Hotărârea nr. 35/2020

Hotarirea Nr.35 din 31-01-2020 privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care îsi desfăsoară activitatea Filarmonica de Stat Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 35 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4725/23.01.2020,

Analizând raportul nr. 4727/23.01.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit Hotărârii nr. 129/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind darea în administrare către Filarmonica de Stat Arad a imobilului în care aceasta își defășoară activitatea,

Conform poz. 265 din Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 976/2002, privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad,

În baza art. 866 - 868 și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), alin. 7 lit. d), art. 139 alin (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1. Se aprobă darea în administrare către Filarmonica de Stat Arad a ap. 1 și ap. 3 din imobilul proprietate publică a Municipiului Arad, situat în Arad, Piața George Enescu nr. 1, conform contractului de administrare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu - Călin Bibarț, să semneze contractul de administrare.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Cod PMA-S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 35/31 01 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr.din 2020

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul in Arad, B-dul Revoluției nr. 75, având cod fiscal nr. 3519925, cont IBAN RO 47 TREZ 02121360205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, domnul Laurențiu Călin BIBARȚ, în calitate de proprietar, pe de o parte Și

- Filarmonica de Stat Arad, cu sediul în Arad, Piața George Enescu, nr. 1, având cont IBANRO59TREZ246670304200109X, deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin manager, domnul Doru ORBAN, în calitate de administrator, pe de altă parte

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

Art. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie dreptul de administrare asupra imobilelor (clădire, alte mijloace fixe și teren), în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad, în vederea desfășurării activității artistice, astfel:

>     imobil constând în teren cu S= 1947 mp din total 3910 mp și construcție compusă din două

apartamente, având Sc=4091 mp din suprafața totală de 8.195 mp, Su=3085 mp situat în municipiul Arad, Piața George Enescu nr. 1, identificat în CF nr. 352896-C1-U1, CF nr. 352896-C1-U3.

Construcții

Adresa

Nr. construcții/destinația

Valoare de inventar -lei-

Piața George Enescu nr. 1

Palatul Cultural, în regim de înălțime D+P+1E, ap. 1 și ap. 3, precum și părțile comune, care se utilizează în comun cu Muzeul Județean Arad.

35.864.906,25

Teren

Adresa

Valoare de inventar -lei-

Piața George Enescu nr. 1

3.687.297

Alte mijloace fixe

Nr.

crt.

Denumire

Caracteristici tehnice și bucăți

Valoare de inventar -lei-

1.

Platformă mobilă

mecanism central de ridicare, podium tip lift cu S=8 mp, care face legătura între parter și subsol

446.470,88

2.

Podium mobil

Trape de scenă (S1-S2) pentru dispunere decor

792.885,56

3.

Stângă lumini scenă

V1

stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

4.

Stângă lumini scenă V2

stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

5.

Stângă lumini scenă V3

stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

6.

Dispozitiv decoruri scenă D

stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținere decoruri sau ecran pliabil

79.148,09

7.

Instrument muzical de tip orgă

orgă cu 36 de fluiere și pedalier

2.094.400

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2.

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 (cinci ani), producând efecte de la data semnării acestuia și se prelungește după expirarea termenului, prin act adițional, cu acordul părților.

 • IV. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile proprietarului

Art. 3.

 • (1) Să exercite dreptul de dispoziție, în condițiile legii, asupra imobilelor (terenuri și construcție) prevăzute la art. 1;

 • (2) Să inspecteze bunurile administrate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • (3) Să verifice, în perioada derulării contractului de administrare, modul în care administratorul respectă condițiile și clauzele acestuia;

 • (4) Să solicite administratorului situația gestiunii imobilelor;

 • (5) Să încaseze la bugetul local sumele provenite ca urmare a încheierii de către administrator a unor bunuri.

Drepturile administratorului

Art. 4.

 • (1) Să folosească imobilele administrate, potrivit destinațiilor acestora;

 • (2) Să realizeze lucrări de investiții, reabilitare, modernizare, precum și alte lucrări, indiferent de natura acestora, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Arad. După recepție, aceste lucrări vor intra în proprietatea publică a Municipiului Arad;

 • (3) In situația închirierii, de către administrator, a unor spații din cele care fac obiectul prezentului contract, sumele încasate din închiriere constituie venit la bugetul local;

 • V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Obligațiile proprietarului

Art. 5.

 • (1) Să predea imobilele libere de sarcini pe baza unui proces verbal de predare - primire, denumit în continuare proces verbal. Procesul verbal va evidenția starea bunurilor predate și va face parte integrantă din prezentul contract;

 • (2) Să preia imobilele libere de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de administrare;

 • (3) In derularea contractului, prin acțiunile întreprinse, să nu stânjenească prin acțiuni sau inacțiuni activitatea specifică a administratorului;

 • (4) Să finanțeze lucrările de consolidări, reparații capitale, precum și orice alte lucrări de această natură dacă starea imobilelor o impune;

 • (5) Să urmărească, să intervină și să finanțeze lucrările pentru păstrarea în bune condiții a elementelor structurii de rezistență a clădirii;

 • (6) Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Obligațiile administratorului

Art. 6.

 • (1) Să preia de la proprietar, pe baza unui proces verbal, imobilele (terenuri, și construcție) în care își desfășoară activitatea;

 • (2) Să inventarieze anual și să transmită proprietarului, până în ultima zi lucrătoare din luna noiembrie, listele de inventariere privind terenurile, amenajările de terenuri și construcția;

 • (3) Să mențină în siguranță imobilul și să aducă la cunoștința proprietarului orice tulburare de drept sau ca urmare a stării tehnice a imobilului, din punct de vedere al siguranței de exploatare.

 • (4) Pe toată durata administrării, să păstreze în bune condiții bunul încredințat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze;

 • (5) Să permită accesul proprietarului în spațiul încredințat ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla administrarea imobilelor încredințate și starea acestora;

 • (6) Să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul îl va cauza acestora revine în exclusivitate administratorului;

 • (7) Să suporte cheltuielile de întreținere și gospodărire curentă ale imobilelor administrate (energie electrică, gaze, apa potabilă, canalizare, termoficare, telefonie, internet, igienizări, etc.), din bugetul aprobat în condițiile legii;

 • (8) Să asigure cheltuielile necesare și să organizeze servicii privind paza, PSI, salubritate, deszăpezire;

 • (9) Să asigure urmărirea comportării în exploatare a imobilului, potrivit legii;

 • (10) Să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • (11) Să arate în fața instanței titularul dreptului de proprietate, în litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, în caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații;

 • (12) Să nu schimbe destinația imobilelor;

 • (13)  Să prezinte propunerile de reparații capitale, consolidări, extinderi și modernizări proprietarului, până în ultima zi lucrătoare din luna noiembrie a fiecărui an;

 • (14) Să nu cesioneze dreptul de administrare unei alte entități juridice și să nu încheie contracte de închiriere fără aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad;

 • (15) Să prezinte anual sau ori de câte ori se solicită de către proprietar, situația gestiunii imobilelor și stadiul realizării investițiilor;

 • (16) In situația închirierii unor spații, sumele încasate din închiriere constituie venit la bugetul local;

 • (17) Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 7. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de administrare atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti în completare daune -interese.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

Art. 8. Forța majoră invocată cu răspunderea prevederilor legale exonerează de răspundere partea care o invocă.

VIII.      LITIGII

Art. 9. (1) Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin mediere.

(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

ix. Încetarea contractului

Art. 10. Contractul încetează prin:

 • a)  desființarea instituției de cultură;

 • b)  acordul de voință al părților contractante, exprimat în scris;

 • c)  revocare în conformitate cu dispozițiile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • d)  desființarea titlului proprietarului. Proprietarul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind în drept să pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar;

  • e)  prin rezoluțiune numai dacă administratorul nu-și exercită drepturile și obligațiile ce derivă din prezentul contract.

  X. DISPOZIȚII FINALE

  Art. 11. Pe toată durata administrării cele două părți se vor supune legislației în vigoare din România.

  Art. 12. Modificarea și completarea contractului de administrare poate interveni în limitele legislației române, după o notificare prealabilă, cu acordul părților, prin act adițional.

  Art. 13. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu.

  Art. 14. În litigiile cu terții referitoare la dreptul de proprietate, administratorul are obligația de a arăta instanței cine este titularul dreptului de proprietate. Titularul dreptului de administrare răspunde în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare.

  Art. 15. Contractul de administrare și procesul verbal de predare-primire se încheie în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.


  PROPRIETAR, MUNICIPIUL ARAD PRIMAR, Laurențiu Călin BIBARȚ

  DIRECȚIA ECONOMICĂ

  DIRECTOR EXECUTIV,

  Claudia GROZAVU


  ADMINISTRATOR, FILARMONICA DE STAT ARAD DIRECTOR Doru ORBAN

  CONTABIL ȘEF,


  VIZAT PENTRU LEGALITATE

  DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan SZUCHANSZKI

  ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș


  Consilier

  Ruxanda MOTREA

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate

  SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


  Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

  1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

  1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

  1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020


  Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Nr. 34/27.01.2020

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


HOTĂRÂREA nr.

din                  2020 privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4725/23.01.2020,

Analizând raportul nr. 4727/23.01.2020 al Serviciului Evidență și Administrare

Domeniul Public,

Potrivit Hotărârii nr. 129/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind darea în administrare către Filarmonica de Stat Arad a imobilului în care aceasta își defășoară activitatea,

Conform poz. 265 din Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 976/2002, privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad,

În baza art. 866 - 868 și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), alin. 7 lit. d), art. 139 alin (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1. Se aprobă darea în administrare către Filarmonica de Stat Arad a ap. 1 și ap. 3 din imobilul proprietate publică a Municipiului Arad, situat în Arad, Piața George Enescu nr. 1, conform contractului de administrare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu - Călin Bibarț, să semneze contractul de administrare.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      SECRETAR

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red/Dact M.R./M.R

Cod: PMA - S4-01

Anexa la Hotărârea nr./a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr.din 2020

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul in Arad, B-dul Revoluției nr. 75, având cod fiscal nr. 3519925, cont IBAN RO 47 TREZ 02121360205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, domnul Laurențiu Călin BIBARȚ, în calitate de proprietar, pe de o parte

Și

- Filarmonica de Stat Arad, cu sediul în Arad, Piața George Enescu, nr. 1, având cont IBANRO59TREZ246670304200109X,  deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin

manager, domnul Doru ORBAN, în calitate de administrator, pe de altă parte

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE Art. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie dreptul de administrare asupra imobilelor (clădire, alte mijloace fixe și teren), în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad, în vederea desfășurării activității artistice, astfel:

>     imobil constând în teren cu S= 1947 mp din total 3910 mp și construcție compusă din

două apartamente, având Sc=4091 mp din suprafața totală de 8.195 mp, Su=3085 mp situat în municipiul Arad, Piața George Enescu nr. 1, identificat în CF nr. 352896-C1-U1, CF nr. 352896-C1-U3.

Construcții

Adresa

Nr. construcții/destinația

Valoare de inventar -lei-

Piața George Enescu nr. 1

Palatul Cultural, în regim de înălțime D+P+1E, ap. 1 și ap. 3, precum și părțile comune, care se utilizează în comun cu Muzeul Județean Arad.

35.864.906,25

Teren

Adresa

Valoare de inventar -lei-

Piața George Enescu nr. 1     ’

3.687.297

Alte mijloace fixe

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici tehnice și bucăți

Valoare de inventar -lei-

8.

Platformă mobilă

mecanism central de ridicare, podium tip lift cu S=8 mp, care face legătura între parter și subsol

446.470,88

9.

Podium mobil

Trape de scenă (S1-S2) pentru dispunere decor

792.885,56

10

Stângă lumini scenă V1

stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

11

Stângă lumini scenă V2

stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

12

Stângă lumini scenă V3

stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

13

Dispozitiv decoruri scenă D

stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținere decoruri sau ecran pliabil

79.148,09

14

I nstrument muzical de tip orgă

orgă cu 36 de fluiere și pedalier

2.094.400

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2.

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 (cinci ani), producând efecte de la data semnării acestuia și se prelungește după expirarea termenului, prin act adițional, cu acordul părților.

 • IV. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile proprietarului

Art. 3.

 • (1) Să exercite dreptul de dispoziție, în condițiile legii, asupra imobilelor (terenuri și construcție) prevăzute la art. 1;

 • (6) Să inspecteze bunurile administrate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • (7) Să verifice, în perioada derulării contractului de administrare, modul în care administratorul respectă condițiile și clauzele acestuia;

 • (8) Să solicite administratorului situația gestiunii imobilelor;

 • (9) Să încaseze la bugetul local sumele provenite ca urmare a încheierii de către administrator a unor bunuri.

Drepturile administratorului

Art. 4.

 • (1) Să folosească imobilele administrate, potrivit destinațiilor acestora;

 • (4) Să realizeze lucrări de investiții, reabilitare, modernizare, precum și alte lucrări, indiferent de natura acestora, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Arad. După recepție, aceste lucrări vor intra în proprietatea publică a Municipiului Arad;

 • (5) În situația închirierii, de către administrator, a unor spații din cele care fac obiectul prezentului contract, sumele încasate din închiriere constituie venit la bugetul local;

 • V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Obligațiile proprietarului

Art. 5.

 • (1) Să predea imobilele libere de sarcini pe baza unui proces verbal de predare -primire, denumit în continuare proces verbal. Procesul verbal va evidenția starea bunurilor predate și va face parte integrantă din prezentul contract;

 • (2) Să preia imobilele libere de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de administrare;

 • (3) În derularea contractului, prin acțiunile întreprinse, să nu stânjenească prin acțiuni sau inacțiuni activitatea specifică a administratorului;

 • (4) Să finanțeze lucrările de consolidări, reparații capitale, precum și orice alte lucrări de această natură dacă starea imobilelor o impune;

 • (5) Să urmărească, să intervină și să finanțeze lucrările pentru păstrarea în bune condiții a elementelor structurii de rezistență a clădirii;

 • (6)Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Obligațiile administratorului

Art. 6. ’

(1) Să preia de la proprietar, pe baza unui proces verbal, imobilele (terenuri, și construcție) în care își desfășoară activitatea;

 • (2) Să inventarieze anual și să transmită proprietarului, până în ultima zi lucrătoare din luna noiembrie, listele de inventariere privind terenurile, amenajările de terenuri și construcția;

 • (3) Să mențină în siguranță imobilul și să aducă la cunoștința proprietarului orice tulburare de drept sau ca urmare a stării tehnice a imobilului, din punct de vedere al siguranței de exploatare.

 • (4) Pe toată durata administrării, să păstreze în bune condiții bunul încredințat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze;

 • (5) Să permită accesul proprietarului în spațiul încredințat ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla administrarea imobilelor încredințate și starea acestora;

 • (6) Să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul îl va cauza acestora revine în exclusivitate administratorului;

 • (7)  Să suporte cheltuielile de întreținere și gospodărire curentă ale imobilelor administrate (energie electrică, gaze, apa potabilă, canalizare, termoficare, telefonie, internet, igienizări, etc.), din bugetul aprobat în condițiile legii;

 • (8) Să asigure cheltuielile necesare și să organizeze servicii privind paza, PSI, salubritate, deszăpezire;

 • (9) Să asigure urmărirea comportării în exploatare a imobilului, potrivit legii;

 • (10) Să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • (11) Să arate în fața instanței titularul dreptului de proprietate, în litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, în caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații;

 • (12) Să nu schimbe destinația imobilelor;

 • (13) Să prezinte propunerile de reparații capitale, consolidări, extinderi și modernizări proprietarului, până în ultima zi lucrătoare din luna noiembrie a fiecărui an;

 • (14) Să nu cesioneze dreptul de administrare unei alte entități juridice și să nu încheie contracte de închiriere fără aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad;

 • (15) Să prezinte anual sau ori de câte ori se solicită de către proprietar, situația gestiunii imobilelor și stadiul realizării investițiilor;

 • (16) În situația închirierii unor spații, sumele încasate din închiriere constituie venit la bugetul local;

 • (17)  Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • XI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 7. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de administrare atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti în completare daune -interese.

 • XII. FORȚA MAJORĂ

Art. 8. Forța majoră invocată cu răspunderea prevederilor legale exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • VIII.LITIGII

Art. 9. (1) Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin mediere.

(2) Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 10. Contractul încetează prin:

 • f)  desființarea instituției de cultură;

 • g) acordul de voință al părților contractante, exprimat în scris;

 • h) revocare în conformitate cu dispozițiile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • i)  desființarea titlului proprietarului. Proprietarul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind în drept să pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar;

 • j)  prin rezoluțiune numai dacă administratorul nu-și exercită drepturile și obligațiile ce derivă din prezentul contract.

 • X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 11. Pe toată durata administrării cele două părți se vor supune legislației în vigoare din România.

Art. 12. Modificarea și completarea contractului de administrare poate interveni în limitele legislației române, după o notificare prealabilă, cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 13. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu.

Art. 14. În litigiile cu terții referitoare la dreptul de proprietate, administratorul are obligația de a arăta instanței cine este titularul dreptului de proprietate. Titularul dreptului de administrare răspunde în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare.

Art.15. Contractul de administrare și procesul verbal de predare-primire se încheie în 4 (patru) exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte.

PROPRIETAR, MUNICIPIUL ARAD PRIMAR, Laurențiu Călin BIBARȚ

ADMINISTRATOR, FILARMONICA DE STAT ARAD DIRECTOR Doru ORBAN

CONTABIL ȘEF,


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia GROZAVU

VIZAT PENTRU LEGALITATE

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan SZUCHANSZKI

ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș

Consilier

Ruxanda MOTREA

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 4725/23.01.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „darea în administrare către Filarmonica de Stat Arad a imobilului în care își desfășoară activitatea, situat în Arad, Piața George Enescu nr. 1”

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

 • - faptul că imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad se află în domeniul public al municipiului Arad, în baza HG nr.976/2002;

 • - prevederile art. 136, alin. (4) din Constituția României coroborat cu art.866-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare instituțiilor publice;

 • - faptul că instituția publică de cultură deține în folosință imobilul în care își desfășoară activitatea, din anul 1997;

 • - faptul că lucrările de reabilitare a Palatului Cultural s-au finalizat;

P R O P U N:

adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind darea în administrare către Filarmonica de Stat Arad a imobilului situat în Arad, Piața George Enescu nr. 1.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

Nr. 4727/23.01.2020

Având în vedere faptul că:

 • - imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad se află în domeniul public al municipiului Arad, în baza HG nr.976/2002;

 • - bunurile proprietate publică pot fi date în administrare instituțiilor publice;

 • - faptul că instituția publică de cultură deține în folosință imobilul în care își desfășoară activitatea, din anul 1997;

 • - faptul că lucrările de reabilitare a Palatului Cultural s-au finalizat;

În temeiul:

 • - art. 136, alin. (4) din Constituția României;

 • - art.866-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;

 • - art. 297, alin. (1), lit. a), art. 298 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

P R O P U N E M:

promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se atribuie în administrare către Filarmonica de Stat Arad, imobilul, proprietate publică a Municipiului Arad, situat în Arad, Piața George Enescu nr. 1, conform contractului de administrare ce face parte din anexa la proiectul de hotărâre.

Director executiv Ștefan Szuchanszki

Șef Șerviciu

Mihaela Balaș