Hotărârea nr. 36/2020

Hotarirea Nr.36 din 31-01-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 36 din 31 ianuarie 2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5261 din 27.01.2020;

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 5262 din 27.01.2020;

Ținând cont de referatul nr. 5255/2020 al Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar -Secretar General al Municipiului Arad și referatul Direcția Generale Poliția Locală-Biroul Protecția Mediului,

Ținând seama de cererea doamnei Ioja Roxana-Cristina înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 95776/2019 prin care solicită încadrarea pe funcția de execuție în regim contractual de asistent medical, grad principal, ca urmare a confirmării acestuia ca asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală prin Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10528/2019, pe baza examenului de promovare susținut în sesiunea octombrie 2019;

Analizând certificatul de asistent medical, grad principal nr. 10528/2019 prin care se certifică faptul că doamna Ioja Roxana-Cristina este confirmată asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală;

În conformitate cu prevederile din tabelul. a.4, pct. 2, Cap. I a Anexei nr. II din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ultrioare;

Analizând referatul îndrumătorului nr. 39 din 06.01.2020 cu privire la descrierea activității domnului Cîșlariu Andrei, raportul de stagiu nr. 38 din 06.01.2020 al domnului Cîșlariu Andrei și raportul de evaluare nr. 618 din 08.01.2020 a perioadei de stagiu a domnului Cîșlariu Andrei, respectiv referatul îndrumătorului nr. 99886 din 30.12.2019 cu privire la descrierea activității doamnei Iancu Ancuța-Bogdana, raportul de stagiu nr. 99885 din 30.12.2019 al doamnei lancu Ancuța-Bogdana și raportul de evaluare nr. 28 din 06.01.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Iancu Ancuța-Bogdana;

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, art. 407, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 424, art. 474, art. 475 lit. a), art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, astfel:

 • (1) se transformă funcția de execuție în regim contractual de asistent medical, nivelul studiilor PL, din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Preuniversitară - Serviciul Învățământ, Sănătate, ocupată de doamna Ioja Roxana-Cristina în funcție de execuție de asistent medical, grad principal, nivelul studiilor PL ca urmare a admiterii examenului de promovare susținut în sesiunea octombrie 2019 și a confirmării acestuia ca asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală prin Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10528/2019;

 • (2) se transformă o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Analize Financiare - Direcția Economică, ocupată de domnul Cîșlariu Andrei, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • (3) se transformă o funcție publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Achiziții Publice - Direcția Tehnică, ocupată de doamna lancu Ancuța-Bogdana, în funcție publică de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului ”corespunzător”;

 • (4) se transformă o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S, din cadrul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar - Secretar general al Municipiului Arad în funcție publică de execuție vacantă de referent, clasa a III-a, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M;

 • (5) Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M din cadrul Biroului Protecția Mediului, în funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S.”

Art. 2: Fișele de post se modifică în mod corespunzător.

Art. 3: Se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

R O M Â N I A

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 39/27.01.2020 HOTĂRÂREA nr.

din 2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate

al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5261 din 27.01.2020;

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 5262 din 27.01.2020;

Ținând cont de referatul nr. 5255/2020 al Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar -Secretar General al Municipiului Arad, și referatul Direcția Generale Poliția Locală-Biroul Protecția Mediului,

Ținând seama de cererea doamnei Ioja Roxana-Cristina înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 95776/2019 prin care solicită încadrarea pe funcția de execuție în regim contractual de asistent medical, grad principal, ca urmare a confirmării acestuia ca asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală prin Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10528/2019, pe baza examenului de promovare susținut în sesiunea octombrie 2019;

Analizând certificatul de asistent medical, grad principal nr. 10528/2019 prin care se certifică faptul că doamna Ioja Roxana-Cristina este confirmată asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală;

În conformitate cu prevederile din tabelul. a.4, pct. 2, Cap. I a Anexei nr. II din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ultrioare;

Analizând referatul îndrumătorului nr. 39 din 06.01.2020 cu privire la descrierea activității domnului Cîșlariu Andrei, raportul de stagiu nr. 38 din 06.01.2020 al domnului Cîșlariu Andrei și raportul de evaluare nr. 618 din 08.01.2020 a perioadei de stagiu a domnului Cîșlariu Andrei, respectiv referatul îndrumătorului nr. 99886 din 30.12.2019 cu privire la descrierea activității doamnei Iancu Ancuța-Bogdana, raportul de stagiu nr. 99885 din 30.12.2019 al doamnei lancu Ancuța-Bogdana și raportul de evaluare nr. 28 din 06.01.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Iancu Ancuța-Bogdana;

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, art. 407, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 424, art. 474, art. 475 lit. a), art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, astfel:

 • (6) se transformă funcția de execuție în regim contractual de asistent medical, nivelul studiilor PL, din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Preuniversitară - Serviciul Învățământ, Sănătate, ocupată de doamna Ioja Roxana-Cristina în funcție de execuție de asistent medical, grad principal, nivelul studiilor PL ca urmare a admiterii examenului de promovare susținut în sesiunea octombrie 2019 și a confirmării acestuia ca asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală prin Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10528/2019;

 • (7) se transformă o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Analize Financiare - Direcția Economică, ocupată de domnul Cîșlariu Andrei, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • (8) se transformă o funcție publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Achiziții Publice - Direcția Tehnică, ocupată de doamna Iancu Ancuța-Bogdana, în funcție publică de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului ”corespunzător”;

 • (9) se transformă o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S, din cadrul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar - Secretar general al Municipiului Arad în funcție publică de execuție vacantă de referent, clasa a III-a, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M;

Art. 2: Fișele de post se modifică în mod corespunzător.

Art. 3: Se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Resurse Umane

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 5261 din 27.01.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din HCLM Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Având în vedere:

 • - referatul nr. 5255/2020 al Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar - Secretar General al Municipiului Arad;

 • - cererea doamnei Ioja Roxana-Cristina înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 95776/2019 prin care solicită încadrarea pe funcția de execuție în regim contractual de asistent medical, grad principal, ca urmare a confirmării acestuia ca asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală prin Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10528/2019, pe baza examenului de promovare susținut în sesiunea octombrie 2019;

 • - certificatul de asistent medical, grad principal nr. 10528/2019 prin care se certifică faptul că doamna Ioja Roxana-Cristina este confirmată asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală;

 • - prevederile anexei a.4., pct. 2, Cap. I, Anexa nr. II din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ultrioare;

 • - referatul îndrumătorului nr. 39 din 06.01.2020 cu privire la descrierea activității domnului Cîșlariu Andrei, raportul de stagiu nr. 38 din 06.01.2020 al domnului Cîșlariu Andrei și raportul de evaluare nr. 618 din 08.01.2020 a perioadei de stagiu a domnului Cîșlariu Andrei;

 • - referatul îndrumătorului nr. 99886 din 30.12.2019 cu privire la descrierea activității doamnei lancu Ancuța-Bogdana, raportul de stagiu nr. 99885 din 30.12.2019 al doamnei Iancu Ancuța-Bogdana și raportul de evaluare nr. 28 din 06.01.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Iancu Ancuța-Bogdana;

 • - art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393 Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, art. 424, Secțiunea 1, Cap. V, art. 474, art. 475 lit. a) Secțiunea a 2-a, art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) Secțiunea a 3-a, Cap. VI Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Propun aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad în forma prezentată.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 5262 din 27.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la:

 • - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5261 din 27.01.2020 a domnului Bibarț Călin -Primarul Municipiului Arad;

 • - Obiectul: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”,

Ținând seama de:

 • - referatul nr. 5255/2020 al Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar - Secretar General al Municipiului Arad;

 • - cererea doamnei Ioja Roxana-Cristina înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 95776/2019 prin care solicită încadrarea pe funcția de execuție în regim contractual de asistent medical, grad principal, ca urmare a confirmării acestuia ca asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală prin Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10528/2019, pe baza examenului de promovare susținut în sesiunea octombrie 2019;

 • - certificatul de asistent medical, grad principal nr. 10528/2019 prin care se certifică faptul că doamna Ioja Roxana-Cristina este confirmată asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală;

 • - prevederile anexei a.4., pct. 2, Cap. I, Anexa nr. II din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ultrioare;

 • - referatul îndrumătorului nr. 39 din 06.01.2020 cu privire la descrierea activității domnului Cîșlariu Andrei, raportul de stagiu nr. 38 din 06.01.2020 al domnului Cîșlariu Andrei și raportul de evaluare nr. 618 din 08.01.2020 a perioadei de stagiu a domnului Cîșlariu Andrei;

 • - referatul îndrumătorului nr. 99886 din 30.12.2019 cu privire la descrierea activității doamnei Iancu Ancuța-Bogdana, raportul de stagiu nr. 99885 din 30.12.2019 al doamnei Iancu Ancuța-Bogdana și raportul de evaluare nr. 28 din 06.01.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Iancu Ancuța-Bogdana;

 • - art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393 Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, art. 424, Secțiunea 1, Cap. V, art. 474, art. 475 lit. a) Secțiunea a 2-a, art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) Secțiunea a 3-a, Cap. VI Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNEM :

 • A. Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, prin:

 • (1) Transformarea funcției de execuție în regim contractual de asistent medical, nivelul studiilor PL, din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Preuniversitară - Serviciul Învățământ, Sănătate, ocupată de doamna Ioja Roxana-Cristina în funcție de execuție de asistent medical, grad principal, nivelul studiilor PL ca urmare a admiterii examenului de promovare susținut în sesiunea octombrie 2019 și a confirmării acestuia ca asistent medical, grad principal în specialitatea asistență medicală generală prin Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10528/2019;

 • (2) Transformarea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Analize Financiare - Direcția Economică, ocupată de domnul Cîșlariu Andrei, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • (3) Transformarea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Achiziții Publice - Direcția Tehnică, ocupată de doamna Iancu Ancuța-Bogdana, în funcție publică de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • (4) Transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S, din cadrul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar - Secretar general al Municipiului Arad în funcție publică de execuție vacantă de referent, clasa a III-a, gradul profesional asistent, nivelul studiilor M;

 • B. Modificarea fișelor de post în mod corespunzător.

 • C. Aprobarea statului de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta

  hotărâre.


SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ȘEF SERVICIU

Adriana SOBARU


CONSILIER JURIDIC

Andreea STOICA

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual

A Funcții de conducere

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

1

administrator public

S

1

2

șef serviciu

S

2

B Funcții

|                                Total posturi conducere

3

de execuție

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

inspector de specialitate

IA

S

9

I

S

3

II

S

1

debutant

S

3

2

referent

debutant

SSD

1

IA

M

8

debutant

M

3

b) Personal care ocupă funcții comune

1

administrator

I

M

1

2

muncitor calificat

I

M,G

10

3

șofer

I

M,G

5

4

îngrijitor

M,G

1

5

curier

M

1

6

guard

M,G

10

Total posturi

56

C Funcții de execuție (medicină generală/familie)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic

PRIMAR

S

3

SPECIALIST

S

9

S

20

Total posturi

32

D Funcții de execuție (medicină dentară)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

Personal de specialitate

1

medic dentist

PRIMAR

S

2

S

16

Total posturi

18

E Funcții de execuție (asistență medicală)

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

2

asistent medical

PRINCIPAL

S

3

3

asistent medical

PRINCIPAL

PL

58

DEBUTANT

PL

10

PL

33

4

asistent medical

PRINCIPAL

M

3

M

1

Total posturi

108

Total posturi în regim contractual

217

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

STAT DE FUNCȚII - funcții publice-propus

nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

1

secretar general al municipiului

1

2

arhitect-șef

1

3

director general

1

4

director general adjunct

1

5

director executiv

11

6

director executiv adjunct

1

7

șef serviciu

44

8

șef birou

16

9

auditor

I

superior

4

principal

1

10

consilier

I

superior

262

principal

37

asistent

43

debutant

20

11

consilier achiziții publice

I

superior

6

principal

1

asistent

5

debutant

0

12

consilier juridic

I

superior

26

principal

5

asistent

18

debutant

3

13

referent de specialitate

II

superior

4

14

referent

III

superior

24

principal

1

asistent

2

debutant

1

15

polițist local

I

superior

46

principal

11

asistent

19

debutant

6

16

polițist local

III

superior

38

principal

12

asistent

10

debutant

2

Total funcții publice:

683

din care

conducere

76

execuție

607

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU