Hotărârea nr. 352/2020

Hotărârea Nr.352 din 01-09-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Crivabora a Municipiului Arad

H O T Ă R Â R E A nr. 352 din 1 septembrie 2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Crivabora a Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 61433/28.08.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 61430/28.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând adresa proprietarului Făgăraș Ioan înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 59315/2020,

Luând în considerare prevederile art. 113 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Crivabora a Municipiului Arad, se aprobă următoarele măsuri:

1. Pentru imobilul din CF nr. 336590 Arad, nr. cadastral 336590, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Arad, se diminuează suprafața de la 7.160 mp la 6.082 mp, în procent de - 15,05 %, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral, operațiuni necesare în vederea reglementării unor neconcordanțe dintre înregistrarea în cadastrul sistematic și realitatea din teren.

2. Pentru imobilul din CF nr. 336589 Arad, nr. cadastral 336589, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Arad, se majorează suprafața de la 1.522 mp la 2.600 mp, în procent de + 70,82 %, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral, operațiuni necesare în vederea reglementării unor neconcordanțe dintre înregistrarea în cadastrul sistematic și realitatea din teren.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU                                    Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.                                             Lilioara STEPANESCU

1 ex. Biroul Cadastru Extravila, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 321 din 28 08 2020


Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. _____

din __________________2020

privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Crivabora a Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 61433/28.08.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 61430/28.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Văzând adresa proprietarului Făgăraș Ioan înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 59315/2020,

Luând în considerare prevederile art. 113 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Crivabora a Municipiului Arad, se aprobă următoarele măsuri:

3. Pentru imobilul din CF nr. 336590 Arad, nr. cadastral 336590, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Arad, se diminuează suprafața de la 7.160 mp la 6.082 mp, în procent de - 15,05 %, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral, operațiuni necesare în vederea reglementării unor neconcordanțe dintre înregistrarea în cadastrul sistematic și realitatea din teren.

4. Pentru imobilul din CF nr. 336589 Arad, nr. cadastral 336589, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Arad, se majorează suprafața de la 1.522 mp la 2.600 mp, în procent de + 70,82 %, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral, operațiuni necesare în vederea reglementării unor neconcordanțe dintre înregistrarea în cadastrul sistematic și realitatea din teren.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            SECRETAR GENERAL

Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

Red./Dact. O.V./R.D.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 61433 din 28.08.2020

În temeiul art. 137 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016, coroborat cu art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa promovării și propun aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect: actualizarea în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Crivabora a Municipiului Arad, în susținerea căruia prezint următorul

REFERAT DE APROBARE

În vederea asigurării înscrierii dreptului de proprietate în parcela identificată cu nr. Top: 82, CC 922/2, înscrisă în CF nr. 336589 Arad, cu nr. cadastral 336589, conform CF nr. 351763 Arad, cu nr. Top: 6127, provenit din CF vechi nr. 62772, propun aprobarea următoarele măsuri:

1. Pentru imobilul din CF nr. 336590 Arad, nr. cadastral 336590, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Arad, se diminuează suprafața de la 7.160 mp la 6.082 mp, în procent de - 15.05 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

2. Pentru imobilul din CF nr. 336589 Arad, nr. cadastral 336589, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Arad, se majorează suprafața de la 1.522 mp la 2.600 mp, în procent de + 70,82 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Secretar General

Biroul Cadastru Extravilan, Fond funciar Nr. 61430/28.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr. 61433 din 28.08.2020, prin care se propune aprobarea măsurilor necesare și operațiunilor cadastrale care se impun în vederea actualizării datelor unor imobile situate în extravilanul Municipiului Arad, Zona Crivabora a Municipiului Arad constând în repoziționarea prin translatarea lor în planul cadastral, precum și modificarea unor suprafețe.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 59315/2020, dl. Făgăraș Ioan, solicită asigurarea înscrierii dreptului de proprietate pentru suprafața de 2.600 mp asupra unor imobile, intabulate cu proprietari neidentificați pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Arad, imobile care urmează a suferi modificări în ceea ce privește suprafața și geometria, din cauza unor neconcordanțe dintre cadastrul sistematic și realitatea din teren, evidențiate în Planul de situație întocmit de către persoana autorizată Kuncz Topo S.R.L.

Ca urmare

PROPUNEM

1. Pentru imobilul din CF nr. 336590 Arad, nr. cadastral 336590, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Arad, se diminuează suprafața de la 7.160 mp la 6.082 mp, în procent de - 15,05 %, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

2. Pentru imobilul din CF nr. 336589 Arad, nr. cadastral 336589, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Arad, se majorează suprafața de la 1.522 mp la 2.600 mp, în procent de + 70,82 %, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

ȘEF BIROU CADASTRU          CONSILIER          CONSILIER JURIDIC

EXTRAVILAN, FOND

FUNCIAR

Rodica Livia DRĂGAN    Ing. Cadastru Laurențiu MIRON     Oana Daniela VESA