Hotărârea nr. 353/2020

Hotărârea Nr.353 din 01-09-2020 privind aprobarea suportului alimentar acordat prescolarilor si elevilor de la scoala Gimnazială Ilarion Felea Arad, Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad si Scoala GimnazialăAdam Nicolae Arad în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unităti de învătământ preuniversitar de stat

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 353 din 1 septembrie 2020 privind aprobarea suportului alimentar acordat preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 61244/27.08.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 61245/27.08.2020 al Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și Direcției Economice,

În considerarea avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1 și 2), art. 2 alin. (1 și 2), art. 3 alin. (2, 4 și 5) și ale art. 5 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 9/04.02.2020 a Guvernului privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământpreuniversitar de stat, și ale Anexei la aceasta (poz. 5, poz 6 și poz 7),

Ținând cont de sumele alocate Municipiului Arad pentru anul semestrul I al anului școlar 2020-2021 (Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad - 255 mii lei; Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad - 358 mii lei; Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad - 239 mii lei),

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14) art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă acordarea suportului alimentar, sub formă de pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv TVA, pentru preșcolarii și elevii care frecventează cursurile următoarelor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad:

 • 1) Școala Gimnazială ,,Ilarion Felea” Arad, în limita sumei alocate de 225 mii lei, pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • 2) Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, în limita sumei alocate de 358 mii lei, pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • 3) Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, în limita sumei alocate de 239 mii lei, pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • Art. 2. Se desemnează Centrul Social Cantina Municipală Arad, entitate publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, ca furnizor pentru suportul alimentar prevăzut la Art. 1, pe perioada derulării din Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 3. Fondurile alocate din "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul unităților administrativ teritoriale”, cu această destinație se vor derula prin Bugetul Centrulului Social Cantina Municipală Arad, capitolul 65.02 "Învățământ", subcapitolul 65.02.11 "Servicii auxiliare pentru educație", paragraful 65.02.11.30 "Alte servicii auxiliare la titlul 57 "Asistență socială", articolul 57.02 "Ajutoare sociale", alineatul 57.02.05 "Suport alimentar".

Art. 4. Centrul Social Cantina Municipală Arad va înainta Primăriei Municipiului Arad rapoarte lunare privind modul de implementare precum și numărul de beneficiari, cu avizul conducerilor unităților de învățământ.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Social Cantina Municipală Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad, Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, Serviciul Buget, Serviciul Învățământ, Sănătate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

 • 1 ex. Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și Direcției Economice

 • 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Avizat, SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 319/28.08.2020

H O T Ă R Â R E A nr.______

din __________________                   2020

privind aprobarea suportului alimentar acordat preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și Școala Gimnazială „Adam Nicolae”

Arad în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 61244/27.08.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 61245/27.08.2020 al Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și Direcției Economice,

În considerarea avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1 și 2), art. 2 alin. (1 și 2), art. 3 alin. (2, 4 și 5) și ale art. 5 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 9/04.02.2020 a Guvernului privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, și ale Anexei la aceasta (poz. 5, poz 6 și poz 7),

Ținând cont de sumele alocate Municipiului Arad pentru anul semestrul I al anului școlar 2020-2021 (Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad - 255 mii lei; Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad - 358 mii lei; Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad - 239 mii lei),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14) art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă acordarea suportului alimentar, sub formă de pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv TVA, pentru preșcolarii și elevii care frecventează cursurile următoarelor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad:

 • 1) Școala Gimnazială ,,Ilarion Felea” Arad, în limita sumei alocate de 225 mii lei, pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • 2) Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, în limita sumei alocate de 358 mii lei, pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • 3) Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, în limita sumei alocate de 239 mii lei, pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 2. Se desemnează Centrul Social Cantina Municipală Arad, entitate publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, ca furnizor pentru suportul alimentar prevăzut la Art. 1, pe perioada derulării din Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 3. Fondurile alocate din "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul unităților administrativ teritoriale”, cu această destinație se vor derula prin Bugetul Centrulului Social Cantina Municipală Arad, capitolul 65.02 "Învățământ", subcapitolul 65.02.11 "Servicii auxiliare pentru educație", paragraful 65.02.11.30 "Alte servicii auxiliare la titlul 57 "Asistență socială", articolul 57.02 "Ajutoare sociale", alineatul 57.02.05 "Suport alimentar".

Art. 4. Centrul Social Cantina Municipală Arad va înainta Primăriei Municipiului Arad rapoarte lunare privind modul de implementare precum și numărul de beneficiari, cu avizul conducerilor unităților de învățământ.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Social Cantina Municipală Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad, Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, Serviciul Buget, Serviciul Învățământ, Sănătate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Serviciul Învățământ, Sănătate

Red./Dact. Bătrîn Ioan

SECRETAR GENERAL


Cod: PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.         din  

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea suportului alimentar, acordat preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

În considerarea prevederilor art. 1 alin. (1 și 2), art. 2 alin. (1 și 2), art. 3 alin. (2, 4 și 5) și ale art. 5 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 9/04.02.2020 a Guvernului privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat,

Precum și a faptului că pentru Municipiul Arad au fost selectate trei unități de învățământ preuniversitar participante în programul pilot, Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, conform Listei unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar și sumele alocate pentru finanțarea programului în anul 2020.

Ținând cont de sumele alocate Municipiului Arad pentru anul semestrul I al anului școlar 2020-2021 (Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad - 255 mii lei; Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad - 358 mii lei; Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad - 239 mii lei);

P R O P U N

1. Aprobarea unei hotărâri privind acordarea suportului alimentar, sub formă de pachet alimentar, în limita sumei de 10 lei/zi/beneficiar (TVA inclusă), pentru preșcolarii și elevii care frecventează cursurile celor trei unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru pentru anul școlar 20202021, semestrul I;

2. Desemnarea Centrulului Social Cantina Municipală Arad ca furnizor pentru pachetul alimentar la Școala Gimnazială ,,Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad în perioada derulării Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi prin Bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

PRIMAR, CĂLIN BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. ________/_____________

RAPORT DE SPECIALITATE

Cu privire la Referatul de aprobare înregistrat cu nr. ______din ________         având ca obiect: aprobarea

suportului alimentar, acordat preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman ” Arad și Școala Gimnazială „Adam Nicolae ” Arad în cadrul Programului -pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Considerente tehnice și economice

Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad sunt amplasate în zone mai defavorizate a orașului, unde comunitatea de etnie romă este predominantă, iar populația școlară e constituită dintr-un număr important de elevi cu cerințe educaționale speciale și cu copii proveniți din medii sărace, aflați în situație de eșec școlar și se confruntă, de ani buni, cu fenomenul abandonului școlar.

Din aceste motive, cele trei unități de învățământ au fost selectate în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, program reglementat național prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9 /04.02.2020. În cadrul acestui program, preșcolarilor și elevilor care frecventează unitățile - pilot li se acordă, în anul școlar 20202021, semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în mod gratuit, un suport alimentar, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar (TVA inclusă), cu următoarele elemente: prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare.

Sumele alocate pentru anul 2020 sunt:

 • - Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, suma de 491 mii lei din care 255 mii lei pentru anul școlar 2020-2021, semestrul I;

 • - Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, suma de 679 mii lei din care 358 mii lei pentru anul școlar 2020-2021, semestrul I;

 • - Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, suma de 463 mii lei din care 239 mii lei pentru anul școlar 2020-2021, semestrul I,

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/04.02.2020 legiuitorul a prevăzut posibilitatea ca Unitățile Administrativ Teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creșterii calității acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate pentru derularea programului.

Centrul Social Cantina Municipală Arad este o structură cu personalitate juridică care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Social Cantina Municipală Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 355 din 29.09.2017, printre atribuțiile desemnate în sarcina acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Arad sunt și următoarele:

-prepararea și distribuirea hranei pentru beneficiarii prevăzuți la Legea nr. 208/1997;

 • - prepararea și distribuirea hranei pentru copiii din școlile din municipiul Arad aflate în programul de prevenire a abandonului școlar, precum și pentru copiii aflați în situație de risc social, marginalizare sau vulnerabilitate;

 • - colaborarea cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Arad, D.A.S., instituții și fundații, pentru sprijinirea acțiunilor sociale, realizate în folosul comunității locale;

 • - prepararea și distribuirea hranei pentru copiii beneficiari ai programului masa caldă din școlile din Municipiul Arad aflate în programul de prevenire a abandonului școlar;

 • - prepararea mai multor mese/zi cu respectarea principiilor unei alimentații sănătoase, echilibrate din punct de vedere calitativ și cantitativ;

 • - asigură prepararea mesei de prânz și furnizează alimente pentru masa de seară în sistem catering, respectiv transportul acestora către cele 6 școli de pe raza municipiului Arad, timp de 5 zile pe săptămână, în zilele în care se desfășoară cursurile școlare.

De asemenea, unitatea deține autorizație sanitar veterinară.

Centrul Social Cantina Municipală Arad a asigurat, cu success, derularea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar în Municipiul Arad, de la implementarea acestuia în Municipiul Arad respectiv din anul 2018 până în prezent și s-a încadrat, cu toate operațiunile necesare preparării/ furnizării și transportului suportului alimentar - masa caldă în regim catering precum și/sau pachet alimentar, în limita zilnică stabilită, conform fondurilor guvernamentale alocate.

Considerente juridice

- prevederile art. 1 alin. (1 și 2), art. 2 alin. (1 și 2), art. 3 alin. (2, 4 și 5) și ale art. 5 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 9/04.02.2020 a Guvernului privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și Anexa la aceasta (poz. 5, 6 și 7)

Având în vedere cele de mai sus,

P R O P U N E M

Adoptarea următoarelor măsuri în vederea derulării Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, din Municipiul Arad, după cum urmează:

 • 1. Aprobarea acordării suportului alimentar, sub formă de pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv TVA, pentru preșcolarii și elevii care frecventează cursurile următoarelor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad:

 • a) Școala Gimnazială ,,Ilarion Felea” Arad, în limita sumei alocate de 225 mii lei, pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • b) Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, în limita sumei alocate de 358 mii lei, pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • c) Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, în limita sumei alocate de 239 mii lei, pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul I, respectiv sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • 2. Desemnarea Centrului Social Cantina Municipală Arad, entitate publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, ca furnizor pentru suportul alimentar prevăzut la Art. 1, pe perioada derulării din Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • 3. Derularea fondurilor alocate din "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul unităților administrativ teritoriale" cu această destinație, prin Bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad capitolul 65.02 "Învățământ", subcapitolul 65.02.11 "Servicii auxiliare pentru educație", paragraful 65.02.11.30 "Alte servicii auxiliare", în bugetul propriu al unității administrativ-teritoriale, pe codul de identificare fiscală al acesteia. Din punctul de vedere al clasificației economice a indicatorilor, creditele bugetare destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat se reflectă la titlul 57 "Asistență socială", articolul 57.02 "Ajutoare sociale", alineatul 57.02.05 "Suport alimentar".

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă, Director Executiv, Eliza Barbura

Direcția Economică,

Director Executiv, Claudia Grozavu


Șef Serviciu Buget, Olimpia Stoica


Șef Serviciu Învățământ, Sănătate, loan Bătrîn

Viza Serviciului Juridic, contencios Nume și prenume _______________

Semnătura _____________________