Hotărârea nr. 351/2020

Hotărârea Nr.351 din 01-09-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

H O T Ă R Â R E A nr. 351 din 1 septembrie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 60489/25.08.2020,

Analizând raportul nr. 60490/25.08.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 156/2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 1945/ 14.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 57354/ 14.08.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019,

Ținând cont de protocolul semnat între Primăria Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 54569/ 07.08.2020 și la Consiliul Județean Arad cu nr. 17856/ 05.08.2020, încheiat cu ocazia predării - primirii unui sistem de abonamente auto din proprietatea Județului Arad în proprietatea Municipiului Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 1953/ 18.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 58342/ 19.08.2020, prin care se comunică adresa din partea Consiliului Concurenței,

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport, Anexei nr. 4.1 - Bunuri de retur, Anexei nr. 6.1 - Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii Contractului, Anexei nr. 17 - Amplasamentul stațiilor de tramvai și autobuz și Anexei nr. 18 - Estimare Compensații pe perioada contractului, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă îndreptarea de eroare materială din anexa 2.1 - Programul anual de transport prin majorarea numărului de km planificați la autobuz de la 615.736,1 km la 804.844,2 km (rezultați din însumarea tuturor programelor de transport pentru vacanță și program școlar).

Art. 2. Se aprobă îndreptarea de eroare materială din anexa nr. 18 - Estimare compensații pe perioada contractului, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modificarea Programului de transport - Programul anual de transport în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 5. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport și a Programului de Circulație din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexele nr. 2 și 3 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 6. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 4.1 - Bunuri de retur la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 4 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 7. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 6.1 - Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii Contractului la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 5 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 8. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 17 - Amplasamentul stațiilor de tramvai și autobuz la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 6 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 9. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 18 - Estimare Compensații pe perioada contractului la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 7 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 10. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 11. (1) Se mandatează dl. Bibarț Călin, Primarul Municipiului Arad, în calitate de reprezentant al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 11 alin. (1), Municipiul Arad, respectiv Consiliul Local al Municipiului Arad, vor fi reprezentate în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor Primarului, pentru a vota în favoarea adoptării Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/ 02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 12. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 13. În perioada stării de alertă sau a stării de urgență, în funcție de situația epidemiologică din raza teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației, programul de transport, care asigură deplasarea elevilor la și de la școală, se va putea modifica în baza solicitării exprese a entității contractante.

Art. 14. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Județeană/Locală.

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituția Prefectului- Județul Arad;

 • - A.D.I. Transport Public Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU                     Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020

Cod PMA -S4-02


AVIZAT

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROIECT


Nr. 301/26.08.2020

H O T Ă R Â R E A nr.___

din _______________2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 60489/25.08.2020,

Analizând raportul nr. 60490/25.08.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 156/2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 1945/ 14.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 57354/ 14.08.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019,

Ținând cont de protocolul semnat între Primăria Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 54569/ 07.08.2020 și la Consiliul Județean Arad cu nr. 17856/ 05.08.2020, încheiat cu ocazia predării - primirii unui sistem de abonamente auto din proprietatea Județului Arad în proprietatea Municipiului Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 1953/ 18.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 58342/ 19.08.2020, prin care se comunică adresa din partea Consiliului Concurenței,

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport, Anexei nr. 4.1 - Bunuri de retur, Anexei nr. 6.1 - Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii Contractului, Anexei nr. 17 - Amplasamentul stațiilor de tramvai și autobuz și Anexei nr. 18 - Estimare Compensații pe perioada contractului, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019,

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă îndreptarea de eroare materială din anexa 2.1 - Programul anual de transport prin majorarea numărului de km planificați la autobuz de la 615.736,1 km la 804.844,2 km (rezultați din însumarea tuturor programelor de transport pentru vacanță și program școlar).

Art. 2. Se aprobă îndreptarea de eroare materială din anexa nr. 18 - Estimare compensații pe perioada contractului, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modificarea Programului de transport - Programul anual de transport în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 5. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport și a Programului de Circulație din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexele nr. 2 și 3 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 6. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 4.1 - Bunuri de retur la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 4 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 7. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 6.1 - Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii Contractului la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 5 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 8. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 17 - Amplasamentul stațiilor de tramvai și autobuz la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 6 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 9. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 18 - Estimare Compensații pe perioada contractului la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 7 la Actul adițional nr. 1 la contract.

Art. 10. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 11. (1) Se mandatează dl. Bibarț Călin, Primarul Municipiului Arad, în calitate de reprezentant al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

 • (2) În absența persoanei împuternicite la art. 11 alin. (1), Municipiul Arad, respectiv Consiliul Local al Municipiului Arad, vor fi reprezentate în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor Primarului, pentru a vota în favoarea adoptării Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/ 02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 12. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 13. În perioada stării de alertă sau a stării de urgență, în funcție de situația epidemiologică din raza teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației, programul de transport, care asigură deplasarea elevilor la și de la școală, se va putea modifica în baza solicitării exprese a entității contractante.

Art. 14. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Județeană/Locală.

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituția Prefectului- Județul Arad;

 • - A.D.I. Transport Public Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice Red./Dact. T.S./T.S.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. ________din __________

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Luând în considerare

 • - Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 388/12.12.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 373/02.12.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și punerea la dispoziția operatorului S.C. ”Compania de Transport Public” S.A. a elementelor componente ale sistemului de transport public aflate în domeniul public al Județului Arad;

 • - Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr. 105/28.02.2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad;

 • - Solicitarea formulată prin Adresa nr. 993/27.01.2020, referitoare la modificarea Programului de transport prin suplimentarea programului de circulație al Liniei 15b (Piața Romană - Sere - CET);

 • - Solicitarea consilierului local municipal Arad TABUIA ROXANA ADRIANA, formulată prin Adresa nr. 1/13.01.2020, în numele cetățenilor domiciliați în cartierul Gai din municipiul Arad, referitoare la modificarea Programului de transport prin modificarea traseului liniei de autobuz nr. 60;

 • - Solicitarea asociatului comuna Vladimirescu, formulată prin adresa nr. 1566/10.02.2020, referitoare la modificarea Anexei nr. 6.1 - Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii Contractului, privind introducerea unui nou tip de abonament de călătorie pentru mijlocul de transport în comun - tramvai, care să conțină un număr limitat de călătorii pe lună (4 călătorii sau 8 călătorii) pentru zone kilometrice prestabilite;

 • - dezbaterile din cadrul ședinței Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad din data de 04.03.2020 precum și ale Consiliului Director din 08.04.2020, 12.05.2020, 11.06.2020 și 08.07.2020.

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind: mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice

Nr. __________/___________

RAPORT

Referitor la:

Referatul de aprobare înregistrat cu nr. ______/___________, a domnului Bibarț Călin, Primarul

Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/ 02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/ 02.12.2019.

Considerente generale: Datorită faptului că Municipiul Arad este asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și ținând cont de prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 1953/ 18.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 58342/ 19.08.2020, prin care se comunică adresa din partea Consiliului Concurenței în care se precizează că modificările pe care intenționează ADI Transport Public Arad să le aducă la contractul de delegare nu necesită aviz din partea Consiliului Concurenței.

Urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 388/12.12.2019 și a Hotărârii Consiliului Local Municipal Arad nr. 105/28.02.2020, a solicitărilor formulate privind modificarea Programului de transport prin suplimentarea programului de circulație al Liniei 15b (Piața Romană -Sere - CET) și a modificării traseului liniei de autobuz nr. 60, precum și a solicitării privind introducerea unui nou tip de abonament de călătorie pentru mijlocul de transport în comun - tramvai, care să conțină un număr limitat de călătorii pe lună (4 călătorii sau 8 călătorii) pentru zone kilometrice prestabilite, se impune modificarea Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019. În urma consultărilor și negocierilor purtate în acest sens între reprezentanții unităților-administrativ teritoriale membre ale Asociației, sau materializat soluțiile concretizate în propunerile prezentate în Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Considerente juridice:

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 156/2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad;

 • - prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

În considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M:

Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Aprobarea îndreptării de erorii materiale din anexa nr. 18 - Estimare compensații pe perioada contractului, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Aprobarea modificării și completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Aprobarea modificării și completării Anexei nr. 4.1 - Bunuri de retur la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Aprobarea modificării și completării Anexei nr. 6.1 - Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii Contractului la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Aprobarea modificării și completării Anexei nr. 17 - Amplasamentul stațiilor de tramvai și autobuz la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Aprobarea modificării și completării Anexei nr. 18 - Estimare Compensații pe perioada contractului la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Mandatarea Primarului Municipiului Arad, dl. Călin Bibarț, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

În cazul în care domnul Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, este în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale ,Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor Primarului.

Mandatarea Directorului executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

În perioada stării de alertă sau a stării de urgență, în funcție de situația epidemiologică din raza teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației, programul de transport, care asigură deplasarea elevilor la și de la școală, se va putea modifica în baza solicitării exprese a entității contractante.

DIRECTOR EXECUTIV, Liliana Florea

ȘEF SERVICIU, Cerasela Novac


Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume _________________________

Semnătura _________________________

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 351/1.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Anexa 18 - ESTIMARE COMPENSAȚII PE PERIOADA CONTRACTULUI

Nr. crt.

ELEMENTE DE CALCUL

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Cost unitar per kilometru tramvaie

12,87

14,31

14,64

15,17

15,63

16,19

2

Cost unitar per kilometru autobuze

6,13

6,42

6,72

7,09

7,46

7,88

3

(I) Cost Total

45.978.351,97

50.804.165,97

52.098.046,33

54.086.100,39

55.850.912,35

57.974.883,81

4

(II) (Pr) Profit rezonabil

2.533.407

2.575.771

2.240.216

2.325.702

2.234.036

2.318.995

5

(In)(V)Venituri din servicii de transport

11.800.000,00

12.100.000,00

13.200.000,00

14.300.000,00

15.400.000,00

16.500.000,00

6

Venituri din alte activități

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

7

compensația ANUALA ( I+II-III)*

36.711.759,16

41.279.937,18

41.138.262,32

42.111.802,71

42.684.948,84

43.793.879,17

8

(D)Din care Diferența de Tarif cuvenită Operatorului *

24.040.000,00

26.950.000,00

27.100.000,00

27.690.000,00

28.200.000,00

28.870.000,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 351/1.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL nr. 1 din

la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 704/02.12.2019

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

(1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 50, ap. 1, județul Arad, cod 310009, România, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad sub nr. 30/26.06.2018, Cod fiscal 39564331, cont RO32BTRLRONCRT0450666901, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Ilie Ovidiu, având funcția de director executiv, împuternicit prin Hotărârea A.G.A. nr. __/ , în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale Municipiul Arad, Județul Arad, Comuna Ghioroc, Comuna Săvârșin, în calitate de delegatar, pe de o parte;

și

(2) Operatorul de transport S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35b-37, înregistrată sub nr. J02/680/1995 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, având contul RO57TREZ0215070XXX009371, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, codul unic de înregistrare 1708600, reprezentat legal prin GODJA CLAUDIU PETRU având funcția de Director general, în calitate de delegat, pe de altă parte.

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, părțile de comun acord convin la încheierea prezentului act adițional, după cum urmează:

 • 1. Punctul 8.1. se modifică și va avea următorul conținut:

8.1 Valoarea contractului este de 232.177.786,32 lei”.

 • 2. Anexa nr. 2.1 - Program de transport-Programul anual de transport și va avea forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

 • 3. Anexele nr. 2.1.1 și nr. 2.1.2 - Program de transport, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 se modifică și vor avea forma prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul act adițional.

 • 4. Anexele nr. 2.2.1 și nr. 2.2.2 - Program de circulație, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 se modifică și vor avea forma prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul act adițional.

 • 5. Anexa nr. 4.1 - Bunuri de retur, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 se modifică și va avea forma prezentată în Anexa nr. 4 la prezentul act adițional.

 • 6. Anexa nr. 6.1 - Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii Contractului, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 se modifică și va avea forma prezentată în Anexa nr. 5 la prezentul act adițional.

 • 7. Anexa nr. 17 - Amplasamentul stațiilor de tramvai și autobuz, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 se modifică și va avea forma prezentată în Anexa nr. 6 la prezentul act adițional.

 • 8. Anexa nr. 18 - Estimare Compensații pe perioada contractului se modifică și va avea forma prezentată în Anexa nr. 7 la prezentul act adițional.

Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Încheiat azi __________, în Arad, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

OPERATOR,

S.C. Compania de Transport Public

S.A. Arad


Director Executiv

Ovidiu ILIE


Director General

GODJA CLAUDIU PETRU

Vizat de legalitate,

Contabil Șef Lung-Frenț Maria


Vizat de legalitate, Director Economic Mateuț Angelica


Șef serviciu Autorizare, monitorizare, verificare și control Gliga Rodica

Viză Juridică, Av. Roșca Ioan Marius


Viză Juridică, Consilier Juridic Vidac Mile

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexe la Actul Adițional nr. 1 din la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de

transport public local nr. 704/02.12.2019

Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Actului adițional:

Anexa 1- Program de Transport-Programul anual de transport, reprezentând Anexa nr. 2.1 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019;

Anexa 2- Program de Transport, reprezentând Anexele nr. 2.1.1 și 21.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019;

Anexa 3- Program de Circulație, reprezentând Anexele nr. 2.2.1 și 2.2.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019;

Anexa 4 - Bunuri de retur, reprezentând Anexa nr. 4.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019;

Anexa 5 - Tarife de călătorie, reprezentând Anexa nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019;

Anexa 6 - Amplasamentul stațiilor de tramvai și autobuz, reprezentând Anexa nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Anexa 7 - Estimare Compensații pe perioada contractului, reprezentând Anexa nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

Anexa 2.1 Programul anual de transport

A. Programul anual de transport

Linia

Km. Planificați

Tramvai

3.195.513,09

Autobuz

787.309,20

Total Km planificați

3.982.822,29

În plus, pe raza Municipiului Arad, până la achiziționarea noului parc de tramvaie și autobuze adaptate pentru persoanele cu dizabilități, prin intermediul operatorului se va realiza transportul persoanelor cu dizabilități prin intermediul unui microbuz, într-un sistem de transport de tip door-to-door special pentru persoanele cu deficiențe fizice. Acesta este un microbuz special proiectat să ofere servicii de transfer, la cerere, pentru clienții cu deficiențe fizice și persoanele care îi însoțesc. Kilometri realizați prin acest sistem vor fi evidențiați separat și se vor regăsi pe factura emisă pentru transportul efectuat cu autobuze și microbuze.

Anexa 2.1 Programul anual de transport

B. Programul anual de transport

Mijloc de transport

Km. Planificați inclusiv dislocările spre garaj/depou

Tramvai

Program normal

2.098.977,99

Program vacanță

1.096.535,10

Programul de vară

Program de noapte

Program în zilele de sărbători legale

Autobuz

Program normal

558.971,90

Program vacanță

228.337,30

Programul de vară

Program de noapte

Program în zilele de sărbători legale

Anexa 2.1.1 - Program de Transport pentru rețeaua de tramvaie pe anul 2020-2021

A. Program de Transport pentru rețeaua de tramvaie - program normal de lucru pe timp de școală

LINIA

Nr. Stații/ Sens Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6,7)

5-6

6-10

10-13

13-19

19-21

21-23

Prima

Ultima

14 stații/ sens (dus)

6.5 km lungime

(dus)

Dus

507 (149)

-

-

-

-

-

-

05:00 (05:30)

15:43 (23:27)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius lacob

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

LINIA 1

întors

12 stații/ sens

(întors)

6.2 km lungime (întors)

Piața Romană

3(1)

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Caius Iacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A. Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

7 stații/ sens

(întors)

3.39 km lungime (întors)

Dus

Făt Frumos

Galleria

Băile Termale

RAR

UM

Piața Auto

Platforma Vest

358 (0)

-

-

-

-

-

-

06:40 (-)

15:32 (-)

LINIA 1b

întors

8 stații/ sens

(întors)

3.95 km lungime (întors)

Platforma Vest

Piața Auto

UM

RAR

Băile Termale

Galleria

Galleria

Făt Frumos

0(0)

21 stații/ sens (dus)

9.8 km

lungime

(dus)

Dus

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius lacob

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Romanilor

Traian

4430

(2860)

11

(15)

11

(15)

15

(15)

11

(18)

15

(18)

15

(18)

04:49 (05:14)

00:02 (23:45)

Ana Ipătescu

Caraimanul

Autoservice

Stan Dragul

Gara Aradul

Nou

Gara Aradul

Nou

LINIA 3

Întors

19 stații/ sens

(întors)

10.2 km lungime (întors)

Gara Aradul

Nou

18(11)

Stan Dragul

Autoservice

Caraimanul

Ana Ipătescu

Traian

Romanilor

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Caius Iacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

18 stații/ sens (dus)

8.02 km

Dus

1312

(1312)

30 (30)

30 (30)

30 (30)

30 (36)

30 (36)

30 (36)

05:24 (05:28)

00:00 (23:22)

Piața Gai

Bogdan

Voievod

Școală

Băile Termale

Galleria

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

lungime (dus)

Caius lacob

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

LINIA 6

Întors

17 stații/ sens

(întors)

7.91 km lungime (întors)

Piața Romană

4(4)

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Caius lacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Galleria

Galleria

Băile Termale

Școală

Bogdan

Voievod

Piața Gai

18 stații/ sens (dus)

8.47 km lungime

(dus)

Dus

2420

(1726)

11

(15)

11

(15)

15

(15)

11

(18)

15

(18)

15

(18)

06:08 (06:10)

23:50 (23:56)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius Iacob

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Renașterii

Grădinița

Voinicilor

Billa

LINIA 7

Întors

12 stații/ sens

(întors)

6.8 km lungime (întors)

Billa

14(10)

Universitate

Maranata

Uzina Electrică

Podgoria

Caius lacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

21 stații/ sens (dus)

14.1 km lungime (dus)

Dus

1190

(356)

-

-

-

-

-

-

04:59 (06:18)

17:00 (23:25)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius Iacob

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Vama Micălaca

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu II

DN7

Combinatul

Chimic

Combinatul

Chimic

LINIA 9

întors

20 stații/ sens

(întors)

Combinatul

Chimic

5(2)

DN7

Vladimirescu II

Vladimirescu

Moara

13.9 km lungime (întors)

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu I

Vama Micălaca

Renașterii

Pășunii

Miorița

Maximilian

Uzina Electrică

Podgoria

Caius Iacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

17 stații/ sens (dus)

Dus

356 (0)

-

-

-

-

-

-

06:10 (-)

15:00 (-)

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

12.07 km lungime (dus)

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Vama Micălaca

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu II

DN7

Combinatul

Chimic

Combinatul

Chimic

LINIA 10

întors

18 stații/ sens

(întors)

11.8 km lungime (întors)

Combinatul

Chimic

2(0)

DN7

Vladimirescu II

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu I

Vama Micălaca

Renașterii

Pășunii

Miorița

Maximilian

Uzina Electrică

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

25 stații/ sens (dus)

26.53 km lungime (dus)

Dus

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius lacob

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Vama Micălaca

Vladimirescu Politie

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu II

DN7

Mândruloc

Cicir

Sâmbăteni

Sâmbăteni

Ghioroc

Ghioroc

LINIA 11

întors

23 stații/ sens

(întors)

Ghioroc

Sâmbăteni

Cicir

Mândruloc

DN7

Vladimirescu II


2108

(839)

-

-

-

-

-

-

05:10 (04:52)

23:45 (21:20)

7(4)


Vladimirescu

Moara

26.67 km lungime (întors)

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu I

Vama Micălaca

Renașterii

Pășunii

Miorița

Maximilian

Uzina Electrică

Podgoria

Caius lacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

21 stații/ sens (dus)

24.5 km lungime (dus)

Dus

356 (0)

-

-

-

-

-

-

06:25 (-)

14:40 (-)

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Vama Micălaca

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu II

DN7

Mândruloc

Cicir

Sâmbăteni

Sâmbăteni

Ghioroc

Ghioroc

LINIA 12

Întors

21 stații/ sens( întors)

Ghioroc

0(0)

Sâmbăteni

Cicir

Mândruloc

DN7

Vladimirescu II

Vladimirescu

Moara

24.57 km lungime (întors)

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu I

Vama Micălaca

Renașterii

Pășunii

Miorița

Maximilian

Uzina Electrică

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

8 stații/ sens

(dus)

Dus

178 (0)

-

-

-

-

-

-

07:16 (-)

-        (-)

Combinatul

Chimic

DN7

Mândruloc

Cicir

15.03 km lungime (dus)

Sâmbăteni

Sâmbăteni

Ghioroc

Ghioroc

LINIA 14

Întors

1(0)

13 stații/ sens (dus)

6.56 km lungime

(dus)

Dus

712

(712)

30 (30)

30 (30)

30 (30)

40

(40)

40

(40)

40

(40)

05:21

(05:33)

23:50 (22:13)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius lacob

Astra Sector II

Gorunului

Vama Grădiște

Sere

Sere

LINIA 15

Întors

11 stații/ sens

(întors)

6.89 km lungime (întors)

Sere

4(4)

Vama Grădiște

Gorunului

Astra Sector II

Caius Iacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

16 stații/ sens (dus)

Dus

712

(712)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:12

(06:12)

22:15

(22:15)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

9.5 km lungime (dus)

Gara CFR

Caius lacob

Astra Sector II

Gorunului

Vama Grădiște

Sere

Grădinița Sere

Avicola

C.E.T.

C.E.T.

LINIA 15b

întors

14 stații/ sens

(întors)

9.74 km lungime (întors)

C.E.T.

Avicola

Grădinița Sere

Sere

Vama Grădiște

Gorunului

Astra Sector II

Caius Iacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

10 stații/ sens

(dus)

5.1 km

lungime

(dus)

Dus

712

(712)

25

(25)

25

(25)

25

(25)

40

(40)

40

(40)

40

(40)

05:52 (05:52)

23:04 (23:04)

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Astra Sector II

Gorunului

Vama Grădiște

Sere

Sere

LINIA 16

întors

10 stații/ sens

(întors)

5.4 km

lungime

(dus)

Sere

4(4)

Vama Grădiște

Gorunului

Astra Sector II

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

13 stații/ sens (dus)

8.04 km lungime

(dus)

Dus

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Astra Sector II

Gorunului

Vama Grădiște

Sere

Grădinița Sere

Avicola

C.E.T.

C.E.T.

LINIA 16b

întors

10 stații/ sens

(dus)

C.E.T.

Avicola

Grădinița Sere

Sere

Vama Grădiște

10 stații/ sens

(dus)

Gorunului

Astra Sector II

Podgoria

Crișan Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

27 stații/ sens (dus)

12.26 km lungime (dus)

Dus

Făt Frumos Galleria

Fortuna Electrometal

Piața U.T.A. Aris Orologerie Confecții Cpt. Ignat Obor - fac. Pomenirea Alfa Clujului

Andrei Șaguna

Hodoș Biserica Sârbească

Paul Chinezul -fac.

Piața Romană

Teatru Primărie

Crișan Podgoria

Uzina Electrică

Maranata Universitate

2643

(1309)

11

(15)

11

(15)

15

(15)

11

(18)

15

(18)

15

(18)

04:42 (04:59)

23:21 (23:18)

Euromedic

Billa

LINIA 18b

întors

30 stații/ sens (întors)

13.67 km lungime (întors)

Billa

Voinicilor

Grădinița

Renașterii

Pășunii

Miorița

Maximilian

Uzina Electrică

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

Paul Chinezul -fac.

Biserica

Sârbească

Hodoș

Andrei Șaguna

Clujului

Alfa

Pomenirea

Obor - fac.

Cpt. Ignat

Confecții

Orologerie

Aris

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

24(14)


B. Program de Transport pentru rețeaua de tramvaie - program VACANȚĂ

LINIA

Nr. Stații/

Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5

(6,7)

5-6

6-10

10-13

13-19

19-21

21-23

Prima

Ultima

14 stații/ sens (dus)

6.5 km lungime (dus)

Dus

507 (149)

-

-

-

-

-

-

05:00 (05:30)

15:43 (23:27)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius Iacob

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

LINIA 1

Întors

12 stații/ sens(întors)

6.2 km lungime (întors)

Piața Romană

3(1)

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Caius Iacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

7 stații/ sens(întors)

Dus

358 (0)

-

-

-

-

-

-

06:40 (-)

15:32 (-)

Făt Frumos

Galleria

3.39 km lungime (întors)

Băile Termale

RAR

UM

Piața Auto

Platforma Vest

LINIA 1b

Întors

8 stații/ sens(întors)

3.95 km lungime (întors)

Platforma Vest

0(0)

Piața Auto

UM

RAR

Băile Termale

Galleria

Galleria

Făt Frumos

21 stații/ sens (dus)

9.8 km lungime (dus)

Dus

4430

(2860)

11

(15)

11

(15)

15

(15)

11

(18)

15 (18)

15 (18)

04:49 (05:14)

00:02 (23:45)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius lacob

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Romanilor

Traian

Ana Ipătescu

Caraimanul

Autoservice

Stan Dragul

Gara Aradul

Nou

Gara Aradul

Nou

LINIA 3

Întors

19 stații/ sens(întors)

10.2 km lungime (întors)

Gara Aradul

Nou

18(11)

Stan Dragul

Autoservice

Caraimanul

Ana Ipătescu

Traian

Romanilor

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Caius Iacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

18 stații/ sens (dus)

8.02 km lungime (dus)

Dus

1312

(1312)

30 (30)

30 (30)

30

(30)

30 (36)

30 (36)

30 (36)

05:24 (05:28)

00:00 (23:22)

Piața Gai

Bogdan

Voievod

Școală

Băile Termale

Galleria

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius Iacob

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

LINIA 6

Întors

17 stații/ sens(întors)

7.91 km lungime (întors)

Piața Romană

4(4)

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Caius lacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Galleria

Galleria

Băile Termale

Școală

Bogdan

Voievod

Piața Gai

18 stații/ sens (dus)

8.47 km lungime (dus)

Dus

2420

(1726)

11

(15)

11

(15)

15

(15)

11

(18)

15 (18)

15 (18)

06:08 (06:10)

23:50 (23:56)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius Iacob

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Renașterii

Grădinița

Voinicilor

Billa

LINIA 7

Întors

12 stații/ sens(întors)

6.8 km lungime (întors)

Billa

14(10)

Universitate

Maranata

Uzina Electrică

Podgoria

Caius lacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

21 stații/ sens (dus)

14.1 km lungime (dus)

Dus

1190 (356)

-

-

-

-

-

-

04:59 (06:18)

17:00 (23:25)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius Iacob

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Vama Micălaca

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu II

DN7

Combinatul

Chimic

Combinatul

Chimic

LINIA 9

Întors

20 stații/ sens(întors)

Combinatul

Chimic

5(2)

DN7

Vladimirescu II

Vladimirescu

Moara

13.9 km lungime (întors)

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu I

Vama Micălaca

Renașterii

Pășunii

Miorița

Maximilian

Uzina Electrică

Podgoria

Caius lacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

17 stații/ sens (dus)

12.07 km lungime (dus)

Dus

-

-

-

-

-

-

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Vama Micălaca

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu II

DN7

Combinatul

Chimic

Combinatul

Chimic

LINIA 10

Întors

18 stații/ sens(întors)

11.8 km lungime (întors)

Combinatul

Chimic

DN7

Vladimirescu II

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu I

Vama Micălaca

Renașterii

Pășunii

Miorița

Maximilian

Uzina Electrică

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

25 stații/

Dus

2108 (839)

-

-

-

-

-

-

05:10 (04:52)

23:45 (21:20)

Făt Frumos

Galleria

sens (dus)

26.53 km lungime (dus)

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius lacob

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Vama Micălaca

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu II

DN7

Mândruloc

Cicir

Sâmbăteni

Sâmbăteni

Ghioroc

Ghioroc

LINIA 11

Întors

23 stații/ sens(întors)

Ghioroc

7(4)

Sâmbăteni

Cicir

Mândruloc

DN7

Vladimirescu II

Vladimirescu

Moara

26.67 km lungime (întors)

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu I

Vama Micălaca

Renașterii Pășunii Miorița Maximilian

Uzina Electrică

Podgoria

Caius lacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

21 stații/ sens (dus)

24.5 km lungime (dus)

Dus

356 (0)

-

-

-

-

-

-

06:25 (-)

14:40 (-)

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Uzina Electrică

Maximilian

Miorița

Pășunii

Renașterii

Vama Micălaca

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu

Moara

Vladimirescu II

DN7

Mândruloc

Cicir

Sâmbăteni

Sâmbăteni

Ghioroc

Ghioroc

LINIA 12

Întors

21 stații/ sens(întors)

Ghioroc

0(0)

Sâmbăteni

Cicir

Mândruloc

DN7

Vladimirescu II

Vladimirescu

Moara

24.57 km lungime (întors)

Vladimirescu

Politie

Vladimirescu I

Vama Micălaca

Renașterii

Pășunii

Miorița

Maximilian

Uzina Electrică

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

8 stații/ sens (dus)

15.03 km lungime (dus)

Dus

178 (0)

-

-

-

-

-

-

07:16 (-)

(-)

Combinatul

Ch imic

DN7

Mândruloc

Cicir

Sâmbăteni

Sâmbăteni

Ghioroc

Ghioroc

LINIA 14

Întors

1(0)

13 stații/ sens (dus)

6.56 km lungime (dus)

Dus

712

(712)

30 (30)

30 (30)

30

(30)

40

(40)

40 (40)

40

(40)

05:21 (05:33)

23:50 (22:13)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius lacob

Astra Sector II

Gorunului

Vama Grădiște

Sere

Sere

LINIA 15

Întors

11 stații/ sens(întors)

6.89 km lungime (întors)

Sere

4(4)

Vama Grădiște

Gorunului

Astra Sector II

Caius Iacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

16 stații/ sens (dus)

9.5 km lungime (dus)

Dus

712

(712)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

06:12 (06:12)

22:15

(22:15)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Atrium

Gara CFR

Caius Iacob

Astra Sector II

Gorunului

Vama Grădiște

Sere

Grădinița Sere

Avicola

C.E.T.

C.E.T.

LINIA 15b

Întors

14 stații/ sens(întors)

9.74 km lungime (întors)

C.E.T.

Avicola

Grădinița Sere

Sere

Vama Grădiște

Gorunului

Astra Sector II

Caius lacob

Gara CFR

Atrium

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

10 stații/ sens (dus)

5.1 km lungime

(dus)

Dus

712

(712)

25

(25)

25

(25)

25 (25)

40

(40)

40 (40)

40

(40)

05:52 (05:52)

23:04 (23:04)

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Astra Sector II

Gorunului

Vama Grădiște

Sere

Sere

LINIA 16

Întors

10 stații/

Sere

4(4)

sens(întors)

5.4 km lungime (dus)

Vama Grădiște

Gorunului

Astra Sector II

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

13 stații/ sens (dus)

8.04 km lungime (dus)

Dus

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Astra Sector II

Gorunului

Vama Grădiște

Sere

Grădinița Sere

Avicola

C.E.T.

C.E.T.

LINIA 16b

Întors

10 stații/ sens (dus)

10 stații/ sens (dus)

C.E.T.

Avicola

Grădinița Sere

Sere

Vama Grădiște

Gorunului

Astra Sector II

Podgoria

Crișan

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

27 stații/ sens (dus)

12.26 km lungime (dus)

Dus

2643

(1309)

11

(15)

11

(15)

15

(15)

11

(18)

15 (18)

15 (18)

04:42 (04:59)

23:21 (23:18)

Făt Frumos

Galleria

Fortuna

Electrometal

Piața U.T.A.

Aris

Orologerie

Confecții

Cpt. Ignat

Obor - fac.

Pomenirea

Alfa

Clujului

Andrei Șaguna

Hodoș

Biserica

Sârbeasca

Paul Chinezul -fac.

Piața Romană

Teatru

Primărie

Crișan

Podgoria

Uzina Electrică

Maranata

Universitate

Euromedic

Billa

LINIA 18b

Întors

Billa

24(14)

Voinicilor

Grădinița Renașterii Pășunii

Miorița Maximilian

30 stații/ sens(întors)

Uzina Electrică

Podgoria

Crișan

13.67 km lungime (întors)

Primărie

Teatru

Piața Romană

Piața Romană

Paul Chinezul -fac.

Biserica Sârbeasca

Hodoș

Andrei Șaguna

Clujului

Alfa

Pomenirea

Obor - fac.

Cpt. Ignat

Confecții

Orologerie

Aris

Piața U.T.A.

Electrometal

Fortuna

Făt Frumos

Anexa 2.1.2 - Program de Transport pentru rețeaua de autobuze pe anul 2020

A. Program de Transport pentru rețeaua de autobuze - program normal de lucru pe timpul școlii

LINIA

Nr. Stații/ Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5

(6,7)

5-6

6-10

10-13

13-19

19-21

2123

Prima

Ultima

15 stații/ sens(dus)

13.85 km lungime

(dus)

Dus

105

(70)

70 (70)

70 (70)

70 (70)

70 (70)

70 (120)

70

(-)

05:20

(05:24)

23:10 (19:40)

Piața U.T.A.

Simion Bărnuțiu

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

Maranata

Euromedic

Billa

Infanteriei

Caraimanul

Gara A Nou

Clopotului

Flacăra

Stefan Zarei

Vântului

LINIA 19

Întors

19stații/ sens(întors)

13.35 km lungime

(întors)

Vântului

3

(2)

Sânicolaul Mic

Stefan Zarie

Flacăra

Clopotului

Tarafului

Gara A Nou

Zimbrului

Cibinului

Infanteriei

Billa

Euromedic

Maranata

Lacului

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Simion Bărnuțiu

Piața U.T.A.

Piața U.T.A.

9 stații/ sens(dus)

5 km lungime (dus)

Dus

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

Piața U.T.A.

Simion Bărnuțiu

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

Maranata

Euromedic

Billa

Billa

LINIA 20

Întors

9 stații/ sens(întors)

5 km lungime

(întors)

Billa

-

(-)

Euromedic

Maranata

Lacului

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Simion Bărnuțiu

Piața U.T.A.

Piața U. T.A.

9 stații/ sens(dus)

5.2 km lungime (dus)

Dus

338

(-)

50

(-)

50

(-)

-

(-)

50 (-)

-

(-)

-

(-)

05:40 (-)

17:01 (-)

Faleză Sud

Pomenirea

Cpt. Ignat

Confecții

Liviu Rebreanu

Bela Bartok

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

LINIA 21

Întors

10 stații/ sens(întors)

5.8 km lungime (întors)

Podgoria

3 (0)

Gara CFR

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Bela Bartok

Liviu Rebreanu

Confecții

Cpt. Ignat

Pomenirea

Faleză Sud

8 stații/ sens(dus)

3.5 km lungime (dus)

Dus

146

(73)

40

(-)

40 (240)

90 (-)

40 (300)

120

(-)

120

(-)

05:40

(07:50)

23:50 (18:20)

Podgoria

Astra Sector II

Gorunului

Rândunicii

Vezuviului

Râșnov

Viitorului

Trenului

LINIA 31

Întors

1

8 stații/ sens(întors)

4 km lungime (întors)

Trenului

2

(1)

Viitorului

Râșnov

Vezuviului

Rândunica

Gorunului

Astra Sector II

Podgoria

6 stații/ sens(dus)

3.9 km lungime (dus)

Dus

19

(-)

-

(-)

120

(-)

90 (-)

180

(-)

-

(-)

-

(-)

07:05 (-)

17:35 (-)

Podgoria

Gara CFR

Atrium1

Feroneria

Cedrului

Arțarului

LINIA 39b

Întors

5 stații/ sens(întors)

3.9 km lungime (întors)

Arțarului

1

(-)

Cedrului

Feroneria

Atrium1

Podgoria

11 stații/ sens(dus)

7.8 km lungime (dus)

Dus

146 (146)

60 (60)

60 (60)

60

(60)

60

(60)

60

(60)

60 (60)

05:45

(06:00)

22:10 (22:00)

Bujac

Trotușului

Piața Bujac

Independentei

Brâncuși

Brâncoveanu

Abatorului

Ion Rațiu

Mihai Eminescu

Biserica

Sârbească

Piața Romana

LINIA 41

Întors

11 stații/ sens(întors)

8.2 km lungime (întors)

Piața Romană

2 (2)

Biserica

Sârbeasca

Mihai Eminescu

Ion Rațiu

Abatorului

Brâncoveanu

Brâncuși

Independentei

Piața Bujac

Trotușului

Bujac

13 stații/ sens(dus)

13,4 km lungime (dus)

Dus

160

(80)

60 (60)

120 (120)

-

(-)

120 (120)

-

(-)

-

(-)

05:30

(05:40)

21:00 (16:00)

Cartier San

Paolo

Universului

Radu Negru

Tribunul Corcheș

Toth Arpad

Saturn

Călărașilor

Bumbacului

Piața U.T.A.

Simion Bărnuțiu

Piața Spitalului

Mihai Eminescu

Parcul

Reconcilierii

LINIA 46

Întors

13 stații/ sens(întors)

13.2 km lungime (întors)

Parcul

Reconcilierii

2

(1)

Mihai Eminescu

Piața Spitalului

Simion Bărnuțiu

Piața U.T.A.

Bumbacului

Călărașilor

Saturn

Toth Arpad

Tribunul Corcheș

Radu Negru

Universului

Cartier San

Paolo

8 stații/ sens(dus)

5.1 km lungime (dus)

Dus

38

(38)

60 (60)

60 (60)

60

(60)

60

(60)

60

(60)

60 (60)

05:34

(05:34)

23:00 (23:00)

Billa

Billa

Felix

Frăției

Renașterii

ANL

Selgros

Real

LINIA 48

Întors

5 stații/ sens(întors)

3.8 km lungime (întors)

Real

2 (2)

Selgros

Aurel Crișan

ANL

Billa

Dus

19

(-)

30

(-)

30

(-)

-

(-)

30

(-)

-

(-)

-

(-)

05:30 (-)

16:10 (-)

Caraimanul

Posada

9 stații/ sens(dus)

5.1 km lungime (dus)

Constituției II

Câmpia Turzii

Economu

Coloniștilor

Constituției II

Posada

Caraimanul

LINIA 49

Întors

8 stații/ sens(întors)

4.9 km lungime (întors)

Caraimanul

1

(-)

Calea Timișorii

Ogorului

Bagdazar

Armoniei

Bagdazar

Ogorului

Caraimanul

6 stații/ sens(dus)

8.9 km lungime (dus)

Dus

19

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:45 (-)

15:30 (-)

Podgoria

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Mihai Eminescu

Pomenirea

IAS Mureșul

LINIA 54

Întors

6 stații/ sens(întors)

8.6 km lungime (întors)

IAS Mureșul

1

(-)

Pomenirea

Mihai Eminescu

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

2 stații/ sens(dus)

6.5 km lungime (dus)

Dus

54

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(0)

-

(60)

-

(-)

-

(-)

-

(12:00)

-

(18:00)

Parcul Reconcilierii

Podgoria

Parcul

Reconcilierii

LINIA Trenuleț de Agrement

Întors

0 (1)

10 stații/ sens(dus)

9 km lungime (dus)

Dus

19

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:30 (-)

13:00 (-)

Fortuna

Electrometal

Piața UTA

Gara CFR

Podgoria

Maranata

Euromedic

Billa

Infanteriei

Raza de Soare

LINIA    Raza

de Soare

Întors

10 stații/ sens(dus)

9 km lungime (dus)

Raza de Soare

1

(-)

Infanteriei

Billa

Euromedic

Maranata

Podgoria

Gara CFR

Piața UTA

Electrometal

Fortuna

4 stații/ sens(dus)

11,5 km lungime (dus)

Dus

109 (-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:30 (-)

14:05 (-)

Santoma

Ferma Plopi

Ceala

ScGim "Fratii

Neuman"

LINIA ScGim "Fratii Neuman" + Lic Tehn de Construcții si Protecția Mediului

Întors

4 stații/ sens(dus)

11,5 km lungime (dus)

ScGim "Fratii

Neuman"

1

(-)

Ceala

Ferma Plopi

Santoma

6 stații/ sens(dus)

10,7 km lungime (dus)

Dus

35

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:15 (-)

14:00 (-)

IAS Mureșul

Mărului

ScGim "Iosif

Moldovan" Alfa

ScGim "Iosif

Moldovan" Oituz

ScGim "Iosif Moldovan" Ciorogaru

ScGim "Avram

Iancu" V.Conta

LINIA ScGim "Iosif Moldovan" + ScGim "Avram lancu"

Întors

6 stații/ sens(dus)

10,2 km lungime (dus)

ScGim "Avram

Iancu" V.Conta

1

(-)

ScGim "Iosif

Moldovan"

Ciorogaru

ScGim "Iosif

Moldovan" Oituz

ScGim "Iosif

Moldovan" Alfa

Mărului

Santoma

3 stații/ sens(dus)

10,7 km lungime (dus)

Dus

54

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:30 (-)

14:15 (-)

IAS Ar. Nou

Caraimanul

Liceul Teoretic "A.

M. Guttenbrunn "

LINIA Liceul Teoretic "A.

M.Guttenbrunn"

Întors

3 stații/ sens(dus)

Liceul Teoretic "A.

M. Guttenbrunn "

1

(-)

10,7 km lungime (dus)

Caraimanul

IAS Ar. Nou

2 stații/ sens(dus)

4 km lungime (dus)

Dus

19

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

- (-)

07:30 (-)

13:05 (-)

Arțarului

Școala Generala 4

LINIA Școala Generala 4

Întors

2 stații/ sens(dus)

5,4 km lungime (dus)

Școala Generala 4

1

(-)

Arțarului

16 stații/ sens(dus)

13.1 km lungime (dus)

Dus

19

(19)

75 (75)

75 (75)

75 (75)

75 (75)

75 (75)

75 (75)

05:47

(05:47)

22:55 (21:35)

Ion Câmpineanu

Călțunaș

Anton Pan

Faurilor

Mănăstire Gai

Izvor

Toth Arpad

Saturn

Călărașilor

Bumbacului

Piața U.T.A.

Simion Bărnuțiu

Piața Spitalului

Mihai Eminescu

Biserica Sârbeasca

Piața Romană

LINIA 60

Întors

Piața Romană

2 (2)

18 stații/ sens(dus)

15.15 km lungime (dus)

Dus

38

(38)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:00

(06:00)

15:10 (13:10)

Piața

Spitalului

Mihai

Eminescu

Biserica

Sârbeasca

Piața Romană

Biserica

Sârbeasca

Hodoș

Andrei

Șaguna

Faleză Sud

Cpt. Ignat

Abatorului

Brâncoveanu

Brâncuși

Independentei

Piața Bujac

Trotușului

Bujac

Fortuna

Saturn

LINIA MODA Piața Spitalului

Întors

17 stații/ sens(întors)

15,15 km lungime (întors)

Saturn

Bujac

Trotușului

Piața Bujac

Independentei

Brâncuși

Brâncoveanu

Abatorului

Cpt. Ignat

Faleză Sud

Andrei Șaguna

Hodoș

Biserica Sârbeasca

Piața Romană

Biserica Sârbeasca

Mihai

Eminescu

Piața Spitalului

9 stații/ sens(dus)

5.1 km lungime (dus)

Dus

Petru Rareș

Astra Sector

II

Gara CFR

Atrium1

Piața U.T.A.

Bumbacului

Călărașilor

Saturn

Saturn


1 (1)

19

(19)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:25

(06:25)

15:10 (13:10)


LINIA MODA Petru Rareș

Întors

10 stații/ sens(întors)

6,3 km lungime (întors)

Saturn

1

(1)

Călărașilor

Bumbacului

Piața U.T.A.

Atriuml

Gara CFR

Podgoria

Astra Sector

II

Gorunului

Petru Rareș

13 stații/ sens(dus) 12.05 km lungime (dus)

Dus

38

(38)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:10

(06:10)

15:10 (13:10)

Caraimanul

Gara A Nou

Billa

Euromedic

Maranata

Podgoria

Gara CFR

Atrium1

Piața U.T.A.

Bumbacului

Călărașilor

Saturn

Saturn

LINIA MODA Caraimanul

Întors

12 stații/ sens(întors)

12,25 km lungime (întors)

Saturn

1

(1)

Călărașilor

Bumbacului

Piața U.T.A.

Atrium1

Gara CFR

B Program de Transport pentru rețeaua de autobuze - program VACANTA

Podgoria

Maranata

Euromedic

Billa

Gara A Nou

Caraimanul

LINIA

Nr. Stații/ Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5

(6,7)

5-6

6-10

10-13

13-19

19-21

21-23

Prima

Ultima

15 stații/ sens(dus)

13.85 km lungime

(dus)

Dus

105

(70)

70 (70)

70 (70)

70 (70)

70 (70)

70 (120)

70

(-)

05:20

(05:24)

23:10 (19:40)

Piața U.T.A.

Simion Bărnuțiu

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

Maranata

Euromedic

Billa

Infanteriei

Caraimanul

Gara A Nou

Clopotului

Flacăra

Stefan Zarie

Vântului

LINIA 19

Întors

19stații/ sens(întors)

13.35 km lungime

(întors)

Vântului

3

(2)

Sânicolaul Mic

Stefan Zarie

Flacăra

Clopotului

Tarafului

Gara A Nou

Zimbrului

Cibinului

Infanteriei

Billa

Euromedic

Maranata

Lacului

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Simion Bărnuțiu

Piața U.T.A.

Piața U.T.A.

9 stații/ sens(dus)

5 km lungime (dus)

Dus

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

Piața U.T.A.

Simion Bărnuțiu

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

Maranata

Euromedic

Billa

Billa

LINIA 20

Întors

9 stații/ sens(întors)

5 km lungime

(întors)

Billa

(-)

Euromedic

Maranata

Lacului

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Simion Bărnuțiu

Piața U.T.A.

Piața U.T.A.

Dus

160

50

50

-

50

-

-

05:40

17:01

9 stații/ sens(dus)

5.2 km lungime (dus)

Faleză Sud

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Pomenirea

Cpt. Ignat

Confecții

Liviu Rebreanu

Bela Bartok

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

LINIA 21

Întors

10 stații/ sens(întors)

5.8 km lungime (întors)

Podgoria

3 (0)

Gara CFR

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Bela Bartok

Liviu Rebreanu

Confecții

Cpt. Ignat

Pomenirea

Faleză Sud

8 stații/ sens(dus)

3.5 km lungime (dus)

Dus

146

(73)

40

(-)

40 (240)

90 (-)

40 (300)

120

(-)

120

(-)

05:40

(07:50)

23:50 (18:20)

Podgoria

Astra Sector II

Gorunului

Rândunicii

Vezuviului

Râșnov

Viitorului

Trenului

LINIA 31

Întors

Trenului

2

8 stații/ sens(întors)

4 km lungime (întors)

Viitorului

(1)

Râșnov

Vezuviului

Rândunicii

Gorunului

Astra Sector II

Podgoria

6 stații/ sens(dus)

3.9 km lungime (dus)

Dus

19

(-)

-

(-)

120

(-)

90 (-)

180

(-)

-

(-)

-

(-)

09:00 (-)

17:35 (-)

Podgoria

Gara CFR

Atrium1

Feroneria

Cedrului

Arțarului

LINIA 39b

Întors

5 stații/ sens(întors)

3.9 km lungime (întors)

Arțarului

1

(-)

Cedrului

Feroneria

Atrium1

Podgoria

11 stații/ sens(dus)

7.8 km lungime (dus)

Dus

146 (146)

60

(60)

60 (60)

60 (60)

60 (60)

60 (60)

60 (60)

05:45

(06:00)

22:10 (22:00)

Bujac

Trotușului

Piața Bujac

Independentei

Brâncuși

Brâncoveanu

Abatorului

Ion Rațiu

Mihai Eminescu

Biserica Sârbeasca

Piața Romana

LINIA 41

Întors

11 stații/ sens(întors)

8.2 km lungime (întors)

Piața Romană

2 (2)

Biserica Sârbeasca

Mihai Eminescu

Ion Rațiu

Abatorului

Brâncoveanu

Brâncuși

Independentei

Piața Bujac

Trotușului

Bujac

13 stații/ sens(dus)

13,4 km lungime (dus)

Dus

160

(80)

60

(60)

120 (120)

-

(-)

120 (120)

-

(-)

-

(-)

05:30

(05:40)

21:00 (16:00)

Cartier San Paolo

Universului

Radu Negru

Tribunul Corcheș

Toth Arpad

Saturn

Călărașilor

Bumbacului

Piața U.T.A.

Simion Bărnuțiu

Piața Spitalului

Mihai Eminescu

Parcul

Reconcilierii

LINIA 46

Întors

Parcul

Reconcilierii

2 (1)

13 stații/ sens(întors)

13.2 km lungime (întors)

Mihai Eminescu

Piața Spitalului

Simion Bărnuțiu

Piața U.T.A.

Bumbacului

Călărașilor

Saturn

Toth Arpad

Tribunul Corcheș

Radu Negru

Universului

Cartier San Paolo

8 stații/ sens(dus)

5.1 km lungime (dus)

Dus

38

(38)

60

(60)

60 (60)

60 (60)

60 (60)

60 (60)

60 (60)

05:34

(05:34)

23:00 (23:00)

Billa

Billa

Felix

Frăției

Renașterii

ANL

Selgros

Real

LINIA 48

Întors

5 stații/ sens(întors)

3.8 km lungime (întors)

Real

2 (2)

Selgros

Aurel Crișan

ANL

Billa

9 stații/ sens(dus)

5.1 km lungime (dus)

Dus

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

Caraimanul

Posada

Constituției II

Câmpia Turzii

Economu

Coloniștilor

Constituției II

Posada

Caraimanul

LINIA 49

Întors

8 stații/ sens(întors)

4.9 km lungime (întors)

Caraimanul

-

(-)

Calea Timișorii

Ogorului

Bagdazar

Armoniei

Bagdazar

Ogorului

Caraimanul

6 stații/ sens(dus)

8.9 km lungime (dus)

Dus

19

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:45 (-)

15:30 (-)

Podgoria

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Mihai Eminescu

Pomenirea

IAS Mureșul

LINIA 54

Întors

6 stații/ sens(întors)

8.6 km lungime (întors)

IAS Mureșul

1

(-)

Pomenirea

Mihai Eminescu

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

2 stații/ sens(dus)

Dus

54

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(0)

-

(60)

-

(-)

-

(-)

-

(12:00)

-

(18:00)

Parcul

Reconcilierii

6.5 km lungime (dus)

Podgoria

Parcul

Reconcilierii

LINIA Trenuleț de Agrement

Întors

0 (1)

10 stații/ sens(dus)

9 km lungime (dus)

Dus

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

Fortuna

Electrometal

Piața UTA

Gara CFR

Podgoria

Maranata

Euromedic

Billa

Infanteriei

Raza de Soare

LINIA    Raza

de Soare

Întors

10 stații/ sens(dus)

9 km lungime (dus)

Raza de Soare

-

(-)

Infanteriei

Billa

Euromedic

Maranata

Podgoria

Gara CFR

Piața UTA

Electrometal

Fortuna

4 stații/ sens(dus)

11,5 km lungime (dus)

Dus

Santoma

Ferma Plopi

Ceala

ScGim "Fratii

Neuman"

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

LINIA   ScGim

"Fratii Neuman" + Lic Tehn de Construcții si Protecția Mediului

Întors

4 stații/ sens(dus)

11,5 km lungime (dus)

ScGim "Fratii

Neuman"

Ceala

Ferma Plopi

Santoma

-

(-)

6 stații/ sens(dus)

10,7 km lungime (dus)

Dus

IAS Mureșul

Mărului

ScGim "Iosif

Moldovan" Alfa

ScGim "Iosif Moldovan" Oituz

ScGim "Iosif Moldovan" Ciorogaru

ScGim "Avram lancu" V.Conta

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

LINIA   ScGim

"Iosif Moldovan" + ScGim "Avram lancu"

Întors

6 stații/ sens(dus)

10,2 km lungime (dus)

ScGim "Avram

Iancu" V.Conta

-

(-)

ScGim "Iosif Moldovan" Ciorogaru

ScGim "Iosif

Moldovan" Oituz

ScGim "Iosif

Moldovan" Alfa

Mărului

Santoma

3 stații/ sens(dus)

10,7 km lungime (dus)

Dus

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

IAS Ar. Nou

Caraimanul

Liceul Teoretic "A.

M. Guttenbrunn "

LINIA    Liceul

Teoretic "A.

M.Guttenbrunn"

Întors

3 stații/ sens(dus)

10,7 km lungime (dus)

Liceul Teoretic "A.

M. Guttenbrunn "

-

(-)

Caraimanul

IAS Ar. Nou

|               Dus                        19

-

-      -       -        -       -       07:30     13:05

2 stații/ sens(dus)

4 km lungime (dus)

Arțarului

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Școala Generala 4

LINIA

Școala

Generala 4

Întors

2 stații/ sens(dus)

5,4 km lungime (dus)

Școala Generala 4

1

(-)

Arțarului

16 stații/ sens(dus)

13.1 km lungime (dus)

Dus

19

(19)

75 (75)

75 (75)

75 (75)

75 (75)

75 (75)

75 (75)

05:47

(05:47)

22:55 (21:35)

Ion Câmpineanu

Călțunaș

Anton Pan

Faurilor

Mănăstire Gai

Izvor

Toth Arpad

Saturn

Călărașilor

Bumbacului

Piața U.T.A.

Simion Bărnuțiu

Piața Spitalului

Mihai Eminescu

Biserica Sârbeasca

Piața Romană

LINIA 60

Întors

16 stații/ sens(întors)

13.5 km lungime (întors)

Piața Romană

2 (2)

Biserica Sârbeasca

Mihai Eminescu

Anexa 3 la Actul adițional nr. 1 din __________          la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de

transport public local nr. 704/02.12.2019

Anexa 2.2.1 - Program de circulație tramvaie

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de.......................

Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia Autobaz a

lungimea

Traseu

Cap. (loc. )

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultim a

Dislocări neprogr./zi

1

CTP 6,35 Km

dus A

12 x 0,37 km

Făt Frumos

6 x 0,34 km

UTA

2 x 2,14 km

Podgoria

Piața Romana

DN: 25.284 (20% din 2C+S)

(6,5 km)

05:00

14:40

S+C

Circula la ore fixe

TOTAL=2xC+S+D N

întors B

05:30

15:43

Piața Romana

Podgoria

UTA

Făt Frumos

(6,2 km)

S = vagoane simple ; C = vagoane cuplu;

nh     0 curse A + 3 curse B + 10 curse UTA -P.Romana2 (4,49km) + 2 curse UTA -P.Romana3 (4,3km)+ 6

Obs. P.Romană-UTA(3,9)_____________________________________________________________________

__+ 20 curse depou = 126,42 km (86,1 S + 20,16 C) + DN______________________________________

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de.......................

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia Autobaz a

lungimea

Traseu

Cap. (loc. )

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultim a

Dislocări neprogr./zi

dus A

2 x 0,34 km

Făt Frumos

1 x 0,37 km

UTA

1

CTP

6,35 Km

Podgoria

Piața Romana

DN: 0.848 km (20% din2C+S)

(6,5 km)

05:30

14:40

S

Circula la ore fixe

TOTAL=2xC+S+D N

întors B

15:02

23:27

Piața Romana

Podgoria

UTA

Făt Frumos

(6,2 km)

Obs.

S = vagoane simple

0 curse A + 0 curse B + 2 curse P.Romană-UTA(3,9) + 1 cursa UTA -P.Romana2 (4,49km) 1 cursa depou= 13,34 km +DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de.......................

Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia Autobaz a

lungimea

Traseu

Cap. (loc. )

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultim a

Dislocări neprogr./zi

1b

CTP 3,670 Km

dus A

1 x 2,34 km

Făt Frumos

Băile Termale

RAR

UM

Zona

Industriala

DN: 4,872 km (20% din2C+S)

(3,390 km)

06:40

14:38

S+C

Circula la ore fixe

TOTAL=2xC+S+D N

întors B

07:11

15:32

Zona

Industriala

UM

RAR

Băile Termale

Făt Frumos

(3,950 km) 1          1              1              1              1              1              1            1

Obs.

2 curse A

+ 2 curse B = 24,36 km (9,68 S + 7,34 C) + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de.......................

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Traseu

Cap.

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaz a

(loc. )

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultim a

Dislocări neprogr./zi

dus A

Făt Frumos

Băile Termale

RAR

UM

Zona Industriala

1b

(3,390 km)

CTP

3,670 Km

întors B

Zona Industriala

UM

RAR

Băile Termale

Făt Frumos

(3,950 km)

Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia Autobaz a

lungimea

Traseu

Cap. (loc. )

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultim a

Dislocări neprogr./zi

3

CTP 10 Km

dus A

11'

15'

11'

15'

13 x 2,34 km

Făt Frumos

2 x 0,37 km

UTA

2 x 0,34 km

Podgoria

17 x 2,14 km

Piața Romana

Gara A.Nou

DN: 430,696 km (20% din2C+S)

(9,8 km)

04:49

23:19

S+C

TOTAL=2xC+S+D N

întors B

11'

15'

11'

15'

05:26

00:02

Gara A.Nou

Piața Romana

Podgoria

UTA

Făt Frumos

(10,2 km)

Obs.

S = vagoane simple ; C = vagoane cuplu;

84curse A+84 curse B+2curse UTA-Gara A.Nou(7,79km)+2Gara A.Nou-UTA(7,9 km)+

34 curse depou=2153,48 km (374,12 C si 1405,48 S)+DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia Autobaz a

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

3

CTP 10 Km

dus A

15'

15'

18'

18'

10 x 2,34 km

Făt Frumos

1 x 0,37 km

UTA

2 x 0,34 km

Podgoria

9 x 2,14 km

Piața Romana

Gara A.Nou

DN: 275,42 km (20% din2C+S)

(9,8 km)

05:14

22:57

S

TOTAL=2xC+S+D N

întors B

15'

15'

18'

18'

05:50

23:45

Gara A.Nou

Piața Romana

Podgoria

UTA

Făt Frumos

(10,2 km)

Obs.

S = vagoane simple ; C = vagoane cuplu; TOTAL=2xC+S+DN

66 curseA + 65 curseB +1cursa UTA-Gara A.Nou (7,79km)+2Gara A.Nou-UTA(7,9km)+

22 curse depou = 1377,10 km (1377,10 S) + DN

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

6 CTP 7,965 Km

dus (A)

30'

30'

30'

30'

5 x4,05 km

Piața Gai

5 x3,66 km

UTA

DN:125,592 km (20% din2C+S)

Podgoria

Piața Romana

(8,02 km)

05:24

23:24

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

30'

30'

30'

30'

06:00

00:00

Piața Romana

Podgoria

UTA

Piața Gai

(7,91 km)

Obs.

37 curse A + 37 curse B

+ 10 curse depou = 627,96 km + DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

6 CTP 7,965 Km

dus (A)

30'

30'

36'

36'

6 x4,05 km

Piața Gai

5 x3,66 km

UTA

DN: 117,324 km (20% din2C+S)

Podgoria

Piața Romana

(8,02 km)

05:28

22:46

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

30'

30'

36'

36'

06:04

23:22

Piața Romana

Podgoria

UTA

Piața Gai

(7,91 km)

Obs.

34 curse A + 34 curse B

+ 1 cursa Gai-Făt Frumos (2,4 km) + 11 curse depou = 58

6,62 km + DN

Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

7 CTP 7,635 Km

dus (A)

11'

15'

11'

15'

4 x 0,34 km

Făt-Frumos

8 x 0,37 km

UTA

10 x 2,14 km

Gara CFR

6 x 2,34 km

Podgoria

Billa

DN: 281,906 km (20% din2C+S)

(8,47 km)

06:08

23:13

S+C

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

Billa

11'

15'

11'

15'

05:01

23:50

Podgoria

Gara CFR

UTA

Făt-Frumos

(6,8 km)

Obs.

S = vagoane simple ; C = vagoane cuplu;

77 curse A + 81 curse B + 8 curse P. UTA -Billa 2 (6,46km) + 4 curse Billa 2 -P. UTA 4 (4,50km) +

28 curse depou= 1409,53 km (97,10 C si 1215,33 S) + DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

7 CTP 7,635 Km

dus (A)

15'

15'

18'

18'

4 x 0,34 km

Făt-Frumos

6 x 0,37 km

UTA

4 x 2,14 km

Gara CFR

7 x 2,34 km

Podgoria

Billa

DN: 224,424 km (20% din2C+S)

(8,47 km)

06:10

23:20

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

Billa

15'

15'

18'

18'

05:13

22:46

Podgoria

Gara CFR

UTA

Făt-Frumos

(6,8 km)

Obs.

S = vagoane simple ;TOTAL=S+DN

64 curse A + 66 curse B + 21 curse depou = 1122,12 km (1030,35 S + 45,81 C) + DN

Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

9 CTP 14 Km

dus (A)

2 x 0,37 km

Făt-Frumos

4 x 2,14 km

UTA

1 x 2,34 km

Gara CFR

1 x 0,34 km

Podgoria

DN: 59,56 km (20% din2C+S)

Vladimirescu II

Combinatul Chimic

(14,10 km)

04:59

16:06

S+C

Circula la ore fixe

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

05:38

17:00

Combinatul Chimic

Vladimirescu II

Podgoria

Gara CFR

UTA

Făt-Frumos

(13,90 km)

Obs.

S = vagoane simple ;C= vagoane cuplu ; '

FOTAL=2xC+S+DN

8 curse A+8 curse B+ 2 curse P.UTA-CCh (12,09 km) +1 cursa CCh - P UTA(11,6 km) + 8 curse depou

= 297,8 km (26,04 C + 245,72 S)+ DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

9 CTP 14 Km

dus (A)

2 x 2,14 km

Făt-Frumos

1 x 0,34 km

UTA

1 x 2,34 km

Gara CFR

DN: 33,60 km (20% din2C+S)

Podgoria

Vladimirescu II

Combinatul Chimic

(14,10 km)

06:18

22:12

S

Circula la ore fixe

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

07:30

23:25

Combinatul Chimic

Vladimirescu II

Podgoria

Gara CFR

UTA

Făt-Frumos

(13,90 km)

Obs.

S = vagoane simple ; TOTAL=S+DN

7 curse A + 6 curse B + 1 cursa CCh - P UTA(11,6 km) + 5 curse depou = 168 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de ... pe perioada cursurilor școlare...

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

10 CTP 11.935

km

dus (A)

Piața Romana

06:10 C

14:15 C

Podgoria

DN: 9.548 km (20% din2C+S)

Vladimirescu

Combinatul Chimic

(12,07 km)

06:10

14:15

S

C- pe perioada cursurilor ș

icolare

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

07:00

15:00

Combinatul Chimic

07:00 C

15:00 C

Vladimirescu

Podgoria

Piața Romana

(11,8 km)

Obs.

S = vagoane simple ; C- pe perioada cursurilor șco

are

2 curse A+2 curse B = 47.74 km (47.74 S)+ DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

10 CTP 11.935

km

dus (A)

Piața Romana

Podgoria

Vladimirescu

Combinatul Chimic

(12,07 km)

S

0

0

0

0

întors (B)

Combinatul Chimic

Vladimirescu

Podgoria

Piața Romana

(11,8 km)

Obs.

Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

11 CTP 26,60 Km

dus (A)

3 x 2,14 km

Făt-Frumos

1 x 0,34 km

UTA

1 x 0,37 km

Podgoria

3 x 2,34 km

Vladimirescu

2 x 7,00 km

Ghioroc

(26,53 km)

05:10

23:26

DN:208,644 km

S+C

Circula la ore fixe

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

07:30

23:45

Ghioroc

Vladimirescu

Podgoria

UTA

Făt-Frumos

(26,67 km)

S = vagoane simple; C = vagoane cuplu;*= circula de la UTA;**= circula la Maximilian ;TOTAL=2xC+S+DN

10 curse A + 11 curse B + 1 cursa Ghioroc - P UTA (24,37 km)+ 1 cursa Cicir-F. Frumos (17,17 km)+ 1 cursa P.UTA-Cicir (15,02 km)10 curse depou = 1043,22 km (399,84 km C si 243,54 km S)+DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

11 CTP 26,60 Km

dus (A)

2 x 2,34 km

Făt-Frumos

3 x 2,14 km

UTA

DN: 97,98 km (20% din2C+S)

Podgoria

Vladimirescu

Ghioroc

(26,53 km)

04:52

23:26

S

Circula la ore fixe

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

05:15

21:20

Ghioroc

Vladimirescu

Podgoria

UTA

Făt-Frumos

(26,67 km)

Obs.

S = vagoane simple ;

9 curse A + 9 curse B + 5 curse depou = 489,9 km (489,9 km S) + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

12 CTP 24,535 Km

dus (A)

Piața Romana

13:38

Podgoria

14:40

Vladimirescu

Ghioroc

DN: 24.528 km (20% din2C+S)

(24,5 km)

13:48

14:40

S+C

Circula la ore fixe

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

06:25

x

Ghioroc

Vladimirescu

06:25

Podgoria

Piața Romana

(24,57 km)

Obs.

S = vagoane simple; C = vagoane cuplu;

2 curse A + 1 curse B = 122,64 (49,07 km C + 24,50 km S) + DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

12 CTP 24,535 Km

dus (A)

Piața Romana

Podgoria

Vladimirescu

Ghioroc

(24,5 km)

întors (B)

Ghioroc

Vladimirescu

Podgoria

Piața Romana

(24,57 km)

Obs.

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

14 CTP 15,03 Km

dus (A)

DN: 3,006 km (20% din2C+S)

Com. Chimic

07:16

Mândruloc

Cicir

Sâmbăteni

Ghioroc

(15,03 km)

07:16

X

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors

S = vagoane simple ;

Obs.

1 curse A = 15,03 km + DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

14 CTP 15,03 Km

dus

Com. Chimic

Mândruloc

Cicir

Sâmbăteni

Ghioroc

întors

Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

15 CTP

6,73 Km

dus (A)

30'

30'

40'

40'

2 x 2,14 km

Făt-Frumos

3 x 2,34 km

UTA

4 x 0,34 km

Gara CFR

2 x 0,37 km

Astra II

DN: 98,254 km (20% din2C+S)

Sere

(6,56 km)

05:21

23:14

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

30'

30'

40'

40'

05:43

23:50

Sere

Astra II

Gara CFR

UTA

Făt-Frumos

(6,89km)

Obs.

S = vagoane simple ;TOTAL=S+DN

31 curse A + 30 curse B+2 curse UTA-Sere(4,55 km)+4 curse Sere-UTA(4,59 km)+

11 curse depou =450,92 km+DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

15 CTP

6,73 Km

dus (A)

30'

30'

40'

40'

2 x 2,14 km

Făt-Frumos

4 x 2,34 km

UTA

4 x 0,34 km

Gara CFR

2 x 0,37 km

Astra II

DN: 96,358 km (20% din2C+S)

Sere

(6,56 km)

05:33

23:15

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

30'

30'

40'

40'

06:13

22:13

Sere

Astra II

Gara CFR

UTA

Făt-Frumos

(6,89km)

Obs.

S = vagoane simple ;

31 curse A + 29 curse B+2 curse UTA-Sere(4,55 km)+3 curse Sere-UTA(4,59 km)+

11 curse depou =441,44 km+DN

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

15b CTP

9,62 Km

dus (A)

Făt-Frumos

UTA

Astra II

DN:

(20% din2C+S)

Sere CET

(9,5 km)

06:12

21:15

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B) CET

07:20

22:15

Sere

Astra II

UTA

Făt-Frumos

(9,74km)

Obs.

S = vagoane simple;

3 curseA + 3 curse B = 57.72 Km + DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

15b CTP

9,62 Km

dus (A)

Făt-Frumos

UTA

Astra II

DN:

(20% din2C+S)

Sere CET

(9,5 km)

06:12

21:15

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B) CET

07:20

22:15

Sere

Astra II

UTA

Făt-Frumos

(9,74km)

Obs.

S = vagoane simple;

3 curseA + 3 curse B = 57.72 Km + DN

Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

16 CTP

5,25 Km

dus

25'

25'

40'

40'

Piața Romana

Podgoria

Astra II

Sere

DN:78,72 km (20% din2C+S)

(5,1 km)

05:52

23:27

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors

25'

25'

40'

40'

05:53

23:04

Sere

Astra II

Podgoria

Piața Romana

(5,4km)

Obs.

S = vagoane simple ;

38 curse A + 37 curse B = 393,60 + DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

16 CTP

5,25 Km

dus

25'

25'

40'

40'

Piața Romana

Podgoria

Astra II

Sere

DN:72,48 km (20% din2C+S)

(5,1 km)

05:52

22:40

S

TOTAL=2xC+S+DN

întors

25'

25'

40'

40'

05:53

23:04

Sere

Astra II

Podgoria

Piața Romana

(5,4km)

Obs.

S = vagoane simple ;TOTAL=S+DN

34 curse A + 35 curse B + 3 curse depou = 362,4 + DN

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

16b

CTP 8,145 Km

dus

(20% din2C+S)

Piața Romana

Podgoria

Astra II

Sere

CET

(8,04 km)

TOTAL=2xC+S+DN

întors

CET

Sere

Astra II

Podgoria

Piața Romana

(8,25km)

Obs.

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

Autobaza

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

lungimea

04:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-24:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

16b

CTP 8,145 Km

dus

Piața Romana

Podgoria

Astra II

Sere

CET

(8,04 km)

întors

CET

Sere

Astra II

Podgoria

Piața Romana

(8,25km)

Obs.

Zile lucrătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

dus (A)

11'

15'

11'

15'

2 x 0,20 km

Făt-Frumos

17 x 2,34 km

Piața UTA

14 x 2,14 km

Alfa

4 x 5,53 km

Piața Romana

2 x 4,99 km

Podgoria

Maranata

Billa

18b

(12,260 km)

04:42

23:32

DN: 519,024 km

CTP

S+C

TOTAL=2xC+S+DN

12,965 km

întors (B)

11'

15'

11'

15'

05:17

23:21

Billa

Renașterii

Podgoria

Piața Romana

Alfa

Piața UTA

Făt-Frumos

(13,670 km)

83 curse A + 82 curse B + 1 cursa Piața UTA-P.Romană (5,4 km) + 3 curse P. Romana-Făt Frumos (7,36 km) +

1 cursa Piața UTA - Billa (10,35 km) + 39 curse depou = 2.913,25 km (1.643,93 S + 634,66 C )+ DN

Zile sărbătoare

Tramvaie

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(loc.)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj/zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Dislocări

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogr./zi

18b

CTP 12,965 km

dus (A)

15'

15'

18'

18'

Făt-Frumos

10 x 2,34 km

Piața UTA

11 x 2,14 km

Alfa

5 x 5,53 km

Piața Romana

3 x 4,99 km

Podgoria

Maranata

Billa

(12,260 km)

04:59

23:37

DN: 369,81 km

S+C

TOTAL=2xC+S+DN

întors (B)

15'

15'

18'

18'

05:08

23:18

Billa

Renașterii

Podgoria

Piața Romana

Alfa

Piața UTA

Făt-Frumos

(13,670 km)

69 curse A + 67 curse B + 29 curse depou = 2.067,79 km (1.634

,99 S + 216,4 C )+ DN

Anexa 2.2.2 - Program de circulație autobuze

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de.........

Zile lucrătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Curse

Garaj pe ZI

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

05:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

19 CTP 13,6 km

dus

Plecări Piața UTA

Piața UTA

05:20

08:46

13:26

16:16

5 x 0,7 km

Podgoria

05:48

09:56

14:01

16:45

5 x 0,3 km

Billa

06:26

11:06

14:34

17:55

Infanteriei

06:55

12:16

15:10

19:05

Gara A.Nou

07:36

15:35

20:15

DN: 115,24 km

Vântului

21:25

(13.850 km)

22:35

05:20

22:35

întors

30+

Vântului

05:51

09:20

14:00

16:10

05:51

23:10

Gara A.Nou

06:19

10:30

14:34

16:49

Infanteriei

07:00

11:40

15:10

17:20

Billa

07:28

12:50

15:42

18:30

Podgoria

08:10

19:40

Piața UTA

20:50

22:00

(13,350 km)

23:10

Obs.

DN = dislocări neprogramate

21 curse A + 21 curse B + 10 curse garaj = 576,2 km +DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de Zile sărbătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Curse

Garaj pe ZI

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

05:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prim a

Ultim a

dus

Plecări Piața UI

A

Piața UTA

05:24

08:45

13:18

16:45

2 x 0,7 km

Podgoria

06:29

09:55

14:25

17:55

2 x 0,3 km

Billa

07:35

11:05

15:35

19:05

DN: 71,12 km

Infanteriei

12:15

(20% din total km)

Gara A.Nou

19

Vântului

CTP

(13.850 km)

Microbu z si Autobuz

05:24

19:05

13,6 km

întors

Plecări Vântului

Vântului

05:55

09:20

13:50

16:10

05:55

19:40

Gara A.Nou

07:00

10:30

15:00

17:20

Infanteriei

08:10

11:40

18:30

Billa

12:50

19:40

Podgoria

Piața UTA

(13,350 km)

Obs.

D

N = dislocări neprogramate

13 curse A + 13 curse B

<■ 4 curse

garaj = 355,6 km +DN

Zile lucrătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Curse

Garaj

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prim a

Ultim a

pe zi

20 CTP 5 km

dus

P

ecări Bil

a

Billa

Maranata

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

UTA

(5 km)

întors

Plecări UTA

UTA

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Maranata

Billa

(5 km)

Zile sărbătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Curse

Garaj

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

stație intre orele :

lungimea

06:00-  08:00- 13:00-

08:00   13:00   16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

pe zi

20 CTP 5 km

dus

Plecări Bil

a

Billa

Maranata

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

UTA

întors

Plecări UTA

UTA

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Maranata

Billa

Zile lucrătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prim a

Ultim a

pe zi

21 CTP 5,5 km

dus

5:40

8:06

13:01

Faleza Sud

6:30

8:56

13:51

3 x 2,5 km( C)

Confecții

7:16

12:06

14:41

3 x 4 km ( C )

Piața Spitalului

7:25C

15:31

SAU

Banu Mărăcine

16:21

2 x 2,5 km

Podgoria

2 x 4 km

(5,2 km)

DN:29,14 km(C) (20% din total km)

DN: 26,8 km (20% din total km)

5:40

16:21

35+

întors

6:05

17:01

Podgoria

6:05

08:31

13:26

Gara CFR

6:51

11:31

14:16

Banu Mărăcine

7:41

12:31

15:06

Piața Spitalului

15:56

Confecții

17:01

Faleza Sud

(5,8km)

Obs.

cursa cu plecare la ora 7:25 din Faleza Sud se executa numai in perioada cursurilor școlare

DN = dislocări neprogramate

12/11 curse A + 11 curse B +10/8 curse garaj +DN =145,7 km (C) / 134 km(Va)

Zile sărbătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

stație intre orele :

lungimea

06:00

-08:00

08:00

-13:00

13:00

-16:00

16:00-23:00

Prim a

Ultim a

pe zi

21 CTP 5,5 km

dus

Faleza Sud

Confecții

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

Gara CFR

întors

Gara CFR

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Confecții

Faleza Sud

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Zile lucrătoare                                                                       Autobuze

Linia Autobaza lungimea

Traseu

Cap. (locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj pe zi

(min. sau orele de trecere prin stație int

re orele :)

pe traseu

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prima

Ultima

31 CTP 3,75 km

dus

5:40

09:50

13:30

18:30

05:40

23:30  4 x 2,5 km

Podgoria

6:30

11:05

14:10

19:30

DN: 30,44 km

(20% din total km)

Astra II

07:05

12:10

14:50

21:30

Gorunului

7:50

12:50

15:30

23:30

Vezuviu

16:10

Trenului

16:50

(3,5 km)

17:30

16

40

0

40

0

06:00

23:50

întors

6:00

10:10

13:10

18:50

Trenului

6:50

11:25

13:50

19:50

Vezuviu

07:20

12:30

14:30

21:50

Gorunului

8:10

15:10

23:50

Astra II

15:50

Podgoria

16:30

(4 km)

17:10

17:50

Obs.

DN = dislocări neprogramate

19 curse A + 19 curse B + 4 curse garaj = 152,5 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Zile sărbătoare                                                                 Autobuze

Linia Autobaza lungimea

Traseu

Cap. (locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin stație int

re orele :)

pe traseu

Garaj

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

pe zi

31 CTP 3,75 km

dus

7:50 S

13:00 D

14:10 S

18:00 S

07:50 S

18:00

3 x 2,5 km

Podgoria

8:30 D

18:00 D

08:30 D

1 x 2,4 km

Astra II

2 x 2,7 km

Gorunului

Vezuviu

DN: 7.56 km

Trenului

(20% din total km)

(3,5 km)

16

Circula la ore fixe

08:10

18:20

întors

8:10 S

13:20 D

14:30 S

18:20 S

Trenului

8:50 D

18:20 D

Vezuviu

Gorunului

Astra II

Podgoria

(4 km)

Obs.

DN = dislocări neprogramate

3 curse A + 3 curse B + 6 curse garaj = 37,8 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de.............

Zile lucrătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj

(locuri)

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prim a

Ultim a

pe zi

39b

CTP

3,9 km

dus

7:05

C

09:00

13:20

07:05

17:20

6 x 2,5 km

Podgoria

10:00

14:30

V

DN: 10.8 km (20% din total km)

Gara CFR

12:10

17:25

Autogara veche

6 x 2,5 km V

str.6 Vânători

DN: 12,36 km V (20% din total km)

Arțarului

(3,9 km)

16

întors

07:15

17:35

§

Arțarului

7:15

C

09:15

13:35

19:15 ©

str.6 Vânători

10:15

14:45

V

Autogara veche

12:25

17:35

§

Gara CFR

19:15 ©

Podgoria

(3,9 km)

Obs.

§ se executa numai in perioada octombrie-aprilie

© se executa numai in perioada mai-septembrie

V se executa numai in perioada vacantei școlare

C se executa numai pe perioada cursurilor școlare

DN = dislocări neprogramate

6(6)curse A + 6(6)curse B +6(6) curse garaj +DN = 61.8 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de.............

Zile sărbătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prim a

Ultim a

pe zi

39b

CTP

3,9 km

dus

Podgoria

Gara CFR

Autogara veche

str.6 Vânători

Arțarului

(3,9 km)

0

0

0

0

întors

Arțarului

str.6 Vânători

Autogara veche

Gara CFR

Podgoria

(3,9 km)

Zile lucrătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

stație intre orele :)

lungimea

06:00-08:00

08:00-12:00

12:00-16:00

16:00-23:00

Prim a

Ultim a

pe zi

41 CTP

8 km

dus

5:45

8:40

12:40

16:40

1 x 4.5 km

Bujac

6:40

9:40

13:40

17:40

1 x 4.2 km

Trotușului

7:20

*C

10:40

14:40

18:40

6 x 6 km *C

Abatorului

7:30

Va

11:40

15:40

19:40

4 x 6 km Va

Biserica

Sârbeasca

20:40

Piața Romana

21:40

DN: 65,74 km (20% din total km)

(7,8 km)

05:45

21:40

27

întors

6:10

8:00

Va

12:10

16:10

06:10

22:10

Piața Romana

7:05

9:10

13:10

17:10

Biserica

Sârbeasca

7:45

*C

10:10

14:10

18:10

Ion Rațiu

11:10

15:10

19:10

Abatorului

20:10

Trotușului

21:10

Bujac

22:10

(8,2 km)

Obs.

*C= circula pe perioada cursurilor școlare; Va = vacant

a școlară

17 curse A + 17 curse B + 8 curse garaj (*C)[6 curse garaj Va] = 328,7(*C); [ 316,7 Va] KM + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Zile sărbătoare                                                               Autobuze

Linia Autobaza lungimea

Traseu

Cap. (locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin stație in

tre orele :)

pe traseu

Garaj

06:00-08:00

08:00-12:00

12:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

pe zi

41 CTP

8 km

dus

6:30

8:30

12:30

16:30

06:30

21:30

1 x 4,5 km

Bujac

7:30

9:30

13:30

17:30

5 x 4.4 km

Trotușului

10:30

14:30

19:30

1 x 4.2 km

Abatorului

11:30

15:30

20:30

Biserica Sârbeasca

21:30

Piața

Romana

DN: 55,78 km

(20% din total km)

(7,8 km)

27

întors

6:00

8:00

12:00

16:00

06:00

22:00

Piața

Romana

7:00

9:00

13:00

17:00

Biserica Sârbeasca

10:00

14:00

19:00

Ion Rațiu

11:00

15:00

20:00

Abatorului

21:00

Trotușului

22:00

Bujac

(8,2 km)

Obs.

DN = dislocări neprogramate

15 curse A + 16 curse B + 7curse garaj = 278,9 KM +DN

Zile lucrătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj pe zi

(min. sau orele de trece stație intre orele :'

re prin

pe traseu

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prim a

Ultim a

54 CTP 8,75 km

dus

Plecări Podc

oria

4 x 2,5 km

Podgoria

06:45

15:00

DN: 9 km (20% din total km)

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Pomenirea

IAS Mureșul

(8,9 km)

16

06:45

15:00

întors

Plecări IAS Mureșul

IAS Mureșul

07:15

15:30

07:15

15:30

Pomenirea

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

(8,6 km)

Obs.

D

N = dislocări neprogramate

2 curse A + 2curse B +4 curse garaj = 45 km + DN

Zile sărbătoare

Autobuze

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj pe zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

06:00- 08:00- 13:00-  16:00-

08:00   13:00   16:00   23:00

Prim a

Ultim a

54 CTP 8.75

dus

Plecări Podgoria

Podgoria

Banu Mărăcine

Piața Spitalului

Pomenirea

IAS Mureșul

(8,9 km)

16

întors

Plecări IAS Mureșul

IAS Mureșul

Pomenirea

Piața Spitalului

Banu Mărăcine

Podgoria

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Zile lucrătoare                                                                     Autobuze

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap. (locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse Garaj

pe zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prima

Ultima

46

CTP 13,3 km

dus

5:30

13:45

05:30

18:45

2 x 2,7 km

Cartier San Paolo

6:50

15:25

2 x 2,8 km

Toth Arpad

08:45

17:25

Piața U.T.A.

18:45

Mihai Eminescu

Parcul

Reconcilierii

(13,4 km)

DN: 39.44 km (20% din total km)

160

120

0

120

0

06:15

21:00

întors

6:15

10:10

13:10

21:00

Parcul

Reconcilierii

07:35

11:25

14:20

Mihai Eminescu

16:00

Piața U.T.A.

18:00

Toth Arpad

Cartier San Paolo

(13,2 km)

Obs.

DN = dislocări neprogramate

7 curse A + 7 curse B + 4 curse garaj = 197,2 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Zile sărbătoare                                                               Autobuze

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap. (locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Garaj

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

pe zi

46 CTP 13,3 km

dus

5:40 S

8:45 S

13:45 S

05:40 S

15:15

1S(2D) x 2,7 km

Cartier San Paolo

7:25 S

13:45 D

07:00 D

1S(2D) x 2,8 km

Toth Arpad

7:00 D

15:15 S

S (2x10,4km)

Piața U.T.A.

Mihai Eminescu

DN_S: 27.64 km

Parcul Reconcilierii

DN_D: 12.84 km

(13,4 km)

(20% din total km)

80

Circula la ore fixe

întors

6:15 S

8:00 S

13:00 S

16:00 S

06:15

13:00D

Parcul Reconcilierii

6:15 D

13:00 D

16:00S

Mihai Eminescu

14:30 S

Piața U.T.A.

Toth Arpad

Cartier San Paolo

(13,2 km)

Obs.

DN = dislocări neprogramate

SAMBATA 5 curse A + 5 curse B + 4 curse garaj = 159,3 km + DN

DUMINICA 2 curse A + 2 curse B + 4 curse garaj = 64,2 km + DN

Zile lucrătoare Microbuze

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

Garaj/zi

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prim a

Ultim a

Dislocări neprogramate/z i

48

ANL CTP 4,45 Km

dus A

05:34

08:40

13:28

16:59

2 x 4,8 km

Billa

06:28

09:28

14:01

17:59

2 x 4,5 km

ANL

07:28

10:28

14:59

18:59

Selgros

11:28

15:59

19:59

Real

12:28

20:59

21:59

DN-*C: 37,82 km

(5,1 km)

22:38

05:34

22:38

DN-Va: 37,54 km

M;16

întors B

05:52

08:59

13:50

16:20

05:52

23:00

Real

06:50

09:50

14:20

17:20

Selgros

07:45

10:50

15:20

18:20

ANL

11:50

19:20

Billa

12:50

20:20

(3,8 km)

21:20

22:25

23:00

Obs.

M = microbuz ; *C- pe perioada cursurilor școlare; Va->vacanta școlară

*C-> 19 curse A + 18 curse B + 1 cursa Real-Billa(cu intrare pe str. Felix)-5,2 km + 4 curse garaj =

189.1 km + DN

Va-> 19 curse A + 19 curse B + 4 curse garaj = 187.7 km + DN

Zile sărbătoare Microbuze

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

Garaj/zi

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prim a

Ultim a

Dislocări neprogramate/z i

48 ANL

CTP 4,45 Km

dus A

05:34

08:28

13:28

16:59

2 x 4,8 km

Billa

06:28

09:28

14:01

17:59

2 x 4,5 km

ANL

07:28

10:28

14:59

18:59

Selgros

11:28

15:59

19:59

Real

12:28

20:59

(5,1 km)

21:59

DN: 37,54 km (20% din total)

22:38

05:34

22:38

M;16

întors B

05:52

08:50

13:50

16:20

05:52

23:00

Real

06:50

09:50

14:20

17:20

Selgros

07:50

10:50

15:20

18:20

ANL

11:50

19:20

Billa

12:50

20:20

(3,8 km)

21:20

22:25

23:00

Obs.

M = microbuz ;

19 curse A + 19 curse B + 4 curse garaj = 187.7 km + DN

Programul de circulație al mijloaelor de transport public de calatori valabil de la data de ... "Pe perioada cursurilor școlare"...............

Zile lucrătoare Microbuze

Linia

Traseu

Cap.

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Autobaza

(locuri)

(min. sau orele de trece stație intre orele :

re prin

pe traseu

Garaj/zi

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/z i

dus A

05:30

08:10

13:10

16:10

Caraimanul

06:00

12:10

13:40

4 x 6 km

Posada

06:30

12:40

14:10

Constituției II

07:00

14:40

49

Câmpia Turzii

07:30

15:10

Economu

15:40

DN: 34,8 km

Coloniștilor

Constituției II

Posada

Caraimanul

(5,1 km)

05:30

16:10

CTP

M;16

5 Km

întors B

05:46

08:16

13:26

16:26

05:46

15:56

Caraimanul

06:16

12:26

13:56

Calea Timișorii

06:46

12:56

14:26

Ogorului

07:16

14:56

Bagdazar

07:46

15:26

Armoniei

15:56

Bagdazar

Ogorului

Caraimanul

(4,9 km)

Obs.

M = micro

buz ; Traseul se executa pe perioada cursuri

lor școlare

15 curse A + 15 curse B + 4 curse garaj = 174 km + DN

Programul de circulație al mijloaelor de transport public de calatori valabil de la data de ... "Pe perioada cursurilor școlare"...............

Zile lucrătoare

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

Garaj/zi

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/z i

dus A

07:30

Fortuna

2 x 2 km

Raza de Soare

Electrometal

2 x 7 km

Piața UTA

Gara CFR

Podgoria

DN: 7,2 km

Maranata

Euromedic

Billa

Infanteriei

Raza de Soare

(9 km)

07:30

CTP

M;16

8 Km

întors B

13:00

13:30

Raza de Soare

Infanteriei

Billa

Euromedic

Maranata

Podgoria

Gara CFR

Piața UTA

Electrometal

Fortuna

(9 km)

Obs.

M = micro

buz ; Traseul se executa pe perioada cursuri

lor școlare

1 cursa A + 1 cursa B + 4 curse garaj = 36 km + DN

Programul de circulație al mijloaelor de transport public de calatori

valabil de la data de ... "Pe perioada cursurilor școlare"...............

Zile lucrătoare

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

Garaj/zi

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/z i

ScGim "Fratii Neuman" + Lic Tehn de Construcții si Protecția Mediului

dus A

07:30

12:35

2 x 14 km

Santoma

2 x 3 km

Ferma Plopi

2 x 2 km

Ceala

1 x 1,5 km

ScGim "Fratii Neuman"

1 x 8 km

DN: 26,86 km

(11,5 km)

07:30

12:35

CTP

M+A

11,5 Km

întors B

12:05

14:05

12:05

14:05

ScGim "Fratii Neuman"

Ceala

Ferma Plopi

Santoma

(11,5 km)

Obs.

M = microbuz, A= Autobuz ; Traseul se executa pe perioada cursurilor școlare

2 cursa A + 2 cursa B + 2 curse Lic. Tehn de Construcții si Protecția Mediului-Ceala(8) + 2 curse Ceala-

Lic. Tehn de Construcții si Protecția Mediului(6,5) + 1 cursa Ferma Plopi - Sc Gim "Fratii Neuman"-Lic. Tehn de Construcții si

Protecția Mediului(11,8) + 8 curse garaj = 134,3 km + DN

Programul de circulație al mijloaelor de transport public de calatori

valabil de la data de ... "Pe perioada cursurilor școlare"...............

Zile lucrătoare

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

lntervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

Garaj/zi

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/z i

dus A

07:15

3 x 8,2 km

ScGim "Iosif Moldovan" + ScGim "Avram lancu"

IAS Mureșul

1 x 1,1 km

Mărului

1 x 1,8 km

ScGim "losif

Moldovan" Alfa

2 x 7,1 km

ScGim "losif Moldovan" Oituz

ScGim "losif Moldovan" Ciorogaru

ScGim "Avram lancu" V.Conta

DN: 17,08 km

(10,7 km)

07:15

CTP

M

10,45 Km

întors B

14:00

14:00

ScGim "Avram lancu" V.Conta

ScGim "losif Moldovan" Ciorogaru

ScGim "losif Moldovan" Oituz

ScGim "losif

Moldovan" Alfa

Mărului

lAS Mureșul

(10,2 km)

Obs.

M = microbuz, A= Autobuz ; Traseul se executa pe perioada cursurilor școlare

1 cursa A + 1 cursa B + 1 cursa lAS Mureșul-ScGim "losif Moldovan" Oituz(6,1)+1 cursa ScGim „losif Moldovan" Ciorogaru-

ScGim „losif Moldovan „Oituz-ScGim "losif Moldovan" Alfa-lAS Mureșul (9,6)+ ScGim „losif Moldovan „Oituz-ScGim "losif Moldovan" Alfa-

lAS Mureșul(7,1) + 7curse garaj = 85,4 km + DN

Programul de circulație al mijloaelor de transport public de calatori

valabil de la data de ... "Pe perioada cursurilor școlare"...............

Zile lucrătoare

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

Garaj/zi

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/z i

dus A

07:30

12:40

1 x 11 km

Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn"

IAS Aradul Nou

1 x 9,5 km

Caraiman

1 x 6 km

Liceul Teoretic "A.

M.Guttenbrunn"

1 x 11,3 km

DN: 17,08 km

(6,5 km)

07:30

12:40

CTP

M+A

7 Km

întors B

12:15

14:15

12:15

14:15

Liceul Teoretic "A.

M.Guttenbrunn"

Caraiman

IAS Aradul Nou

(7,5 km)

Obs.

M = microbuz, A= Autobuz ; Traseul se executa pe perioada cursurilor școlare

2 cursa A + 2 cursa B + 4 curse garaj = 65,8 km + DN

Programul de circulație al mijloaelor de transport public de calatori "Trenuleț de agrement" valabil in perioada estivala mai - iunie

Zile sărbătoare

Titicar

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

Garaj/zi

stație intre orele :

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/z i

Trenuleț de agrement

Obs.

dus A

12:00

13:00

16:00

2 x 3 km

Parcul

Reconcilierii

14:00

17:00

Teatru

15:00

18:00

Primărie

Podgoria

Piața Spitalului

Podgoria

Primărie

Teatru

Parcul

Reconcilierii

(6,5 km)

12:00

18:00

DN = 10,3 km

7 curse A + 2 curse garaj = 51.5 km + DN

Circulă în zilele de sâmbăta, duminica și în zile de sărbătoare, în cazul în care condițiile atmosferice o permit, pe următorul traseu:

P.Reconcilierii-Teatru-Bd .Revoluției-Podgoria-Banu Mărăcine-Piața Spitalului-Podgoria-Bd .Revoluției-Teatru-P.Reconcilierii

Stație de îmbarcare : Parcul Reconcilierii

Programul de circulație al mijloaelor de transport public de calatori "Trenuleț de agrement" valabil in perioada estivala iulie - septembrie (in cazul temperaturilor ridicate)

Zile sărbătoare

Titicar

Linia

Autobaza

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin

pe traseu

Garaj/zi

stație intre orele :'

lungimea

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/z i

Trenuleț de agrement

dus A

16:00

2 x 3 km

Parcul

Reconcilierii

17:00

Teatru

18:00

Primărie

19:00

Podgoria

20:00

Piața Spitalului

21:00

Podgoria

Primărie

Teatru

Parcul

Reconcilierii

(6,5 km)

16:00

21:00

DN = 9 km

Obs.

6 curse A + 2 curse garaj = 45 km + DN

Circulă în zilele de sâmbăta, duminica și în zile de sărbătoare, în cazul în care condițiile atmosferice o permit, pe următorul traseu:

P.Reconcilierii-Teatru-Bd .Revoluției-Podgoria-Banu Mărăcine-Piața Spitalului-Podgoria-Bd .Revoluției-Teatru-P.Reconcilierii

Stație de îmbarcare : Parcul Reconcilierii

Programul de circulație al mijloaelor de transport public de calatori valabil de la data de „."Pe perioada cursurilor școlare"...............

Zile lucrătoare

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

Garaj/zi

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/zi

dus A

07:30

1 x 2,7 km

Școala Generala Numărul 4

Arțarului

1 x 4,55 km

Școala Generala Numărul 4

1 x 3,7 km

2 x 3,5 km

(4 km)

1 x 1,9 km

07:30

DN: 8 km

CTP

M

4,65 Km

întors B

12:15LTB

13:05

13:05

Școala Generala Numărul 4

Arțarului

(5,3 km)

Obs.

M = microbuz, A= Autobuz ; Traseul se executa pe perioada cursurilor școlare

1 cursa A + 1 cursa B + 1 cursa Gen4-LTB(4,6km) + 1 cursa LTB-Arțarului(6,25km) +

6 curse garaj = 40 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Zile lucrătoare                                                                   Microbuze

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap. (locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :

pe traseu

Garaj/zi

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/zi

60

13,3 Km

dus A

05:47

08:17

13:17

17:12

1 x 2,7 km

Ion Câmpinean u

07:02

09:32

14:42

18:32

4 x 5 km

Mănăstire Gai

12:02

15:57

19:47

2 x 4,7 km

Piața UTA

2 x 4,6 km

Piața

Romana

22:17

3 x 4,2 km

(13,1 km)

05:47

22:17

DN: 84,86 km

M

întors B

06:25

08:55

14:10

16:35

06:25

22:55

Piața

Romana

07:40

10:10

15:20

17:55

Piața UTA

12:40

19:10

Mănăstire Gai

20:25

Concordiei

(13,5 km)

22:55

M = microbuz ; *C- pe perioada cursurilor școlare; Va->vacanta școlară

12 curse A + 12 curse B + 10 curse garaj = 362,4 km + DN 266+34.56=300.56

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Zile sărbătoare                                                                        Microbuze

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap. (locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :

pe traseu

Garaj/zi

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-16:00

16:00-23:00

Prima

Ultima

Dislocări neprogramate/zi

60

13,3 Km

dus A

05:47

08:17

13:17

17:12

6 x 4,5 km

Ion Câmpinean u

07:02

09:32

14:42

18:27

1 x 4,7 km

Mănăstire Gai

12:02

15:57

19:42

5 x 4,2 km

Piața UTA

22:12

Piața

Romana

DN: 41,15 km (20% din total)

(13,1 km)

05:47

22:12

M;16

întors B

06:25

08:55

14:05

16:35

06:25

21:35

Piața

Romana

07:40

10:10

15:20

17:50

Piața UTA

12:40

19:05

Mănăstire Gai

21:35

Concordiei

(13,5 km)

Obs.

M = microbuz ;

12 curse A + 11 curse B + 10 curse garaj = 349,7 km + DN

133+119.7+35.04=287.74

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Linia

Autobaza

Lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj pe zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prima

Ultima

MODA

Piața Spitalului

CTP

15,15 km

dus

06:00

2 x 0,9 km

Piața Spitalului

06:00

2 x 2,5 km

Piața Romana

Alfa

Bujac

Saturn(MODA)

(15,15 km)

DN: 7.42 km

(20% din total km)

15:10

întors

Saturn(MODA)

15:10

Bujac

Alfa

Piața Romana

Piața Spitalului

(15,15 km)

Obs.

DN = dislocări neprogramate

1 curse A + 1 curse B + 4 curse garaj = 37,1 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj pe zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prima

Ultima

MODA

Piața Spitalului

CTP

15,15 km

dus

06:00

2 x 0,9 km

Piața Spitalului

06:00

S

2 x 2,5 km

Piața Romana

Alfa

Bujac

Saturn(MODA)

(15,15 km)

DN: 7.42 km

(20% din total km)

15:10

întors

Saturn(MODA)

15:10

S

Bujac

Alfa

Piața Romana

Piața Spitalului

(15,15 km)

Obs.

S = Circula in zilele de Sâmbătă ; DN = dislocări neprogramate

1 curse A + 1 curse B + 4 curse garaj = 37,1 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de călători valabil de la data de..................

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj pe zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prima

Ultima

MODA

Petru Rareș

CTP 5,7 km

dus

06:25

1 x 4,5 km

Petru Rareș

06:25

1 x 4,4 km

Podgoria

2 x 2,5 km

UTA

Saturn(MODA)

(5,1 km)

DN: 5.06 km

(20% din total km)

15:10

întors

Saturn(MODA)

15:10

UTA

Podgoria

Petru Rareș

(6,3 km)

Obs.

DN = dislocări neprogramate

1 curse A + 1 curse B + 4 curse garaj = 25,3 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj pe zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prima

Ultima

MODA

Petru Rareș

CTP

5,7 km

dus

06:25

1 x 4,5 km

Petru Rareș

06:25 S

1 x 4,4 km

Podgoria

2 x 2,5 km

UTA

Saturn(MODA)

(5,1 km)

DN: 5.06 km

(20% din total km)

13:10

întors

Saturn(MODA)

13:10

S

UTA

Podgoria

Petru Rareș

(6,3 km)

Obs.

S = Circula in zilele de Sâmbătă ; DN = dislocări neprogramate

1 curse A + 1 curse B + 4 curse garaj = 25,3 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj pe zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prima

Ultima

MODA

Caraimanul

CTP 12,15 km

dus

06:10

1 x 5,9 km

Caraimanul

06:10

1 x 6,2 km

Gara Ar. Nou

2 x 2,5 km

Billa

Podgoria

Saturn(MODA)

(12,05 km)

DN: 8.28 km

(20% din total km)

15:10

întors

Saturn(MODA)

15:10

Podgoria

Billa

Gara Ar. Nou

Caraimanul

(12,25 km)

Obs.

DN = dislocări neprogramate

1 curse A + 1 curse B + 4 curse garaj = 41,4 km + DN

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil de la data de..................

Linia

Autobaza

lungimea

Traseu

Cap.

(locuri)

Intervalul de succedare

Plecări de la capete

Nr Curse

Garaj pe zi

(min. sau orele de trecere prin stație intre orele :)

pe traseu

06:00-08:00

08:00-13:00

13:00-18:00

18:00-23:00

Prima

Ultima

MODA

Caraimanul CTP

12,15 km

dus

06:10

1 x 5,9 km

Caraimanul

06:10 S

1 x 6,2 km

Gara Ar. Nou

2 x 2,5 km

Billa

Podgoria

Saturn(MODA)

(12,05 km)

DN: 8.28 km

(20% din total km)

13:10

întors

Saturn(MODA)

13:10 S

Podgoria

Billa

Gara Ar. Nou

Caraimanul

(12,25 km)

Obs.

S = Circula in zilele de Sâmbătă ; DN = dislocări neprogramate

1 curse A + 1 curse B + 4 curse garaj = 41,4 km + DN

Anexa 4 la Actul adițional nr. 1 din __________la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

Anexa 4.1 Bunuri de retur

Bunuri de retur sunt bunurile puse la dispoziție de către Entitatea Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, bunurile de natura domeniului public nou create sau existente și modernizate/dezvoltate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local sau de stat, precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Entității Contractante;

4.1.1 Bunuri puse la dispoziție - concesionate

1    MUNICIPIUL ARAD

NR.

CRT

NUMĂR INVENTAR

DENUMIRE BUN CONCESIONAT

COD CLASIFICARE

VALOARE DE INVENTAR

VALOARE AMORTIZATĂ

VALOARE NEAMORTIZATĂ

1.

100060

CLĂDIRE SUBSTATIE REDRESARE DEPOU UTA POARTA 2

1.

3.

1

96.710,95

37.103,17

59.607,78

2.

100110

CLADIRE DISPECERAT CENTRAL TRAMVAIE

1.

3.

1

85.964,95

85.964,95

0,00

3.

100130

CLADIRE SUBSTATIE REDRESARE S2 PIATA

VECHE

1.

3.

1

176.725,38

68.457,78

108.267,60

4.

100150

CLADIRE STATIE REDRESARE S1 BD.REVOLUTIEI 22

1.

3.

1

168.852,82

65.064,27

103.788,55

NR.

CRT

NUMĂR INVENTAR

DENUMIRE BUN CONCESIONAT

COD CLASIFICARE

VALOARE DE INVENTAR

VALOARE AMORTIZATĂ

VALOARE NEAMORTIZATĂ

5.

101540

CLĂDIRE SUBSTATIE REDRESARE S6

MICALACA - STR.SIMFONIEI

1.  3.  1

202.280,31

70.431,16

131.849,15

6.

102200

PLATFORMA DE LUCRU LA NIVELUL PLAFONULUI TRAMVAIULUI

1.  1.  3.  1

395.435,57

0,00

395.435,57

7.

200080

LINIE TRAMVAI PODGORIA-VIADUCT

MICALACA 1378 MCS

1.  3.  3

571.062,37

506.301,71

64.760,66

8.

200091

LINIE TRAMVAI VIAD.MICALACA-BARIERA

CF VLADIMIRESCU 6593MCS

1.  3.  3

590.296,66

523.682,13

66.614,53

9.

200110

RETEA EL. AERIANA DE CONTACT BUCLA VAMA MICALACA 190 MCS

1.  3.  4.  2

39.331,07

39.331,07

0,00

10.

200120

LINIE TRAMVAI GAI-STATIE TRAMVAI BAILE TERMALE 1678 MCS

1.  3.  3

580.882,64

357.867,48

223.015,16

11.

200130

LINIE TRAMVAI STR. STEFAN CEL MARE 2433 MCS

1.  3.  3

1.036.207,18

1.036.207,18

0,00

12.

200190

LINIE TRAMVAI STR. PADURII 2964 MCS

1.  3.  3

106.721,55

106.721,55

0,00

13.

200200

LINIE TRAMVAI BUCLA FAT-FRUMOS 729

MCS

1.  3.  3

173.207,80

101.838,52