Hotărârea nr. 357/2020

Hotărârea Nr.357 din 01-09-2020 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 357 din 1 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 61298/27.08.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 61299/ 27.08.2020 al Serviciului Buget,

Ținând cont de adresele nr. 60945/27.08.2020 și nr. 60947/27.08.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,

Luând în considerare referatul nr. 59832/21.08.2020 al UIP „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic de Urgență Arad”,

Având în vedere referatul nr. 59560/20.08.2020 al UIP “Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II -EASY TOWNS II”,

Ținând cont de referatul nr. 59534/20.08.2020 din partea Serviciului e-Taxe - Direcția Venituri,

Analizând Referat nr. 33440/18.08.2020 din partea Serviciului de Evidență a Persoanei,

Având în vedere referatul nr. 61128/27.08.2020 din partea Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând cont de nota de fundamentare nr. 60843/26.08.2020 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 61159/27.08.2020 din partea Serviciului Baze Sportive,

Analizând referat nr. 57774/17.08.2020 din partea Serviciului Fond Locativ,

Având în vedere notele de fundamentare nr. 59619/20.08.2020, nr. 59289/19.08.2020, nr. 59286/19.08.2020, nr. 59283/19.08.2020, nr. 59281/19.08.2020, nr. 59260/19.08.2020 și nr. 59263/19.08.2020 din partea Serviciului Investiții,

Ținând cont de nota de fundamentare nr. 60828/26.08.2020 din partea Biroului Energetic,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 61232/27.08.2020 din partea Serviciului Edilitar,

Analizând adresa nr. 2059/20.08.2020 din partea Colegiului Naționl „Elena Ghiba Birta” Arad;

Ținând cont de adresa nr.638/12.08.2020 din partea Colegiului „Csiki Gergely” Arad,

Având în vedere adresa nr. 603/20.08.2020 din partea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă„ Arad,

Luând în considerare adresa nr. 964/05.08.2019 din partea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici”,

Analizând adresa nr. 666/11.08.2020 din partea Școlii Generale „Avram Iancu” Arad,

Văzând notele de fundamentare ale Serviciului Investiții nr. 61240, 61229, 61243, 61239, 61237/27.08.2020,

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se modifică Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2020, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020

Cod PMA -S4-02


R O M Â N I A

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL L0CAL

P R O I E C T

Nr. 317/27.08.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu

H O T Ă R Â R E A Nr.______

din __________________2020

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 61298/27.08.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 61299/ 27.08.2020 al Serviciului Buget,

Ținând cont de adresele nr. 60945/27.08.2020 și nr. 60947/27.08.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,

Luând în considerare referatul nr. 59832/21.08.2020 al UIP „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic de Urgență Arad”,

Având în vedere referatul nr. 59560/20.08.2020 al UIP “Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II -EASY TOWNS II”,

Ținând cont de referatul nr. 59534/20.08.2020 din partea Serviciului e-Taxe - Direcția Venituri,

Analizând Referat nr. 33440/18.08.2020 din partea Serviciului de Evidență a Persoanei,

Având în vedere referatul nr. 61128/27.08.2020 din partea Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând cont de nota de fundamentare nr. 60843/26.08.2020 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 61159/27.08.2020 din partea Serviciului Baze Sportive,

Analizând referat nr. 57774/17.08.2020 din partea Serviciului Fond Locativ,

Având în vedere notele de fundamentare nr. 59619/20.08.2020, nr. 59289/19.08.2020, nr. 59286/19.08.2020, nr. 59283/19.08.2020, nr. 59281/19.08.2020, nr. 59260/19.08.2020 și nr. 59263/19.08.2020 din partea Serviciului Investiții,

Ținând cont de nota de fundamentare nr. 60828/26.08.2020 din partea Biroului Energetic,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 61232/27.08.2020 din partea Serviciului Edilitar,

Analizând adresa nr. 2059/20.08.2020 din partea Colegiului Naționl „Elena Ghiba Birta” Arad;

Ținând cont de adresa nr.638/12.08.2020 din partea Colegiului „Csiki Gergely” Arad,

Având în vedere adresa nr. 603/20.08.2020 din partea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă„ Arad,

Luând în considerare adresa nr. 964/05.08.2019 din partea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici”,

Analizând adresa nr. 666/11.08.2020 din partea Școlii Generale „Avram Iancu” Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se modifică Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2020, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Directia Economică

Serviciul Buget Red/Dact. O.S.

Cod PMA - S4 - 01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 61298/ 27.08.2020

Referat de aprobare

Având în vedere:

 • - Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

 • - Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare;

 • - Execuția Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30 iulie 2020;

 • - Solicitările de modificare a bugetului din partea serviciilor de specialitate ale Primăriei Arad și ale unităților de învățământ din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 61299/27.08.2020

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

 • Adresele nr.60945/27.08.2020 și nr.60947/27.08.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;

 • Referatul nr. 59832/21.08.2020 al UIP “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic de Urgență Arad”;

 • Referatul nr.59560/20.08.2020 al UIP “Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II -EASY TOWNS II”;

 • Referatul nr. 59534/20.08.2020 din partea Serviciului e-Taxe -Direcția Venituri;

 • Referat nr.33440/18.08.2020 din partea Serviciului de Evidență a Persoanei;

 • Referatul nr. 61128/27.08.2020  din partea Serviciului Transport Local, Autorizare

Activități Economice;

 • Nota de fundamentare nr.60843/26.08.2020 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile;

 • Nota de fundamentare nr. 61159/27.08.2020 din partea Serviciului Baze Sportive;

 • Referat nr.57774/17.08.2020 din partea Serviciului Fond Locativ;

 • Notele de fundamentare nr. 59619/20.08.2020,    nr.59289/19.08.2020,

nr.59286/19.08.2020,  nr.59283/19.08.2020,  nr.59281/19.08.2020,  nr.59260/19.08.2020 și

nr.59263/19.08.2020 din partea Serviciului Investiții;

 • Nota de fundamentare nr. 60828/26.08.2020 din partea Biroului Energetic;

 • Nota de fundamentare nr. 61232/27.08.2020 din partea Serviciului Edilitar;

 • Adresa nr. 2059/20.08.2020 din partea Colegiului Naționl „Elena Ghiba Birta” Arad;

 • Adresa nr.638/12.08.2020 din partea Colegiului “Csiki Gergely” Arad;

 • Adresa nr. 603/20.08.2020 din partea Liceului Tehnologic de Transporturi „Auto Henri”Coandă Arad;

 • Adresa nr.964/05.08.2019 din partea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici”;

 • Adresa nr. 666/11.08.2020 din partea Școlii Generale „Avram Iancu” Arad;

 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

 • 1) Se majorează cu suma de 13.813 mii lei sumele primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, reprezentând venituri pentru proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic de Urgență Arad”;

 • 2) Se majorează cu suma de 2.839 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, după cum urmează:

 • > Finanțarea drepturilor asistenților personali (1.759 mii lei);

 • > Acordarea suportului alimentar conform OUG nr.9/2020 (852 mii lei);

 • > Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa (703 mii lei);

 • > Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării la învățământul preșcolar (-475 mii lei), conform anexei 1 la proiectul de hotărâre;

 • 3) Se majorează cu suma de 583,80 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditat;

 • 4) În cadrul capitolului 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” se propune diminuarea

 • cu suma de 120 mii lei a cheltuielilor de capital, finanțate din taxe speciale și majorarea cu aceeași suma a obiectelor de inventar în vederea achizionării de imprimante, conform Referatului nr.59534/2020 din partea Serviciului e-taxe;

 • 5) Se diminuează cu suma de 24 mii lei cheltuielile cu bunurile si serviciile, finanțate din

taxe speciale, aprobate în anul 2020 la Serviciul de Evidență a Persoanei Arad și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de capital pentru achiziționarea “Echipamentului de supraveghere”, conform referatului nr.33440/2020 al Serviciului de Evidență a Persoanei Arad;

 • 6) La capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi”, se diminuează cu

suma de 1.000 mii lei dobânzile aferente datoriei publice externe directe a Municipiului Arad;

 • 7) Se majorează cu suma de 1.833 mii lei bugetul aprobat la capitolul 65.02 “Învățământ”,

pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării echipamentelor de protecție medicală pentru elevii proveniți din familii defavorizate (450 mii lei) și dezinfectanților necesari unităților de învățământ preuniversitar de stat (550 mii lei), precum și pentru:

 • > achiziția de obiecte de inventar la Școala Gimnazială Avram Iancu (60 mii lei), Liceul Tehnologic de Transporturi Henri Coandă (30 mii lei), Liceul Teologic Baptist “Alexa Popovici”( 20 mii lei) și Colegiul “Csiki Gergely” (20 mii lei);

 • > reparații curente (10 mii lei) și achiziția unui copiator (10 mii lei) la Liceul Teologic Baptist “Alexa Popovici, reparații curente (20 mii lei) Colegiul “Csiki Gergely”;

 • > suplimentarea cu suma de 6 mii de lei a burselor aprobate la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” și diminuarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare aprobate pentru burse la Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad;

 • > drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (703 mii lei), conform influențelor cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre;

 • > transferuri interne pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional acreditat (583,80 mii lei);

Se suplimentează bugetul aprobat în anul 2020 la Cantina Municipală Arad, cu suma de 852 mii lei, în vederea asigurării suportului alimentar pentru cele trei unități de învâțământ preuniversitar de stat: Școala Gimnazială Ilarion Felea (255 mii lei), Liceul Tehnologic Francisc Neumann (358 mii lei) și Școala Gimanzială Adam Nicolae(239 mii lei), conform OUG nr.9/2020, adresei nr.60947/2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr......../2020.

În cadrul Listei programului de investiții aprobate pentru anul 2020, se propune suplimentare cu suma de 80 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții „DALI-Reabilitare și amenajare terenuri de sport - colegiul Național Moise Nicoară Arad”;

Pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, se propun următoarele influențe:

 • suplimentarea cu suma de 269 mii lei a cheltuielilor Proiectului Reabilitarea termică Grădinița cu Program Prelungit „Palatul Fermecat” Arad;

 • suplimentarea cu suma de 319 mii lei a cheltuielilor Proiectului Reabilitarea termică Grădinița cu Program Prelungit „Grădinița Prieteniei” Arad;

 • suplimentarea cu suma de 296 mii lei a cheltuielilor Proiectului Reabilitarea termică Grădinița cu Program Prelungit „Curcubeul Copiilor” Arad;

 • 8) La capitolul 66.02 „Sănătate”, se propun următoarele influențe:

 • > diminuarea cu suma de 13.700 mii lei a prevederilor bugetare

aprobate în cadrul Listei programului de investiții pentru anul 2020 și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic de Urgență Arad”, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr.350/20.08.2020;

 • > suplimentarea cu suma de 2 mii lei pentru serviciile de carantină din centrele de carantină de pe raza Municipiului Arad;

 • 9) Se majorează cu suma de 700 mii lei creditele bugetare aprobate la capitolul 67.02

“Cultură, recreere și religie”, pentru achitarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile la bazele sportive din municipiul Arad;

 • 10) În cadrul capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială” se suplimentează cu suma de 1.759 mii lei cheltuielile de personal ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap;

 • 11) Se suplimentează cu suma de 8.448 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020 la capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, în vederea achitării ratei anuale aferente obiectivului de investiții “Modernizare și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Arad” (8.318 mii lei), încheiere de asigurări pentru locuințele proprietatea municipiului Arad (130 mii lei) și se diminuează cu suma de 800 mii lei rambursările de credite externe.

Se suplimentează cu suma de 85 mii lei transferurile de capital pentru investiții ale agenților economici cu capital de stat - SC TOP SA, pentru obiectivul “Dezafectare Hală agroalimentară Aurel Vlaicu și construire Hală agroalimentară nouă - Calea Aurel Vlaicu nr.140”, conform referatului nr.59260/19.08.2020 din partea Serviciului Investiții;

 • 12) La capitolul 74.02 se diminuează cu suma de 540 mii lei transferurile de capital pentru investiții ale agenților economici cu capital de stat - SC RECONS SA pentru: “Reparație capitală Stația de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și a spațiilor aferente” și se majorează cu suma de 300 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile, în vederea achitării serviciilor de canalizare pluvială;

 • 13) În cadrul capitolului 81.02 “Combustibili și energie”, se majorează cu suma de 3.000 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2020, în vederea achitarii subvențiilor pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației;

 • 14) La capitolul 84.02 “Transporturi”, se majorează cu suma de 2.000 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2020 în vedera achitarii subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele în Municipiul Arad;

 • 15) Se modifică Lista programului de investiții aprobată în anul 2020 și Lista programului de investiții cu finanțare titlul de cheltuieli 58 “Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu influențele cuprinse în Anexa 1 și Anexa 3 la proiectul de hotărâre, în referatele Serviciului Investiții și notele de fundamentare ale Serviciului Dezvoltare Imobile.

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET, Olimpia Stoica

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 1 la Hotărârea nr. 357/01 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

1

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

16.838,80

2

Secțiunea de Funcționare

8.310,80

3

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București, din care:

2.839,00

4

*

Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare

1.759,00

5

*

• Acordarea suportului alimentar pentru unități de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor OUG nr.9/2020 pentru semestrul I al anului școlar 20202021

852,00

6

*

Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar

-475,00

7

*

• Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

703,00

8

11.02.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, din care:

583,80

9

*

• Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

537,80

10

*

• Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat

10,00

11

• Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

36,00

12

36.02.06

Taxe speciale

96,00

13

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

4.790,00

14

42.02.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

2,00

15

Secțiunea de Dezvoltare

8.528,00

16

37.02.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

-4.790,00

17

48.02.01.01

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR):

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent -

Proiect "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic

Județean de Urgență Arad"

13.318,00

18

CHELTUIELILE BUGETULUI

LOCAL

16.742,80

19

pe titluri de cheltuieli:

20

cheltuieli de personal

1.759,00

21

bunuri și servicii

2.388,00

22

dobânzi

-1.000,00

23

subvenții

4.300,00

24

alte transferuri

128,80

25

asistență socială

1.080,00

26

pro _i_ ecte cu j__i_nanțare o. _i_ n j_ o± ± o. ur _i_ externe ± ±era± l Loursa o -i__i_e aj_ereiite

cadrului-financiar 201 4-2020--------------------------------------------

14.584,00

27

alte cheltuieli

0,00

28

active nefinanciare

-5.697,00

29

rambursări de credite

-800,00

30

pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

31

Secțiunea de Funcționare

8.310,80

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

32

51.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.05

Alte obiecte de inventar (excedent din taxe speciale

Direcția Venituri)

120,00

33

54.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare (excedent din taxe speciale Serviciul de Evidență a persoanei)

-24,00

34

55.02

Municipiul Arad

dobânzi

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

-1.000,00

35

65.02

Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad

bunuri și servicii

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

36

65.02

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "HENRI COANDĂ" Arad

bunuri și servicii

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

37

65.02

Colegiul "CSIKY GERGELY" Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente

20,00

38

65.02

Colegiul "CSIKY GERGELY" Arad

bunuri și servicii

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,00

39

65.02

Liceul Teologic Baptist "ALEXA POPOVICI" Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente

10,00

40

65.02

Liceul Teologic Baptist "ALEXA POPOVICI" Arad

bunuri și servicii

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,00

41

65.02

Colegiul Național "VASILE GOLDIȘ" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

-6,00

42

65.02

Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad

alte cheltuieli

59.01

Burse

6,00

43

65.02

Grădinița PP nr. 1 Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

7,00

44

65.02

Grădinița PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

7,00

45

65.02

Grădinița PP "FURNICUȚA" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

7,00

46

65.02

Grădinița PP nr. 11 Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

5,00

47

65.02

Grădinița PP nr. 14 Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

10,00

48

65.02

Grădinița PP "GRĂDINIȚA PRIETENIEI" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

7,00

49

65.02

Grădinița PP "PALATUL FERMECAT" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

9,00

50

65.02

Grădinița PP "CĂSUȚA PITICILOR" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

10,00

51

65.02

Grădinița PP "PITICOT" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

6,00

52

65.02

Grădinița PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

9,00

53

65.02

Școala Gimnazială "MIHAIEMINESCU" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 11 mii lei; materiale sanitare = 5 mii lei)

16,00

54

65.02

Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 11 mii lei; materiale sanitare = 11 mii lei)

22,00

55

65.02

Școala Gimnazială "ADAM NICOLAE" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 8 mii lei; materiale sanitare = 13 mii lei)

21,00

56

65.02

Școala Gimnazială "ILARION FELEA" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 8 mii lei; materiale sanitare = 10 mii lei)

18,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

57

65.02

Școala Gimnazială "NICOLAE BĂLCESCU"

Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 9 mii lei; materiale sanitare = 5 mii lei)

14,00

58

65.02

Școala Gimnazială "REGINA MARIA" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 11 mii lei; materiale sanitare = 3 mii lei)

14,00

59

65.02

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 15 mii lei; materiale sanitare = 13 mii lei)

28,00

60

65.02

Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 13 mii lei; materiale sanitare = 7 mii lei)

20,00

61

65.02

Școala Gimnazială "AUREL VLAICU" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 21 mii lei; materiale sanitare = 7 mii lei)

28,00

62

65.02

Școala Gimnazială "CAIUSIACOB" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 17 mii lei; materiale sanitare = 4 mii lei)

21,00

63

65.02

Colegiul ECONOMIC Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 15 mii lei; materiale sanitare = 47 mii lei)

62,00

64

65.02

Liceul Tehnologic "AUREL VLAICU" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 11 mii lei; materiale sanitare = 2 mii lei)

13,00

65

65.02

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 31 mii lei; materiale sanitare = 23 mii lei)

54,00

66

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 8 mii lei; materiale sanitare = 4 mii lei)

12,00

67

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 7 mii lei; materiale sanitare = 11 mii lei)

18,00

68

65.02

Colegiul Național "VASILE GOLDIȘ" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 38 mii lei; materiale sanitare = 37 mii lei)

75,00

69

65.02

Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 20 mii lei; materiale sanitare = 18 mii lei)

38,00

70

65.02

Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 14 mii lei; materiale sanitare = 4 mii lei)

18,00

71

65.02

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "HENRI COANDĂ" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 11 mii lei; materiale sanitare = 10 mii lei)

21,00

72

65.02

Colegiul "CSIKY GERGELY" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 13 mii lei; materiale sanitare = 39 mii lei)

52,00

73

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 13 mii lei; materiale sanitare = 34 mii lei)

47,00

74

65.02

Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOI" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 21 mii lei; materiale sanitare = 52 mii lei)

73,00

75

65.02

Liceul Teoretic "ADAM MULLER

GUTTENBRUNN" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 26 mii lei; materiale sanitare = 2 mii lei)

28,00

76

65.02

Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 20 mii lei; materiale sanitare = 36 mii lei)

56,00

77

65.02

Colegiul Național "MOISE NICOARĂ" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

22,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

78

65.02

Colegiul Național "PREPARANDIA -

DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

29,00

79

65.02

Liceul cu PROGRAM SPORTIV Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 17 mii lei; materiale sanitare = 14 mii lei)

31,00

80

65.02

Liceul Teologic Baptist "ALEXA POPOVICI" Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 18 mii lei; materiale sanitare = 6 mii lei)

24,00

81

65.02

Liceul Teologic PENTICOSTAL Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 5 mii lei; materiale sanitare = 23 mii lei)

28,00

82

65.02

Seminarul Teologic ORTODOX Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți și materiale sanitare (dezinfectanți = 2 mii lei; materiale sanitare = 10 mii lei)

12,00

83

65.02

Școala Postliceală SANITARĂ Arad

bunuri și servicii

20.04

Dezinfectanți

8,00

84

65.02

Grădinița PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

3,00

85

65.02

Grădinița PP nr. 14 Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

6,00

86

65.02

Grădinița PP "CĂSUȚA PITICILOR" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

5,00

87

65.02

Școala Gimnazială "MIHAIEMINESCU" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

19,00

88

65.02

Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

105,00

89

65.02

Școala Gimnazială "ADAM NICOLAE" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

2,00

90

65.02

Școala Gimnazială "ILARION FELEA" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

89,00

91

65.02

Școala Gimnazială "NICOLAE BĂLCESCU"

Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

21,00

92

65.02

Școala Gimnazială "REGINA MARIA" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

26,00

93

65.02

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

34,00

94

65.02

Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

7,00

95

65.02

Școala Gimnazială "AUREL VLAICU" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

32,00

96

65.02

Școala Gimnazială "CAIUSIACOB" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

33,00

97

65.02

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

5,00

98

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

7,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

99

65.02

Colegiul Național "VASILE GOLDIȘ" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

5,00

100

65.02

Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

48,00

101

65.02

Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

11,00

102

65.02

Colegiul "CSIKY GERGELY" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

25,00

103

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

94,00

104

65.02

Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOI" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

35,00

105

65.02

Liceul Teoretic "ADAM MULLER

GUTTENBRUNN" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

33,00

106

65.02

Liceul cu PROGRAM SPORTIV Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

50,00

107

65.02

Liceul Teologic PENTICOSTAL Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

5,00

108

65.02

Seminarul Teologic ORTODOX Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

3,00

109

65.02

Direcția de Asistență Socială Arad

asistență socială

57.02

Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță

(sume defalcate din TVA)

-475,00

110

65.02

Centrul Social

Cantina Municipală Arad

asistență socială

57.02

Suport alimentar pentru acordarea unui pachet alimentar/masă caldă elevilor Școlii Gimnaziale "ADAM NICOLAE" Arad (sume defalcate din TVA)

239,00

111

65.02

Centrul Social

Cantina Municipală Arad

asistență socială

57.02

Suport alimentar pentru acordarea unui pachet alimentar/masă caldă elevilor Școlii Gimnaziale "ILARION FELEA" Arad (sume defalcate din TVA)

255,00

112

65.02

Centrul Social

Cantina Municipală Arad

asistență socială

57.02

Suport alimentar pentru acordarea unui pachet alimentar/masă caldă elevilor Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad (sume defalcate din TVA)

358,00

113

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița PP ''LICURICI'' Arad» (din sume defalcate din TVA)

30,10

114

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP ''LICURICI'' Arad»

(din sume defalcate din TVA)

0,30

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

115

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru Grădinița PP ''LICURICI'' Arad»

(din sume defalcate din TVA)

3,00

116

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "LITTLE STAR" Arad» (din sume defalcate din TVA)

76,50

117

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP "LITTLE STAR" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

0,90

118

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "BAMBI" Arad» (din sume defalcate din TVA)

46,50

119

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP "BAMBI" Arad» (din sume defalcate din TVA)

0,60

120

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "TOYS STORY" Arad» (din sume defalcate din TVA)

46,90

121

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP "TOYS STORY" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

0,50

122

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru Grădinița PP ''TOYS STORY'' Arad»

(din sume defalcate din TVA)

17,00

123

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Colegiul Particular "VASILE GOLDIȘ" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

69,70

124

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Colegiul Particular "VASILE GOLDIȘ" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

1,60

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

125

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru Colegiul Particular "VASILE GOLDIȘ" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

11,00

126

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

142,70

127

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET" Arad» (din sume defalcate din TVA)

1,90

128

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET" Arad» (din sume defalcate din TVA)

5,00

129

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Școala Profesională "ASTRA" Arad» (din sume defalcate din TVA)

86,20

130

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Școala Profesională "ASTRA" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

1,20

131

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "CĂSUȚA COPILĂRIEI" Arad» (din sume defalcate din TVA)

14,90

132

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP "CĂSUȚA COPILĂRIEI" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

0,90

133

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița Creștin Ortodoxă "EFREMIA" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

5,60

134

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița Creștin Ortodoxă "EFREMIA" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

0,40

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

135

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Școala Primară "SFÂNTUL IERARH NICOLAE" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

18,70

136

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Școala Primară "SFÂNTUL IERARH NICOLAE" Arad» (din sume defalcate din TVA)

1,70

137

66.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli (cheltuieli aferente carantinei)

2,00

138

67.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii pentru bazele sportive (încălzit, iluminat și forță motrică=350 mii lei; apă, canal și salubritate=350 mii lei)

700,00

139

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad

cheltuieli de personal

10.01

Cheltuieli salariale în bani aferente finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav «Asistență socială în caz de invaliditate»

(sume defalcate din TVA)

1.719,00

140

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad

cheltuieli de personal

10.03

Contributii aferente finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav «Asistență socială în caz de invaliditate»

(sume defalcate din TVA)

40,00

141

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.30

Prime de asigurare non-viata

130,00

142

70.02

Municipiul Arad

rambursări de credite

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

-800,00

143

74.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Apă, canal și salubritate (serviciul de canalizare pluvială)

300,00

144

81.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației

3.000,00

145

84.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele

1.300,00

146

Sec'

țiunea de Dezvoltare

8.432,00

147

51.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Imprimantă cu funcții multiple (40 buc.) (excedent din taxe speciale Direcția Venituri)

-120,00

148

54.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Extinderea Echipamentului de supraveghere (Sistem de supraveghere video și alarmă la efracție și semnalizare incendiu) «1 buc.»

(excedent din taxe speciale Serviciul de Evidență a persoanei)

24,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

149

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 20142020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Grădinița Prieteniei Arad"

319,00

150

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 20142020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Palatul Fermecat Arad”

269,00

151

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 20142020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor Arad"

296,00

152

65.02

Liceul Teologic Baptist "ALEXA POPOVICI" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Copiator (1 buc.)

10,00

153

65.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare și amenajare terenuri de sport - Colegiul Național "MOISE NICOARĂ” Arad

80,00

154

66.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 20142020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă

" Creșterea. capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad’’

13.318,00

155

66.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 20142020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile

" Creșterea. capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad’’

382,00

156

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Achiziții de mașini, echipamente și mijloace de transport pentru proiectul "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad"

-13.700,00

157

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Reabilitare clădire Teatrul Clasic "IOAN SLAVICI" Arad - etapa a II-a -Reabilitare interioară

2,00

158

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare și modernizare ansamblu fântână "Cap de leu" -Parcul Eminescu

10,00

159

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare zonă verde în interiorul Cetății Aradului (condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

80,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

160

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare poartă principală, poartă secundară și căi de acces aferente în Cetatea Aradului (condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

100,00

161

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare și amenajare a două bastioane în Cetatea Aradului (condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

120,00

162

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare pavilion administrativ și platou central în Cetatea Aradului (condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

150,00

163

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitarea mănăstirii franciscane din Cetatea Aradului (condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

250,00

164

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA - modificări și completări

40,00

165

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în municipiul Arad

60,00

166

70.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC TOP SA Arad, pentru "Dezafectare Hală agroalimentară veche și construire Hală agroalimentară nouă -Piața AUREL VLAICU Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.140"

85,00

167

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad

8.318,00

168

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad (proiect tehnic)

-910,00

169

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF - Reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă și apă uzată - Grădiște Est

10,00

170

74.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA Arad, pentru "Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și a spațiilor aferente"

-540,00

171

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - tronsonul I - P-ța Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III

-221,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 2 la Hotărârea nr. 357/01 septembrie a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020 CREDITE DE ANGAJAMENT

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Continut

0

1

2

3

4

5

1

CHELTUIELI BUGET LOCAL

2

51.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Imprimantă cu funcții multiple (40 buc.)

3

54.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Extinderea Echipamentului de supraveghere (Sistem de supraveghere video și alarmă la efracție și semnalizare incendiu) «1 buc.»

4

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

-Cheltuieli neeligibile-"Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Grădinița Prieteniei Arad"

5

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

-Cheltuieli neeligibile-

'Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Palatul Fermecat Arad"

6

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

-Cheltuieli neeligibile-’Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor Arad"

7

65.02

Liceul Teologic Baptist "ALEXA POPOVICI" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Copiator (1 buc.)

8

65.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare și amenajare terenuri de sport -Colegiul Național "MOISE NICOARĂ" Arad

9

66.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

-Finanțarea externă nerambursabilă-"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad"

10

66.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-

"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad"

11

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Achiziții de mașini, echipamente și mijloace de transport pentru proiectul "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad"

12

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Reabilitare clădire Teatrul Clasic "IOAN SLAVICI" Arad - etapa a II-a - Reabilitare interioară

13

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare și modernizare ansamblu fântână "Cap de leu" - Parcul Eminescu

14

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare zonă verde în interiorul Cetății Aradului

(condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Continut

0

1

2

3

4

5

15

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare poartă principală, poartă secundară și căi de acces aferente în Cetatea Aradului (condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

16

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare și amenajare a două bastioane în Cetatea Aradului (condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

17

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitare pavilion administrativ și platou central în Cetatea Aradului (condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

18

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI - Reabilitarea mănăstirii franciscane din Cetatea Aradului (condiționat de transferul drepturilor reale asupra imobilelor, în condițiile legii)

19

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în municipiul Arad

20

70.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC TOP SA Arad, pentru "Dezafectare Hală agroalimentară veche și construire Hală agroalimentară nouă -Piața AUREL VLAICU Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 140"

21

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF - Reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă și apă uzată - Grădiște Est

22

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

mii lei


Influente

6

5.858


-120


24


319


269


296


10


80


13.318


382


-13.700


10


80


mii lei


Influente

6


100


120


150


250


1.997


2.261


10


5.858


MUNICIPIUL ARAD

Anexa 3 la Hot 01 septem a Consiliului Local a


INFLUENȚE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIUL! PE ANUL 2020

Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din titlul de cheltuieli

58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile a: cadrului financiar 2014-2020”

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect

Influente credite de angajament

0

1

2

3

4

1

51.02

Municipiul Arad

Alte facilități și instrumente postaderare ’      (AFIP)

-Finanțarea externă nerambursabilă-

"Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II (acronim EASY TOWNS II)"

16

2

*

*

Imagini foto-tactile (5 buc.)

16

3

65.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Grădinița Prieteniei Arad"

319

4

65.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Palatul Fermecat Arad"

269

5

65.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor Arad"

296

6

66.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă" Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad", total din care:

13.318

7

*

*

Pat terapie intensivă de înaltă performanță (20 buc.)

745

8

*

*

Infusomate (15 buc.)

122

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect

Influente credite de angajament

0

1

2

3

4

9

*

*

Aparat de ventilație mecanică (4 buc.)

595

10

*

*

Sistem de resuscitare (3 buc.)

286

11

*

*

Sistem de încălzire sânge (20 buc.)

143

12

*

*

Monitor funcții vitale (10 buc.)

262

13

*

*

Stație centrală de monitorizare (1 buc.)

221

14

*

*

Elevator pacienți (8 buc.)

58

15

*

*

Laringoscop lamă flexibilă (5 buc.)

42

16

*

*

Tărgi pentru transport pacienți (premium) (6 buc.)

34

17

*

*

Concentrator de oxigen (30 buc.)

243

18

*

*

Masă de resuscitare nou născut (1 buc.)

137

19

*

*

Defibrilator semiautomat cu funcție de monitorizare (15 buc.)

679

20

*

*

Detector de vene (20 buc.)

572

21

*

*

Bilirubinometru (1 buc.)

18

22

*

*

Aspirator mobil (25 buc.)

179

23

*

*

Lampă UV (80 buc.)

305

24

*

*

EKG PORTABIL (10 buc.)

238

25

*

*

Analizor automat portabil, de gaze în sânge și electroliți (8 buc.)

564

26

*

*

Ecograf multidisciplinar cu 3 sonde (8 buc.)

2.296

27

*

*

Analizor markeri cardiaci (6 buc.)

124

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect

Influente credite de angajament

0

1

2

3

4

28

*

*

Canapea consultații eco-cardiografie cu înălțime reglabilă hidraulic (1 buc.)

24

29

*

*

Monitor de înaltă performanță cu modul PiCCO (2 buc.)

161

30

*

*

Combină frigorifică tip bancă de sânge-plasmă cu 4+4 sertare (1 buc.)

46

31

*

*

Pipetă electronică stand de încărcare inclus (1 buc.)

7

32

*

*

Agitator de trombocite cu camera climatica/incubator (2 buc.)

68

33

*

*

Stație centrală cu 5 monitoare fetale (1 buc.)

295

34

*

*

Ecograf multidisciplinar cu 5 sonde (1 buc.)

341

35

*

*

Cititor pentru carduri cu 8 microtuburi (3 buc.)

84

36

*

*

Termostat de laborator 130 litri (1 buc.)

20

37

*

*

Echipament pentru dezghețarea și

încălzirea plasmei precum și a

pungilor de sânge și a produselor derivate (1 buc.)

40

38

*

*

Frigider profesional de laborator (3 buc.)

61

39

*

*

Unitate criochirurgie pentru bronhoscopie (1 buc.)

135

40

*

*

Sistem automat de reprocesare endoscopie (1 buc.)

171

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect

Influente credite de angajament

0

1

2

3

4

41

*

*

Sterilizator aer UV cu recirculare (40 buc.)

215

42

*

*

Sistem complex de neurologie (1 buc.)

282

43

*

*

Sistem de endourologie joasă și înaltă (1 buc.)

210

44

*

*

Sistem endoscopic pentru chirurgie laparoscopică complex cu sistem de imagine 3D cu airseal (1 buc.)

1.546

45

*

*

Ecograf portabil cu sondă abdominală (2 buc.)

149

46

*

*

Aparat de anestezie (2 buc.)

572

47

*

*

Sistem de mobilizare pasivă a membrului pelvin (1 buc.)

42

48

*

*

Motor chirurgical (1 buc.)

90

49

*

*

Spirometru (1 buc.)

15

50

*

*

Bormașina chirurgie (1 buc.)

76

51

*

*

Electrocauter cu argon plasma coagulare (1 buc.)

146

52

*

*

Laser CO2 (1 buc.)

163

53

*

*

Electroencefalograf (1 buc.)

69

54

*

*

Electromiograf (1 buc.)

128

55

*

*

Lampă UVC fixă (10 buc.)

50

56

*

*

Ecograf stationar doppler color cu sondă liniară și convexă cu kit de puncție biopsie (1 buc.)

249

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect

Influente credite de angajament

0

1

2

3

4

57

66.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile

" Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad", total din care:

382

58

*

*

Cofinanțare poziție Laser CO2 (1 buc.)

202

59

*

*

Cofinanțare poziție Lampă UVC fixă (10 buc.)

180

60

TOTAL

14.600

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Llioara STEPANESCU

UI ARAD

ferente

mii lei

Influente credite bugetare

5  ~

16

16

319

269

296

13.318

745

122

Influente credite bugetare 5


595


286


143


262


221


58


42


34


243


137


679


572


18


179


305


238


564


2.296


124


Influente credite bugetare 5


24


161


46


68


295


341


84


20


40


61


135


171


Influente credite bugetare 5


215


282


210


1.546


149


572


42


90


15


76


146


163


69


128


50


249


Influente credite bugetare 5


382


202


180


14.600