Hotărârea nr. 40/2020

Hotarirea Nr.40 din 31-01-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 40 din 31 ianuarie 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3953/21.01.2020,

Analizând raportul Serviciilor Edilitar și Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 3959/21.01.2020,

Ținând seama de prevederile art. 3A2, alin. (2), art. 28 alin. (6), art. 64A1, alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv,

Luând în considerare prevederile art. 138A1, art. 138A2 și art. 143A2, din Legea societăților comerciale, nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 20/17.12.2019 a "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”, privind aprobarea listei de persoane din rândul cărora va desemna un administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății S.C. Compania de Apă Arad S.A., precum și convocatorul numărul 34/06.01.2020 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 982/09.01.2020,

În baza art. 15 pct. 4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad SA,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii prin vot secret, cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 consilier nu a participat la vot (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea numirii unui administrator provizoriu în

cadrul Consiliului de Administrație al societății S.C. Compania de Apă Arad S.A, în persoana domnului Nistor Petru - Stelian, ca propunere a Adunării Generale a Asociaților a "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”, până la finalizarea procedurii de selecție a noului administrator definitiv, dar nu mai mult de 6 (luni) de la data numirii.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Edilitar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar și Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 24/21.01.2020


Avizat


SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


H O T Ă R Â R E A nr. din                2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3953/21.01.2020,

Analizând raportul Serviciilor Edilitar și Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 3959/21.01.2020,

Ținând seama de prevederile art. 3A2, alin. (2), art. 28 alin. (6), art. 64A1, alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv,

Luând în considerare prevederile art. 138A1, art. 138A2 și art. 143A2, din Legea societăților comerciale, nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 20/17.12.2019 a "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”, privind aprobarea listei de persoane din rândul cărora va desemna un administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății S.C. Compania de Apă Arad S.A., precum și convocatorul numărul 34/06.01.2020 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 982/09.01.2020.

In baza art. 15 pct. 4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad SA,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,              ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată

cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se mandateaza reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea numirii unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății S.C. Compania de Apă Arad S.A, în persoana domnului Nistor Petru - Stelian, ca propunere a Adunării Generale a Asociaților a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”, până la finalizarea procedurii de selecție a noului administrator definitiv, dar nu mai mult de 6 (luni) de la data numirii.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Edilitar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Edilitar

Red./Dact. Adrian Șiclovan

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 3953 din 21.01.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 982 / 09.01.2020

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 22/ 17.12.2019 a Adunării Generale a Asociaților a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”, privind propunerea desemnării unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății S.C. Compania de Apă Arad S.A.

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea numirii unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății S.C. Compania de Apă Arad S.A, în persoana domnului Nistor Petru - Stelian, ca propunere a Adunării Generale a Asociaților a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”, până la finalizarea procedurii de selecție a noului administrator definitiv, dar nu mai mult de 6 (luni) de la data numirii

PRIMAR Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Direcția Edilitară / Serviciul Edilitar

Direcția Autorizare și guvernanță corporativă/

Serviciul Societăți Comerciale

Nr. 3959/21.01.2020

RAPORT al compartimentului de specialitate

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3955 din 21.01.2020 a domnului Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad;

Obiect: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere :

  • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

  • - prevederile Hotărârii nr. 22/ 17.12.2019 a Adunării Generale a Asociaților a "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”, privind propunerea în vederea desemnării unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

  • - Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 982 / 09.01.2020

Tinand seama de:

  • -   art.15 (3) lit. „c”, art.15 (4) și art. 16 (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

  • -   Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • -  art. 3A2, alin.(2), „ procedurile de selecție a administratorilor se pot desfășura de către autoritatea publică tutelară ori de câte ori este necesară”;

  • -   art. 28, alin.(6), „ majoritatea membrilor consiliului de administrare este formată din administratori neexecutivi și independenți”;

  • -    art. 64A1, alin.(3) și (5) cu privire la numirea administratorilor provizorii și durata mandatului;

  • - art. 138A1, art.138A2 și art.143A2, din Legea societăților comerciale, nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • -  art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad SA: „toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care i-a numit”

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea numirii unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății S.C. Compania de Apă Arad S.A, în persoana domnului Nistor Petru -Stelian, ca propunere a Adunării Generale a Asociaților a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”, până la finalizarea procedurii de selecție a noului administrator definitiv, dar nu mai mult de 6 (luni) de la data numirii

DIRECTOR EXECUTIV Liliana Florea


ȘEF SERVICIU

Gabriel Moldovan


ȘEF SERVICIU Corneliu Nemțiu


AVIZAT                    Consilier

Serviciul juridic                Adrian Șiclovan

Red/Dact.:

Adrian                      Șiclovan/1                       ex/Serviciul                      Edilitar

Cod:PMA-S1-01