Hotărârea nr. 354/2020

Hotărârea Nr.354 din 01-09-2020 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului Reabilitare termică clădire Grădinita cu program prelungit Grădinita Prieteniei Arad, strada Predeal nr. 3 si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările si completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 354 din 1 septembrie 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit „Grădinița Prieteniei” - Arad, strada Predeal nr. 3” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 61380/28.08.2020,

Analizând raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, înregistrat cu nr. 61382/28.08.2020,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire „Grădinița cu program prelungit „Grădinița Prieteniei” - Arad, strada Predeal nr. 3” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI”, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Ghidului Specific de finanțare în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice”, cu reviziile și modificările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ghidului General al solicitantului pentru POR 20142020, cu reviziile și modificările ulterioare,

Solicitarea de clarificare nr. 25256/27.08.2020 a ADR Vest privind prezentarea Hotărârii de Consiliu Local pentru asumarea bugetului și a cheltuielilor proiectului necesare întocmirii unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 3303 din data de 18.10.2018,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d) alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. d) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. I. Hotărârea nr. 328/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1 .Art. 2 se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei”- Arad, str. Predeal nr.3”, în cuantum de 1.793.666,43 lei (inclusiv TVA), conform Bugetului Proiectului prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2 . Art. 3 se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Arad în cuantum de 521.602,18 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 495.641,69 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 25.960,49 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei”- Arad, str. Predeal nr.3”.

Art. II. Se aprobă bugetul actualizat al Proiectului conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020


Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


AVIZAT

SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu


Nr. 320/28.08.2020

H O T Ă R Â R E A nr.______

din _________________2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit „Grădinița Prieteniei” - Arad, strada Predeal nr. 3” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 61380/28.08.2020,

Analizând raportul  Direcției  Tehnice, Serviciul  Investiții, înregistrat  cu nr.

61382/28.08.2020,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

328/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire „Grădinița cu program

prelungit „Grădinița Prieteniei” - Arad, strada Predeal nr. 3” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI”, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Ghidului Specific de finanțare în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice”, cu reviziile și modificările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ghidului General al solicitantului pentru POR 20142020, cu reviziile și modificările ulterioare,

Solicitarea de clarificare nr. 25256/27.08.2020 a ADR Vest privind prezentarea Hotărârii de Consiliu Local pentru asumarea bugetului și a cheltuielilor proiectului necesare întocmirii unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 3303 din data de 18.10.2018,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d) alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. d) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. I. Hotărârea nr. 328/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1 .Art. 2 se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei”- Arad, str. Predeal nr.3”, în cuantum de 1.793.666,43 lei (inclusiv TVA), conform Bugetului Proiectului prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2 . Art. 3 se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Arad în cuantum de 521.602,18 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 495.641,69 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 25.960,49 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei”- Arad, str. Predeal nr.3”.

Art. II. Se aprobă bugetul actualizat al Proiectului conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locala.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Investiții

Red./Dact. A.R./A.R.


COD: PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. ________din ______________

În temeiul prevederilor art. 136,alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea modificării și și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei” - Arad, strada Predeal nr. 3” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările și completările ulterioare, în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea bugetului aprobat prin Contractul de finanțare nr. 3303/18.10.2018 pentru proiectul “Reabilitarea termică grădinița cu program prelungit Grădinița Prieteniei”

Unitatea Administrativ-Teritorială Arad este beneficiarul contractului de finanțare nr. 3327/18.10.2018 pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea termică grădinița cu program prelungit Grădinița Prieteniei”, cod SMIS 118468.

Având în vedere cerințele de avizare a proiectului, conform Certificatului de urbanism nr. 1801 din 04.09.2017, a fost necesară obținerea avizului ISU. Deoarece grădinița nu are un sistem de protecție împotriva incendiilor, prin DALI nu au fost prevăzute: realizarea centralei de semnalizare la incendiu, instalației de hidranți, a rezervei de apă, generator necesar funcționării grupului de pompare.

Privind în ansamblu clădirea grădiniței și datorită legislației privind siguranța la foc în vigoare, modificată de la întocmirea DALI-ului pentru obținerea avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în vederea autorizării lucrărilor au fost solicitate executarea unor lucrări suplimentare și achiziționarea unor echipamente :

 • - Ignifugarea în totalitate a șarpantei;

 • - Dispunerea unui strat suplimentar de vată minerală de 10 cm la planșeul peste etaj pe lângă cel de 10 propus în DALI;

 • - Lucrări pentru izolarea compensatorie a pereților de la subsol prin dispunerea unui strat suplimentar de 10 cm necuprins în DALI;

 • - centrală de semnalizare la incendiu, instalație de hidranți, schimbător de căldură în plăci pentru apă caldă menajeră, pompă circulație, acumulator apă caldă, grup pompare incendiu și generator electric trifazat.

Ca urmare a finalizării Proiectului tehnic, solicităm aprobarea modificării bugetului proiectului în conformitate cu Devizul General la faza PT, prin introducerea unor lucrări suplimentare și achiziția unor echipamente.

Astfel, propun:

Aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei” - Arad, strada Predeal nr. 3” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR 2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările și completările ulterioare,

P R I M A R,

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Tehnică

Serviciul Investiții

Nr. ___________/T4/_________

RAPORT

Referitor la: referat de aprobare înregistrat cu nr. _____/ __________            a domnului Călin

BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei” - Arad, strada Predeal nr. 3 și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de :

 • - prevederile Ghidului Specific de finanțare în cadrul Axei prioritare 3”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon!, Prioritatea de investiții 3.1 ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, cu reviziile și modificările ulterioare,

 • - Contractul de finanțare nr. 3303/18.10.2018 pentru proiectul “Reabilitarea termică grădinița cu program prelungit Grădinița Prieteniei”

Având în vedere cerințele de avizare a proiectului, conform Certificatului de urbanism nr. 1801 din 04.09.2017, a fost necesară obținerea avizului ISU. Deoarece grădinița nu are un sistem de protecție împotriva incendiilor, prin DALI nu au fost prevăzute: realizarea centralei de semnalizare la incendiu, instalației de hidranți, a rezervei de apă, generator necesar funcționării grupului de pompare.

Privind în ansamblu clădirea grădiniței și datorită legislației privind siguranța la foc în vigoare, modificată de la întocmirea DALI-ului pentru obținerea avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în vederea autorizării lucrărilor au fost solicitate executarea unor lucrări suplimentare și achiziționarea unor echipamente :

 • - Ignifugarea în totalitate a șarpantei;

 • - Dispunerea unui strat suplimentar de vată minerală de 10 cm la planșeul peste etaj pe lângă cel de 10 propus în DALI;

 • - Lucrări pentru izolarea compensatorie a pereților de la subsol prin dispunerea unui strat suplimentar de 10 cm necuprins în DALI;

 • - centrală de semnalizare la incendiu, instalație de hidranți, schimbător de căldură în plăci pentru apă caldă menajeră, pompă circulație, acumulator apă caldă, grup pompare incendiu și generator electric trifazat.

Ca urmare a finalizării Proiectului tehnic, solicităm aprobarea modificării bugetului proiectului în conformitate cu Devizul General la faza PT, prin introducerea unor lucrări suplimentare și achiziția unor echipamente, astfel:

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

VALOARE (lei)

I.Valoarea totală a proiectului, din care:

1.793.666,43

a) Valoarea totala neeligibilă , inclusiv TVA aferent

495.641,69

b)Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent

1.298.021,74

II. Contribuție proprie, din care:

521.602,18

a) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent

495.641,69

a) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA aferent

25.960,49

III. ASISTENȚA FINANCIARA ____.______’___- __________ _ . NERAMBURSABILĂ SOLICITATA

1.272.064,25

În tabelul de mai jos sunt menționate valorile suplimentare ale devizelor aprobate în proiectul tehnic și care reprezintă majorarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, astfel:

Descriere lucrări și echipamente solicitate de ISU

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA inclus

Deviz Lucrări impuse de ISU

180.290,82

214.546,08

Echipamente impuse de ISU

87.420,00

104.029,80

TOTAL

267.710,82

318.575,88

Prin urmare, solicităm modificarea bugetului proiectului în conformitate cu devizul general la faza Proiectului Tehnic , în vederea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare nr. 3303/18.10.2018 pentru proiectul “Reabilitarea termică grădinița cu program prelungit Grădinița Prieteniei”

Față de cele de mai sus ,

PROPUNEM,

Aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei” - Arad, strada Predeal nr. 3 și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV,       ȘEF SERVICIU,         ÎNTO CMIT ,

Elena Portaru


Lucia Giurgiu


Sim on a Pin tilie


VIZAT JURIDIC

Anexa la Hotărârea nr. 354/01.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Bugetul Proiectului

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală eligibilă

Valoare totală publică

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

Valoare neeligibilă inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.Activitati desfasurate dupa semnarea Contractului de finanțare C.1 Pregatirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

C.1.2 Achizitie executie lucrari de interventie la obiectivul vizat prin proiect

15-cheltuieli pentru investiția de bază

53-cheltuieli pentru construcții și instalații

838.284,46

838.284,46

838.284,46

712.541,79

85,00%

108.976,98

13,00%

16.765,69

2,00%

0,00

C.4 Realizarea investitiei de baza

Executia lucrarilor cu investitia de baza

16-cheltuieli cu organizarea de șantier

57-cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

20.323,55

20.323,55

20.323,55

17.275,02

85,00%

2.642,06

13,00%

406,47

2,00%

0,00

C.Activitati desfasurate dupa semnarea Contractului de finantare C.1 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

C.1.5 Achizitia serviciilor de informare si publicitate

8-cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

17-cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

9.996,00

9.996,00

9.996,00

8.496,60

85,00%

1.299,48

13,00%

199,92

2,00%

0,00

C.Activitati desfasurate dupa semnarea Contractului de finantare C.1 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

C.1.1 Achizitie proiectare - servicii de intocmire a Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie, a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, asistenta tehnica din partea proiectantului, certificat energetic la finalizarea lucrarilor de reabilitare termica

14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

43-cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

11.900,00

11.900,00

11.900,00

10.115,00

85,00%

1.547,00

13,00%

238,00

2,00%

0,00

C.Activitati desfasurate dupa semnarea Contractului de finantare C.1 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

C.1.1 Achizitie proiectare - servicii de intocmire a Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie, a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, asistenta tehnica din partea proiectantului, certificat energetic la finalizarea lucrarilor de reabilitare termica

14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

44-proiectare și inginerie

35.105,00

35.105,00

35.105,00

29.839,25

85,00%

4.563,65

13,00%

702,10

2,00%

0,00

A.Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finantare

A.1 Elaborarea documentatiei tehnice / tehnico-economice - DALI, ET, RAE, SG

14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

44-proiectare și inginerie

3.570,00

3.570,00

3.570,00

3.034,50

85,00%

464,10

13,00%

71,40

2,00%

0,00

C.Activitati desfasurate dupa semnarea Contractului de finantare C.1 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

C.1.4 Achizitia serviciilor de management de proiect

14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

45-cheltuieli pentru consultanță

18.857,93

18.857,93

18.857,93

16.029,24

85,00%

2.451,53

13,00%

377,16

2,00%

0,00

C.Activitati desfasurate dupa semnarea Contractului de finantare C.1 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

C.1.3 Achizitia serviciilor de dirigentie de santier

14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

46-cheltuieli pentru asistență tehnică

28.286,30

28.286,30

28.286,30

24.043,36

85,00%

3.677,22

13,00%

565,72

2,00%

0,00

C.Activitati desfasurate dupa semnarea Contractului de finantare C.1 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

C.1.2 Achizitie executie lucrari de interventie la obiectivul vizat prin proiect

15-cheltuieli pentru investiția de bază

54-cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

138.104,11

138.104,11

138.104,11

117.388,49

85,00%

17.953,54

13,00%

2.762,08

2,00%

0,00

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală eligibilă

Valoare totală publică

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

Valoare neeligibilă inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.Activitati desfasurate dupa semnarea Contractului de finanțare C.1 Pregatirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

C.1.6 Achizitie executie lucrari de interventie la obiectivul vizat prin proiect - lucrari in completare conform PTE avizat

15-cheltuieli pentru investiția de bază

56-cheltuieli conexe investitiei de baza

318.575,88

0,00

0,00

0,00

85,00%

0,00

13,00%

0,00

2,00%

318.575,88

C.Activitati desfasurate dupa semnarea Contractului de finantare C.1 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

C.1.2 Achizitie executie lucrari de interventie la obiectivul vizat prin proiect

15-cheltuieli pentru investiția de bază

56-cheltuieli conexe investitiei de baza

326.572,62

149.506,81

149.506,81

127.080,79

85,00%

19.435,88

13,00%

2.990,14

2,00%

177.065,81

C.4 Realizarea investitiei de baza

Executia lucrarilor cu investitia de baza

17-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

17.431,00

17.431,00

17.431,00

14.816,35

85,00%

2.266,03

13,00%

348,62

2,00%

0,00

C.4 Realizarea investitiei de baza

Executia lucrarilor cu investitia de baza

18-cheltuieli diverse și neprevăzute

60-cheltuieli diverse și neprevăzute

26.659,58

26.659,58

26.659,58

22.660,64

85,00%

3.465,75

13,00%

533,19

2,00%

0,00

TOTAL

1.793.666,43

1.298.024,74

1.298.024,74

1.103.321,03

85,00%

168.743,22

13,00%

25.960,49

2,00%

495.641,69

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

VALOARE (lei)

I.Valoarea totală a proiectului, din care:

1.793.666,43

a) Valoarea totala neeligibilă , inclusiv TVA aferent

495.641,69

b)Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent

1.298.021,74

II. Contribuție proprie, din care:

521.602,18

a) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent

495.641,69

a) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA aferent

25.960,49

III. ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILĂ SOLICITATA

1.272.064,25


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Maraiana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU