Hotărârea nr. 356/2020

Hotărârea Nr.356 din 01-09-2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 356 din 1 septembrie 2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr.61293 din 27 august 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare raportul nr. 61295 din 27 august 2020 al Direcției Economice,

Având în vedere referatul nr. 59534 din 20 august 2020 al Serviciului E-Taxe,

Luând în considerare referatul nr. E33440 din 18 august 2020 al Serviciului de Evidență a Persoanei,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 51/2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 300/2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local,

Analizând disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local la 31 decembrie 2019,

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Excedentul bugetar al municipiului Arad, în sumă de 59.981.394,48 lei, se va utiliza conform destinațiilor invocate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea repartizării pe obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31 decembrie 2020, destinat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 4. Prezenta se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020

R O M Â N I A JUDETUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 316/28.08.2020


AVIZAT

SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A Nr.

din              2020

privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr.61293 din 27 august 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare raportul nr. 61295 din 27 august 2020 al Direcției Economice, Având în vedere referatul nr. 59534 din 20 august 2020 al Serviciului E-Taxe,

Luând în considerare referatul nr. E33440 din 18 august 2020 al Serviciului de Evidență a Persoanei,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 51/2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 300/2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local,

Analizând disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local la 31 decembrie 2019, În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Excedentul bugetar al municipiului Arad, în sumă de 59.981.394,48 lei, se va utiliza conform destinațiilor invocate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea repartizării pe obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31 decembrie 2020, destinat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 4. Prezenta se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

Lilioara STEPANESCU

Direcția Economică

Serviciul Buget

Red./Dact. Lavinia Vinter

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.61293 din 27 august 2020

R E F E R A T DE A P R O B A R E

Având în vedere:

 • Excedentul Execuției de casă al bugetului local Arad la data de 31 decembrie 2019;

 • Disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local a anilor precedenți;

 • Disponibilul din taxe speciale înregistrat la finele anului 2019;

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local,

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.51 din 31 ianuarie 2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad,

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.300 din 27 iulie 2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad,

 • Necesitatea efectuării unor obiective de investiții cu finanțare din excedentul bugetar al municipiului Arad rezultat la finele anului 2019;

 • Necesitatea efectuării unor modificări în interiorul Programului de investiții finanțat din excedentul bugetar al municipiului Arad rezultat la finele anului 2019;

 • Legislația în vigoare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar;

P R O P U N:

Aprobarea modificării repartizării pe destinații, obiective și cheltuieli de investiții a excedentului bugetar al municipiului Arad existent la 31 decembrie 2019, pentru finanțarea unor cheltuieli conform legislației în vigoare, referatelor serviciilor de specialitate și anexelor 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECTIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr.61295/27 august 2020

RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad

Având în vedere:

-Referatul nr.59534 din 20 august 2020 al Serviciului E-Taxe,

-Referatul nr.E33440 din 18 august 2020 al Serviciului de Evidență a Persoanei,

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.51 din 31 ianuarie 2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad,

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.300 din 23 iulie 2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad,

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local,

-Prevederile din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.........și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și

după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • (a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • (b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • (c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.";

P R O P U N E M:

Aprobarea modificării repartizării pe destinații, obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31.12.2019 în sumă de 59.981.394,48 lei, pentru finanțarea unor cheltuieli, conform legislației în vigoare, referatelor serviciilor de specialitate și anexelor 1, 2 și 3.

Sumele repartizate se utilizează pentru:

 • (a) investiții publice: 51.801.198,84 lei;

 • (b) sume alocate prin HGR 1462/2007 - transferuri: 1.238.091,08 lei;

 • (c) investiții din depozite speciale pentru construcții de locuințe conform OG.19/1994 și Legea 85/1992: 8.219,6 lei;

 • (d) cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2019: 1.489.000 lei;

 • (e) acoperirea a unor goluri temporare de casă din taxe speciale la secțiunea de funcționare: 2.121.054,23 lei;

 • (f) investiții publice cu finanțare din transferuri interne (55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat): 3.200.000 lei;

 • (g) alte facilități și instrumente postaderare- PREFINANȚARE - Proiect ”Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II (acronim EASY TOWNS II)”: 13.764 lei;

 • (h) alte facilități și instrumente postaderare- PREFINANȚARE - Proiect ”SPROUT-Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană”: 110.066,73 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia GROZAVU

ȘEF SERVICIUL BUGET, Olimpia STOICA

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 1 la Hotărârea nr. 356/ 1.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE privind modificarea repartizării Excedentului Bugetar al Municipiului Arad

lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol/ alineat

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

1

TOTAL CHELTUIELI

0,00

2

Acoperirea a unor goluri temporare de casă din taxe speciale la secțiunea de funcționare

96.000,00

3

Secțiunea de Dezvoltare

-96.000,00

4

51.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări ale Direcției Venituri cu mașini, echipamente și mijloace de transport

-120.000,00

5

54.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24.000,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU                          Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

MUNICIPIUL ARAD

Repartizarea pe destinatii a excedentului bugetar al municipiului Arad rezultat la finele anului 2019

lei

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Excedent bugetar 2019

Influențe

Repartizare excedent

0

1

2

3

4=2+3

1

Excedentul bugetar al municipiului Arad

59.981.394,48

0,00

59.981.394,48

2

Investiții publice

51.801.198,84

0

51.801.198,84

3

Investiții din depozite speciale pentru construcții de locuințe conform OG.19/1994 și Legea 85/1992,

8.219,60

0,00

8.219,60

4

Cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2019

1.585.000,00

-96.000,00

1.489.000,00

5

Investiții publice cu finanțare din transferuri interne (55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat)

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

6

Fonduri repartizate prin HGR 1462/2007 - transferuri

1.238.091,08

0,00

1.238.091,08

7

Acoperirea a unor goluri temporare de casă din taxe speciale la secțiunea de funcționare

2.025.054,23

96.000,00

2.121.054,23

8

Alte facilități și instrumente postaderare - PREFINANȚARE -

Proiect ”Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II (acronim EASY TOWNSII”)

13.764,00

0,00

13.764,00

9

Alte facilități și instrumente postaderare - PREFINANȚARE -Proiect ”SPROUT- Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană”

110.066,73

0

110.066,73

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 3

la Hotărârea nr. 356/1.09.2020 a Consiliul ui Local al Municipiului Arad

REPARTIZAREA PE OBIECTIVE ȘI CHELTUIELI DE INVESTIȚII A DISPONIBILULUI EXISTENT LA 31.12.2019 DESTINAT PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD,

*

53.298.418,44

51.801.198,84

1.489.000,00

0,00

8.219,60

total din care:

34.440.000,00

34.440.000,00

0,00

0,00

0,00

2

Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din

*

53.298.418,44

51.801.198,84

1.489.000,00

0,00

8.219,60

care:

34.440.000,00

34.440.000,00

0,00

0,00

0,00

3

51.02 Autorități publice și acțiuni externe, total

*

1.540.000,00

120.000,00

1.420.000,00

0,00

0,00

din care:

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

4

Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive

*

1.540.000,00

120.000,00

1.420.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

5

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

6

l.Refuncționalizare spații birouri pentru Direcția Venituri (HCLM nr.144/2018)

71.01.01

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

7

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

1.420.000,00

0,00

1.420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

1. Dotări ale Serviciului Stare Civilă cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

105.000,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

2. Dotări ale Serviciului Stare Civilă cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

37.000,00

0,00

37.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

3. Dotări ale Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

4. Dotări ale Direcției Venituri cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

660.000,00

0,00

660.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

5.Dotări ale Direcției Venituri cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

6.Dotări ale Direcției Venituri cu alte active fixe

71.01.30

362.000,00

0,00

362.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

7. Dotări ale Serviciului Autorizări Construcții cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

53.000,00

0,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

8. Dotări ale Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

57.000,00

0,00

57.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

9. Dotări ale Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

36.000,00

0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

54.02 Alte servicii publice generale, total din

*

786.000,00

722.000,00

64.000,00

0,00

0,00

care:

530.000,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

18

Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

*

64.000,00

0,00

64.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

64.000,00

0,00

64.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

1. Dotări ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

2. Dotări ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale

*

722.000,00

722.000,00

0,00

0,00

0,00

530.000,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

23

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

722.000,00

722.000,00

0,00

0,00

0,00

530.000,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0/1

1. Reabilitare clădire spații comerciale str. Ioan Rusu

71 m m

722.000,00

722.000,00

0,00

0,00

0,00

Disponibil la 31.12.2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Total buget 2020 din care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

Șirianu (HCLM NR. 308/2018)

530.000,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

25

65.02 Învățământ, total din care:

*

755.000,00

755.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior

*

555.000,00

555.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

555.000,00

555.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

l.Reabilitare clădire Colegiul Național "Elena Ghiba Birta" Arad (HCLM NR. 302/2017)

71.01.01

316.000,00

316.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

2. Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad (HCLM NR. 167/2019)

71.01.01

239.000,00

239.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Paragraful 65.02.11.30 Alte servicii auxiliare

*

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

1. Achiziție și montaj container cu destinație de cantină la Colegiul Csiky Gergely Arad

71.01.01

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

66.02 Sănătate, total din care:

*

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

34

Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale

*

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

35

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

36

1.RK - Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie (HCLM NR.319/2018)

71.03

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

37

67.02 Cultură, recreere și religie, total din care:

*

17.570.000,00

17.570.000,00

0,00

0,00

0,00

14.248.000,00

14.248.000,00

0,00

0,00

0,00

38

Paragraful 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

*

17.500.000,00

17.500.000,00

0,00

0,00

0,00

14.178.000,00

14.178000,00

0,00

0,00

0,00

39

Baze sportive

*

16.778.000,00

16.778.000,00

0,00

0,00

0,00

13.778.000,00

13.778.000,00

0,00

0,00

0,00

40

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

16.778.000,00

16.778.000,00

0,00

0,00

0,00

13.778.000,00

13.778.000,00

0,00

0,00

0,00

41

l.Mărirea capacității peluzelor stadionului UTA-modificări și completări (HCLM NR.588/2019)

71.01.01

16.000.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

0,00

42

2. Lucrări de amenajare gazon, instalație de încălzire și instalație de irigare Stadionul UTA (HCLM NR.387/2015)

71.01.01

778.000,00

778.000,00

0,00

0,00

0,00

778.000,00

778.000,00

0,00

0,00

0,00

43

Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement

*

722.000,00

722.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

44

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

45

1.Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad (HCLM Arad nr. 147/2017)

71.01.01

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

46

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

222.000,00

222.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

1. SF -Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai

71.01.01

37.000,00

37.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

2. Achiziție elemente de joacă pentru Parcul Copiilor-Țara Piticilor

71.01.03

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

3. Analiză de risc pentru proiectul "Revitalizare strada Mărului și amenajare ca zonă de agrement

71.01.30

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

4. Analiză de risc pentru proiectul "Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber"

71.01.30

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

*

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

52

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

1. Amenajare Piața de lemne str.Poetului Arad (HCLM

71 m m

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

71 01 01  ----

Page 3

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

NR.306/2017)

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

54

70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică,

*

10.380.219,60

10.372.000,00

0,00

0,00

8.21

19,60

total din care:

8.325.000,00

8.325.000,00

0,00

0,00

0,00

55

Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

*

908.219,60

900.000,00

0,00

0,00

8.219,60

825.000,00

825.000,00

0,00

0,00

0,00

56

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

908.219,60

900.000,00

0,00

0,00

8.219,60

825.000,00

825.000,00

0,00

0,00

0,00

57

1. Bloc de locuințe sociale pe structură metalică - str. Tarafului FN (2 blocuri) (HCLM NR.376/2014)

71.01.01

908.219,60

900.000,00

0,00

0,00

8.219,60

825.000,00

825.000,00

0,00

0,00

0,00

58

Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

*

9.472.000,00

9.472.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

59

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

9.200.000,00

9.200.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

60

1 .Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (HCLM NR. 378/2014)

71.01.01

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

61

2. Asigurarea de utilități (apă, canal) și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad - Extindere (HCLM NR.235/2019)

71.01.01

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

272.000,00

272.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63

l.Fond de cooperare tehnică - TVA - ' 'Introducerea unei politici integrate privind parcarea, reglementarea și prețurile stabilite în acest sens'', conexe obiectivului ' 'Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (HCLM NR. 378/2014)"

71.01.01

224.000,00

224.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64

2. Fond de cooperare tehnică TVA -"Participarea Municipalității în cadrul Programului de Testare a Transportului Urban" conexe obiectivului "Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (HCLM NR. 378/2014)"

71.01.01

46.000,00

46.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

3 SF - Amenajare totem inscripționat Arad și ceas stradal

71.01.01

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

74.02 Protecția mediului, total din care:

*

712.000,00

712.000,00

0,00

0,00

0,00

490.000,00

490.000,00

0,00

0,00

0,00

67

Subcapitolul 74.02.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale

*

712.000,00

712.000,00

0,00

0,00

0,00

490.000,00

490.000,00

0,00

0,00

0,00

68

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

712.000,00

712.000,00

0,00

0,00

0,00

490.000,00

490.000,00

0,00

0,00

0,00

69

l.Reabilitare canalizare pluvială Pasaj Voinicilor (HCLM NR.493/2018)

71.01.01

355.000,00

355.000,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

70

2.Canalizare menajeră str. Șelimbăr și str.Ghica Vodă Arad (HCLM NR. 467/2019)     ’

71.01.01

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

71

3.Reabiilitarea sistemului de canalizare pluvială Micalaca 300 SP 5 (HCLM NR. 256/2020)

71.01.01

117.000,00

117.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

72

81.02 Combustibil și energie, total din care:

*

7.746.198,84

7.746.198,84

0,00

0,00

0,00

6.027.000,00

6.027.000,00

0,00

0,00

0,00

73

Subcapitolul 81.02.06 Energie termică

*

232.000,00

232.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

232.000,00

232.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

1. SF - Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad

71.01.01

127.000,00

127.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

76

2. DALI- Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar DN 400 aferentă zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis

71.01.01

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

77

3. DALI - Înlocuire cazane pe gaz SC CET Hidrocarburi SA Arad

71.01.01

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Subcapitolul 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

*

7.514.198,84

7.514.198,84

0,00

0,00

0,00

6.027.000,00

6.027.000,00

0,00

0,00

0,00

79

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

7.514.198,84

7.514.198,84

0,00

0,00

0,00

6.027.000,00

6.027.000,00

0,00

0,00

0,00

80

1.Termoficare în Arad -Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou (HCLM NR.444/2016)

71.01.01

7.514.198,84

7.514.198,84

0,00

0,00

0,00

6.027.000,00

6.027.000,00

0,00

0,00

0,00

81

*

13.309.000,00

13.304.000,00

5.000,00

0,00

0,00

84.02 Transporturi, total din care:

4.220.000,00

4.220.000,00

0,00

0,00

0,00

82

Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și poduri

*

3.430.000,00

3.430.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

83

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

3.400.000,00

3.400.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

84

l.Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și Centura Nord -Arad (HCLM NR.269/2017)     '

71.01.01

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

85

2.Reparații capitale podul Decebal peste Râul Mureș în municipiul Arad (HCLM NR.225/2016)

71.03

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

86

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87

1. SF -Amenajare pod pietonal acces la Insula Mureș

71.01.01

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88

Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun

*

6.824.000,00

6.824.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

126.000,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90

1. Amenajare stații de autobuz în municipiul Arad (HCLM NR.107/2019)

71.01.01

126.000,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

6.698.000,00

6.698.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92

1. Achiziție de material rulant electric - tramvaie (HCLM NR.265/2018)

71.01.02

6.681.000,00

6.681.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93

2.Transport urban în municipiul Arad-etapa a III-a: TVA pentru consultanță tehnică sistem e-ticketing

71.01.30

17.000,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94

Paragraful 84.02.03.03 Străzi

*

3.050.000,00

3.050.000,00

0,00

0,00

0,00

1.220.000,00

1.220.000,00

0,00

0,00

0,00

95

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

*

3.050.000,00

3.050.000,00

0,00

0,00

0,00

1.220.000,00

1.220.000,00

0,00

0,00

0,00

96

l.Reabilitare străzi în municipiul Arad -etapa a IIA (HCLM NR. 482/2016)

71.01.01

3.050.000,00

3.050.000,00

0,00

0,00

0,00

1.220.000,00

1.220.000,00

0,00

0,00

0,00

97

Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

*

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

*

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

l.Dotări ale Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre cu mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:

*

53.298.418,44

51.801.198,84

1.489.000,00

0,00

8.219,60

101

TOTAL Construcții

71.01.01

42.426.418,44

42.418.198,84

0,00

0,00

8.219,60

102

TOTALMașini, echipamente și mijloace de

71.01.02

7.667.000,00

6.681.000,00

986.000,00

0,00

0,00

103

TOTAL Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

276.000,00

135.000,00

141.000,00

0,00

0,00

104

TOTAL Alte active fixe

71.01.30

429.000,00

67.000,00

362.000,00

0,00

0,00

105

TOTAL Repara ții capitale aferente activelor fixe

71.03

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nr. crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor

Alin.

Disponibil la 31.12.2019

Total buget 2020 din care:

Buget local

Taxe speciale

HGR 1462/ 2007

Depozite speciale cf. OG nr.19/1994 și Lg. nr.85/1992

0

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

Mariana CISMAȘIU                                                   Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU