Hotărârea nr. 38/2020

Hotarirea Nr.38 din 31-01-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Achiziţie şi montaj staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 38 din 31 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4752/23.01.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 4754/23.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere avizul nr. 4142/22.01.2020 al Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k) și s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate al obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD” cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici, cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă realizarea variantei 1.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

„Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD”

Faza: Studiu de Fezabilitate

TITULAR:            S.C COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

BENEFICIAR:        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta 1

Valoarea totală a investiției:                   2,549,446.28 lei (cu TVA)

din care C+M:’                     734,887.43 lei (cu TVA)

B. Date tehnice:

Principalele caracteristici tehnice ale investiției

 • -  Caracteristicile consumatorului:

Pi = 450 kW

Pa = 390 kW

Sa = 423,91 kVA

Cos 9 = 0,92

 • -  Materiale folosite:

Celulă de medie tensiune, de linie - conform DY803/416;

Celulă medie tensiune, de măsură - conform UTM DY 803M/416;

Celulă medie tensiune, transformator - conform DY 803M/216T;

PTab 20/0,4 kV -630 kVA

Cablu N2XSY 3x1x150

Cablu CYABY 3x240+120 mmp

Cablu CYABy 3x25+16 mmp

Tablouri de distribuție pentru stațiile de încărcare

Platbandă 40x4 mm

Țăruși 1,5 m

Tuburi de protecție

Stații de încărcare lentă 40 Kw

În cazul scenariului recomandat de proiectant (VARIANTA 1), se vor executa următoarele lucrări:

 • - Realizare traseu LES 20 kV

 • - Pozare LES 20 kV

 • - Montare celule medie tenisune in P3046

 • -  Săparea și executarea fundației pentru PT

 • - Realizare priză de pământ PT

 • - Montare PT complet echipat

 • - Realizare traseu LES 0,4 kV

 • - Pozare LES 0,4 kV

 • -  Realizare priză de pământ tablou stație de încărcare și montare tablouri de distribuție/stații de încărcare

 • -  Probe și verificări

 • -  Remedierea neconformităților constatate cu ocazia verificărilor

 • -  Refacerea terenurilor afectate

 • -  Recepție și PIF

 • C. Durata de realizare a investiției: 4 luni

 • D. Eșalonarea investiției: Anul I, luna 1 - 4.

 • E. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din „Surse ale Consiliului Local al Municipiului Arad din Programul de Investiții pe Anul 2019 cu finanțare din transferuri”.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate

  SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

AVIZAT SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Nr. 33/27.01.2020

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în 'garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4752/23.01.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 4754/23.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere avizul nr. 4142/22.01.2020 al Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k) și s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate al obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD” cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici, cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă realizarea variantei 1.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Investiții

Red. Dact. Petreuș Adrian

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.din 2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

„Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD”

Faza: Studiu de Fezabilitate

TITULAR:           S.C COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

BENEFICIAR:        CONSILIUL LOCAL AL MLNICIPILLLI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta 1

Valoarea totală a investiției:                   2,549,446.28 lei (cu TVA)

din care C+M:                      734,887.43 lei (cu TVA)

B. Date tehnice:

Principalele caracteristici tehnice ale investiției

 • -  Caracteristicile consumatorului: Pi = 450 kW

Pa = 390 kW Sa = 423,91 kVA Cos 9 = 0,92

 • -  Materiale folosite:

Celulă de medie tensiune, de linie - conform DY803/416;

Celulă medie tensiune, de măsură - conform UTM DY 803M/416;

Celulă medie tensiune, transformator - conform DY 803M/216T;

PTab 20/0,4 kV -630 kVA

Cablu N2XSY 3x1x150

Cablu CYABY 3x240+120 mmp

Cablu CYABy 3x25+16 mmp

Tablouri de distribuție pentru stațiile de încărcare

Platbandă 40x4 mm

Țăruși 1,5 m

Tuburi de protecție

Stații de încărcare lentă 40 Kw

În cazul scenariului recomandat de proiectant (VARIANTA 1), se vor executa următoarele lucrări:

 • -  Realizare traseu LES 20 kV

 • - Pozare LES 20 kV

 • - Montare celule medie tenisune in P3046

 • -  Săparea și executarea fundației pentru PT

 • -  Realizare priză de pământ PT

 • - Montare PT complet echipat

 • - Realizare traseu LES 0,4 kV

 • - Pozare LES 0,4 kV

 • -  Realizare priză de pământ tablou stație de încărcare și montare tablouri de distribuție/stații de încărcare

 • -  Probe și verificări

 • -  Remedierea neconformităților constatate cu ocazia verificărilor

 • -  Refacerea terenurilor afectate

 • -  Recepție și PIF

 • C. Durata de realizare a investiției: 4 luni

 • D. Eșalonarea investiției: Anul I, luna 1 - 4.

 • E. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din „Surse ale Consiliului Local al Municipiului Arad din Programul de Investiții pe Anul 2019 cu finanțare din transferuri”.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 4752/23.01.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 -privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Alimentare cu energie electrică”, în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere că unul din obiectivele POR 2014-2020 este reducerea emisiilor de CO2, prin achiziția de autobuze electrice (în primă fază achiziția unor stații de încărcare pentru acestea) se urmărește reducerea traficului auto motorizat în vederea reducerii emisiilor de CO2. Ținând cont de vechimea și starea actuală a parcului auto deținut de CTP, se urmărește și creșterea calitativă și cantitativă a ofertei de transport public.

In acest sens a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare”, proiect care cuprinde mai multe obiective, printre care și achiziția de autobuze electrice. Astfel devine necesară implementarea proiectului „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD”.

Ținând cont de aceste considerente, obiectivul propus este amplasarea/construirea/montarea și alimentarea cu energie electrică a unei stații de încarcare lentă a autobuzelor electrice cu 10 posturi de încărcare.

Terenul pe care se propune amplasarea/construirea/montarea și alimentarea cu energie electrică a stației de încărcare lentă este în cadrul incintei CTP Arad, C-lea Victoriei nr. 35B-37.

Având în vedere necesitatea intervențiilor, propun:

Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD”,

PRIMAR,

Bibarț Călin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr. 4754/23.01.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4752/23.01.2020 a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul’ S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD”

Având în vedere că unul din obiectivele POR 2014-2020 este reducerea emisiilor de CO2, prin achiziția de autobuze electrice (în primă fază achiziția unor stații de încărcare pentru acestea) se urmărește reducerea traficului auto motorizat în vederea reducerii emisiilor de CO2. Ținând cont de vechimea și starea actuală a parcului auto deținut de CTP, se urmărește și creșterea calitativă și cantitativă a ofertei de transport public.

In acest sens a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare”, proiect care cuprinde mai multe obiective, printre care și achiziția de autobuze electrice. Astfel devine necesară implementarea proiectului „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD”.

Ținând cont de aceste considerente, obiectivul propus este amplasarea/construirea/montarea și alimentarea cu energie electrică a unei stații de încarcare lentă a autobuzelor electrice cu 10 posturi de încărcare.

Terenul pe care se propune amplasarea/construirea/montarea și alimentarea cu energie electrică a stației de încărcare lentă este în cadrul incintei CTP Arad, C-lea Victoriei nr. 35B-37.

Studiul de Fezabilitate a fost întocmită conform HG 907/2016 de către S.C MODERN POWER SYSTEMS S.R.L

Descrierea investiției:

Pentru realizarea obiectivului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

- VARIANTA 1 - „Alimentare cu energie electrică, stație de încărcare autobuze electrice și montare stații lente de încărcare autobuze electrice - varianta 1 PTAb”. În această variantă, alimentarea cu energie electrică a stației de încărcare se face printr-un branșament nou de MT (20 kV) din postul Trafo existent în incinta CTP și montarea unei celule de medie tensiune.

VARIANTA 2 - „Alimentare cu energie electrică, stație de încărcare autobuze electrice și montare stații lente de încărcare autobuze electrice - varianta 2 -Stația de redresare tramvaie”.

Scenariul recomandat de elaborator este varianta 1 „Alimentare cu energie electrica, statie de incarcare autobuze electrice si montare statii lente de incarcare autobuze electrice - varianta 1 PTAb”.

Principalele caracteristici tehnice ale investiției

 • -  Caracteristicile consumatorului:

Pi = 450 kW

Pa = 390 kW

Sa = 423,91 kVA

Cos 9 = 0,92

 • -  Materiale folosite:

Celulă de medie tensiune, de linie - conform DY803/416;

Celulă medie tensiune, de măsură - conform UTM DY 803M/416;

Celulă medie tensiune, transformator - conform DY 803M/216T;

PTab 20/0,4 kV -630 kVA

Cablu N2XSY 3x1x150

Cablu CYABY 3x240+120 mmp

Cablu CYABy 3x25+16 mmp

Tablouri de distribuție pentru stațiile de încărcare

Platbandă 40x4 mm

Țăruși 1,5 m

Tuburi de protecție

Stații de încărcare lentă 40 Kw

În cazul scenariului recomandat de proiectant (VARIANTA 1), se vor executa următoarele lucrări:

 • - Realizare traseu LES 20 kV

 • - Pozare LES 20 kV

 • - Montare celule medie tenisune in P3046

 • -  Săparea și executarea fundației pentru PT

 • - Realizare priză de pământ PT

 • - Montare PT complet echipat

 • - Realizare traseu LES 0,4 kV

 • - Pozare LES 0,4 kV

 • -  Realizare priză de pământ tablou stație de încărcare și montare tablouri de distribuție/stații de încărcare

 • -  Probe și verificări

 • -  Remedierea neconformităților constatate cu ocazia verificărilor

 • -  Refacerea terenurilor afectate

 • -  Recepție și PIF

Valoarea totală a investiției:                   2,549,446.28 lei (cu TVA)

din care C+M:   ’                    734,887.43 lei (cu TVA)

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Propunerea de aprobare a documentației tehnice a obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD” se face în conformitate cu:

HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art. 44, alin. 1;

Față de cele de mai sus,

PROPUNEM,

Adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD”

DIRECTOR EXECUTIV, Ing. Portaru Elena


ȘEF SERVICIU,

Ing. Giurgiu Lucia


ÎNTOCMIT, Ing. Petreuș Adrian


VIZAT JURIDIC,Lucrarea MODERN POWER SYSTEMS Nr. 48 / 2019

Investiția:

Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze)-în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD.

Amplasament:

str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Investitor:

SC CTP S.A

str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Beneficiar:

SC CTP S.A

str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Proiectant:

S.C. MODERN POWER SYSTEMS S.R.L.

str. Șesul de Sus, nr.178, loc. Floresti com. Floresti jud. Cluj

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE - SF

Exemplar nr. 1

Modern PoweXstem 3 R L

Șesul de Sus. nr.178, ferești

Lucrarea MODERN POWER SYSTEMS Nr. 48 / 2019

Investiția:

Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD.

Amplasament:

str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Investitor:

SC CTP S.A

str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Beneficiar:

SC CTP S.A

str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Proiectant:

S.C. MODERN POWER SYSTEMS S.R.L.

str. Șesul de Sus, nr.178, loc. Floresti com. Floresti jud. Cluj

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE - SF
Lucrarea MODERN POWER SYSTEIVIS Nr. 48 / 2019

Investiția:

Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD.

Amplasament:

str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad, jud. Arad

Investitor:

SC CTP S.A

str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Beneficiar:

SC CTP S.A

str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Proiectant:

S.C. MODERN POWER SYSTEMS S.R.L.

str. Șesul de Sus, nr. 178, loc. Floresti com. Floresti jud. Cluj

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE - SF


SF04- MEMORIU TEHNIC

Varianta 1

 • 1. Date generale Informații generale privind obiectul de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD.
 • 1.1. Amplasamentul: garaj CTP S.A Arad str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

 • 1.2. Ordonatorul principal de credite:: SC CTP S.A Arad str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

 • 1.3. Investitorul: SC CTP S.A Arad str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

 • 1.4. Beneficiarul investiției: SC CTP S.A Arad str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

ENEL ARAD, str. B-DUL luliu Maniu nr.65-71 , localitatea Arad , jud. Arad

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: S.C. Modern Power Systems S.R.L., str. Șesul de Sus, nr. 178, loc. Floresti, comuna Floresti județul Cluj.

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului

Transportul rutier reprezintă o componentă esențială a dezvoltării economice și a bunăstării umane. Acesta joacă un rol important în utilizarea mondială a energiei și administrarea emisiilor de gaze cu efect de sfera. în 2010, la nivel global, sectorul transporturilor a fost responsabil pentru aproximativ 23% din totalul emisiilor de dioxid de carbon. Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în sectorul transporturilor s-au dublat de la 1970, 80% , această creștere provenind de la vehiculele rutiere.

în Uniunea Europeană, transportul rutier contribuie cu o cincime din totalul emisiilor de dioxid de carbon din UE. Emisiile in 2012, chiar dacă au scăzut cu 3,3%, au fost încă cu 20,5% mai mari decât în 1990. Aproximativ 15% din emisiile de dioxid de carbon din UE sunt produse de vehicule ușoare, autoturisme și autoutilitare.

Transportul în Europa este dependent de petrol in proporție de 94%, din care 84% este importat, ceea ce duce din punct de vedere nivel financiar la costul de 1 miliard EUR pe zi și dependența semnificativă de importul de petrol cu o consecință directă asupra securității aprovizionării cu energie a UE.

Emisiile din transportul rutier influențează calitatea aerului in orașe. Numeroase analize epidemiologice și studiile toxicologice au asociat calitatea aerului urban și poluarea aerului, inclusiv cu microparticule, cu efecte adverse asupra sănătății manifestate în ultimele decenii.

Având în vedere impactul negativ al combustibililor fosili asupra mediului, sănătății publice și energiei factorii de decizie din domeniul securității sprijină înlocuirea combustibililor fosili cu alternative noi și sustenabile.

Comisia Europeană consideră că, utilizarea combustibililor alternativi reprezintă o opțiune importantă pentru durabilitatea mobilității în Europa. Pachetul Clean Power for Transport, adoptat în 2013, își propune să stimuleze dezvoltarea unei piețe unice pentru combus strategie (COM (2013) 17] pentru înlocuirea pe termer transport.

tibilii alternativi pentru jrapșpqrțJrj^u.^^A^a conține o i lung a petrolului ca sursă de^ene^ie^^^^^^irile de de combustibili alternațivH^pi^O^/jy^Jnwi^șț^te^i u dezvoltarea pieței combustibililor alternawi și a


Directiva privind implementarea infrastructurii membre să elaboreze cadre de politici naționale pentr infrastructurii acestora, printre alte elemente.

Până în prezent, lansarea infrastructurii de reîncarnare și de alimentare cu combustibil alternativ a fost neuniformă, multe proiecte fiind finanțate sau parțial finanțate de sectorul public prin scheme de granturi UE, cum ar fi CEF si H2020, și câteva implementări / operațiuni private cu un caracter pur commercial.MODERN POWER SYSTEMS


în Romania începând cu anul 2015 au fost realizate, într-o serie de municipii, planuri de mobilitate urbana în care


au fost introduse și strategiile de implementare a transportului utilizând combustibili alternativi.

Scopul CTP Arad este că, în varianta finala a scenariului preferat, cota transportului electric să fie majoritară în Arad și acest lucru se referă în primul rând la transportul în comun, dar consideră o componentă importantă și transportul privat.

 • 2.1. Necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții

La întocmirea lucrării s-a avut în vedere solicitarea SC CTP S.A Arad pentru alimentarea cu energie electrica a statiei de incarnare autobuze electrice si montarea statii lente de incarnare autobuze electrice

 • 2.2. Prezentarea contextului

Documentele care au stat la baza elaborării lucrării:

 • •   Contract prestări servicii nr. 118 / 02.10.2019;

 • •   Aviz tehnic de racordare nr. 05086516/09.12.2019

 • •   Certificat de urbanism 2196/04.11.2019

 • •   Date culese de pe teren.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Sursa de baza in zona obiectivului care urmeaza a fi alimentat cu energie electrica este Distribuitorul LES 20 kV / la S20 Victoriei -UVA AR la PTZ 2046.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii

Consumatorul solicita o putere simultan absorbita de:

Pi = 450 kW

Pa = 390 kW

Sa = 423,91 kVA

Cos cp = 0,92

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției
 • 1.6. Alimentarea cu energie electrica pentru investiția: Alimentare cu energie electrica, statie de incarnare autobuze electrice si montare statii lente de incarnare autobuze electrice -varianta 1 PTAb, situat pe Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad, jud. Arad

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea scenariului
  • 3.1. Particularități ale amplasamentului
 • a) descrierea amplasamentului: teren intravilan pe domeniul privat-Conform HG 907/2016

Regimul juridic: - Se va constitui un drept de superficie în favoarea Municipiului Arad și a unui drept de servitute carosabilă și pietonală asupra imobilului teren pe care se va amplasa stația.

 • b) căi de acces posibile: str. Victoriei nr.35-37, localitatea Arad, jud.Arad.

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite: nu este cazul

 • d) surse de poluare existente în zonă: zonă nepoluată (conf. NTE 001/03/00).

 • e)  date climatice și particularități de relief:

 • - condiții climatice: zona A după PE 106 / 95;

 • - particularități de relief: altitudine de aproximativ 300 m.

 • f)  existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu este cazul,

 • - posibile interferențe cu monumente istorice zone protejate sau de protecție: nu este cazul,

 • - terenuri care aparțin unor instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: nu este cazul;

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

 • - date privind zonarea seismică: F, Ks = 0.08, Ts = 0.7 s,

 • - date geologice generale; conform pârtii de construcții, teren normal,

 • - încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) - nu este cazul.  MODERN POWER.

  SYSTEMS


 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic

Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții:

• caracteristicile consumatorului:

Pi = 450 kW

Pa = 390 kW

Sa = 423,91 kVA

Cos cp = 0,92

Materiale folosite :

Celula de medie tensiune, de linie - conform DY803/416;

Celula medie tensiune, de măsură - conform UTM DY 803M/416;

Celula medie tensiune, transformator - conform DY 803M/216T;

 • -   PTab 20/0,4 kV-630 kVA

 • -   Cablu N2XSY 3x1x150

 • -  Cablu CYABY 3x240+120 mmp

Cablu CYABy 3x25+16 mmp

 • -   Tablouri de distribuție pentru stațiile de incarnare

Platbanda 40x4 mmp

Tarusi1,5m

Tuburi de protecție

Statii de incarnare lenta 40 kW

A: Lucrări pe tarif de racordare :

Post de transformare P 3046 existent:

Modern Power^ystem s.rl

PROl^ț^RF^

Șesul de Sus. nr. V^Tjoresti


Demontare:
 • 1. Demontare celule 20 kV existente in PT3046 -3 celule de linie cu separator

 • 2.  Demontare celule 20 kV existente in PT3046 -1 celula transfromator

Reechipare:
 • 1.  Montare celule 20 kV - 3 buc celule de linie modulare de 24 kV, 400A16kA(1 s) echipate cu separator de sarcina si in SF6 si CLP conform DY803/3-LE ed.3 (locpentru inca o celula modulara de linie sau măsură) pregătite pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel.

 • 2.  Montare celule 20 kV - 1 buc celula transfromator modulara de 24 kV, 400A 16kA(1s) echipate cu separator de sarcina si in SF6 si combinate cu siguranțe fuzibile conform DY803/216-T pregătită pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel.

 • 3.  Montare celule 20 kV -1 buc celula măsură cu separator de sarcina in SF6 conform DY803/UMT ed.3 pregătită pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel., cu doua TT20/0.1 kV conform DM1031015RO,clasa de precizie 0,5 , doua TC de 50/5A cofrom DM031052RO .clasa de precizie 0,5 S

 • 4.  Realizarea grupului de măsură a energiei electrice pe MT prin montarea unui contor electronic trifazat 2x1 OOV, 5A , clasa 0.5S, cu curba de sarcina, cu interfața seriala RS232 , cu sistem de teletrasmisie, in montaj indirect (TT/20/0.1 kV conform DM1031015RO, clasa de precizie 0.55, TC 50/5A conform DM1031015RO. Clasa de precizie 0,5S si cordon de conectare grup măsură coform DM1031011RO. Contorul va fi astfel amplasat incat sa fie posibila citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atat de consumator cat si de distribuitor.

 • 5.  Echiparea compartimentului de racordare cu tablou electric pentru servicii auxialiare conform DY3016RO ed.2 care va fi alimentat de la reteau de joasa a clientului


MODERN POWER.

SYSTEMS

Delimitarea in gestiune: Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, se realizează la finalele cablului 20 kV plecare din celula MDY803 proiectat montata in Post de transformare existent P3046 existent.

Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV in celual de masura-PT3046

Măsurarea energiei electrice se realizează prin grup de măsură indirecta, in celula MDY803 din montata in Post de transformare existent P3046 existent, 2x100V, 5A, clasa 0.5S, cu curba de sarcina, cu interfața seriala RS232 , cu sistem de teletrasmisie, in montaj indirect (TT/20/0.1 kV conform DM1031015RO, clasa de precizie 0.55, TC 50/5A conform DM1031015RO. Clasa de precizie 0,5S si cordon de conectare grup măsură coform DM1031011RO. Contorul va fi astfel amplasat incat sa fie posibila citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atat de consumator cat si de distribuitor.

B: Lucrări aport beneficiar :

Post de transformare in anvelopa de beton PTab 20/0,4 kV -630 kVA echipat:

1 buc. Celula de medie tensiune monobloc tip RMU, 6(24)kV, 630A, 16kA(1s)

1 buc. celula de racord echipata cu CLP

1 buc. celula de transformator echipata cu separator de bare in SF6, intreruptor in vid cu

acționare manuala si CLP, releu digital de protecție, tori de protecție, bobina declanșare 220V ca pentru protecția trafo, indicator prezenta tensiune).

1 buc. Transformator uscat 630 kVA, 20/0,4 kV, prevăzut cu releu T154.

1 buc. Tablou distribuție de joasa tensiune echipat cu:

1 buc. întrerupător automat debrosabil 1000A;

8 buc. Separator vertical cu siguranțe fuzibile NH2 (400A);

1 buc. Tablou servicii interne si iluminat.

Auxiliare:

1 buc. Levier de manevra.

1 buc. Șina rulare transformator

1 set. Tăblițe avertizare;

1 buc. Ventilație fortata pentru transformator uscat

Partea de distribuție 0,4 kV :
 • 1.  Realizare LES 20 kV cu cablu N2XSY 3x1x150 mmp intre celula de măsură M DY 803 si celula trafo din PATb proiectat. - 70 m

 • 2.  Realizare LES 0,4 kV L = 510 m TDRI 0,4 kV - TD-S -uri

 • 3.  Realizare LES 0,4 kV L= 186 m TD-S -uri - Statii incarcare Lenta

  Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1 Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1 Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1 Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1 Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1


  din TDRI 0,4 kV al PTab proiectat din Statia de incarcare lenta nr.1 din Statia de incarcare lenta nr.2 din Statia de incarcare lenta nr.3 din Statia de incarcare lenta nr.4


  Modern Powe


  Șesul de Sus. nr>


  stern  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare


  TD-S2

  TD-S2

  TD-S2

  TD-S2


  din TDRI 0,4 kV al PTab proiectat, din Statia de incarcare lenta nr.5 din Statia de incarcare lenta nr.6 din Statia de incarcare lenta nr.7


  Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S3


  din TDRI 0,4 kV al PTab proiectat,.
  MODERN POWER SYSTEMS


  Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S3


  • Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S3


  • Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S3


  din Statia de incarnare lenta nr.8 din Statia de incarnare lenta nr.9 din Statia de incarnare lenta nr. 10


• Procurare si montare TD-S1, TD-S2, TD-S3 nou proiectat. -3 buc • Procurare si montare stati de incarnare lente 10 buc

 • •  Realizare subtraversare (foraj dirijat) platforma betonata

 • •  Realizare prize de pamant la stafiile de incarnare noi (cate o priza de pamant la fiecare statie) cu valoarea rezistentei de dispersie Rp<4Q. -10 buc

 • •  Realizare priza de pamant la tablourilede distribuție TD-S1, TD-S2, TD-S3, cu valoarea rezistentei de dispersie Rp<4Q; -3buc

SL 40 kW:

Stațiile de încărcare lenta vor fi astfel concepute pentru a se asigura simultan tuturor autobuzelor cel puțin 40 kW per autobuz.

încărcarea lenta va fi realizata pe timpul nopții prin cuplarea autobuzului electric la rețeaua trifazatade joasa tensiune (400 Vca). în funcție de capacitatea totalade stocare a bateriilor, acestea vor fi încărcate la capacitatea maxim într-un interval de până la 6 ore.

Sistemul de încărcare lenta (minim 40 kW pentru fiecare autobuz electric livrat) va aduce bateriile la nivelul optim de încrcare (100 %) pe timpul nopții printr-o încărcare convenaionala, direct de la rețeaua trifazata de joasa tensiune (400 Vca), într-un interval de timp de 4 ... 6 ore.

Si va avea următoarele caracteristici generale:

 • • Va asigura încarnarea autobuzelor electrice 24 ore/zi, 7 zile/saptamâna;

 • • Va fi amplasata si va opera pe un teren deschis (neacoperit):

 • • Va fi dotata cu un buton de avarie/oprire, care va oferi posibilitatea de decuplării alimentarii;

 • • Domeniul temperaturilor exterioare de operare va fi de la - 30 °C la + 50 °C:

 • • Va asigura clasa de protecție minim IP 44 pentru echipamente electroenergetice;

 • • Tensiunea de alimentare a sistemului de înc_rcare va fi de 3 x 400 Vca (+/-) 10 %, 50 Hz;

 • • Puterea efectiva la ieșirea din sistemul de încărcare va fi de minim 40 kW/autobuz la un curent de minim 100 A;

 • • Sistemul de încărcare va monitoriza energia utilizata pentru încarnarea bateriei;

 • • Eficienta energetica va fi de minim 95 %;

 • • Coeficient de putere va fi mai mare sau egal cu 0,98;

 • • încarnarea în curent continuu se va realiza în modurile Constant Current (CC), respective Constant Voltage (CV);

 • • Tensiunea de ieșire a sistemului de încarnare va fi de 400 ... 800 Vcc.

 • 3.1.3. Surse de poluare existente în zonă;

  Modern PowețfSystem sri

  PROIENu este cazul.MODERN POWER SYSTEMS


 • 3.3. Costurile estimative ale investiție

Valoarea totala estimata: 2.143.480,42 lei exclusiv TVA

Studii de specialitate - nu este cazul

4. Analiza scenariului


3.4. Grafice orientative de realizare a investiției

4.

Denumire lucrări

Durata execuției 4 luni

luni

1

2

3

4

0

Aprovizionare matriale

1

Predarea amplasamentului lucrării la executant

2

Realizare traseu LES 20 kV

3

Pozare LES 20 kV

4

Montare celule medie tenisune in P3046

5

Saparea si executarea fundației pentru PT

6

Realizare priza de pamant PT

7

Montare PT complet echipat

8

Realizare traseu LES 0,4 kV

9

Pozare LES 0,4 kV

10

Realizare priza de pamant tablou statie de incarnare si montare tablouri de distribuție /statii de incarnare

11

Probe si verificări

12

Remedierea neconformitatilor constatate cu ocazia verificărilor

13

Refacerea terenurilor afectate

14

Recepție si PIF

Modern Powsf System s.r.l

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză:                                     PROfk

In prezent, in Romania exista o situație de tipul „oul sau gaina", in care jrivefșțițuje i§ reușita daca vehiculele vor fi disponibile, iar consumatorii vor achiziționa vehicule numai daca infrastructura necesara este disponibila. Orașele vor trebui sa faca primul pas prin etapa inițiala, pentru a stimula ca piața sa prevină aceasta problema prin furnizarea de puncte de incarnare pentru vehiculele electrice (EVCP).

In următorii ani, toti constructorii importanți vor oferi Vehicule Electrice (VE) si Vehicule Electrice cu Alimentare la Priza (PHEV) pe piața. Spre deosebire de alte schimbări treptate pentru vehicule si funcționarea acestora, acesta este un pas care va afecta pentru totdeauna mediile urbane.

Beneficiile reduceri poluării fonice si a aerului, vor face ca orașele sa devină locuri mai bune pentru locuit, lucru sau joc. Pentru a beneficia pe deplin de aceste beneficii insa, orașele vor trebui sa asigure integrarea eficienta a politicilor urbane, reglementarilor de planificare, infrastructurii de alimentare si aprovizionarea pieței cu vehicule.MODERN POWER SYSTEMS


Perioada de operare este estimata la de 20 ani insa ea poate sa varieze in funcție de tendințele pieței si dezvoltarea tehnologica.Cerințele de baza pentru un punct de incarnare sunt destul de simple: o alimentare cu curent electric cu priza corespunzătoare. Asa cum am analizat in capitolul 3 exista mai multe variante de cabluri si conectări.

Chiar daca este posibil sa conectați un cablu de incarnare al VE intr-o priza standard, de locuința, acest fapt nu este incurajat. In caz de consum mare de energie si timp nu sunt indicate conexiunile prin cabluri standard. Primul aspect care trebuie luat in calcul este viteza de incarnare dorita. Viteza reincarnării bateriei depinde de curentul electric furnizat si de capacitatea bateriei. Din cau. za variațiilor semnificative a tipurilor si tehnologiilor de vehicule, acest studiu se va concentrează numai pe variantele de puncte de incarnare, nu si asupra vehiculelor.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc - nu este cazul.
 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum

Situația utilităților este analizata la punctul 2.3. - Analiza situației existente. In vederea asigurării utilităților necesare vor trebui respectate toate lucrările prevăzute la 3.2. - Descrierea din punct de vedere tehnic.

4.3.1 Necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Nu este cazul de relocări utilitati. Necesarul de utilizați se regăsește la punctul 4.3.2, soluțiile de racordare fiind stabilite in avizele tehnice de racordare emise pentru fiecare locație in parte.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții
 • a) impactul social și cultural - realizarea investiției nu are impact social sau cultural;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției - forța de munca necesara pentru realizarea investiției va fi pusa la dispoziție de către Executant;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu - realizarea investiției nu are impact asupra factorilor de mediu;

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează - realizarea investiției nu are impact asupra contextului natural și antropic.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii

Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiți este redata la punctul 2.4. - Analiza cererii de bunuri și servicii.

 • 4.6. Analiza financiară - nu este cazul.

 • 4.7. Analiza economică - nu este cazul.

  Șesul de Sus. nr.1  'Floresti


 • 4.8. Analiza de senzitivitate - nu este cazul.

 • 4.9. Analiza de riscuri - realizarea investiției nu implica riscuri.

 • 5. Scenariul tehnico-economic optim

  • 5.1. Comparația scenariilor propuse varianta 1 PTAb / varianta 2 Statia de redresare.

  • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului recomandat

Scenariul de realizare a investiției agreat de beneficiar este cel descris la punctul 3.2. - Descrierea din punct de vedere tehnic

 • 5.3. Descrierea scenariului recomandat

Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții:

• caracteristicile consumatorului:

Pi = 450 kW

Pa = 390 kW

Sa = 423,91 kVA

Cos cp = 0,92

Materiale folosite:

Celula de medie tensiune, de linie - conform DY803/416;

Celula medie tensiune, de măsură - conform UTM DY 803M/416;

Celula medie tensiune, transformator - conform DY 803M/216T;

 • -   PTab 20/0,4 kV -630 kVA

 • -   Cablu N2XSY 3x1x150

 • -  Cablu CYABY 3x240+120 mmp

Cablu CYABy 3x25+16 mmp

Tablouri de distribuție pentru stațiile de incarcare

Platbanda 40x4 mmp

Tarusi1,5m

 • -   Tuburi de protecție

Statii de incarcare lenta 40 kW

A: Lucrări pe tarif de racordare :

Modern Pow.er

u^eJ/^ystem s.rl

PRO/L

Sosul de Sus.


Post de transformare P 3046 existent:

Demontare:
 • 3. Demontare celule 20 kV existente in PT3046 -3 celule de linie cu separator

  4. Demontare celule 20 kV existente in PT3046 -1 celula transfromator


Reechipare:
 • 6.  Montare celule 20 kV - 3 buc celule de linie modulare de 24 kV, 400A 16kA(1 s) echipate cu separator de sarcina si in SF6 si CLP conform DY803/3-LE ed.3 (locpentru inca o celula modulara de linie sau măsură ) pregătite pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel.

 • 7.  Montare celule 20 kV -1 buc celula transfromator modulara de 24 kV, 400A 16kA(1s) echipate cu separator de sarcina si in SF6 si combinate cu siguranțe fuzibile conform DY803/216-T pregătită pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel.

 • 8.  Montare celule 20 kV - 1 buc celula măsură cu separator de sarcina in SF6 conform DY803/UMT ed.3 pregătită pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel., cu doua TT20/0.1 kV conform DM1031015RO,clasa de precizie 0,5 , doua TC de 50/5A cofrom DM031052RO .clasa de precizie 0,5 S

 • 9.  Realizarea grupului de măsură a energiei electrice pe MT prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa 0.5S, cu curba de sarcina , cu interfața seriala RS232, cu sistem de teletrasmisie, in montaj indirect (TT/20/0.1 kV conform DM1031015RO, clasa de precizie 0.55, TC 50/5A conform DM1031015RO. Clasa de precizie 0,5S si cordon de conectare grup măsură coform DM1031011RO. Contorul va fi astfel amplasat incat sa fie posibila citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atat de consumator cat si de distribuitor.

 • 10. Echiparea compartimentului de racordare cu tablou electric pentru servicii auxialiare conform DY3016RO ed.2 care va fi alimentat de la reteau de joasa a clientului

Delimitarea in gestiune: Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, se realizează la finalele cablului 20 kV plecare din celula MDY803 proiectat montata in Post de transformare existent P3046 existent.

Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV in celual de masura-PT3046

Măsurarea energiei electrice se realizează prin grup de măsură indirecta, in celula MDY803 din montata in Post de transformare existent P3046 existent, 2x100V, 5A , clasa 0.5S, cu curba de sarcina, cu interfața seriala RS232 , cu sistem de


teletrasmisie, in montaj indirect (TT/20/0.1 kV conform DM1031015RO, clasa de precizie 0.55, TC 50/5A conform DM1031015RO. Clasa de precizie 0,5S si cordon de conectare grup măsură coform DM1031011RO. Contorul va fi astfel amplasat incat sa fie posibila citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atat de consumator cat si de distribuitor.

B: Lucrări aport beneficiar :

Post de transformare in anvelopa de beton PTab 20/0,4 kV -630 kVA echipat:

1 buc. Celula de medie tensiune monobloc tip RMU, 6(24)kV, 630A, 16kA(1s)

1 buc. celula de racord echipata cu CLP

1 buc. celula de transformator echipata cu separator de bare in SF6, intreruptor in vid cu

acționare manuala si CLP, releu digital de protecție, tori de protecție, bobina declanșare 220V ca pentru protecția trafo, indicator prezenta tensiune).

1 buc. Transformator uscat 630 kVA, 20/0,4 kV, prevăzut cu releu T154.

1 buc. Tablou distribuție de joasa tensiune echipat cu:

1 buc. întrerupător automat debrosabil 1000A;

8 buc. Separator vertical cu siguranțe fuzibile NH2 (400A);

1 buc. Tablou servicii interne si iluminat.

Auxiliare:

1 buc. Levier de manevra.

1 buc. Șina rulare transformator

1 set. Tăblițe avertizare;

1 buc. Ventilație fortata pentru transformator uscat

Partea de distribuție 0,4 kV:
 • 4.  Realizare LES 20 kV cu cablu N2XSY 3x1x150 mmp intre celula de măsură M DY 803 si celula trafo din PATb proiectat. - 70 m

 • 5.  Realizare LES 0,4 kV L = 510 m TDRI 0,4 kV - TD-S -uri

 • 6.  Realizare LES 0,4 kV L = 186 m TD-S-uri - Stafii incarnare Lenta

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S1


  din TDRI 0,4 kV al PTab proiectat din Statia de incarnare lenta nr.1 din Statia de incarnare lenta nr.2 din Statia de incarnare lenta nr.3 din Statia de incarnare lenta nr.4


  Modern Pow/ei>System s r i  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare

  • •   Realizare LES 0,4 kV alimentare


  TD-S2

  TD-S2

  TD-S2

  TD-S2


  din TDRI 0,4 kV al PTab proiectat, din Statia de incarnare lenta nr.5 din Statia de incarnare lenta nr.6 din Statia de incarnare lenta nr.7


  Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S3

  Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S3

  Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S3

  Realizare LES 0,4 kV alimentare TD-S3


  din TDRI 0,4 kV al PTab proiectat,, din Statia de incarnare lenta nr.8 din Statia de incarnare lenta nr.9 din Statia de incarnare lenta nr.10
  MODERN POWER SYSTEMS


• Procurare si montare TD-S1, TD-S2, TD-S3 nou proiectat. -3 buc • Procurare si montare stati de incarcare lente10 buc • Realizare subtraversare (foraj dirijat) platforma betonata

 • •  Realizare prize de pamant la stafiile de incarcare noi (cate o priza de pamant la fiecare statie) cu valoarea rezistentei de dispersie Rp<4Q. -10 buc

 • •  Realizare priza de pamant la tablourilede distribuție TD-S1, TD-S2, TD-S3, cu valoarea rezistentei de dispersie Rp<40; -3buc

SL 40 kW:

Stațiile de încărcare lenta vor fi astfel concepute pentru a se asigura simultan tuturor autobuzelor cel puțin 40 kW per autobuz.

încărcarea lenta va fi realizata pe timpul nopții prin cuplarea autobuzului electric la rețeaua trifazatade joasa tensiune (400 Vca). în funcție de capacitatea totalade stocare a bateriilor, acestea vor fi încărcate la capacitatea maxim într-un interval de până la 6 ore.

Sistemul de încărcare lenta (minim 40 kW pentru fiecare autobuz electric livrat) va aduce bateriile la nivelul optim de încrcare (100 %) pe timpul nopții printr-o încărcare convenaionala, direct de la rețeaua trifazata de joasa tensiune (400 Vca), într-un interval de timp de 4 ... 6 ore.

Si va avea următoarele caracteristici generale:

 • • Va asigura încarnarea autobuzelor electrice 24 ore/zi, 7 zile/saptamâna;

 • • Va fi amplasata si va opera pe un teren deschis (neacoperit):

 • • Va fi dotata cu un buton de avarie/oprire, care va oferi posibilitatea de decuplării alimentarii;

 • • Domeniul temperaturilor exterioare de operare va fi de la - 30 °C la + 50 °C:

 • • Va asigura clasa de protecție minim IP 44 pentru echipamente electroenergetice;

 • • Tensiunea de alimentare a sistemului de înc_rcare va fi de 3 x 400 Vca (+/-) 10 %, 50 Hz;

 • • Puterea efectiva la ieșirea din sistemul de încarnare va fi de minim 40 kW/autobuz la un curent de minim 100 A;

 • • Sistemul de încărcare va monitoriza energia utilizata pentru încarnarea bateriei;

 • • Eficienta energetica va fi de minim 95 %;

 • • Coeficient de putere va fi mai mare sau egal cu 0,98;

 • • încarnarea în curent continuu se va realiza în modurile Constant Current (CC), respective Constant Voltage (CV);

 • • Tensiunea de ieșire a sistemului de încărcare va fi de 400 ... 800 Vcc.

Modern Powei/Systom s.rl

 • a.   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții PROIE/

Șesul de Sus. nr.1 T^Horesti

Valoarea totala estimata: 2.143.480,42 lei excluisv TVA

 • b.   Conformarea cu reglementările specifice

In cadrul prezentei lucrări se vor respecta următoarele norme si prescripții in vigoare:

 • •   NTE 007/ 08 / 00 Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice;

 • •   PE 128 Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice subterane;

 • •   PE 132 / 2002 Normativ de proiectare rețele electrice de distribuție publica;

 • •   PE 135 / 91 Instrucțiuni pentru determinarea secțiunii economice;

 • •   PE 009 / 93 Norme de prevenire si stingere a incendiilor pt. ramura energiei electrice;

Toate echipamentele, instalațiile tehnologice, materialele folosite trebuie certificate tehnic și agrementate în conformitate cu legislația românească.

 • -  “Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții" aprobat prin HGR nr. 766/1997;

 • -  Legea securtății și sănătății muncii nr. 319/2006;

 • -  Ordonanța guvernului nr. 95/99 privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industrial;

 • -  Norme metodologice privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice, Ordinul MIC nr. 293/1999;

 • -  HGR 119/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor industriale;

Aparatajul și echipamentele tehnice utilizate trebuie să respecte cerințele esențiale de securitate conform art. 12 din L 90 / 96.

In acest sens aparatajul și echipamentele tehnice trebuie însoțite de:

 • -  declarație de conformitate;

 • -  marcaj de securitate CS (marcaj național) sau CE (marcaj european);

 • -  instrucțiuni de montare, punere în funcțiune, reglaje, exploatare, întreținere și reparații editate în limba română.

 • c. Nominalizarea surselor de finanțare

Sursa de finanțare pentru realizarea investiției este asigurata de SC CTP S.A Arad.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism - conform listei avizelor.

  • 6.2. Extras de carte funciară - conform listei avizelor.

  • 6.3. Actul administrativ pentru protecția mediului - conform listei avizelor.

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților - conform listei avizelor.


  • 6.5. Studiu topografic - conform listei avizelor.

   PROIEQ^F

   ui de Sus. nr.1 Z#<Floresti


  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice - conform listei avizelor.


 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este CTP Arad. Conducerea CTP este foarte preocupată de dezvoltarea economică, socială, a orașului, dar si de protejarea mediului, astfel s-a inscris in contextul european si internațional al cooperării pentru apararea principiilor si implementarea legislației in domeniul protecției mediului.

 • 7.2. Strategia de implementare,,

Durata de execuție a obiectivului de investiție este estimata la 4 luni

Etapele de realizare a obiectivului de investiție sunt:

0

Aprovizionare matriale

1

Predarea amplasamentului lucrării la executant

2

Realizare traseu LES 20 kV

3

Pozare LES 20 kV

4

Montare celule medie tenisune in P3046

5

Saparea si executarea fundației pentru PT

6

Realizare priza de pamant PT

7

Montare PT complet echipat

8

Realizare traseu LES 0,4 kV

9

Pozare LES 0,4 kV

10

Realizare priza de pamant tablou statie de incarnare si montare tablouri de distribuție /statii de incarnare

11

Probe si verificări

12

Remedierea neconformitatilor constatate cu ocazia verificărilor

13

Refacerea terenurilor afectate

14

Recepție si PIF

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere

Exploatarea si intretineara echipamentelor statii de incarnare se va realiza conform manualului de intretinere si operare elaborat de producătorul echipamentelor

Pentru operarea si intetinearea echipamentului este necesara angajarea unui tehnician/inginer electric sau contractarea unei firme specializate in operarea si întreținerea echipamentelor cu specific statii incarnare vehicule electrice

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale .

Analizând elementele definitorii evidențiate de către diferiți autori, considerăm că putem face posibilă o percepție a managementului. Astfel, “managementul poate fi privit ca și un proces efectiv de atingere a obiectivelor din cadrul unei organizații, într-un mod cât mai eficient prin utilizarea funcțiilor de planificare, organizare, control și administrare a resurselor existente în organizația respectivă."

Drept urmare, putem analiza această definiție din două puncte de vedere și anume:

în primul rând, din punct de vedere al atingerii efective a obiectivelor, într-un mod cât mai eficient, specific tuturor managerilor care doresc să-și îmbunătățească performanțele.

Aceștia se bazează pe o multitudine de abilități deprinse de-a lungul carierei, având astfel capacitatea de a utiliza cu știință toate elementele existente în interiorul organizațiilor lor.

în al doilea rând, cele patru funcții, respectiv de planificare, organizare, control și administrare generează ciclul de management,oferindu-i acestuia conținutul propriu în ansamblu, al procesului de conducere și în special, eficiența muncii depuse de către personal fie că este pe termen scurt, mediu sau lung.

Planificarea în acest sens poate fi percepută ca fiind acea acțiune prin care un manager analizează situațiile viitoare cu care organizația sa ar putea să se confrunte, luând deciziile optime privind activitățile necesare care vor trebui efectuate și ținând cont de resursele necesare pentru finalizarea acestora.

Organizarea implică punerea cap la cap a tuturor sarcinilor și activităților care urmează apoi să fie repartizate pe diferite departamente, în funcție de domeniul de activitate cu care sunt compatibile, împreună cu resursele necesare efectuării acestora.

Administrarea poate fi definită ca fiind acea utilizare corectă a tuturor resurselor de către un manager dintr-o organizație în așa fel incât, umplerea golurilor acesteia să fie efectuată cu succes de angajați! pe care managerul respectiv îi are în subordine.

Nu în ultimul rând, prin funcția de control se poate înțelege acea monitorizare efectuată de către un manager a angajaților cât și a activităților lor, determinând în acest mod care este nivelul la dâTO<de-'aftăSrgan^atia?ea-tiar dacă sunt identificate anumite minusuri, acesta să poată accede la corectarea lor ulterioară.        pp              r

Ca si recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale menționăm: ‘

 • •   îmbunătățirea abilităților de comunicare, convingere și responsabilitatea managerilor1e Sus. nr. 1rest i

 • •   eficientizarea activităților care se derulează în cadrul Primăriei

 • •   administrarea eficientă și eficace a resurselor cât și a personalului  MODERN POWER SYSTEMS


 • •   motivarea personalului

 • •   elaborarea unei strategii de dezvoltare

 • •   îmbunătățirea monitorizării de către manager a întregii activități a organizației

 • 8. Concluzii și recomandări

Problemele de mediu asociate mobilității urbane tradiționale pe baza de combustibili fosili sunt recunoscute si înțelese pe scara larga. Deși sugerarea politicienilor este de a încuraja mersul pe jos, cu bicicleta si utilizarea transportului public, nu poate fi exclus transportul propriu motorizat si beneficiile acestuia. In prezent, mașina are un rol esențial in viata noastra, reprezentând o necesitate.

Electromobilitatea oferă o soluție care pastreaza libertatea personala si autonomia in timp ce rezolva multe dintre provocările publice (de mediu si sanatate) presupuse de către motoarele de combustie. Realizarea acestei schimbări impune noi moduri de a privi aceasta problema pentru identificarea unor oportunități economice si, date fiind problemele cauzate de criza economica, implementarea acestor soluții.

Deși Remania, prin legislația sa, oferă stimulente pentru VE acest fapt nu a fost implementat pe deplin, in parte din cauza situației financiare. Doar prin implementarea deplina a acestor reguli guvernul roman poate arata ca susține intr-adevar trecerea spre electro-mobilitate. Chiar daca realitatea ar fi ca va exista o folosire mica a acestor stimulente (si prin urmare niciun cost) in viitorul imediat, important este mesajul către oameni. Este clara necesitatea unei politici coerente si cuprinzătoare, mai ales avand in vedere potențialul important al României pentru energie verde si angajamentul lor pentru Strategia Europa 2020.

In timp ce se discuta despre politici naționale si tipuri de vehicule, acestea nu sunt aspecte pe care orașele le pot influenta foarte repede. Insa, pentru a încuraja adoptarea de vehicule electrice, este esențiala considerarea modelelor de afaceri care se aplica. In mod asemanator, disponibilitatea (sau din contra) a infrastructurii de incarnare împreuna cu gradul de conștientizare al oamenilor sunt de competenta autorităților locale.

Pașii inceputi de CTP Arad arata interesul edililor locali in direcția implementării unui transport ecologic la nivelul întregului oraș.

In urma analizei situației existente si a posibilităților privind dezvoltarea viitoare, recomandarea noastra este de a se crea un program care sa aiba ca obiectiv, montarea mai multor statii de incarnare elnta/rapida in zona centrala a orașului precum si in alte zone .

Proiectant,

f.'îodern Power Sfystem s.r.l

dr. ing.lonut Laț>fyEs Autorizație ANRE

nr. 33037/2014 grâcf IVA1’’ nr W^loresti

ing. Cătălin BotaLucrarea MODERN POWER SYSTEMS Nr. 48 / 2019

SF05 - Partea Economica Varianta 1

Investiția:       Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule

electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD.

Amplasament: str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Valoarea totala estimata: 2.143.480,42 lei excluisv TVA

Proiectant,

ing. Cătălin Bota

MODERN


SYSTEMS


POWER


Lucrarea MODERN POWER SYSTEMS Nr. 48/ 2019

SF06-LISTA AVIZELOR

Varianta 1

Investiția:       Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule

electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD.

Amplasament: str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Faza:         STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Nr.

Crt.

Denumire aviz / acord si emitent

Nr. Aviz si data

1

CERTIFICAT DE URBANISM

2196/04.11.2019

2

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

05086516/09.12.2019

3

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI

20898/20.11.2019

Proiectant,

Modern Power SyStem s * l dr. ing.lonut Lar               / / / _

Autorizație ANRE

nr. 33037/2014-gradJVASus. nr. 178yXMresti ing. Cătălin Bota

Lucrarea MODERN POWER SYSTEMS Nr. 48/ 2019

SF07-LISTA PLANȘELOR

Varianta 1

Investiția:       Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule

electrice (autobuze) - în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD.

Amplasament: str. Victoriei, nr. 35 -37 , localitatea Arad , jud. Arad

Faza:         STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Nr. planșa

Denumire planșa

Scara

SF01

Plan încadrare in zona

1:5000

SF02

Plan de situație

1:500

Proiect^j|ț!>cjerrt power ây'stem sr


dr. ing.lonut ^ROIEClfaRE;

AutorizafeO§e Sus nr.m nr. 33037/2014 grad IVA