Hotărârea nr. 350/2020

Hotărârea Nr.350 din 01-09-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 350 din 1 septembrie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 -Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 60494/25.08.2020,

Analizând raportul nr. 60495/25.08.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 156/2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 1946/ 14.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 57365/ 14.08.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2, art. 17 alin. (1) lit. i), art. 35 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 84 alin. (1), art. 105 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (4), art. 5, art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017,

Luând în considerare prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport și Anexei nr. 6 - Diferențele de Tarif, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 -Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020, în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 4 la contract.

Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 3.1 - Bunuri de retur la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 4 la contract.

Art. 4. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 6 - Diferențele de Tarif la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 3 la Actul adițional nr. 4 la contract.

Art. 5. Punctul nr. 4 din Anexa - Metodologia privind aplicarea măsurilor de protecție socială la transportul public local, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.123/2019 , se abrogă.

Art. 6. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 7. (1) Se mandatează dl. Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 7 alin. (1), Municipiul Arad, respectiv Consiliul Local al Municipiului Arad, vor fi reprezentate în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în favoarea adoptării Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 8. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art.9. În perioada stării de alertă sau a stării de urgență, în funcție de situația epidemiologică din raza teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației, programul de transport, care asigură deplasarea elevilor la și de la școală, se va putea modifica în baza solicitării exprese a entității contractante.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituția Prefectului- Județul Arad;

 • - A.D.I. Transport Public Arad.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU


  Contrasemnează pentru legalitate

  SECRETAR GENERAL

  Lilioara STEPANESCU


  Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

  1 ex. Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice

  1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

  1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020


  Cod PMA -S4-02


  ROMÂNIA

  JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


  PROIECT


  AVIZAT


  SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


  Nr. 300/26.08.2020

  H O T Ă R Â R E A nr.___ din                2020


privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 -

Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 60494/25.08.2020,

Analizând raportul nr. 60495/25.08.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 156/2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 1946/ 14.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 57365/ 14.08.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2, art. 17 alin. (1) lit. i), art. 35 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 84 alin. (1), art. 105 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (4), art. 5, art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017,

Luând în considerare prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport și Anexei nr. 6 - Diferențele de Tarif, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 -Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020,

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020, în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 4 la contract.

Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 3.1 - Bunuri de retur la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 4 la contract.

Art. 4. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 6 - Diferențele de Tarif la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 3 la Actul adițional nr. 4 la contract.

Art. 5. Punctul nr. 4 din Anexa - Metodologia privind aplicarea măsurilor de protecție socială la transportul public local, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.123/2019 , se abrogă.

Art. 6. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 7. (1) Se mandatează dl. Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

 • (2) În absența persoanei împuternicite la art. 7 alin. (1), Municipiul Arad, respectiv Consiliul Local al Municipiului Arad, vor fi reprezentate în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în favoarea adoptării Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 8. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art.9. În perioada stării de alertă sau a stării de urgență, în funcție de situația epidemiologică din raza teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației, programul de transport, care asigură deplasarea elevilor la și de la școală, se va putea modifica în baza solicitării exprese a entității contractante.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituția Prefectului- Județul Arad;

 • - A.D.I. Transport Public Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       SECRETAR GENERAL

Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice Red./Dact. T.S./T.S.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.       din

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020.

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Luând în considerare prevederile:

 • - art. 2, art. 17, alin, (1) litera i), art. 35, alin. (2), litera i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 84, alin. (1), art. 105, alin. (2), litera e) din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale;

 • - prevederile art. 2, alin. (4), art. 5, art. 10, alin. (l) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

Solicitarea asociatului oraș Pecica, formulată prin Adresa cu numărul 9384/05.03.2020, referitoare la înființarea unui traseu de transport local în orașul Pecica,

Solicitările asociaților Zimandu Nou și Șicula, formulate prin adresele cu numărul 2782/11.06.2020 a Primăriei comunei Zimandu Nou și nr. 1823/29.06.2020 a Consiliului Local Șicula, privind introducerea unei curse regulate de transport persoane pe relația Ineu - Gurba Utviniș și introducerea unei curse de transport persoane care să deservească și locuitorii cătunului Utviniș;

Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului Director din 12.05.2020, 11.06.2020 și 08.07.2020.

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind: mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice Nr.

RAPORT

Referitor la:

Referatul de aprobare înregistrat cu nr.               , a domnului Călin Bibarț, Primarul

Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020.

Considerente generale: Datorită faptului că Municipiul Arad este asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și ținând cont de prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

Urmare a solicitărilor formulate privind înființarea unui traseu de transport local în orașul Pecica și a introducerii unei curse regulate de transport persoane pe relația Ineu - Gurba Utviniș, precum și a unei curse de transport persoane care să deservească și locuitorii cătunului Utviniș

În urma publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020 s-au stabilit reguli clare de decontare a cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, se impune modificarea Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019.

În urma consultărilor și negocierilor purtate în acest sens între reprezentanții unităților-administrativ teritoriale membre ale Asociației, sau materializat soluții concretizate în propunerile prezentate în Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020.

Considerente juridice:

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 156/2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad;

 • - prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

 • - prevederile art. 2, art. 17, alin, (1), litera ”i”, art. 35, alin. (2), litera ”i” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 84, alin. (1), art. 105, alin. (2), litera ”e” din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale;

 • - prevederile art. 2, alin. (4), art. 5, art. 10, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

 • - prevederile Anexei - Metodologia privind aplicarea măsurilor de protecție socială la transportul public local, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.123/2019;

În considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M:

Aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Aprobarea modificării și completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020.

Aprobarea abrogării punctului nr. 4 din Anexa - Metodologia privind aplicarea măsurilor de protecție socială la transportul public local, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/ 2019.

Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/ 02.12.2019.

Mandatarea Primarului Municipiului Arad, dl. Călin Bibarț, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

În cazul în care domnul Călin Bibarț, Primarul Municipiului, este în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale, Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor Primarului.

Mandatarea Directorului executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020.

În perioada stării de alertă sau a stării de urgență, în funcție de situația epidemiologică din raza teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației, programul de transport, care asigură deplasarea elevilor la și de la școală, se va putea modifica în baza solicitării exprese a entității contractante.

DIRECTOR EXECUTIV, Liliana Florea

ȘEF SERVICIU, Cerasela Novac


Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume _________________________

Semnătura _________________________