Hotărârea nr. 39/2020

Hotarirea Nr.39 din 31-01-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de Sortare Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 39

din 31 ianuarie 2020

privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 3136/17.01.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 3137/17.01.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 49-52 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad“,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) și i), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile art. 9 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 17/2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de sortare desfășurată la stația de sortare Arad,

Văzând prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234/2018 privind transmiterea Stației de sortare a deșeurilor către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 290/2018 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad să organizeze pe seama și în numele Municipiului Arad procedura de delegare a gestiunii Stației de sortare a deșeurilor prin concesiune către un operator și să încheie contractul de concesiune,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție ”Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”,

Având în vedere Raportul nr. 1364/10.01.2020 al Comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea concesionării activității de operare a Stației de Sortare a deșeurilor din Municipiul Arad pentru elaborarea documentației de atribuire a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), s), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de concesionare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă atribuirea directă a activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin concesiune către S.C. RECONS S.A.

Art. 3. Se aprobă concesionarea bunurilor din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Durata gestiunii directe este de 5 ani de la data semnării contractului de concesiune în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

Art. 5. Se aprobă tariful de sortare în cuantum de 81,53 lei/tonă cu TVA.

Art. 6. Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă modelul de contract de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile la Stația de Sortare Arad, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad, să urmărească și să monitorizeze executarea contractului care va fi încheiat cu SC RECONS SA Arad.

Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 290/2018 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322/2019.

Art. 10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 39/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

BUNURILE DIN COMPONENȚA STAȚIEI DE SORTARE ARAD

Nr. crt.

Denumire bun

Valoare

1.

Stație sortare materiale reciclabile din masa de deșeuri urbane, inclusiv instalație și utilaje

3.988.083,27

2.

Cântar cu basculă 30 to cu afișare electronică a greutății

81.990,28

3.

Presă de balotat PC 61015

113.910,16

4.

Motostivuitor 2 to

51.635,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL                  Nr. 7/17.01.2020

Ed. 1 rev. 1

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 3136/17.01.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 3137/17.01.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 49-52 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad“,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) și i), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile art. 9 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 17/2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de sortare desfășurată la stația de sortare Arad,

Văzând prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234/2018 privind transmiterea Stației de sortare a deșeurilor către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 290/2018 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad să organizeze pe seama și în numele Municipiului Arad procedura de delegare a gestiunii Stației de sortare a deșeurilor prin concesiune către un operator și să încheie contractul de concesiune,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție "Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”,

Având în vedere Raportul nr. 1364/10.01.2020 al Comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea concesionării activității de operare a Stației de Sortare a deșeurilor din Municipiul Arad pentru elaborarea documentației de atribuire a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad,

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), s), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de concesionare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă atribuirea directă a activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin concesiune către S.C. RECONS S.A.

Art. 3. Se aprobă concesionarea bunurilor din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Durata gestiunii directe este de 5 ani de la data semnării contractului de concesiune în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

Art. 5. Se aprobă tariful de sortare în cuantum de 81,53 lei/tonă cu TVA.

Art. 6. Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă modelul de contract de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile la Stația de Sortare Arad, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad, să urmărească și să monitorizeze executarea contractului care va fi încheiat cu SC RECONS SA Arad.

Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 290/2018 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322/2019.

Art. 10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


BUNURILE DIN COMPONENȚA STAȚIEI DE SORTARE ARAD

Nr. crt.

Denumire bun

Valoare

5.

Stație sortare materiale reciclabile din masa de deșeuri urbane, inclusiv instalație și utilaje

3.988.083,27

6.

Cântar cu basculă 30 to cu afișare electronică a greutății

81.990,28

7.

Presă de balotat PC 61015

113.910,16

8.

Motostivuitor 2 to

51.635,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. 3136/17.01.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării Hotărârii nr. 322/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare prevederile art. 49-52 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad“;

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) și i), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile art.9 al Ordonanței de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 17/2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de sortare desfășurată la stația de sortare Arad;

Văzând prevederile art.36 alin.(1) din Legea 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234/2018 privind transmiterea Stației de sortare a deșeurilor către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 290/2018 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad să organizeze pe seama și în numele Municipiului Arad procedura de delegare a gestiunii Stației de sortare a deșeurilor prin concesiune către un operator și să încheie contractul de concesiune;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 641/2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 322/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție "Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 3137/17.01.2020

RAPORT

Referitor la : referatului de aprobare înregistrat cu nr. 3136/17.01.2020, a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad

Considerente generale:

În vederea punerii în funcțiune a Stației de Sortare Arad s-a verificat starea tehnică a acesteia și s-a ajuns la concluzia că investițiile cuprinse în Hotărârea nr. 322/2019 nu sunt suficiente, instalația, cu acele investiții neputând fi pusă în stare de funcționare. Din acest motiv, s-a solicitat evaluarea stării de funcționare a stație de către un expert.

Prin adoptarea Hotărârilor nr. 641/2019 și 643/2019 s-a aprobat realizarea de către SC RECONS SA cu sume din transfer de la Consiliul Local al Municipiului Arad, a investiției "Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, din acest motiv datele cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322/2019 s-au modificat, investiția propusă în anteriorul Studiu de oportunitate nemaifiind suficientă pentru a pune în funcțiune Stația de Sortare. Acest lucru a condus la elaborarea unui nou Studiu de fundamentare, prin care se propune odată cu modificarea investiției și modificarea duratei contractului de concesiune a Stației de Sortare Arad la o durată de 5 ani.

Având în vedere necesitatea realizării investiției, corespunzător este necesară modificarea perioadei de mobilizare de la 30 de zile de la încheierea contractului la 30 de zile de la punerea în funcțiune a Stației de Sortare Arad.

Considerente juridice:

 • - prevederile art. 49-52 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad“;

 • - prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) și i), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile art.9 al Ordonanței de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

 • - prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 17/2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de sortare desfășurată la stația de sortare Arad;

-prevederile art.36 alin.(1) din Legea 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234/2018 privind transmiterea Stației de sortare a deșeurilor către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 290/2018 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad să organizeze pe seama și în numele Municipiului Arad procedura de delegare a gestiunii Stației de sortare a deșeurilor prin concesiune către un operator și să încheie contractul de concesiune;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 641/2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 322/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție "Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”;

In considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M:

Aprobarea atribuirii directe a activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin concesiune către S.C. RECONS S.A.

Aprobarea concesionării bunurilor din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Aprobarea duratei gestiunii directe la 5 ani de la data semnării contractului de concesiune în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

Aprobarea tarifului de sortare în cuantum de 81,53 lei/tonă cu TVA.

Aprobarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de concesionare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.

Aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.

Aprobarea modelului de contract de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile la Stația de Sortare Arad.

Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Județul Arad, să urmărească și să monitorizeze executarea contractului care va fi încheiat cu SC RECONS SA Arad.

Abrogarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234/2018, nr. 290/2018 și nr. 322/2019.

Director executiv

Liliana Florea


Șef Serviciu

Gabriel Moldovan

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_______________________

Semnătura

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 39/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU STABILIREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚII DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABiLe ÎN STAȚIA DE SORTARE ARAD

CAP. 1. INTRODUCERE

Denumirea studiului: Studiu de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiuneaactivității de sortare a deșeurilor reciclabile inclusiv operarea stației de sortare Arad.

Autoritatea contractantă:

Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 75

Elaborator: Comisia de coordonare și supervizare numită prin Dispoziția Primarului nr. 134/2018, cu modificările și completările ulterioare.

 • 1.1. Descriere generală a Proiectului Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad

Municipiul Arad este membru activ în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.90/2008. Scopul înființării acestei Asociații este acela de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului public de salubrizare în județul Arad.

În anul 2009 Consiliul Județean Arad a depus o aplicație în vederea accesării de Fonduri de Dezvoltare Regională/Fonduri de coeziune, pentru a moderniza și extinde sistemul de gestiune a deșeurilor solide la nivel județean. Prin semnarea în anul 2010 a Deciziei de Finanțare C(2010) 820/04.02.2010 emisă de Comisia Europeană, fondurile de coeziune au fost aprobate prin proiectul CCI No 2009RO161PR033 iar prin Contractul de Finanțare nr. 1263/22.02.2010, a fost aprobată implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Arad.

Finanțarea proiectului a fost asigurată pe Axa Prioritară 2 POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor integrate de managementul deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenție 1: „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”, eliberat de Autoritatea de Management POS Mediu.

Obiectivul general al proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Arad este îmbunătățirea infrastructurii de mediu în conformitate cu standardele europene în domeniul gestionării deșeurilor pentru a spori semnificativ calitatea mediului și a condițiilor de viață. In domeniul concret al gestionării deșeurilor, obiectivul este acela de a crea în județul Arad un sistem integrat de management al deșeurilor, care să promoveze prevenirea și valorificarea deșeurilor și să asigure țintele asumate prin Tratatul de aderare a României la UE și a celor prevăzute în POS Mediu.

Obiectivele specifice pentru județul Arad sunt:

 • Modernizarea și extinderea sistemului integrat de colectare și transport al deșeurilor reziduale la nivelul întregului județ;

 • Optimizarea transportului deșeurilor reziduale;

 • Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile;

 • Implementarea/extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor din construcții și demolări, a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor din echipamente electrice și electronice;

 • Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate;

 • Eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele legislative în domeniul gestionării deșeurilor în scopul protejării sănătății populației și a mediului.

Ținând seama de opțiunile tehnice de gestionare a deșeurilor, proiectantul împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Arad și reprezentanții principalelor autorități publice locale din județ au identificat în cadrul Studiului de Fezabilitate 2 alternative tehnice de gestionare a deșeurilor, și anume:

Alternativa 1: Sortarea și compostarea se realizează la nivel zonal, existând o bază teritorială mai extinsă pentru colectarea selectivă a deșeurilor biodegradabile de la casele individuale din mediul urban. Pe lângă capacitățile existente pentru sortare, compostare și depozitare conformă este nevoie de capacități suplimentare pentru sortare și compostare, iar din 2013 de o stație de tratare mecano-biologică.

Alternativa 2: Compostare și sortarea sunt concentrate în două centre la nivel județean: Ineu și Arad. Capacități suplimentare de sortare și compostare trebuiesc adăugate celor existente, iar colectarea selectivă a deșeurilor biodegradabile de la casele din mediul urban se va concentra pe cele două zone, zona 1 Arad și zona 3 Ineu care reprezintă 70% din populația urbană a județului. Compostarea individuală în mediul rural se realizează cu participarea a 80% din populația rurală. Analiza alternativelor pe baza analizei soluției tehnice, a impactului asupra mediului si a criteriilor economice a evidențiat faptul că Alternativa 2 a fost cea recomandată de către proiectant. Județul Arad a fost împărțit în 5 zone pe baza proiectelor Phare CES în derulare, dar mai ales în funcție de distanțele de transport și transfer : zona 1 Arad, zona 2 Chișineu Criș, zona 3 Ineu, zona 4 Sebiș, zona 5 Lipova/Bârzava.

Stația de sortare a deșeurilor realizată de operatorul S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. pe parcursul derulării contractului de concesiune nr. 22/2004 de salubrizare menajeră, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, încheiat între acesta și Municipiul Arad este bun de retur și este inclusă în sistemul integrat de gestionare a deșeurilor de la nivelul județului Arad. Deșeurile reciclabile colectate de la populație și agenții economici din unitățile administrativ teritoriale arondate Zonelor 1, 2 și 5 vor fi transportate la stația de sortare Arad.

 • 1.2. Scopul studiului de oportunitate

Pentru a fi inclusă în sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad este necesară concesionarea activității de operare a stației de sortare Arad către un operator.

În conformitate cu prevederile art. 22 alin (3) din Legea nr. 51/2006 modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrative-teritoriale.

Ținând cont de faptul că, pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul de finanțare și respectarea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare prevăzut de Anexa nr. 6 la Ordonanța de Urgență nr. 196/2005, este necesară desfășurarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile prin operarea stației de sortare Arad, Municipiul Arad analizează care este cea mai eficientă și mai rapidă variantă de delegare a serviciului de utilitate publică de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

Scopul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situației actuale privind activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare din municipiul Arad și oportunitatea delegării gestiunii activității de operare a stației de sortare Arad.

Proiectele Sistemului de management integrat al deșeurilor cu finanțare pe Axa 2-POS Mediu au în vedere investiții doar în bunuri de infrastructură aferente activităților componente ale serviciului de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a), c), d), e) și j) din Legea nr. 101/2006 de salubrizare a localităților, republicată, respectiv:

 • ❖     colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • ❖     colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • ❖     organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării material și energetice;

 • ❖     operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurilor similare;

 • ❖     sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • ❖     administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

Operatorul stației de sortare este responsabil pentru:

 • sortarea deșeurilor reciclabile primite în stația de sortare;

 • compactarea și legarea în baloți a deșeurilor recuperate;

 • valorificarea /comercializarea deșeurilor reciclabile /recuperate;

 • transportul deșeurilor reziduale la depozitul ecologic.

 • 1.3. Procesul de luare a deciziilor

Legea permite autorităților administrației publice locale să delege una sau mai multe activități componente ale serviciului de salubrizare. Articolul 14, alin.(2) din Legea 101/2006 prevede că ” Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activități prevăzute la art. 2 alin. (3).”

Activitățile de sortare, operare a instalațiilor de sortare, ca părți componente ale serviciului de salubrizare menajeră, fiind supuse regimului juridic al serviciilor comunitare de utilități publice, le sunt aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

 • universalitate;

 • continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

 • adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

 • accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;

 • transparență decizională și protecția utilizatorilor;

 • satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor;

 • sănătatea populației și îmbunătățirea calității vieții;

 • protecția utilizatorilor;

 • funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

 • introducerea unor metode moderne de management;

 • introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;

 • dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale serviciului;

 • respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. e) al Legii nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salubrizarea localităților este un serviciu comunitar de utilități publice care asigură satisfacerea unor nevoi esențiale de utilitate și interes public general, serviciu care are următoarele particularități:

 • are caracter economico-social;

 • ❖  răspunde unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • ❖  are caracter tehnico-edilitar;

 • are caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • aria de acoperire are dimensiune locală, municipală;

 • ❖  este înființat, organizat și coordonat de autoritatea administrației publice locale;

 • este organizat pe principii economice și de eficiență;

 • poate fi furnizat/prestat de către operatorii titulari de licență care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;

 • este furnizat/prestat pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 • recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin prețuri și tarife reglementate.

Înființarea și organizarea serviciului public de salubrizare și implicit a serviciului pentru operarea stației de sortare, alegerea modalității de gestiune, atribuirea și încheierea contractelor sunt atribuții ale autorităților administrației publice locale, consiliile locale adoptând hotărâri în acest sens.

 • 1.4. Structura și conținutul Studiului

Structura studiului se axează pe analiza unor aspecte relevante în care se includ:

-Aspecte generale

-Fezabilitatea tehnică

-Fezabilitatea economică și financiară

-Aspectele de mediu

-Aspectele sociale și instituționale

- Analiza comparativă pentru alegerea tipului de atribuire.

CAP. 2. ASPECTE GENERALE ALE STUDIULUI

 • 2.1. Obiectivele și cerințele studiului

Obiectivele serviciului de operarea a stației de sortare care face obiectul delegării sunt cele precizate de art. 5 alin. (2) al Legii nr. 101/2006, republicată, cu referire la serviciul public de salubrizare și anume:

 • ❖     îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • ❖     susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • ❖     promovarea calității și eficienței serviciului;

 • ❖     dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • ❖     gestionarea serviciului pe criterii de transparență,  competivitate și

eficiență;

 • ❖    promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • ❖     consultarea cu utilizatorii serviciului, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • ❖    adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia.

 • ❖     respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • ❖     respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean.

Prezentul studiu de oportunitate include analiza situației actuale și stabilirea procedurii viitoare de delegare a activității, conform legislației in vigoare.

Scopul principal pentru atribuirea contractului de delegare a activității de operare a stației de sortare Arad îl constituie:

 • ❖  necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente și de calitate;

 • ❖  respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislația UE;

 • ❖  necesitatea atingerii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipal eliminate prin depozitare;

 • ❖  necesitatea îndeplinirii obligației de participare a autorității locale, membră a ADI, la implementarea proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad.

Prezentul studiu se referă la contractul de delegare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare amplasată în municipiul Arad, colectate separat, din zonele arondate (zona 1, zona 2 și zona 5) și transferul deșeurilor reziduale la depozitul ecologic existent în municipiul Arad - FCC Environment România S.R.L.

Legislația de mediu privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, Legea nr. 211/2011, art. 17 alin. (1) lit. a) și b), cu modificările și completările ulterioare, prevede că: Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligația să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării.

Pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005, privind Fondul de mediu art. 9 lit. p) se prevede o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare este pentru anul 2020 de 60% din care minim 50% să fie prin reciclare .

De asemenea, același act normativ la art. 9 lit. c), prevede o contribuție pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantum de 80 lei/tonă începând cu anul 2020.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii:

(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Ținând cont că aceste condiții cumulative sunt îndeplinite de către societatea S.C. RECONS S.A., la care singurul acționar este Municipiul Arad, societatea dispunând și de personal calificat care are capacitatea tehnică de a opera stația de sortare, considerăm că stația de sortare poate fi atribuită printr-un contract de concesiune prin atribuire directă către această societate.

 • 2.2. Prezentarea ariei Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Arad

 • 2.2.1. Descriere generală

Județul Arad este situat în vestul României pe sectoarele estice ale Câmpiei Panonice la graniță cu Ungaria. Are o suprafață de 7.754 Km2 fiind al 6-lea județ ca mărime cu o suprafață reprezentând 3,65% din întreaga suprafață a țării. Județul este străbătut de râurile Mureș, Crișul Alb și Crișul Negru.

În județul Arad regimul climatic este de tip continental moderat, cu influențe ale climatului sub-mediteranean în partea de sud a județului. Iernile sunt blânde și verile călduroase, temperaturile medii anuale situându-se între 6-10 grade în zona montană. Regimul precipitațiilor variază între 566 mm la câmpie și 1200 mm la peste 900 m altitudine în munți. Vântul prezintă o orientare de la sud la est, condiționat de formele de relief.

Pe teritoriul județului există 78 de administrații publice, din care:

-1 municipiu (Arad);

-9 orașe (Chișineu Criș, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pecica, Pâncota, Sebeș, Sântana);

-68 de comune cu 270 de sate.

O caracteristică importantă a județului Arad, cu un impact semnificativ asupra planificării sistemului integrat de management al deșeurilor este reprezentată de faptul că populația județului este în principal de mediul urban. Un procent semnificativ de 55, 1% din totalul populației locuiește în municipiul Arad și în cele 9 orașe, conform datelor oficiale ale INS urmare a Recensământului locuințelor și populației din noiembrie 2011, adică un număr de 238.600 locuitori din cei 430.629 locuitori înregistrați la nivelul județului. Restul de 192.029 locuitori sunt înregistrați într-un număr de 68 de comune, cu o densitate medie de 55,54 locuitori/Km 2 , densitate aflată sub media națională.

 • 2.2.2. Descrierea condițiilor locale economice

Arad este orașul reședință al Județului Arad, aflat în partea de vest a României.

Municipiul Arad are o suprafață de 252,85 kmp și o populație de 178.462 locuitori la data de 01.07.2016, conform informațiilor primite de la Direcția Județeană de Statistică Arad.

Conform recensământului din anul 2011, populația stabilă a municipiului Arad este de 159.074 locuitori.

Din punct de vedere geografic, Municipiul Arad se află situat în vestul României, străbătut de cursul râului Mureș. Regimul climatic este continental moderat.

Din punct de vedere economic, datorită poziției geografice propice, Aradul a avut dintotdeauna o bogată activitate economică și comercială.

Principalele ramuri ale economiei în Arad sunt reprezentate de industria prelucrătoare, comunicațiile, transportul, comerțul, turismul și serviciile imobiliare.

2.3. Descrierea activității de salubrizare în Municipiul Arad

 • a) Colectarea si transportul deșeurilor municipale

În prezent, pentru asigurarea continuității permanente a serviciului de salubrizare menajeră la nivelul Municipiului Arad serviciul public de salubrizare menajeră este prestat de către operatorul S.C.RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A, în baza contractului de delegare prin concesiune a serviciului Public de Salubrizare nr.1603/24.10.2017. Contractul a fost atribuit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județului Arad. Perioada de la care a început derularea acestui contract este 24.04.2018. Contractul a fost încheiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții inclusive fracțiile colectate separate, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori pentru Zona 1, din care face parte și municipiul Arad.

 • b) Sortarea și valorificarea deșeurilor municipale și similare

În municipiul Arad există o stație de sortare a deșeurilor care a fostrealizată de operatorul S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. pe parcursul derulării contractului de concesiune nr. 22/2004 de salubrizare menajeră, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, încheiat între acesta și Municipiul Arad. Această stație de sortare este bun de retur și a revenitliberă de sarcini în proprietatea municipiului la finalizarea contractului. Stația de sortare este situată în Arad, str. Șoseaua de Centură Nord FN.

 • c)Depozitarea deșeurilor

Eliminarea finală a deșeurilor se face la depozitul conform SC FCC Environment România SRL. Activitatea de depozitare/neutralizare a deșeurilor este concesionată societății menționate, în acest sens fiind încheiat contractul de concesiune nr. 6863/2002. Depozitul a devenit operațional în decembrie 2002.

Durata contractului nr. 6863/2002 este de 20 de ani cu posibilitatea de prelungire cu cel mult jumătate din durata sa inițială, adică cu 10 ani.

Suprafața depozitului conform este de 134.457 mp din care suprafața de depozitare este de 96.383 mp.Aria de depozitare este formată din 15 sectoare de depozitare. Capacitatea totală a depozitului conform este de 1.723.311,80 mc după stabilizare.

Serviciul public de salubrizare în Municipiul Arad funcționează și este organizat conform Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiu Arad - aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015.

 • 2.4. Cadrul legal

Actele normative ce stau la baza elaborării Studiului de oportunitate a deciziei de concesionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare Aradinclusiv a operării stației și ulterior la organizarea procedurii de concesionare prin licitație deschisă sunt :

A     Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

A     Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu

modificările și completările ulterioare;

A     Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicată , cu

modificările și completările ulterioare;

A     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

A     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

A     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare

a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

A     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

A     Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

J Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

J Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

J Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiului Arad;

J     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 17/2017 privind delegarea

gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad - Zona I de către A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad.

Cadrul legal al U.E corelat cu legislația specifică românească este prezentat în tabelul de mai jos:

Legislația cadru a UE

Legislația specifică din Romania

Directiva  nr.  2008/98/CE  privind

deșeurile și de abrogare a unor directive.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, repblicată, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului National de Gestionare a Deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. Ordinul Minstrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor.

Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu modificările ulterioare) de stabilire a unei liste de deșeuri.

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare.

Directiva  nr.   1999/31/CE  privind

depozitarea deșeurilor.

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

Criteriile din 12 februarie 2005 de acceptare și Procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

Ordinul Ministrului Mediului și gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. 3. FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI

 • 3.1. Informații tehnice generale

Serviciul public de salubrizare cu toate activitățile sale se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, scopul fiind cel de asigurare a colectării și transportului deșeurilor municipale și similare provenite de la persoanele fizice și juridice și colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor reciclabile.

Serviciul public de salubrizare la nivelul Municipiul Arad este organizat si funcționează conform Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului - aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015, iar la nivelul județului Arad Regulamentul propriu de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Arad, pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor a fost aprobat și de municipalitate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 17/2017.

Stația de sortare din municipiul este parte componentă a sistemului de management integrat de gestionare a deșeurilor din județul Arad.

Finanțarea activității se asigură din tariful plătit de utilizatorii serviciului de salubrizare menajeră. Plata contravalorii tarifului de sortare a deșeurilor reciclabile se face direct către operatorul stației de sortare de către operatorii de colectare și transport separate a deșeurilor care deservesc zonele arondate stației de sortare Arad.

Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciului de sortare a deșeurilor, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului.

 • 3.1.1. Prezentarea cerințelor pentru desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare Arad

Sortarea reprezintă activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora.

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare se realizează astfel:

Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri se transportă către stația de sortare numai de către operatorii licențiați A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu A.D.I.-S.I.G.D județul Arad.

Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare. Operatorii stațiilor de sortare asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • ❖  să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • ❖  să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • ❖  să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • ❖  să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

3.1.2 Descrierea zonelor arondate stației de sortare Arad și prezentarea cantităților de deșeuri reciclabile prognozate

În stația de sortare Arad se vor trata cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat din zonele 1,2 și 5.

Zonele 1, 2 și 5 din județul Arad în conformitate cu rezultatele Recensămîntului

locuințelor și populației din 2011 sunt redate întabelulde mai jos:

ZONA 1

Nr.crt.

Localitate

Populație

1.

Municipiul Arad

159.740

2.

Oraș Curtici

7.453

3.

Oraș Nădlac

7.398

4.

Oraș Pâncota

6.946

5.

Oraș Pecica

12.762

6.

Oraș Sântana

11.428

7.

Covăsânț

2.573

8.

Dorobanți

1.635

9.

Fântânele

3.090

10.

Felnac

2.931

11.

Frumușeni

2.543

12.

Iratoșu

2.395

13.

Livada

2.960

14.

Macea

5.762

15.

Peregu Mare

1.625

16.

Șagu

3.776

17.

Secusigiu

5.509

18.

Șeitin

2.936

19.

Semlac

3.667

20.

Șiria

8.103

21.

Șofronea

2.575

22.

Vinga

6.150

23.

Vladimirescu

10.710

24.

Zădăreni

2.495

25.

Zimandu Nou

4.657

TOTAL

281.153

ZONA 2

Nr.crt.

Localitate

Populație

1.

Oraș Chișineu Criș

7.987

2.

Grăniceri

2.254

3.

Mișca

3.733

4.

Olari

1.937

5.

Pilu

2.060

6.

Sintea Mare

3.742

7.

Socodor

2.367

8.

Șepreuși

2.481

9.

Șimand

3.982

10.

Zărand

2.677

11.

Zerind

1.320

TOTAL

34.540

ZONA 5

Nr.crt.

Localitate

Populație

1.

Oraș Lipova

10.313

2.

Bata

1.088

3.

Birchiș

1.854

4.

Bârzava

2.707

5.

Conop

2.258

6.

Ghioroc

3.790

7.

Păuliș

4.120

8.

Petriș

1.525

9.

Săvârșin

2.890

10.

Șiștarovăț

358

11.

Ususău

1.392

12.

Vărădia de Mureș

1.755

13.

Zăbrani

4.251

TOTAL

38.301

Cantitățile de deșeuri reciclabile prognozate la colectare prin separarea la sursă la nivelul fiecărei zone arondate stației de sortare Arad și țintele de reciclare și valorificare aferente, calculate de Consultantul proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Arad conform metodologiei de calcul din Studiul de Fezabilitate și datelor statistice sunt redate în tabelele următoare, după cum urmează:

Zona 1 - Cantități de deșeuri reciclabile prognozate

An

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Urban

Hârtie/

Carton

698.51

1523.19

5416.71

8039.37

8073.05

8622.81

8654.36

8682.90

8709.29

8663.95

8616.42

Sticlă

320.39

698.64

2484.48

3687.41

3702.86

3953.93

3968.40

3981.48

3993.58

3972.79

3951.00

Plastic

936.99

2043.21

7266.01

10784.05

10829.24

11564.93

11607.25

11645.52

11680.92

11620.11

11556.36

Metal

501.17

1092.87

3886.42

5768.15

5792.32

6185.48

6208.11

6228.59

6247.52

6215.00

6180.90

Total urban ( to)

2457.60

5357.91

19409.62

28278.98

28397.47

30327.15

30438.12

26948.49

30631.31

30471.85

30304.68

Rural

Hârtie/

Carton

348.55

389.16

422.93

516.83

529.33

889.56

944.26

950.47

956.65

955.14

953.53

Sticlă

284.68

317.84

345.42

422.11

432.33

694.89

737.54

742.39

747.21

746.03

744.78

Plastic

823.77

919.74

999.53

1221.46

1251.01

1882.33

1997.52

2010.67

2023.72

2020.53

2017.14

Metal

406.44

453.79

493.16

602.65

617.23

1002.95

1064.53

1071.54

1078.49

1076.79

1074.98

Total rural (to)

1863.44

2080.53

2261.04

2763.05

2829.90

4469.73

4743.85

4775.07

4806.07

4798.49

4790.43

Total deșeuri reciclabile la nivelul zonei (to)

4320.50

7438.44

21314.66

31042.03

31227.37

34796.88

35181.97

35313.56

35437.38

35270.34

35095.11

Zona 2 - Cantități de deșeuri reciclabile prognozate

An

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Urban

Hârtie/Carton

286.55

287.9

289.18

290.39

312.2

313.34

314.38

315.33

313.69

311.97

Sticlă

142.31

142.99

143.62

144.22

155.01

155.57

156.09

156.56

155.75

154.89

Plastic

416.2

418.17

420.03

421.79

453.39

455.05

456.55

457.94

455.55

453.06

Metal

222.62

223.67

224.67

225.61

242.49

243.38

244.18

244.93

243.65

242.31

Total urban ( to)

1067.68

1072.73

1077.5

1082.01

1163.09

1167.34

1171.2

1174.76

1168.64

1162.23

Rural

Hârtie/Carton

228.78

230.33

231.9

233.46

246.69

248.33

249.96

251.59

251.19

250.77

Sticlă

186.85

188.12

189.4

190.68

201.61

202.95

204.28

205.61

205.29

204.94

Plastic

540.69

544.37

548.06

551.77

583.18

587.07

590.93

594.77

593.83

592.83

Metal

266.77

268.58

270.41

272.23

287.88

289.79

291.7

293.6

293.13

292.64

Total rural (to)

1223.09

1231.4

1239.77

1248.14

1319.36

1328.14

1336.87

1345.57

1343.44

1341.18

Totaldeșeuri reciclabile la nivelul zonei Jțo)_________

2290.77

2304.13

2317.27

2330.15

2482.45

2495.48

2508.07

2520.33

2512.08

2503.41

Zona 5-Cantități de deșeuri reciclabile prognozate

An

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Urban

Hârtie/Carton

377.07

378.85

380.54

382.13

410.83

412.33

413.69

414.95

412.79

410.52

Sticlă

183.76

184.63

185.45

186.23

200.15

200.88

201.54

202.16

201.10

200.00

Plastic

537.41

539.95

542.36

544.63

585.43

587.57

589.51

591.30

588.22

585.00

Metal

287.45

288.81

290.09

291.31

313.11

214.26

315.30

316.25

314.16

312.88

Total urban ( to)

1385.69

1392.24

1398.44

1404.30

1509.52

1415.04

1520.04

1524.66

1516.72

1508.40

Rural

Hârtie/Carton

241.14

242.78

244.43

246.08

260.02

261.75

263.47

265.18

264.77

264.32

Sticlă

196.95

198.29

199.63

200.98

212.50

213.92

215.32

216.72

216.38

216.02

Plastic

569.91

573.79

577.68

581.58

614.70

618.79

622.87

626.91

625.92

624.87

Metal

281.19

283.10

285.02

286.95

303.43

305.45

307.47

309.46

308.97

308.45

Total rural (to)

1289.19

1297.96

1306.76

1315.59

1390.65

1399.91

1409.13

1418.27

1416.04

1413.66

Totaldeșeuri reciclabile la nivelul zonei (lo)____________

2674.89

2690.20

2705.20

2719.59

2900.17

2914.95

2929.17

2942.93

2932.77

2922.06

Sursa: Caietul de sarcini al Proiectului SMID județul Arad pentru zonele 1,2,5

DIRECTIVA 94/62/CE A Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje publicată în JO L 365, 31.12.1994, p. 10, astfel cum a fost modificată prin:

 • ► M1 Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003;

 • ► M2 Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004;

 • ► M3 Directiva 2005/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005;

 • ► M4 Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009;

 • ► M5 Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie;

prin modificarea M 2 a Articolului 6 Valorificarea și reciclarea, sunt menționate următoarele ținte:

(1) În scopul conformării cu obiectul prezentei directive, statele membre iau măsurile necesare pentru a atinge următoarele obiective pe întregul lor teritoriu:

 • (a) ......

 • (b) până la 31 decembrie 2008, sunt valorificate sau incinerate în instalațiile de incinerare a deșeurilor cu valoare energetică deșeuri din ambalaje reprezentând minimum 60 % din greutatea acestora;

 • (c) ......

 • (d) până la 31 decembrie 2008, sunt reciclate deșeuri din ambalaje reprezentând între minimum 55 % și maximum 80 % din greutatea acestora;

 • (e) până la 31 decembrie 2008, trebuie atinse următoarele obiective minime de reciclare pentru materialele conținute în deșeurile din ambalaje:

 • (i) 60 % din greutate pentru sticlă;

 • (ii) 60 % din greutate pentru hârtie și carton;

 • (iii) 50 % din greutate pentru metale;

 • (iv) 22,5 % din greutate pentru materialele plastice, luând în considerare exclusiv materialele reciclate sub formă de plastic;

 • (v) 15 % din greutate pentru lemn.

Obiectivul de valorificare a deșeurilor din ambalaje fiind de 55%.

Compoziția deșeurilor pe fluxuri, mediile de generare și etape de proiect

Compoziția deșeurilor

2013-2018

2019-2024

Urban

Rural

Urban

Rural

%

Kg/loc.x an

%

Kg/loc.x

an

%

Kg/loc.x

an

%

Kg/loc.x

an

Hârtie       și

carton

13.44

48.59

10.19

16.37

14.40

54.15

10.70

17.88

Sticlă

5.99

21.65

4.76

7.64

6.41

24.12

4.99

8.35

Plastic

10.51

37.99

8.94

14.37

11.25

42.33

9.39

15.7

Metal

5.62

20.32

4.41

7.09

6.02

22.64

4.64

7.75

Deșeuri biodegradabile

52.17

188.56

65.09

104.57

50.13

188.56

63.81

106.68

Altele

12.27

44.35

6.60

10.61

11.79

44.35

6.47

10.82

Lemn

0

0

0

0

0

0

0

0

Sursa: Documentația de atribuire din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat a Gestionării Deșeurilor județul Arad-E-Achiziții Consultanță Online SRL

Țintele de reciclare și valorificare

Ținte   de   reciclare

(tone/an)

Procent (%)

Zona 1

Zona 2

Zona 5

Hârtie și carton

60

5500.66

363.86

436.51

Sticlă

60

2688.34

232.45

268.84

Plastic

22,50

2923.53

253.38

293.21

Metal

50

3463.42

288.01

334.64

Total

x

14575.95

1137.71

1333.20

Ținte de valorificare

55

18462.75

778.98

1731.41

Sursa: Documentația de atribuire din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat a Gestionării Deșeurilor județul Arad-E-Achiziții Consultanță Online SRL

3.1.3 Caracteristicile stației de sortare Arad existente

Stația de sortare a deșeurilor din municipiul Arad a fost realizată de către operatorul serviciului de salubrizare menajeră pe parcursul derulării contractului de concesiune nr. 22/2004, în baza Proiectului Tehnic nr. 14/2006 și conform Autorizației de Construire nr. 1529/24.10.2006, fiind bun de retur. Stația de sortare este amplasată în municipiul Arad, Șoseaua de centură, FN.

Stația de sortare a fost realizată pe terenul în suprafață de 20.000 mp, teren arabil, cumpărat de SC Polaris M Holding de la Municipiul Arad, conform contractului de vânzare-cumpărare, încheiat urmare a finalizării licitației organizată de Municipiul Arad.

Prin acest contract SC Polaris M Holding s-a obligat la realizarea următoarelor construcții: împrejmuire incintă, cabină poartă, cântar bascul, pavilion administrativ și vestiare, platformă betonată pentru circulație, platformă presortare deșeuri, cuvă dezinfecție/spălare, hală cu instalație de sortare a deșeurilor reciclabile, platformă depozitare PET, hală reciclare PET, atelier de reparații și întreținere, spații de depozitare fulgi de polietilenă, gospodărie apă, separator de uleiuri minerale, separator de grăsimi, deznisipator.

La finalizarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare menajeră, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, construcțiile și utilitățile realizate s-au predat în proprietatea municipiului Arad, fără plată. În ceea ce privește terenul, pentru reglementarea situației juridice a acestuia, municipiul Arad urmează să devină deplin proprietar printr-un act translativ de proprietate a cărui modalitate urmează a fi stabilită.

Investițiile realizate în baza contractului de delegare și care reprezintă bunuri de retur, intrând în proprietatea municipiului Arad sunt:

 • ❖  stația de sortare materiale reciclabile;

 • ❖  stație de epurare ape uzate-apele uzate se preiau într-o stație de preepurare de unde se dirijează la chesonul colector care se golește prin vidanjare;

 • ❖  presă de balotat PC 6/10/15;

 • ❖  motostivuitor 2 tone Balkancar;

 • ❖  cântar de 30 de tone cu afișare electronică a greutății;

 • ❖  autospecială Abrollkiper-MAZ, 2 bucăți;

 • ❖  aparat de spălat cu apă caldă sub presiune cu motor electric HDS 798 C;

 • ❖  amenajare stație de transfer a deșeurilor menajere.

Stația de sortare a fost proiectată pentru procesarea a 4.500 tone/lună respectiv 9 tone/oră.

Bunurile aparținând domeniului public vor fi preluate pe bază de proces verbal de predare-preluare de către noul operator al stației de sortare, după atribuirea și semnarea contractului deconcesiune.

 • 3.2. Indicatorii de performanță ai activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare Arad

Evaluarea și monitorizarea activității se va realiza în baza indicatorilor de performanță ai activității de operare a stației de sortare. Indicatorii de performanță vor fi precizați și în caietul de sarcini și vor fi anexați contractului de concesiune a activității de operare a stației de sortare Arad către operator.

Autoritatea administrației publice locale și ADI-SIGD monitorizează realizarea de către operatori a indicatorilor de performanță, a clauzelor contractuale și respectarea legislației în vigoare referitoare la operarea stațiilor de sortare.

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea activității de operare și sortare a deșeurilor primite în stația de sortare, cu privire la:

S continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

S atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este responsabilă;

S prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

S Adaptarea permanentă lacerințele utilizatorilor;

S excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciu;

S Respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

S Implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

S măsurarea,facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

S îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

S menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor;

S soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la activitatea sa;

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure gestiunea activității de sortare conform prevederilor contractuale, înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Indicatori de performanta (tinte)

1.

Procentul de deseu ultim la sortare, raportat la cantitatea receptionata la intrare

Procent maxim admis de deseu ultim de 20% in anul 1, 18% in anul 2, 17% in anul 3, 16 % in anul 4 si 15 % in anul 5 la sortare,

Depasirea procentelor

Operatorul va plati contravaloarea eliminarii prin depozitare a cantitatii de deseu suplimentar fata de limita admisa

2.

Refuzul de catre clienti a materialelor recuperate prin sortare, ca urmare a incalcarii speicificatiilor convenite de delegat cu acestia

Numarul de refuzuri pe an maxim admisibil

Max. 10/an

Operatotul va plati costurile de conformare. In cazul in care, prin refuz, nu se realizeaza indicatorii de performanta, contributia la fondul de mediu si tariful de eliminare aferent unei cantitati mai mari de refuz. Pentru fiecare refuz peste numarul de 10/an, Operatorul va plati, suplimentar, o amenda de 2000 lei/t.

Indicatori de calitate a operării

1.

Raportarea zilnica

Numarul maxim de intarzieri mai mari de 1 zi in transmiterea rapoartelor zilnice

Max 2 pe luna

500 lei/ pentru orice numar mai mare

2.

Raportarea lunara, trimestriala si anuala, in conformitate cu prevederile legale privind raportarea

Numarul maxim de intarzieri, pe an, la transmiterea rapoartelor lunare, trimestriale si anuale, ca si a celorlalte rapoarte (in termenele si conditiile din Caietul de sarcini cu privire la raportari)

Max 1 pe an

0,01% din valoarea Contractului raportata pe anul respectiv, pana la predare

3.

Instiintarea asupra intreruperii si duratei ei

Numarul de intreruperi neanuntate de operator la AC in mai putin de o ora de la momentul in care intreruperea a fost

0

0,01% /zi de intarziere, din valoarea Contractului raportata pe anul respectiv, pana

certa

la predare

4.

Răspunsul la reclamatii

Numărul de reclamatii pe an la care nu s- a răspuns final in 30 de zile

Max 2%

Penalitate de 3000 lei/procent in plus

5.

Comunicarea rapoartelor prevazute de lege catre Autoritatile competente

Comunicarea la termen a rapoartelor prevazute de lege catre

Autoritatile competente.

Evenimente pe an

0

Asumarea penalitatilor care decurg din prevederile legale

6.

Respectarea programului de întretinere a echipamentelor si lucrarilor, incluzand curatenia acestora

Numarul maxim de intarzieri pe an de la indeplirea programului de intretinere si reparatii

max 2

Penalitate de 5000 lei/eveniment

7.

Protectia mediului

Omisiunea de a asigura conditiile de protectie a mediului in conformitate cu Planul de mediu intocmit in perioada de mobilizare. Numar maxim de evenimente pe an

0

Operatorul isi asuma plata tuturor sumelor prevazute in legislatie. La o constatare exccvlusiva din partea AC, penalitate de 10003000 lei/eveniment, functie de gravitate

8.

Verificarea calitatii deseului procesat si/sau esecul de a prezenta analizele de compozitie prevazute in Caietul de sarcini

Numarul maxim de reclamatii, pe an, facute de operatorul DDN, cu privire la calitatea deseului incredintat pentru eliminare finala (grad de descompunere, umiditate, granulatie, continut)

3

Penalitate de 1000-5000 lei, mai mare daca se repeta

CAP. 4. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A CONCESIUNII

 • 4.1. Situația principalilor indicatori economico-financiari ai activității de sortare a deșeurilor reciclabile parte a serviciului de salubrizare

Serviciul public de salubrizare din județul Arad va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune.

Structura și nivelul tarifelor de colectare și transport, sortare, tratare și respectiv ale celor de depozitare a deșeurilor practicate de operatori sunt stabilite prin metode competitive și vor respecta costul efectiv al prestației. Totodată nivelul tarifelor va permite respectarea plafoanelor anuale stabilite prin Planul de evoluție al tarifelor stabilit prin Contractul de Finanțare încheiat între Consiliul Județean Arad și AM POS-Mediu.

Tarifele/taxele acoperă toate activitățile, de la colectare la depunerea deșeurilor la depozitul conform, inclusiv activitățile de sortare, transfer, compostare etc.

Stația de sortare din municipiul Arad este prevăzută a fi integrată în proiectul Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Arad.

Pentru persoanele juridice tarifele vor crește până la 350 lei/tonă, începând cu anul 2013, după care se vor menține constante. Această valoare de 350 lei fără TVA a fost calculată drept valoarea la care se recuperează toate costurile sistemului de gestiune a deșeurilor. În contractul de finanțare al sistemului integrat de gestionare a deșeurilor din județul Arad se explicitează evoluția tarifelor pentru societăți comerciale și instituții.

Tarifele pentru consumatorii industriali (LEI) prevăzute în Contractul de Finanțare încheiat între Consiliul Județean Arad și Ministerul Mediului în calitate de Autoritate de management sunt redate în tabelul de mai jos:

An

2010

2011

2012

2013

2014

2015

gosp/

an

/tonă

gosp/

an

/tonă

gosp

/an

/tonă

gosp

/an

/tonă

gosp

/an

/tonă

gosp

/an

/to

I

Jrban-

furai

Orase/Comune

250

280

350

350

350

350

Sursa: Contract de finanțare nr. 1263/22-02-2010

Pentru persoanele fizice, tarifele au fost calculate pe baza disponibilității de plată a familiilor. Populația va avea tarife mai mici decât societățile comerciale, dar în timp, cele două valori vor converge (în prețuri curente).

Evoluția tarifelor lei/tonă pentru persoanele juridice și fizice

An

Persoane juridice (lei/tonă)

Persoane fizice(lei/tonă)

2014

350

231,1

2015

350

231,1

2016

350

231,1

2017

350

238,9

2018

350

246,1

2019

350

253,5

2020

350

261,4

2021

350

268,4

2022

350

275,5

2023

350

282,1

2024

350

288,8

2025

350

295,6

2026

350

302,6

2027

350

309,5

2028

350

316,5

2029

350

323,7

2030

350

331,0

2031

350

338,5

2032

350

346,1

Sursa: Analiza Cost Beneficiu pentru județul Arad

Evoluția tarifelor lei/tonă pentru persoanele fizicedin mediul urban și rural

Persoane fizice (lei/persoană/lună) fără TVA

An

Urban

Rural

2014

6,69

3,05

2015

6,74

3,08

2016

6,80

3,10

2017

7,08

3,23

2018

7,36

3,36

2019

7,64

3,49

2020

7,94

3,62

2021

8,22

3,75

2022

8,50

3,88

2023

8,77

4,01

2024

9,05

4,13

2025

9,34

4,27

2026

9,64

4,40

2027

9,94

4,54

2028

10,24

4,68

2029

10,56

4,82

2030

10,89

4,97

2031

11,22

5,12

2032

11,57

5,28

Sursa: Analiza Cost Beneficiu pentru județul Arad

Fluxurile financiare sunt redate în figura 2. Tarifele care se vor practica între operatorii de colectare și cei de la stații vor fi cele care vor fi ofertate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunilor pentru fiecare serviciu în parte. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018, în tarifele practicate de proprietarii sau administratorii depozitelor se va include contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, care, pentru anul 2020 este de 80 lei/tonă.

În mediul urban și rural, beneficiarii serviciului de salubrizare, persoane fizice, plătesc tariful de salubrizare la valoarea care acoperă prestațiile întregului sistem de precolectare, colectare, transport, tratare (transfer, sortare, compostare) până la eliminarea finală. Aceștia sunt generatori de contracte individuale de colectare în baza unor tarife agreate conform Aplicației de Finanțare. În cazul în care o parte dintre aceștia nu încheie contracte direct cu operatorul de salubrizare, atunci colectivitățile locale, vor achita către operator, taxa de salubrizare.

Operatorul de colectare și transport, în baza tarifului prevăzut în conformitate cu Aplicația de Finanțare, trimite deșeurile colectate în funcție de tipurile specificate către una din cele trei stații Arad, Ineu-Mocrea sau Chișineu Criș-Sebiș-Bârzava. Aceștia din urmă, depozitează la depozitul conform, surplusul deșeurilor care nu intră în instalațiile de tratare care deservesc fiecare zonă.

Operatorii de colectare și transport și cei care operează investițiile noi plătesc către Consiliul Județean Arad redevența anuală pentru utilizarea infrastructurii create prin proiect.

Operatorul stației de sortare Arad va plăti redevența către Municipiul Arad, aceasta aflându-se în proprietatea publică a municipiului.

Cantitatea de deșeuri reciclabile prognozate a intra în stația de sortare Arad din cele 3 zone arondate în perioada 2018-2023 este următoarea:

An

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Deșeuri reciclabile la nivelul zonei 1 (to)

31227.37

34796.88

35181.97

35313.56

35437.38

35270.34

Deșeuri reciclabile la nivelul zonei 2 (to)

2330.16

2485.45

2495.49

2508.08

2520.32

2512.09

Deșeuri reciclabile la nivelul zonei 5 (to)

2719.89

2900.17

2914.95

2929.17

2942.93

2932.76

TOTAL

36277.42

40182.5

40592.41

40750.81

40900.63

40715.19

Ținte de reciclare(tone/an)

Zona 1

Zona 2

Zona 5

Total

Hârtie și carton

5500.66

363.86

436.51

6301.03

Sticlă

2688.34

232.45

268.84

3189.63

Plastic

2923.53

253.38

293.21

3470.12

Metal

3463.42

288.01

334.64

4086.07

Total

14575.95

1137.71

1333.20

17046.85

Ținte de valorificare

8016.77

625.74

733.26

9375.77

Așa cum se precizează în Studiul de Fezabilitate al Proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad aprobat de Consiliul Local al Municipiului Arad prin Hotărârea nr. 352/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor -Județul Arad” și preluată informația și în Studiul de Oportunitate pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 17/2017, costurile de operare la nivelul anului 2013 pentru stațiile de sortare sunt de 583.500 euro adică 2.917.500 lei.

Această activitate de operare a stației de sortare și sortare a deșeurilor reciclabile generează venituri la bugetul local din redevențele încasate de la operatorul de sortare și de la administratorul depozitului de deșeuri ecologic.

CAP. 5. FEZABILITATEA FINANCIARĂ

Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile este parte componentă a serviciului de salubrizare și deci poate fi considerată că face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice. Aceasta se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunității locale ale unităților administrativ-teritoriale și se desfășoară sub controlul, conducerea și coordonarea autorității administrației publice locale. Sursa de finanțare a activității o reprezintă tariful plătit de fiecare utilizator în parte.

Asigurarea dotărilor tehnico-materiale adecvate pentru prestarea serviciului la nivelul parametrilor calitativi și cantitativi prevăzuți prin regulamentul serviciului de salubrizare intră în sarcina Operatorului Autoritatea contractantă va încasa o redevență anuală al cărei cuantum este de 3% din valoarea deșeurilor reciclate și valorificate, dar nu mai puțin de 100.000 lei

Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

CAP. 6. ASPECTE LEGATE DE PROTECȚIA MEDIULUI

Protecția mediului constituie o obligație a autorităților administrației publice locale precum și a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos.

Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative care reglementează domeniul protecției mediului și va respecta programele de conformare la cerințele de mediu.

Operatorul își asumă prin semnarea contractului obligația de respectare a legislației privind protecția mediului precum și a celei referitoare la sănătatea publică precum și răspunderile care derivă din acestea în cazul încălcării prevederilor legale.

Gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale și monitorizarea siguranței și protecției mediului revin în sarcina operatorului.

Utilizarea corespunzătoare a infrastructurii aferente serviciului și asigurarea unei dotări conduce la scăderea nivelului de poluare.

Prin contractul de concesiune operatorul se va angaja să respecte indicatorii de performanță stabiliți pentru desfășurarea activității.

CAP. 7. ASPECTE SOCIALE ȘI INSTITUȚIONALE

Din punct de vedere social și instituțional prestarea de calitate a serviciului de salubrizare menajeră se reflectă în:

 • ❖     Creșterea gradului de confort și a calității vieții cetățenilor;

 • ❖    Menținerea sau creșterea numărului de locuri de muncă pentru comunitatea locală, operatorul fiind încurajat să angajeze personal calificat și necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de șomeri și implicit la creșterea puterii de cumpărare.

 • ❖     Operatorul va contribui la dezvoltarea economică locală, având furnizori locali de lucrări, produse și servicii. De asemenea, operatorul va contribui la bugetul local prin plata taxelor și impozitelor legale.

 • ❖     Creșterea calității serviciului conduce la îmbunătățirea calității mediului și implicit a sănătății populației.

Grupurile țintă în cazul delegării activității de sortare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare Arad sunt operatorii de colectare și transport din Zonele 1, 2 și 5 dar și persoanele fizice și juridice din Județul Arad care aleg varianta predării prin aport voluntar a deșeurilor reciclabile către stația de sortare Arad.

CAP. 8. DELEGAREA GESTIUNII

Deoarece în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, legislația privind concesiunile de lucrări și de servicii nu se aplică în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Cadrul legislativ în domeniul serviciilor publice de salubrizare este reprezentat de:

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, republicată, gestionarea serviciilor de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată prin următoarele modalități:

 • a) gestiunea directă;

 • b) gestiunea delegată.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local al municipiului.

Gestiunea directă presupune ca autoritățile administrației publice, prin intermediul unor compartimente proprii sau prin intermediul unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital integral al unităților administrative-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective, să acționeze ca operator și să preia sarcinile și responsabilitățile referitoare la realizarea serviciilor de salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități publice, conform legii.

Gestiunea delegată este o formă de management în cadrul căreia autoritățile administrației publice transferă, în baza unui contract denumit contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori, toate sarcinile și responsabilitățile referitoare la prestarea serviciului de salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități publice.

Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia legislația privind concesiunile de lucrări și de servicii nu se aplică în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate;

și ținând cont de faptul că societatea Recons îndeplinește aceste condiții cumulative, pentru îndeplinirea cerințelor legislative de mediu și funcționarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în cel mai scurt timp se propune aprobarea atribuirii directe, către Recons SA Arad, a concesiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației de sortare.

Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, vor fi date în concesiune și predate operatorului pe bază de proces verbal de predare-primire, după atribuirea contractului, în conformitate cu prevederile legale.

Bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Date fiind motivele de ordin economic, financiar, social și cele legate de protecția mediului, se recomandă alegerea formei de concesiune directă a activității de sortare în Stația de sortare Arad.

CAP. 9. PREZENTAREA OPERATORULUI

Societatea Comercială “RECONS” SA ARAD cu sediul în Arad B-dul Iuliu Maniu FN a fost înființată în anul 1996 prin reorganizarea Regiei Autonome de Locuințe și Localuri de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad în baza Hotărârii nr. 114/1995 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Societatea are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Municipiul Arad este acționar unic al societății.

S.C. RECONS S.A. a evoluat pe parcursul timpului, diversificându-și obiectul de activitate și aria de acoperire a nevoilor consumatorilor prin serviciile pe care le oferă persoanelor fizice și juridice din Municipiul și județul Arad.

S.C. RECONS S.A. este certificată privind sistemul de managemnt al calității din anul 2013, de către United Registrar of Systems Certification (URS Certificări România). S.C. RECONS S.A. a stabilit un sistem integrat de managemnt al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 ȘI SR OHSAS 18001:2008.

În anul 2019 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 511/2019, S.C. RECONS S.A. i-a fost delegată gestiunea prin atribuire directă a concesiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement - Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, după finalizarea contractului atribuit în 2014.

Tot în anul 2019 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 510/2019, S.C. RECONS S.A. a devenit operatorul serviciului comunitar de utilitatea publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, după finalizarea contractului atribuit în 2014 pentru același serviciu.

CAP. 10. CONDIȚII CONTRACTUALE

Potrivit prevederilor legale pentru organizarea și derularea delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, contractul de concesiune, va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

-denumirea părților contractante;

-obiectul contractului;

-durata contractului;

-drepturile și obligațiile părților contractante;

-nivelul redevenței sau a altor obligații, după caz;

-răspunderea contractuală;

-forța majoră;

-condiții de redefinire a clauzelor contractuale;

-condiții de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, inclusiv a investițiilor realizate;

-menținerea echilibrului contractual;

-condițiile de reziliere a contractului de concesiune;

-condițiile de exploatare a sistemului;

-interdicția subdelegării înțelegând prin aceasta încheierea unor contracte cu terții având drept obiect furnizarea/prestarea serviciului/activității concesionare;

-interdicția cesionării contractului.

-programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilităriși al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări atât fizic cât și valoric;

-sarcinile și obligațiile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;

-indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții;

-tarifele practicate și modalitățile de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, conform legislației;

-modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

Pe lângă clauzele minime și obligatorii prevăzute mai sus, părțile pot include și alte clauze convenite de ele, după caz.

Contractul de concesiune va fi însoțit obligatoriu și de următoarele anexe:

-caietul de sarcini al activității/serviciului;

-regulamentul serviciului;

-inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului, dacă este cazul;

-procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor.

 • 10.1. Părțile contractului de concesiune a serviciului de salubrizare sunt:

Municipiul Arad membru al ADI-SIGD, în calitate de Autoritate contractantă

Operatorul, S.C. RECONS S.A., în calitate de Operator.

 • 10.2. Obiectul contractului

Obiectul Contractului îl constituie concesionarea activității de de sortare prin stația de Sortare Arad, cu condiția îndeplinirii de către Operator a obligațiilor de serviciu public.

Operatorul va realiza activitatea de sortare în stația de sortare Arad în conformitate cu obligațiile de serviciu public și va avea următoarele drepturi:

-încasarea tarifului de sortare de la persoanele juridice și fizice care depun deșeuri reciclabile pentru sortare în stație;

-valorificarea deșeurilor reciclabile sortate și încasarea veniturilor provenite din vânzarea deșeurilor reciclate;

-prestarea activității de sortare în Stația de Sortare Arad;

 • 10.3. Durata contractului

Durata gestiunii directe este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • 10.4. Încetarea contractului

Încetarea concesiunii se face în următoarele situații:

-la finalizarea duratei contractului;

-în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către autoritatea contractantă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina autorității contractante;

-în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului;

-în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea contractantă, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorității contractante;

-la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a operatorului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

-în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat delegarea, la propunerea autorității contractante; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. în această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

-în cazul în care operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase sau licența nu este prelungită după expirarea termenului;

-în cazul imposibilității de a continua contractul datorită forței majore;

-în cazul sistemului judiciar de lichidare, reorganizare judiciară, cu sau fără o autorizație de a continuare a activităților, faliment, cu privire la sau în legătură cu operatorul;

 • 10.5. Obligațiile părților

Operatorul va asigura:

-respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, siguranța în exploatare construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

-respectarea legislației privind țintele de reciclare și valorificare a deșeurilor reciclabile;

-exploatarea, întreținerea și reparația mijloacelor de transport și a utilajelor, cu personal autorizat, în funcție de complexitatea utilajului și specificul postului/locului de muncă;

-respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin Contractul de

concesiune;

-furnizarea către Concedent și/sau ANRSC, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora se prestează activitatea componentă a serviciului de salubrizare, în condițiile legii;

-respectarea angajamentelor luate prin contractul de concesiune;

-aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

-elaborarea Planurilor anuale de revizii și reparații pentru instalațiile concesionate și cele proprii ale operatorului executate cu forțe proprii și cu terți;

-realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

-evidența orelor de funcționare a utilajelor;

-ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor reciclabile intrate în stație, a celor valorificate și a deșeurilor reziduale transportate la depozitul ecologic și raportarea periodică a situației autorităților competente (autorități publice locale, autorități de protecție a mediului), conform reglementărilor în vigoare;

-personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

-dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile ce se vor stabili prin contract (instalații de spălare/dezinfectare a camioanelor de colectare/transport etc.).

 • 10.6. Regimul bunurilor

Bunurile din patrimoniul public/privat vor fi preluate de operator pe baza de proces-verbal de predare-primire.

Operatorul stației de sortare va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și înlocuirea componentelor care se impun la bunurile din patrimoniul public/privat menționate în procesul-verbal de predare-primire.

Operatorul stației va propune, dacă este cazul, scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului public în baza legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul serviciului de salubrizare.

Operatorul de stației va transmite anual situația patrimoniului, la data de 31 decembrie menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise in contabilitatea autorității contractante.

La încetarea contractului de concesiune bunurile de retur vor fi restituite autorității contractante în mod gratuit și libere de orice sarcină.

 • 10.7. Investiții

Prin Hotărârea nr. 643/2019, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investitie”Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, s-a aprobat realizarea de către RECONS S.A. a unei reparații capitale a instalației care are o valoare de 7.524.228,35 lei.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI :

„Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :

Valoarea totală a investiției = 7.524.228,35 lei (cu TVA) din care

C+M = 1.713.978,53 lei (cu TVA)

Utilaje și echipamente :4.892.032,88 lei (cu TVA)

Principalele caracteristici tehnice ale investiției

Regim de înălțime: P+lEparțial

Înălțime: 10,45 m

S construită la sol: 938,41 mp

S construită etaj: 113,5 mp

S copertine: 492,24 mp

Total S construită: 1544,15 mp

Capacitate medie anuală a stației: 4500 t/lună; 54.000 t/an

Capacitatea medie zilnică a stației: 9t/oră

S teren: 10.000 mp

Descriere investiție - Utilaje și echipamente

 • 1.  Bandă alimentare desfăcător de saci- înlocuirea benzii transportoare;

 • 2. Desfăcător de saci- înlocuirea echipamentului cu unul nou de mare capacitate pentru saci și baloți;

 • 3.  Bandă alimentare ciur- înlocuirea benzii transportoare;

 • 4.  Ciur rotativ -înlocuire cu un ciur rotativ modern;

 • 5. Banda de sub ciur -reparație capitală, inclusiv montare elemente de siguranță pentru protecția operatorilor și conectare și programarea modului de operare la sistemul centralizat de control realizat prin noul tablou de comandă;

 • 6.  Bandă de evacuare finală ciur - reparație capitală, inclusiv conectare și programarea modului de operare la sistemul centralizat de control realizat prin noul tablou de comandă;

 • 7.  Bandă de sortare - reparație capitală, inclusiv conectare și programarea modului de operare la sistemul centralizat de control realizat prin noul tablou de comandă;

 • 8.  Platformă de sortare - repararea elementelor deteriorate, protecție anticorozivă, marcaje de siguranță;

 • 9.  Cabină de sortare - montare structură rezistență și incintă cabină sortare, echipare, instalații și integrare în sistemul de comandă;

 • 10. Tablou de comandă și control -înlocuirea celui vechi și conectarea noilor instalații;

 • 11. Boxe de acumulare - reparație capitală;

 • 12. Banda alimentare presă - înlocuire datorită uzurii excesive;

 • 13. Perforator recipiecte tip PET - se adaugă echipament mobil pentru perforarea recipientelor tip PET;

 • 14. Presă deșeuri (baloți)- înlocuire cu un echipament de mare capacitate;

 • 15. Separator magnetic - reparație ;

 • 16. Bandă de evacuare materiale neferoase - reparație capitală;

 • 17. Bandă evacuare material feros - reparație capitală;

 • 18. Bandă evacuare material feros - reaparație capitală;

 • 19. Separator aeraulic -se adaugă un echipament nou;

 • 20. Bandă de legătură - echipament nou;

 • 21. Cântar rutier cu platformă metalică- reparații elemente și înlocuire balanță cu sistem electronic de cântărire;

 • 22. Încărcător frontal - înlocuire cu un echipament nou cu un stivuitor cu braț telescopic echipat cu lame și cupă

 • 23. Autospecială Abrollkiper -MAZ -2 bucăți - reparație capitală sistem propulsie și instalație tehnologică de comprimare;

 • 11. CONCLUZII

În urma analizei Studiului de oportunitate și a actualizării problemelor legate de sortarea deșeurilor, respectiv realizarea investiției ”Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente” din Bugetul Local, considerăm că cea mai bună soluție este concesionarea prin atribuire directă a activității de sortare a deșeurilor reciclabile inclusiv operarea stației de sortare către S.C. RECONS S.A., societate care are capitalul social integral al unității administrativ -teritoriale, Municipiul Arad.

Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de concesiune în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad. Perioada de mobilizare este de 30 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de sortare a deșeurilor.

Finanțarea cheltuielilor de capital pentru bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Arad se asigură din bugetul local.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

43


Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 39/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CAIET DE SARCINI

PENTRU CONCESIUNEA ACTIVITĂȚII DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE ÎN STAȚiA DE SORTARE ARAD

CAPITOLUL 1

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității de operare a stație de sortare și a activității de sortare a reciclabile în stația de sortare Arad, activitate ce face parte din serviciul public de salubrizare menajeră, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de sortare a deșeurilor reciclabile provenite din zonele arondate, Zona 1, Zona 2, Zona 5, în stația de sortare Arad.

Art. 3. (1) Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare precum și sisteme de asigurare a calității.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității, și care sunt în vigoare.

Art. 4. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAPITOLUL 2

Cerințe organizatorice minimale

Art. 5. Operatorul activității de operare a stației și de sortare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare Arad va asigura:

 • 1. -respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • 2. -respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii;

 • 3. exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat

 • 4. -furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și actele pe baza cărora prestează serviciul;

 • 5. -respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

 • 6. -aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 7. -realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • 8. -ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale. Operatorul va comunica lunar Autorității Contractante cantitățile de deșeuri reciclabile intrate în stația de sortare, cantitățile de deșeuri valorificate, pe fracțiuni, precum și, cantitățile de deșeuri transportate și depozitate la depozitul conform ;

 • 9. -personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • 10. -conducerea operativă prin dispecerat cu funcționare non-stop și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • 11. -o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • 12. - dezinfecția periodică a platformelor amenajate în incinta stației de sortare;

Art. 6. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiului Arad.

Art. 7. (1) Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Personalul angajat trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât instalațiile echipamentele, vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute conform cerințelor tehnice și contractuale.

(2) Operatorul va face cunoscut Autorității Contractante persoana/persoanele din conducere desemnate să gestioneze și supravegheze prestarea serviciului în numele său. În absența, din orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizat un înl ocuitorul/înl ocuitorii.

(3) Operatorul va deține o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va cuprinde numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Pentru personalul de conducere se va preciza calificarea profesională și istoria locurilor de muncă deținute anterior.

Art. 8. Operatorul va obține și va menține valabile pe toată perioada prestării activității:

-licențele necesare pentru prestarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare Arad eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru a Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu și/sau de gospodărire a apelor.

Art. 9. Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și siguranță și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și siguranța în muncă.

Art. 10. Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. (1) Operatorul va implementa un sistem de management integrat calitate - mediu -sănătate și securitate ocupațională, conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.

 • (2) Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de Operator.

 • (3) Operatorul trebuie să pună la dispoziția Autorității Contractante, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere și rectificare aferente sistemului.

Art. 12. Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele Autorității Contractante privind raportarea.

Art. 13. Operatorul trebuie să se asigure că toate activitățile le desfășoară în condițiile respectării standardelor și să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

Art. 14. Operatorul va informa operativ Autoritatea Contractantă cu privire la orice problemă care afectează prestarea activității. Problemele vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

Art. 15. Dispozițiile scrise transmise de Autoritatea Contractantă Operatorului sunt obligatorii.

Art. 16. (1) Operatorul are obligația de a înregistra toate cererile și reclamațiile primite cu privire la activitatea desfășurată.

 • (2) La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, Operatorul are obligația să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la numărul cererilor și /sau reclamațiilor privind prestarea activității și modul de rezolvare a acestora.

Art. 17. Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător transpusă prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.

Art. 18. Operatorul va monitoriza și respecta cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Art. 19. Autoritatea Contractantă va monitoriza activitatea Operatorului și o va lua în considerare la certificarea plăților așa cum este descrisă în condițiile contractuale.

Art. 20. Operatorul va coopera pe deplin cu Autoritatea Contractantă pentru a monitoriza și controla activitatea prestată și va permite permanent Autorității Contractante să inspecteze toate documentele și înregistrările păstrate privind serviciile și să inspecteze toate facilitățile de pe amplasament ( instalații, echipamente, etc.).

Art. 21. (1) Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale pentru stația de sortare Arad.

 • (2) Orice incident neobișnuit privind securitatea va fi notificat autorităților competente de ordine publică și va fi înregistrat în baza de date a Operatorului. Acesta va raporta autorității contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni, sau pierderi. Incidentele semnificative vor fi analizate periodic și împreună, de comun acord, se vor stabili măsurile de securitate ce trebuiesc luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor. Art. 22. Operatorul va pregăti și implementa un plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

CAPITOLUL 3

Activitate de sortare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare Arad

Art. 23. (1) Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile, în condițiile legii, în unitățile administrativ- teritoriale arondate, după cum urmează:

 • ❖  Zona 1: Municipiul Arad, Oraș Curtici, Oraș Nădlac, Oraș Pâncota, Oraș Pecica, Oraș Sântana, Covăsânț, Dorobanți, Fântânele, Felnac, Frumușeni, Iratoșu, Livada, Macea, Peregu Mare, Șagu, Secusigiu, Șeitin, Semlac, Șiria, Șofronea, Vinga, Vladimirescu, Zădăreni, Zimandu Nou.

 • ❖  Zona 2: Oraș Chișineu Criș, Grăniceri, Mișca, Olari, Pilu, Sintea Mare, Socodor, Șepreuși, Șimand, Zărand, Zerind.

 • ❖  Zona 5: Oraș Lipova, Bata, Birchiș, Bârzava, Conop, Ghioroc, Păuliș, Petriș, Săvârșin, Șiștarovăț, Ususău, Vărădia de Mureș, Zăbrani.

(2) În acest scop, Operatorul are obligația de a opera stația de sortare Arad, cu o capacitate de 4.500 tone/lună.

Art. 24. Populația deservită anual de stația de sortare este de 353.994 locuitori, din care, în medie anuală 224.029 locuitori din mediul urban și129.965 locuitori din mediul rural.

Art. 25. (1) Amplasamentul stației de sortare se află în intravilanul municipiului Arad, str. Șoseaua de centură, FN și are o suprafață construită desfășurată de 1058 mp la care trebuie să se adauge platfornele betonate, curte , accese etc aproximativ 10.000-10.500 mp.

 • (2) Vecinătățile stației de sortare sunt:

 • la Nord cu halda de steril a SC CET Lignit Arad și stația de compostare

 • la Vest cu SC C CET Lignit Arad

 • la Sud cu DN 7

 • la Est cu depozitul ecologic administrat de SC FCC Environment România S.R.L

 • (3) Stația de sortare a deșeurilor din municipiul Arad realizată în baza Proiectului Tehnic nr.14/2006 și conform Autorizației de Construire nr. 1529/24.10.2006 are următoarele caracteristici:

-regim de înălțime P+ etaj parțial

-înălțime 10,45 m

-laturile sunt de 82x14,54 m

-suprafața construită la sol 938,41 mp

-suprafața construită la etaj 113,50 mp

-suprafață copertine 492,24 mp

Parterul stației de sortare cuprinde hala de sortare, atelier mecanic, magazie, hala de reciclare.

La etaj sunt prevăzute vestiarele și grupurile sanitare pentru bărbați și femei și o sală de mese.

 • (4) În stația de sortare se asigură colectarea selectivă a următoarelor tipuri de deșeuri: PET, HDPE (polietilenă de înaltă densitate), LDPE (polietilenă de joasă densitate), hârtic-carton, deșeuri metalice feroase și metale neferoase (doze de aluminiu).

 • (5) Utilitățile existente la stația de sortare:

-alimentarea cu apă a stației de sortare se face de la rețeaua de apă potabilă a municipiului. Acest racord de apă potabilă este comun, alimentând și restul contrucțiilor edificate pe amplasament, cum ar fi :sediul administrativ, atelierul mecanic, spălătoria auto, vestiare. Contorizarea consumului se face pentru toată incinta, căminul fiind situat lângă pavilionul administrativ (între pavilion și cabina portarului).

-apele menajere sunt colectate într-un rezervor vidanjabil, de 25 mc, neexistând în zonă rețele de canalizare menajeră aflate în administrarea SC Compania de Apă Arad SA. În acest bazin se colectează apa uzată de la grupurile sanitare (pavilion administrativ, stația de sortare, atelierul mecanic).

-apele uzate provenite de la igienizarea halei și a stației de sortare sunt trecute printr-un sistem dc preepurare compus dintr-un separator de grăsimi prevăzut cu filtru de reținere, decantor după care cu ajutorul unei pompe submersibile sunt colectate într-un bazin vidanjabil betonat cu capacitatea de 10 mc;

-apele meteorice/pluviale provenite de pe platforma de descărcare a deșeurilor din autovehicule și alimentarea stației de sortare sunt colectate în rigole de captare, dirijate către un sistem de preepurare compus dintr-un separator de grăsimi și sunt deversate în bazinul vidanjabil betonat cu capacitatea de 25 mc, împreună cu apele menajere;

-apele pluviale rezultate de pe platformele betonate ale incintei sunt dirijate către zonele verzi prin pantele de înclinare ale acestora sau prin rigola de colectare către bazinul de colectare de 40 mc, după o preepurare prealabilă într-un sistem compus din decantor/deznisipator și separator de hidrocarburi;

 • - încălzirea spațiului administrativ, birouri, atelier, etc și a apei se obține cu ajutorul unei centrale termice electrice proprii;

 • - energia termică: încălzirea halei de sortare se poate asigura cu două termosuflante care funcționează cu combustibil lichid (motorină) stocată în rezervoarele suflantelor. Consumul lunar în perioada rece a anului este de 800 litri. Aprovizionarea cu motorină se face pe măsură ce se consumă de către distribuitori autorizați.

 • - alimentare cu energie electrică -există post de transformare care deservește toată incinta. Lângă acesta este amplasat postul de transformare care deservește stația de compostare.

-apă pentru incendiu : pe amplasament există un rezervor de apă incendiu, betonat, care deservește toată incinta, se alimentează cu apă cu cisterna, cu apă meteorică precum și cu apă potabilă de la rețea (alimentarea de la rețea durează foarte mult).

Pentru alimentarea cu apă și energie electrică nu există contorizare separate față de SC POLARIS-M HOLDING SRL, fiind necesară montarea de contoare.

Bazilnele pentru colectare ape meteorice și ape uzate deserves atât Stația de sortare cât și clădirea administrative și atellierele SC POLARIS-M HOLDING SRL, costurile de vidanjare trebuind să fie împărțite cu această societate.

 • (6) Principiul de funcționare al stației de sortare constă în :

-predarea deșeurilor nesortate în buncăr;

-transportarea cu banda rulantă în dispozitivul de dezmembrare a masei de deșeuri.

-din acest dispozitiv deșeurile ajung la cabina de selectare pe o bandă rulantă unde se face sortarea manuală a materialelor reciclabile.

-materialele reciclabile care necesită balotarea ( plastic, hârtie, carton, doze de aluminiu) se elimină fiecare prin tuburi de evacuare, urmând ca să fie transportate pe rând cu o banda rulantă la presa automata care balotează materiale primite.

-materialele reciclabile care nu necesită balotare ( sticlă, metale neferoase) se elimină prin tuburile de evacuare care ajung în containerele amplasate în celălalt capăt al tubului de evacuare.

-deșeurile nereciclabile sunt transportate pe banda rulantă în containere și se transportă la depozitul ecologic.

-la capătul benzii rulante este instalat un dispozitiv cu magneți pentru reținerea obiectelor din metale feroase.

 • (7) Proprietarul terenului, în suprafață de 10.000 mp, pe care este construită stația de sortare este în prezent SC MM Reciclyng SRL. Terenul în suprafață de 20.000 mp a fost cumpărat de SC Polaris M Holding de la Municipiul Arad, conform contractului de vânzare-cumpărare (încheiere autentificare nr. 861/16.02.2006) încheiat urmare a finalizării licitației organizată de Municipiul Arad.

Prin contractul de concesiune SC Polaris M Holding s-a obligat la realizarea următoarelor construcții: împrejmuire incintă, cabină poartă, cântar bascul, pavilion administrativ și vestiare, platformă betonată pentru circulații, platformă presortare deșeuri, cuvă dezinfecție/spălare, hală cu instalație de sortare a deșeurilor reciclabile, platformă depozitare PET, hală reciclare PET, atelier de reparații și întreținere, spații de depozitare fulgi de polietilenă, gospodărie apă, separator de uleiuri minerale, separator de grăsimi, deznisipator.

La finalizarea contractului de concesiune a serviciului de salubrizare menajeră, dezinsecție, dezinfecție și deratizare nr. 22/2004, construcțiile și utilitățile realizate au fost predate în proprietatea municipiului Arad, fără plată. În ceea ce privește terenul, prin Hotărârea nr. 902/2019 pronunțată l data de 07.11.2019 de Tribunalul Arad, în dosarul 1907/108/2018*, instanța de judecată a admis acțiunea exercitată de Municipiul Arad în contradictoriu cu SC Polaris-M Holding SRL și în consecință a obligat societatea comercială să vândă liber de sarcini către Municipiul Arad terenul în suprafață de 20.000 mp. Sentința nefiind definitive și irevocabilă, părțile pot declara apel, motiv pentru care la data prezentei încă nu s-a încheiat contractual de vânzare-cumpărare.

Art. 26. Cantitățile de deșeuri procesate prin stația de sortare Arad sunt prezentate în anexa 1 la prezentul caiet de sarcini pentru cele trei zone arondate.

Art. 27. Cantitățile de deșeuri rezultate în urma procesului de sortare sunt prezentate în anexa 2 la prezentul caiet de sarcini pentru cele trei zone arondate.

Art. 28. Deșeurile reziduale rezultate din procesul de sortare vor fi eliminate prin depozitare la depozitul conform Arad.

Art. 29. Parametri funcționali ai stației de sortare Arad sunt:

numărul total de zile de funcționare a stației de sortare

 • nivelul mediu de încărcare a stației

 • capacitatea medie anuală a stației

305 zile/an

80%

4.500 tone /lună respective

54.000 tone/an

capacitatea medie zilnică a stației

9 tone/oră ( pe un schimb)

Art. 30. Procesul tehnologic al stației de sortare se desfășoară după cum urmează:

 • (1) Toate livrările de deșeuri/materiale reciclabile vor fi verificate vizual de personalul responsabil cu recepția materialelor colectate pentru a se asigura că deșeurile prezentate de colectatorul de deșeuri sunt conform cu prevederile legale. Deșeurile astfel recepționate vor fi transferate în vederea sortării.

 • (2) Deșeurile sunt livrate cu vehiculele Operatorilor serviciilor de colectare și transport din Zona 1, Zona 2 și Zona 5 și sunt cântărite la intrarea în amplasament cu încărcătură dar și la ieșire după predarea/golirea deșeurilor. Vehiculele de transport vor descărca deșeurile pe platforma betonată, destinată depozitării temporare a deșeurilor reciclabile în vederea sortării.

 • (3) De pe această platformă betonată deșeurile vor fi încărcate cu ajutorul unui încărcător frontal pe banda rulantă care va trece prin desfăcătorul de saci . De aici, deșeurile vor trece prin ciur pentru reținerea deșeurilor agabaritice și va descărca restul din nou pe banda rulantă care va intra în cabina de selectare unde se face sortarea manuală a materialelor reciclabile (PET, folii, doze, pahare etc.) funcție de obiectivele și materialul supus sortării.

 • (4) La capătul benzii este amplasat un dispozitiv cu electromagneți pentru reținerea obiectelor din metale feroase.

 • (5) După alegerea de pe bandă sortatorii vor arunca deșeurile sortate prin jgheaburile așezate la fiecare post. Prin aceste jgeaburi deșeurile de un anumit sort sunt descărcate în containere de 1,1 mc așezate sub platform de sortare, la fiecare gură de jgheab.

 • (6)  După umplerea containerelor de sortare, acestea sunt golite cu ajutorul echipamentelor de manevră, încărcătoare frontale, elevatoare etc.) în buncărul de alimentare al presei de balotat. Deșeul recuperat va fi compactat și legat în baloți de aproximativ 1 mc, care vor fi transportați în zona de stocare temporară de unde vor fi încărcați în mijloacele auto și transportați la reciclatori.

Art. 31. Operatorul are obligația de a prelucra și comercializa deșeurile reciclabile recuperate.

Art. 32. Deșeurile nereciclabile sunt transportate pe banda rulantă în containere de 25-30 mc și se transportă la depozitul ecologic.

Art. 33. (1) Deșeurile reziduale vor fi transportate la depozitul conform doar cu vehicule autorizate special destinate acestui scop.

 • (2)   Vehiculele de transport a deșeurilor reziduale vor avea marcaje de identificare obligatorii specifice companiei, aplicate în locuri vizibile.

 • (3) Vehiculele folosite pentru transportul deșeurilor reziduale vor fi spălate după efectuarea transferului la depozitul conform.

CAPITOLUL 4

Metode de operare și întreținere a stației de sortare

Art. 34. Operatorul va păstra instalațiile, echipamentele și mijloacele de transport în stare bună, curată și sigură și în condiții sanitare corespunzătoare. Operatorul va pune la dispoziție suficiente piese de rezervă și consumabile pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciului.

Art. 35. (1) Operatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor și va acționa imediat pentru reparare în cazul în care sunt identificate deteriorări și va reabilita imediat instalațiile sau orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare pe propria cheltuială, în baza unei notificări către Autoritatea Contractantă.

 • (2) În baza de date a operațiunilor se va completa un registru electronic pentru toate problemele legate de inspecții și întreținere. Atunci când este necesară o reparație sau o operațiune de întreținere neplanificată, Operatorul are obligația să o înregistreze în registru.

Art. 36. (1) Operatorul are obligația de a realiza operarea, întreținerea și repararea cântarului și a sistemelor de înregistrare electronică, precum și a stației de sortare și echipamentelor și instalațiilor aferente.

 • (2) Operatorul are obligația de a asigura verificarea cântarului de către un laborator de metrologie autorizat în conformitate cu prevederile legale. Toate recalibrările trebuie să fie efectuate și certificate de către entități autorizate.

Art. 37. Operatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incinta stației, a căilor de acces la obiective și a împrejmuirilor. Frecvența acestora va fi corelată cu condițiile meteorologice.

Art. 38. Operatorul va fi responsabil de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, instalațiilor, echipamentelor și a utilităților necesare desfășurării activității concesionate.

Art. 39. (1) Materialele respinse de la activitatea de sortare, în cazul în care îndeplinesc criteriile de depozitare, vor fi transportate de către Operator la depozitul conform, pentru a preveni degradarea, mirosurile, formarea de levigat și atragerea rozătoarelor.

 • (2) Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea atragerii paraziților, insectelor și a păsărilor, rozătoare, pentru prevenirea răspândirii bolilor respectiv pentru a controla formarea prafului. Se va avea în vedere limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor, curățarea regulată a drumurilor, stropirea acestora în timpul sezonului călduros, după caz.

 • (3) Operatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a se evita împrăștierea deșeurilor în exteriorul incintei.

Art. 40. Operatorul va admite în stația de sortare numai deșeurile specificate în autorizația de mediu.

Art. 41. Compoziția și cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de la an la an. Cantitatea lunară poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. Autoritatea Contractantă are obligația să gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuațiile lunare, anuale și trebuie să poată face față valorilor de vârf.

Art. 42.Operatorul va ține un jurnal zilnic al activităților, în cadrul bazei de date a operațiunilor, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

 • 1. -cantitățile de deșeuri primite în stația de sortare de la fiecare operator de colectare și transport de pe zonele arondate stației și de la fiecare generator de deșeuri;

 • 2. -cantitățile de deșeuri reciclabile rezultate din stația de sortare, pe materiale (hârtie și carton, metal, plastic, sticlă);

 • 3. -cantitățile de deșeuri reziduale rezultate din stația de sortare;

 • 4. -cantitățile de deșeuri reciclabile valorificate, pe categorii;

 • 5. -incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni si accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea echipamentelor sau personalului;

 • 6. -registre ale lucrărilor de reparații și întreținere;

 • 7. - plângeri și notificări primite precum și răspunsurile aferente;

 • 8. -problemele apărute și soluțiile folosite;

 • 9. -tipurile și cantitățile de deșeuri neconforme, neacceptate în stație și originea acestora;

 • 10. -orice alte date înregistrate solicitate de Autoritatea Contractantă.

Art. 43. (1) Operatorul are obligația de a instala, utiliza și întreține un sistem informatic computerizat, în care vor fi stocate și procesate datele legate de funcționare.

 • (2) În cadrul sistemului informatic Operatorul va implementa și menține o bază electronică de date a operațiunilor.

 • (3) Sistemul informatic trebuie să permită generarea de rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale.

 • (4) Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software pentru realizarea sistemului informatic, cu respectarea cerințelor minime privind raportarea.

Art. 44. (1) La cererea Autorității Contractante, Operatorul va prezenta un raport privind serviciile prestate pentru operatorii economici care nu fac parte din sistemul integrat de gestionare a deșeurilor și persoanele fizice, dacă este cazul.

(2) Raportul va cuprinde pentru fiecare agent economic și/sau persoană fizică cantitatea de deșeuri acceptată și contravaloarea serviciilor prestate.

CAPITOLUL 5

Monitorizarea, verificarea, inspecția și recepția serviciului

Art. 45. (1) Autoritatea Contractantă va numi un responsabil de contract care va monitoriza și verifica modul de îndeplinire al serviciului.

 • (2) Personalul de specialitate al Autorității Contractante întocmește procese-verbale de constatare ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de o dată pe lună, privind calitatea serviciului prestat.

 • (3) Autoritatea Contractantă va monitoriza prestarea serviciului urmărind:

-numărul de reclamații scrise;

-numărul de încălcări ale termenilor și condițiilor contractului, dacă este cazul;

-numărul de reclamații oficiale din partea unor insituții;

-timpul de răspuns la reclamațiile scrise;

-intervalul de timp în care au fost soluționate reclamațiile;

-cantitățile de deșeuri reciclabile colectate selectiv primite în stația de sortare;

- cantitățile de deșeuri sortate în stație;

-cantitățile de deșeuri valorificate de către Operator;

-cantitățile de deșeuri reziduale transportate spre depozitare în depozitul conform.

 • (4) Operatorul va informa operativ Autoritatea Contractantă cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

Art. 47. (1) Operatorul are obligația să informeze persoanele care efectuează transporturi de deșeuri neacceptabile la stația de sortare asupra modului în care trebuie să procedeze la eliminarea deșeurilor neacceptate.

Art. 51. (1) Operatorul va presta serviciul și va respecta cu strictețe un program regulat de lucru, care va fi adus la cunoștința utilizatorilor.

(2) Primirea la depozitarea temporară se va face în zilele de luni-sâmbătă în intervalul 6-

18, și nu se va face în afara acestui interval decât în cazuri excepționale.

 • (3) Pentru clienții cu transporturi individuale primirea deșeurilor în stație va avea loc numai în anumite zile, după un program stabilit de operator și afișat la poarta stației.

 • (4) Deșeurile reziduale vor fi transportate pentru eliminare la depozitul conform, în timpul programului de lucru al depozitului.

Art. 52. (1) Operatorul va instala și va păstra operațională o linie telefonică în vederea înregistrării reclamaților și sesizărilor utilizatorilor.

 • (2) Operatorul va înregistra toate reclamațiile primite precum și acțiunile întreprinse în vederea rezolvării acestor cazuri. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziția Autorității Contractante pentru verificare, ori de câte ori va fi nevoie.

 • (3) Operatorul va informa, în scris și din proprie inițiativă Autoritatea Contractantă, în decurs de douăzeci și patru (24) de ore, cu privire la toate reclamațiile primite și la acțiunile întreprinse sau planificate pentru a rezolva respectivele reclamații.

 • (4) Operatorul va înregistra și păstra reclamațiile și în format electronic .

 • (5) Operatorul răspunde pentru toate deteriorările aduse proprietății private sau publice din neglijența personalului angajat de operator pe întreaga durată a contractului.

 • (6) Operatorul va înlocui sau readuce în starea inițială, într-un termen rezonabil, orice proprietate deteriorată de operator, angajați sau sub contractori ai acestuia.

CAPITOLUL 6

Protecția mediului și a muncii

Art. 53. (1) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și siguranță și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănatatea și securitatea în muncă.

(2) Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și integrității angajaților-personal deservent de pe autogunoiere, conducători auto, etc. și se va asigura că operațiunile sunt desfășurate în condiții de siguranță, în conformitate cu prevederile legale, precum și ale prevederilor planului propriu privind protecția muncii.

(3) Manualul de Operare și întreținere propriu Operatorului, va conține ca parte integrantă și un set de proceduri proprii privind protecția și securitatea muncii, politica și procedurile care trebuie respectate de către orice persoană care intră în incinta obiectivului.

 • (4) Operatorul va furniza echipament de protecție adecvat activității desfășurate și anotimpului, tuturor muncitorilor implicați în manevrarea europubelelor și eurocontainerelor precum și a celor care execută spălarea acestora și a platformelor gospodărești.

 • (5) Operatorul este răspunzător pentru verificarea periodică a stării de sănătate a personalului conform legilor române, și cel puțin o dată pe an, pentru organizarea unui program de vaccinare adecvat, după ce s-a obținut mai întâi avizul medicului de medicina muncii.

 • (6) Operatorul va asigura echipamentul de prim-ajutor și va avea în stoc permanent materiale pentru spălare și decontaminare de urgență, disponibile în cazul în care personalul intră în contact cu materiale periculoase.

Art. 54. (1) Operatorul va monitoriza și respecta cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind prestarea în regim normal a serviciului.

 • (2) Pe toată perioada contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente.

CAPITOLUL 7

Riscuri contractuale

Art. 55. (1) Alocarea responsabilităților contractuale sunt redate în tabelul de mai jos:

Nr.

crt.

Descrierea Riscurilor

Concendent

Comun

Operator

Riscuri referitoare la locație

1.

Structura existentă

Este necesară modernizarea/reabilitarea structurii existente fiind inadecvată adaptării dezvoltării, ceea ce conduce la majorarea costurilor și creșterea timpului necesar pentru realizarea activității

X

2.

Avize

Nu se pot obține toate avizele necesare funcționării sau aceste sunt condiționate. Acest lucru conduce la întârzieri în începerea operării, neândeplinirea indicatorilor de reciclare, recuperare

X

3.

Titlul de proprietate

Creșterea costurilor și a perioadei necesare achiziționării de la proprietari și/sau acordarea dreptului de utilizare a terenului respectiv

X

4.

Mediu

Pe parcursul operării se pot produce contaminări ale proprietăților adiacente care conduc la apariția costurilor suplimentare de decontaminare

X

Riscuri de Operare:

1.

Fluctuații ale populației

Modificarea semnificativă a numărului de locuitori, cu impact asupra cantităților de deșeuri reciclabile estimate / prognozate a intra în stația de sortare

X

2.

Resurse la intrare

Resursele necesare pentru operare sunt mai mari decât cele estimate inițial, nu au calitatea necesară și/sau sunt indisponibile în numărul solicitat.

Pot conduce la creșteri de cost iar în unele cazuri la au efecte negative asupra calității prestării serviciului

X

3.

întreținerea

Costuri suplimentare de întreținere rezultând din estimarea eronată, abuzuri în utilizare sau ciclul redus de viață generat de proceduri necorespunzatoare de întretinere

Vor crește costurile cu efecte negative asupra prestării calității serviciului

X

4.

Funcționalitatea sistemului 1

Stația de sortare nu primește o cantitate suficientă de materiale reciclabile, astfel instalațiile de sortare nu funcționează la capacitatea necesară ceea ce va conduce la creșterea costurilor de tratare pe tonă

X

5.

Funcționalitatea sistemului 2

Materialele selectate nu pot fi vândute datorită calității slabe/necorespunzătoare a acestora

X

7.

Lipsa Personalului

Lipsa unui personal calificat instruit în mod corespunzător duce la scăderea performanțelor și disponibilității serviciilor.

X

8.

Variații întârzieri si costuri suplimentare rezultate din schimbări in:-cerințele Concendentului -cerințe din acte normative

-standardele privind protectia mediului

X

9.

Performanțe de Mediu întârzieri și costuri suplimentare rezultate din neîndeplinirea standardelor de mediu

X

10.

Inflație 1

Costurile de operare cresc mai mult decât se preconiza sau este permis în aranjamentele contractuale de indexare a prețurilor

X

11.

Inflație 2

Veniturile autorității publice scad prin faptul că valoarea plăților este diminuată de inflație

X

Riscuri Financiare:

1.

Sustenabilitate

Câștigurile obținute din prestarea serviciului sunt insuficiente pentru a acoperi toate cheltuielile Operatorului

X

2.

Taxa pe Valoarea Adaugată

Schimbări de TVA

X

3.

Obiectul Asigurării

Riscuri majore devin neasigurabile în timpul derulării Contractului

X

4.

Costul Asigurării

Costul asigurarii creste mai rapid decât a preconizat Operatorul.

X

Riscuri Legislative:

1.

Schimbări Specifice în Legislație

Schimbări în legislație care se aplică specific numai la : -acest Contract

-Operatorul care prestează aceste servicii

X

2.

Schimbări Generale în Legislație

Schimbări legislative sau în sistemul de reglementari care determina creșterea costurilor de operare sau de cheltuieli de capital

X

3.

Forța Majoră

Urmările financiare ale oricărei lichidări determinate de o situație de forță majoră

X

5.

Schimbări politice

Schimbări ce nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului pot conduce la creșterea cheltuielilor de capital

X

(2) Conform principiului valabil în cazul contractelor de concesiune de servicii, eficiența maximă a utilizării banilor poate fi atinsă când riscul este transferat părții capabile să îl controleze.

CAPITOLUL 8

Investiții

Art. 56. (1) Investițiile care vor fi realizate de către operator pentru realizarea infrastructurii aferente activității de sortare sunt cele prevăzute în Hotărârea nr. 643/2019 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru obiectivul de investitie ”Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”.

Operatorul va efectua toate investițiile din bugetul local prin transferuri sau din fonduri proprii, astfel încât să asigure tot ceea ce e necesar funcționării sistemului în vederea atingerii obiectivelor și țintelor prevăzute pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile sortate în stația de sortare Arad. Aceste investiții vor fi prevăzute în contractul de delegare a gestiunii, ca investiții obligatorii. Suma necesară investițiilor este de aproximativ 7.524.228,35 lei.

(2) Operatorul este obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public utilizate pentru îndeplinirea serviciului.

CAPITOLUL 9

Durata contractului

Art. 57. Durata gestiunii directe este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

CAPITOLUL 10

Redevență și garanții

Art. 58. (1) Redevența anuală reprezintă cărei cuantum este de 3% din valoarea deșeurilor reciclate și valorificate, dar nu mai puțin de 100.000 lei. Această sumă se va indexa anual cu rata inflației de la capitolul prestări servicii (conform valorii acesteia comunicată de către Institutul Național de Statistică).

 • (2) Redevența este datorată Municipiului Arad și se va plăti în fiecare an până la data de 31 ianuarie, pentru anul precedent.

 • (3)   Plata redevenței se face prin ordin de plată în contul nr. RO24TREZ021502205X023130 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, C.F. RO28631478.

 • (4) Executarea cu întârziere a plății redevenței atrage după sine penalități de 0,2%/zi de întârziere

 • (5) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la reținerea sumelor datorate, inclusiv a penalităților, din garanția depusă de Operator după semnarea contractului de concesiune.

CAPITOLUL 11

Tarife

Art. 59. (1) Prin desfășurarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare, componentă a serviciului public de salubrizare, se va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Tarifele se stabilesc conform prevederilor Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Tarifele pentru primul an de activitate sunt de 81,53 lei/tonă.

 • (3) În primul an de activitate tarifele practicate nu pot fi modificate.

 • (4) Cuantumul și regimul tarifelor aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritatea publică locală, la solicitarea Operatorului, în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către acesta în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor penru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, elaborate de către A.N.R.S.C.

 • (5) Structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

 • a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare;

 • c) să încurajeze investițiile de capital;

 • d) să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

CAPITOLUL 12

Plata serviciului

Art. 60. (1) Contravaloarea serviciului de sortare prestat va fi plătită de către operatorii de colectare și transport a deșeurilor, selectați în urma organizării procedurilor de licitație de către ADI-SIGD, pentru Zonele 1, 2 și 5.

(2) Operatorul activității de sortare va achita depozitului conform contravaloarea depozitării deșeurilor reziduale rezultate din activitatea de sortare.

(3) Operatorul va ține evidențe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate și serviciu.

 • (4) Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciului de sortare a deșeurilor, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului.

CAPITOLUL 13

Indicatorii de performanță

Indicatori de performanta (tinte)

1.

Procentul  de  deseu

ultim    la    sortare,

raportat la cantitatea receptionata la intrare

Procent maxim admis de deseu ultim de 20% in anul 1, 18% in anul 2, 17% in anul 3, 16 % in anul 4 si 15 % in anul 5 la sortare,

Depasirea procentelor

Operatorul va plati contravaloarea eliminarii       prin

depozitare         a

cantitatii de deseu suplimentare fata de cea limita admisa

2.

Refuzul de catre clienti a         materialelor

recuperate        prin

sortare, ca urmare a incalcarii speicificatiilor convenite de delegat cu acestia

Numarul de refuzuri pe an maxim admisibil

Max. 10/an

Operatotul va plati costurile          de

conformare.      In

cazul in care, prin refuz,     nu     se

realizeaza indicatorii        de

performanta, contributia la fondul de mediu si tariful de eliminare aferent unei cantitati mai mari    de   refuz.

Pentru fiecare refuz peste numarul de 10/an,   Operatorul

va              plati,

suplimentar,       o

amenda de 2000 lei/t.

Indicatori de calitate a operarii

1.

Omisiunea receptiei si cantaririi

Numarul maxim admisibil de      omisiuni      ale

inregistrarilor de cantitati intrate sau iesite de la TMB

0

Penalitate de 1003000 lei, functie de gravitate

2.

Calitatea documentelor      de

inregistrare intrarilor

Numarul   maxim   de

documente  care  contin

erori sau inadvertente cu

max. 4 pe an

Amenda de 2000 lei peste 4 pe an

si ieșirilor (formularele de   recepție   si   de

livrare),

privire   la   recepția   si

livrarea de materiale pe parcursul     unui     an,

incluzand    cantitati    si

conformarea compozitiei

3.

Raportarea zilnica

Numarul   maxim   de

intarzieri mai mari de 12 h in transmiterea rapoartelor zilnice

Max 2 pe luna

500 lei/ pentru orice numar mai mare

4.

Raportarea    lunara,

trimestriala si anuala, in   conformitate   cu

prevederile      legale

privind raportarea

Numarul   maxim   de

intarzieri,    pe    an,    la

transmiterea    rapoartelor

lunare,    trimestriale    si

anuale, ca si a celorlalte rapoarte (in termenele si conditiile din Caietul de sarcini   cu   privire   la

raportari)

Max 1 pe an

0,01% din valoarea Contractului raportata pe anul respectiv, pana la predare

5.

înștiințarea    asupra

intreruperii si duratei ei

Numarul  de intreruperi

neanuntate de operator la AC in mai putin de o ora de la momentul in care intreruperea a fost certa

0

0,01%    /zi    de

intarziere,        din

valoarea Contractului raportata pe anul respectiv, pana la predare

6.

Raspunsul         la

reclamatii

Numarul de reclamatii pe an. La care nu s- a raspuns final in 30 de zile

Max 2%

Penalitate de 3000 lei/procent in plus

7.

Comunicarea rapoartelor prevazute de      lege      catre

Autoritatile competente

Comunicarea la termen a rapoartelor prevazute de lege   catre   Autoritatile

competente.   Evenimente

pe an

0

Asumarea penalitatilor    care

decurg         din

prevederile legale

8.

Respectarea programului       de

întretinere           a

echipamentelor      si

lucrarilor,   incluzand

curatenia acestora

Numarul   maxim   de

intarzieri pe an de la indeplirea programului de intretinere si reparatii

max 2

Penalitate de 5000 lei/eveniment

9.

Protectia mediului

Omisiunea de a asigura conditiile de protectie a

0

Operatorul isi asuma plata tuturor

mediului in conformitate cu Planul mediu intocmit in perioada de mobilizare. Numar maxim de evenimente pe an

sumelor prevazute in legislatie. La o constatare exccvlusiva din partea AC, penalitate de 10003000 lei/eveniment, functie de gravitate

10.

Verificarea    calitatii

deșeului      procesat

si/sau  eșecul  de  a

prezenta analizele de compozitie prevazute in Caietul de sarcini

Numarul   maxim   de

reclamatii, pe an, facute de Operatorul   DDN,   cu

privire la calitatea deseului incredintat          pentru

eliminare finala (grad de descompunere, umiditate, granulatie, continut)

3

Penalitate de 10005000 lei, mai mare daca se repeta

CAPITOLUL 14

Clauze pentru încetarea delegării de gestiune

Art. 61. (1) Încetarea delegării prin concesiune se face în următoarele situații:

-la finalizarea duratei contractului;

-în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către autoritatea contractantă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina autorității contractante;

-în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina Operatorului;

-în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea contractantă, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorității contractante;

-la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a Operatorului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

-în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat delegarea, la propunerea autorității contractante; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. în această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

-în cazul în care Operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase sau licența nu este prelungită după expirarea termenului;

-în cazul imposibilității de a continua contractul datorită forței majore;

-în cazul sistemului judiciar de lichidare, reorganizare judiciară, cu sau fără o autorizație de continuare a activităților, faliment, cu privire la sau în legătură cu operatorul.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de Operator în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea Operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de Operare în scopul îndeplinirii obiectivelor concesionării și care la încetarea contractului revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații Autorității Contractante. În cazul încetării contractului înainte de termen, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale.

Bunurile de retur aflate în proprietatea municipiului Arad, care se vor preda la încheierea contractului de delegare pe bază de proces verbal de predare-primire, sunt:

-stația de sortare materiale reciclabile ;

-stație de epurare ape uzate;

-presă de balotat PC 6/10/15;

-motostivuitor 2 tone Balkancar;

-cântar de 30 de tone cu afișare electronică a greutății;

-autospecială Abrollkiper-MAN, 2 bucăți;

-aparat de spălat cu apă caldă sub presiune cu motor electric HDS 798 C;

 • - stație de transfer a deșeurilor menajere (platformă betonată acoperită).

 • - rezervor apă contra incendiilor.

 • b) bunuri de preluare - sunt bunurile care la încetarea contractului de Concesiune pot reveni Autorității Contractante în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii.

 • c) bunuri proprii - sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea Operatorului.

CAPITOLUL 15

Dispoziții finale

Art. 62. Perioada de mobilizare este de 30 de zile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Anexa 1 la Caietul de Sarcini

Cantități de deșeuri reciclabile prognozate a fi primate în stația de sortare Arad

ZONA 1

An

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Urban

Hârtie/

Carton

698.51

1523.19

5416.71

8039.37

8073.05

8622.81

8654.36

8682.90

8709.29

8663.95

8616.42

Sticlă

320.39

698.64

2484.48

3687.41

3702.86

3953.93

3968.40

3981.48

3993.58

3972.79

3951.00

Plastic

936.99

2043.21

7266.01

10784.05

10829.24

11564.93

11607.25

11645.52

11680.92

11620.11

11556.36

Metal

501.17

1092.87

3886.42

5768.15

5792.32

6185.48

6208.11

6228.59

6247.52

6215.00

6180.90

Total urban ( to)

2457.60

5357.91

19409.62

28278.98

28397.47

30327.15

30438.12

26948.49

30631.31

30471.85

30304.68

Rural

Hârtie/

Carton

348.55

389.16

422.93

516.83

529.33

889.56

944.26

950.47

956.65

955.14

953.53

Sticlă

284.68

317.84

345.42

422.11

432.33

694.89

737.54

742.39

747.21

746.03

744.78

Plastic

823.77

919.74

999.53

1221.46

1251.01

1882.33

1997.52

2010.67

2023.72

2020.53

2017.14

Metal

406.44

453.79

493.16

602.65

617.23

1002.95

1064.53

1071.54

1078.49

1076.79

1074.98

Total rural (to)

1863.44

2080.53

2261.04

2763.05

2829.90

4469.73

4743.85

4775.07

4806.07

4798.49

4790.43

Total deșeuri reciclabile la nivelul zonei (to)

4320.50

7438.44

21314.66

31042.03

31227.37

34796.88

35181.97

35313.56

35437.38

35270.34

35095.11

ZONA 2

An

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Urban

Hârtie/Carton

286.55

287.9

289.18

290.39

312.2

313.34

314.38

315.33

313.69

311.97

Sticlă

142.31

142.99

143.62

144.22

155.01

155.57

156.09

156.56

155.75

154.89

Plastic

416.2

418.17

420.03

421.79

453.39

455.05

456.55

457.94

455.55

453.06

Metal

222.62

223.67

224.67

225.61

242.49

243.38

244.18

244.93

243.65

242.31

Total urban ( to)

1067.68

1072.73

1077.5

1082.01

1163.09

1167.34

1171.2

1174.76

1168.64

1162.23

Rural

Hârtie/Carton

228.78

230.33

231.9

233.46

246.69

248.33

249.96

251.59

251.19

250.77

Sticlă

186.85

188.12

189.4

190.68

201.61

202.95

204.28

205.61

205.29

204.94

Plastic

540.69

544.37

548.06

551.77

583.18

587.07

590.93

594.77

593.83

592.83

Metal

266.77

268.58

270.41

272.23

287.88

289.79

291.7

293.6

293.13

292.64

Total rural (to)

1223.09

1231.4

1239.77

1248.14

1319.36

1328.14

1336.87

1345.57

1343.44

1341.18

Totaldeșeuri reciclabile la nivelul zonei (to)

2290.77

2304.13

2317.27

2330.15

2482.45

2495.48

2508.07

2520.33

2512.08

2503.41

ZONA 5

An

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Urban

Hârtie/Carton

377.07

378.85

380.54

382.13

410.83

412.33

413.69

414.95

412.79

410.52

Sticlă

183.76

184.63

185.45

186.23

200.15

200.88

201.54

202.16

201.10

200.00

Plastic

537.41

539.95

542.36

544.63

585.43

587.57

589.51

591.30

588.22

585.00

Metal

287.45

288.81

290.09

291.31

313.11

214.26

315.30

316.25

314.16

312.88

Total urban ( to)

1385.69

1392.24

1398.44

1404.30

1509.52

1415.04

1520.04

1524.66

1516.72

1508.40

Rural

Hârtie/Carton

241.14

242.78

244.43

246.08

260.02

261.75

263.47

265.18

264.77

264.32

Sticlă

196.95

198.29

199.63

200.98

212.50

213.92

215.32

216.72

216.38

216.02

Plastic

569.91

573.79

577.68

581.58

614.70

618.79

622.87

626.91

625.92

624.87

Metal

281.19

283.10

285.02

286.95

303.43

305.45

307.47

309.46

308.97

308.45

Total rural (to)

1289.19

1297.96

1306.76

1315.59

1390.65

1399.91

1409.13

1418.27

1416.04

1413.66

Totaldeșeuri reciclabile la nivelul zonei (to)

2674.89

2690.20

2705.20

2719.59

2900.17

2914.95

2929.17

2942.93

2932.77

2922.06

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa 2 la Caietul de Sarcini

Cantitățile de deșeuri rezultate în urma procesului de sortare

HARTIE SI CARTON - FLUX 1

Hartie de ziar

Carton ondulat

Hartie amestec

Hartie de calitate

deseuri industriale

hartie muiata si nereciclabile (deseu)

Total hartie si carton, net

Total intrat in statie, pe flux (inclusiv

Recup 1

Recup 2

Recup 3

Recup 4

Recup 5

Cap banda

contaminare de 25%

1791

2027

3339

1383

1831

3457

10372

13829

5.742

6.497

10.703

4.432

5.868

11.081

33.242

44.323

1791

2027

3339

1383

1831

3457

10372

13829

631

714

1175

487

644

913

3651

4564

814

921

1516

628

831

1034

4710

5744

997

1128

1858

769

1019

1140

5771

6911

1154

1306

2151

891

1179

1225

6681

7906

1309

1481

2440

1010

1338

1364

7578

8941

1438

1627

2680

1110

1469

1481

8324

9805

1541

1744

2873

1190

1575

1574

8922

10496

PLASTIC SI METAL - FLUX 2

Film

Butelii PET

Butelii HDPE/PP

PTT

Aluminiu

Fier

Total plastic

Total

Metal

Total plastic si metal

Deseu ultim

Total intrat in statie,flux 2, incl contaminare 25%

transp si albastru

color

Aer

Recup 1

Recup 2

Recup 3

Recup 4

Recup 5

Magnet

Cap banda

3528

1554

952

2092

1806

804

804

9932

1607

11539

3846

15386

11.308

4.979

3.052

6.707

5.787

2.576

2.576

31.833

5.152

36.985

12.328

49.314

3528

1554

952

2092

1806

804

804

9932

1607

11539

3846

15386

1242

547

335

737

636

283

283

3496

566

4062

1015

5077

1602

706

432

950

820

365

365

4510

730

5240

1150

6391

1963

864

530

1164

1005

447

447

5526

894

6421

1269

7690

2273

1001

613

1348

1163

518

518

6398

1035

7433

1363

8796

2578

1135

696

1529

1319

587

587

7256

1174

8431

1517

9948

2832

1247

764

1679

1449

645

645

7971

1290

9262

1647

10909

3035

1336

819

1800

1553

691

691

8543

1383

9926

1752

11678

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 39/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTRACT DE CONCESIUNE - Model

a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în statia de sortare Arad 9                                                   9                                                                          9

CAP. I. Părțile contractante

 • (1)          MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr.75, C.U.I.3519925, telefon 0257281850, fax 0257284744, cont RO19TREZ02124670271XXXXX deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin dl. Laurențiu-Călin Bibarț, având funcția de Primar, în calitate de delegatar , pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă, în calitate de CONCEDENT;

și

 • (2)         Societatea Comercială RECONS S.A., cu sediul principal în Arad, B-dul Iuliu Maniu, FN, județul Arad, telefon 0257281450, fax 0257281458, C.U.I.8189348, cont deschis la reprezentată prin , având funcția de , denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte, în calitate de CONCESIONAR,

CAP. II. Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul contractului constă în dreptul și obligația de operare a stației de sortare Arad și de prestare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile din zonele arondate: Zona 1, Zona 2 și Zona 5, încredințate direct către S.C. RECONS S.A. Arad, conform art. 36 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Art. 2. Obiectivele Autorității contractante sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b) promovarea calității și eficienței acestui serviciu;

 • c)  dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • d) protecția mediului înconjurător;

 • e)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • f)  securitatea serviciului

 • g) îndeplinirea țintelor de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor municipale.

Art. 3. Municipiul Arad păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare precum și dreptul de a urmări, controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciului public de salubrizare:

 • a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

 • b) calitatea serviciului prestat;

 • c) parametri cantitativi ai serviciului prestat;

 • d) modul de exploatare, conservare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciului public de salubrizare;

 • e) monitorizarea si controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare.

Art. 4. (1) Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea concesiunii sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur - sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea Operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de concesiune în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații, Autorității contractante.

 • b) bunuri de preluare sunt acele bunuri care la încetarea contractului de concesiune pot reveni Autorității contractante, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii.

 • c) bunuri proprii sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea Operatorului. Sunt bunuri proprii : dotări tehnice, utilaje, echipamente și instalații specifice de salubrizare, recipiente de diverse capacități, alte mijloace necesare desfășurării activității.

 • (2)    Bunurile de retur vor face obiectul unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Autoritatea contractantă și Operator.

 • (3)    Operatorul se obligă să notifice Autoritatea contractantă cu privire la orice investiție realizată în scopul îndeplinirii serviciului pe perioada derulării contractului.

CAP. III. Documentele contractului

Art. 5. Următoarele documente aferente activității de sortare a deșeurilor reciclabile din zonele arondate: Zona 1, Zona 2, Zona 5 sunt anexe ale contractului, făcând parte integrantă din acesta:

 • a)  Caietul de sarcini privind prestarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile din zonele arondate: Zona 1, Zona 2, Zona 5, cu anexele aferente, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

 • b) Regulamentul serviciului;

 • c) Anexa cuprinzând prețurile/tarifele de prestare a activității de sortare.

CAP. IV. Durata contractului

Art. 6. (1) Durata gestiunii directe este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • (2) Perioada de mobilizare este de 30 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de sortare a deșeurilor.

CAP. V. Redevența

Art. 7. (1) Redevența anuală reprezintă 3% din valoarea rezultate din valorificarea deșeurilor reciclabile, dar nu mai puțin de 100.000 lei.

 • (2) Redevența se va plăti în fiecare an până la data de 31 ianuarie pentru anul precedent.

 • (3) Plata redevenței se datorează Municipiului Arad și se va face prin ordin de plată în contul RO 24 TREZ 0215 02205 X 023 130 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, C.F. 28631478.

 • (4) Pentru fracțiuni de an redevența se calculează proporțional cu durata respectivă.

 • (5) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul Autorității contractante să ceară Operatorului penalități în cuantum de 0,2% pe zi din plata restantă. Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul redevenței restante.

 • (6) Cumularea penalităților până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență atrage încetarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile și fără a mai apela la instanțele judecătorești.

CAP.VI. Drepturile părților

A. Drepturile Operatorului

Art. 8. Operatorul are următoarele drepturi:

 • 1. de a exploata, în mod direct stația de sortare cu toate echipamentele și instalațiile existente și de a sorta deșeurile reciclabile intrate în stație din zonele arondate.

 • 2. să încaseze contravaloarea activității prestate,

 • 3. să valorifice deșeurile reciclate.

 • 4. să propună ajustarea și modificarea tarifelor.

B. Drepturile Autorității contractante

Art. 9. Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

 • 1. de a inspecta bunurile, activitățile desfășurate, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea acestuia, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contract;

 • 2. de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului atunci când orice modificare a legislației sau din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, vor conduce la modificarea de drept a contractului;

 • 3. de a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • 4. de a denunța unilateral contractul în condițiile legii, în cazul în care operatorul nu respectă obligațiile asumate în contract;

 • 5. de a sancționa operatorul, în cazul în care acesta nu operează la parametri de eficiență și calitate la care acesta s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

 • 6. de a aproba ajustarea și modificarea tarifelor;

 • 7. de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita Operatorului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.

CAP.VII. Obligațiile părților

A. Obligațiile Operatorului

Art. 10. Operatorul are următoarele obligații:

 • 1. să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activității;

 • 2.  să respecte prevederile contractului;

 • 3. să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Arad și a Județului Arad;

 • 4. să respecte indicatorii de performanță ai serviciului;

 • 5. să finanțeze cheltuielile curente pentru furnizarea/prestarea serviciului de sortare a deșeurilor, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente din bugetul propriu de venituri și cheltuieli;

 • 6. să furnizeze Autorității contractante și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării activității prestate în conformitate cu clauzele contractului de concesiune, a regulamentului serviciului de salubrizare și ale acordului și autorizației de mediu;

 • 7. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 8. să efectueze serviciul public conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • 9. să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;

 • 10.    la încetarea contractului din alte motive decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, Operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către Autoritatea contractantă;

 • 11.    în cazul în care operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt Autorității contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • 12.    să ia măsurile necesare privind respectarea igienei, condițiilor de siguranță în exploatare și la locul de muncă, a normelor de protecție a muncii, respectiv de protecție a mediului;

 • 13.    să presteze activitatea cu respectarea principiului universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.

B. Obligațiile Autorității contractante

Art. 11. Autoritatea contractantă are următoarele obligații:

 • 1. să nu împiedice operatorul în exercitarea drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • 2. să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege, cu excepția art. 9 pct. 2;

 • 3. să notifice operatorul despre apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

CAP. VIII. Tarife și modalități de plată

Art. 12. (1) Stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor se va efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor, specific serviciului și cu respectarea legilor speciale.

 • (2) Tariful de sortare a deșeurilor reciclabile este stabilit la 81,53 lei/tonă.

 • (3) Tarifele se pot ajusta la solicitarea Operatorului cel mai devreme după primul an de activitate, dar nu mai mult de o dată pe an, conform ordinului A.N.R.S.C. în vigoare. Parametrul de ajustare a tarifelor este indicele prețurilor de consum pentru servicii, publicat de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior solicitării.

 • (4) Noile tarife și actul adițional aferent se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 13. (1) Contravaloarea serviciului prestat va fi plătită de către operatorii de colectare și transport a deșeurilor, selectați în urma organizării procedurilor de licitație de către ADI-SIGD, pentru Zonele 1, 2 și 5, conform fluxului financiar stabilit și aprobat în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat a Deșeurilor Solide, Județul Arad.

(2) Operatorul activității de sortare va achita depozitului conform contravaloarea depozitării deșeurilor reziduale rezultate din activitatea de sortare.

CAP. IX. Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță

Art. 14. (1) Standardele minime de calitate ale serviciului prestat sunt cele prevăzute în Caietul de sarcini, care constituie parte integrantă a contractului.

(2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea serviciului public de salubrizare menajeră, având în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.

Art. 15. Indicatorii de performanță ai serviciului

(1) Evaluarea și monitorizarea activității de sortare desfășurată în stația de sortare Arad se va realiza în baza prevederilor caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță ai serviciului, de către personalul serviciului de specialitate al Autorității contractante, cu atribuții în urmărirea contractului, care solicită prezența responsabilului cu verificarea efectuării serviciului din partea operatorului.

 • (2) Operatorul se obligă să numească înlocuitori ai responsabililor de lucrări pentru situația în care responsabilii nu pot participa la verificări, indiferent de motivul neparticipării . Operatorul se obligă să comunice Autorității contractante numele și numerele de telefon ale persoanelor respective.

 • (3) Responsabilul cu verificarea menționat la alin. 1 are obligația de a răspunde solicitării în termen de 30 minute de la momentul solicitării. În cazul nerespectării acestui termen, personalul Autorității contractante încheie documentul constatator (Notă de constatare), care este opozabil operatorului.

CAP. X. Încetarea contractului

Art. 16. Contractul încetează în următoarele situații:

 • a) la termenul prevăzut în contractul de concesiune încheiat cu un operator prin procedură competitivă;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina achizitorului;

 • c) în cazul constatării unor abateri grave ale operatorului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către autoritatea contractantă;

 • d) în cazuri de forță majoră sau caz fortuit, când operatorul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) alte cauze prevăzute de lege.

CAP. XI. Forța majoră

Art. 17. (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră, astfel cum este definită în lege, este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP. XII. Răspunderea contractuală

Art. 18. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

CAP. XIII. Litigii

Art. 19. (1) Neînțelegerile de orice fel ce decurg din executarea contractului se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, acestea sunt de competența instanței judecătorești competente material, de la sediul Autorității contractante.

CAP. XIV. Alte clauze

Art. 20 (1) Subdelegarea de către operator a activității de sortare a deșeurilor reciclabile este interzisă.

 • (2) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • (3) Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților.

 • (4) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 3 (trei) exemplare.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,                   OPERATOR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU