Hotărârea nr. 4/2020

Hotarirea Nr.4 din 10-01-2020 privind aprobarea repartizării unei locuinţe de necesitate

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 4 din 10 ianuarie 2020 privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimat în referatul de aprobare înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 100.218/30.12.2019,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 100.223/30.12.2019,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. (2) lit. f), art. 55 și art. 56 din Legea nr. 114/1996, legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de solicitarea doamnei Ostoin Maria privind atribuirea unei locuințe de necesitate exprimată în Audiența nr. 207/2019, de Ancheta socială efectuată de către reprezentanții Direcției de Asistență Socială Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 90148/21.11.2019, precum și de declarația notarială autentificată cu numărul 4678/17.12.2019, prin care acceptă repartizare unei locuințe pe strada Tarafului,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art.139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă transformarea locuinței situate în Arad, str. Tarafului, bloc 5, ap. 19, în locuință de necesitate și repartizarea acesteia doamnei Ostoin Maria.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Fond Locativ

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 10.01.2020

ROMÂNIA

Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

P R O I E C T Nr. 678/30.12.2019


MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimat în referatul de aprobare înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 100.218/30.12.2019,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 100.223/30.12.2019,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. (2) lit. f), art. 55 și art. 56 din Legea nr. 114/1996, legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de solicitarea doamnei Ostoin Maria privind atribuirea unei locuințe de necesitate exprimată în Audiența nr. 207/2019, de Ancheta socială efectuată de către reprezentanții Direcției de Asistență Socială Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 90148/21.11.2019, precum și de declarația notarială autentificată cu numărul 4678/17.12.2019, prin care acceptă repartizare unei locuințe pe strada Tarafului,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art.139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă transformarea locuinței situate în Arad, str. Tarafului, bloc 5, ap. 19, în locuință de necesitate și repartizarea acesteia doamnei Ostoin Maria.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Serviciul Fond Locativ Raluca Staniș / Raluca Staniș

PMA - S4 - 01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

REFERAT DE APROBARE

Nr. 100.218 din 30.12.2019

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea transformării locuinței situate în Arad, str. Tarafului, bloc 5, ap.19 în locuință de necesitate și repartizarea acesteia doamnei Ostoin Maria.

Ținând seama de solicitarea privind atribuirea unei locuințe de necesitate, doamnei Ostoin Maria, înregistrată la Primăria Municipiului Arad;

Întrucât, la această oră există constituit un fond de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, în blocurile sociale din strada Tarafului, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, această categorie nefiind prejudiciată prin repartizarea acestui apartament,

Consider oportună adoptarea unei hotărâri privind repartizarea locuinței de necesitate.

PRIMAR, Călin Bibarț

NR. 100.223/30.12.2019

R A P O R T al Serviciului Fond Locativ

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 100.218/30.12.2019, a d-lui Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,

Obiect: propunerea de aprobare a transformării locuinței situate în Arad, str. Tarafului, bloc 5, ap.19, în locuință de necesitate și repartizarea acesteia doamnei Ostoin Maria.

Considerații de ordin general:

În Municipiul Arad, există la această dată un apartament liber, aparținând proprietății private a Statului Român, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, situat în imobilul din Arad, str Tarafului, bloc 5, ap.19,

Așa cum reiese din ancheta socială efectuată de reprezentanții Direcției de Asistență Socială Arad, doamna Ostoin Maria solicită repartizarea unei locuințe de necesitate întrucât locuința proprietate a soțului său, situată în Arad, str. Livezilor, nr.57, a ars. Familia Ostoin, compusă din cinci persoane a rămas în sezonul rece fără locuință, iar din veniturile realizate nu își permit să achite chiria pe piața liberă.

Întrucât, la această oră există constituit un fond de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, în blocurile sociale din strada Tarafului, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, această categorie nefiind prejudiciată prin repartizarea acestui apartament,

Având în vedere solicitarea de atribuirea a unei locuințe de necesitate, doamnei Ostoin Maria,

P R O P U N E M:

Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea transformării locuinței situate în Arad, str. Tarafului, bloc 5, ap.19, în locuință de necesitate și repartizarea acesteia doamnei Ostoin Maria.

DIRECTOR EXECUTIV, C.j. Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU,

C.j. Raluca Staniș