Hotărârea nr. 37/2020

Hotarirea Nr.37 din 31-01-2020 privind neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul scolar 2020-2021.

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 37 din 31 ianuarie 2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3255/17.01.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 3256/17.01.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 1 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului României nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2018 și ale art. 1.2. și 1.4. din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, Anexa 6, Procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale,

Având în vedere adresa nr. 203/07.01.2020 a Consiliului Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 648/08.01.2020 prin care solicită promovarea, unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate de panificație și fructe precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuției de lapte, produse de lapte și fructe în școli,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Arad și tuturor celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Învățământ, Sănătate

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 23/20.01.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD muniCipiul ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3255/17.01.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 3256/17.01.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 1 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului României nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2018 și ale art. 1.2. și 1.4. din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, Anexa 6, Procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale,

Având în vedere adresa nr. 203/07.01.2020 a Consiliului Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 648/08.01.2020 prin care solicită promovarea, unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate de panificație și fructe precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuției de lapte, produse de lapte și fructe în școli,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Arad și tuturor celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Învățământ, Sănătate

Red./Dact. loan Bătrîn

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 3255/17.01.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018 și ale art. 1.2. și 1.4. din Hotărârea de Guvern nr. 640/2017, Anexa 6, Procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale.

P R O P U N

Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 20202021.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Serviciul Învățământ, Sănătate

Nr.3256/17.01.2020

Raport de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3255/17.01.2020 a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune

Obiect: aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 20202021

Considerații juridice:

  • - Prevederile art. 1 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018,

  • (4) Autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru școli sunt consiliul județean și/sau consiliul local, care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului.

  • (5) Consiliile județene și locale sunt obligate să colaboreze și să își distribuie responsabilitățile înainte de demararea Programului, conform procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului.

  • - Prevederile art. 1.2. și 1.4. din Hotărârea de Guvern nr. 640/2017, Anexa 6, Procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale,

1.2.Autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru școli sunt consiliul județean și/sau consiliul local.

1.4.*)Pentru o bună aplicare a Programului pentru școli al României, în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau municipiului București, după caz, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, după caz, și stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinație de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel județean și/sau local.

Considerente tehnice și generale:

Prin adresa nr. 648/08.01.2020 Consiliul Județean Arad solicită promovarea pentru anul școlar 2020-2021 a unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate de panificație și fructe precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuției de lapte, produse de lapte și fructe în școli.

Menționăm că în perioada 2017-2020 programul este derulat de către Consiliul Județean Arad care a asigurat încheierea acordului cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor.

În proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad nu sunt prevăzute fonduri cu destinația derulării programului amintit mai sus.

Ținând cont de experiența acumulată și de buna gestionare a organizării și derulării, în decursul anilor anteriori, de către Consiliul Județean Arad, a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli în cadrul Programului pentru Școli al României,

P R O P U N E M

Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021.

Director Executiv, Eliza B ARBURA

Șef Serviciu Ioan BĂTRÎN


Viza Serviciului Juridic, contencios

Nume și prenume

Semnătura_____________________