 41/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL NR. 2/__.__.2020

La Contractul de transmitere în folosință gratuită

Nr. 2/25.03.2019


PĂRȚILE CONTRACTANTE

  • 1. Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar Călin Bibarț, în calitate de comodant și

  • 2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, cu sediul în

municipiul Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap. 1, județul Arad, C.I.F. 39564331, reprezentată prin...................................................., în calitate de comodatar,

au convenit următoarele modificări:

ART. 1: Capitolul II. 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins: Obiectul contractului îl constituie transmiterea, respectiv primirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap. 1, proprietate privată a Municipiului Arad, în suprafață utilă de 152,51 mp, cotă parte teren 98,63/1970 mp, compus din 5 birouri și dependințe, înscris în C.F. nr. 344728-C1-U1, nr.cad.344728-C1-U1.

ART. 2: Capitolul IV, lit. c), se modifică și va avea următorul conținut: să încheie în nume propriu contracte individuale cu furnizorii de utilități (energie electrică, energie termică, apă, canal) și să suporte cheltuielile aferente, precum și orice alte cheltuieli rezultate din utilizarea imobilului.

ART. 3: Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi .., conține 1 (una) pagină și s-a întocmit în 3, (trei) exemplare originale, câte 1, (unu) exemplar original pentru fiecare parte și 1, (unu) exemplar pentru Direcția Venituri.

P R I M A R Călin Bibarț


Director Executiv, Ing. Ovidiu Ilie

Director executiv Ștefan Szuchanszki

Șef Serviciu

Linda Ocenic

Consilier Juridic

Lacrimioara Mihale

Vizat C.F.P

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


Proiect

Nr. 25/22.01.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr.

Din              2020 privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019

încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 98302/2019/15.01.2020,

Analizând raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniu Privat, din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.ad. 2413/M1/15.01.2020,

Văzând solicitarea nr. 98302/18.12.2019, transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, privind extinderea dreptului de folosință gratuită asupra spațiului situat în incinta apartamentului nr.1, din Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, de la suprafata utilă de 90 mp deținuți în prezent, până la suprafața utilă de 152,51 mp și cota parte teren 98,63 mp, reprezentând 5 birouri și dependințe, înscrise în C.F. la nr. 344728 C1-U1,

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad: nr. 156/2018, privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și nr. 93/2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, parțial,

Ținând seama de C.F. nr. 344728 C1-U1 - Arad, nr. cad. 344728-C1-U1,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de comodat nr. 2/25.03.2019, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, cu privire la suplimentarea suprafeței imobilului transmis în folosință gratuită, cu destinația de sediu, respectiv suprafața utilă de 152,51 mp și cota parte teren 98,63/1970 mp, reprezentând 5 birouri și dependinte, înscrise în C.F. nr. 344728 C1-U1, situată în Municipiul Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap.1, proprietate privată a Municipiului Arad, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze Actul Adițional în condițiile art.1.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Serv. Evid și Adm. Dom.Priv Red.Dact/ Faur Mirela

Cod PMA: S4-01


ACT ADIȚIONAL NR. 2/__ 2020 La Contractul de transmitere în folosință gratuită

Nr. 2/25.03.2019

PĂRȚILE CONTRACTANTE

  • 1. Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925,

reprezentat prin Primar Călin Bibarț, în calitate de comodant și

  • 2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, cu sediul

în municipiul Arad, B-dul Revoluției nr.50, ap. 1, județul Arad, C.I.F. 39564331, reprezentată prin...................................................., în calitate de comodatar,

au convenit următoarele modificări:

ART.1: Capitolul II. 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins: Obiectul contractului îl constituie transmiterea, respectiv primirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției nr.50, ap.1, proprietate privată a Municipiului Arad,în suprafață utilă de 152,51 mp, cotă parte teren 98,63/1970 mp , compus din 5 birouri și dependințe , înscris în C.F. nr. 344728-C1-U1, nr.cad.344728-C1-U1.

ART. 2: Capitolul IV, lit.c, se modifică și va avea următorul conținut: să încheie în nume propriu contracte individuale cu furnizorii de utilități(energie electrică, energie termică, apa, canal) și să suporte cheltuielile aferente, precum și orice alte cheltuieli rezultate din utilizarea imobilului.

ART. 3: Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi.., conține 1 (una) pagină și s-a întocmit în 3, (trei) exemplare originale, câte 1, (unu) exemplar original pentru fiecare parte și 1, (unu) exemplar pentru Direcția Venituri.

Director Executiv,

Călin Bibarț


Ing. Ovidiu Ilie

Director executiv

Ștefan Szuchanszki

Șef Serviciu

Linda Ocenic

Consilier Juridic

Vizat C.F.P

Primăria Municipiului Arad

Nr. 98.302/15.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa nr.98302/18.12.2019, prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad solicită suplimentarea suprafeței acordate în folosință gratuită, cu destinația de sediu, luând în considerare necesitatea completării aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad - asociație ce are scopul organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării sau dezvoltării, sistemelor de utilități publice.

Consider oportun adoptarea unui proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafeței acordate în folosință gratuită, cu destinația de sediu, către Asociațiade Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, din imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap.1, proprietate privată a Municipiului Arad, la suprafața utilă de 152,51 mp și cota parte teren 98,63/1970 mp, reprezentând 5 birouri și dependințe,înscrise în C.F. nr. 344728 C1-U1.

P R I M A R,

Călin Bibarț

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 2413 /M1/15.01.2020

R A P O R T

privind adiționarea Contractului de comodat nr.2/25.03.2019

încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad

Având în vedere:

-Adresa nr. 98302/2019, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, (ADI Transport, Arad), cod fiscal 39564331, prin care solicită extinderea suprafeței aferente spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din Municipiul Arad, proprietate privată, situat în B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, de la suprafața utilă de 90 mp deținută în prezent, la suprafața utilă de 152,51 mp și cota parte teren 98,63/1970 mp, reprezentând 5 birouri și dependințe, înscrise în C.F.la nr. 344728 C1-U1.

-Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad: nr.156/20.04.2018, privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și nr.93/28.04.2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.50, ap.1, parțial;

-Necesitatea completării aparatului tehnic al ADI Transport Arad, așa cum se precizează în adresa nr.98302/18.12.2019, asociația a fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării sau dezvoltării, sistemelor de utilități publice, pe baza unei strategii de dezvoltare.

-Facem precizarea că apartamentul nr. 1, antemenționat are contor de energie electrică individual, iar cu furnizorul de energie termică există posibilitatea de a încheia contract individual pe suprafața radiantă, astfel se va renunța la procentul de 44,77%, anterior calculat din facturile aferente ap. 1.

-Faptul că imobilul în discuție nu face obiectul unor cereri de revendicare formulate în baza legilor proprietății sau a unor acțiuni aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Propunem:

- aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de comodat nr.2/25.03.2019, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, cu privire la suplimentarea suprafeței transmisă în folosință gratuită, cu destinația de sediu, respectiv suprafața utilă de 152,51 mp și cota parte teren 98,63/1970 mp, reprezentând 5 birouri și dependinte, înscrise în C.F. nr. 344728 C1-U1, situată în Municipiul Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap.1, proprietate privată a Municipiului Arad, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,                ȘEF SERVICIU,

Cj. Ștefan Szuchanszki                              Ec. Linda Ocenic

Avizat juridic,