Hotărârea nr. 349/2020

Hotărârea Nr.349 din 01-09-2020 cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în municipiul Arad, strada Vulturilor, nr. 3, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 349 din 1 septembrie 2020 cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în municipiul Arad, strada Vulturilor, nr. 3, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 59966/24.08.2020,

Luând în considerare raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 59975/2408.2020,

Ținând cont de cererea unor persoane fizice, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, cu nr. 57204/14.08.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul C.F. nr. 342239 - Arad, CF vechi nr. 15666 Arad și CF nr. 315221-Arad,

Conform prevederilor art. 770 lit. f) și g) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă radierea dreptului de servitute reală, pentru folosirea drumului notat în favoarea unei parcele proprietatea Statului Român, de pe parcela situată în municipiul Arad, str. Vulturilor, nr. 3, înscris în CF nr. 342239 - Arad, nr. top. 6683/2/33, aflată în proprietatea unor persoane fizice.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020

Cod PMA -S4-02


ROMANIA

PROIECT


Avizat: SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu


JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 312/24.08.2020

H O T Ă R Â R E A Nr. ____________

din _______________________2020

cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în municipiul Arad, strada Vulturilor, nr. 3, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 59966/24.08.2020,

Luând în considerare raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 59975/2408.2020,

Ținând cont de cererea unor persoane fizice, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, cu nr. 57204/14.08.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul C.F. nr. 342239 - Arad, CF vechi nr. 15666 Arad și CF nr. 315221-Arad,

Conform prevederilor art. 770 lit. f) și g) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă radierea dreptului de servitute reală, pentru folosirea drumului notat în favoarea unei parcele proprietatea Statului Român, de pe parcela situată în municipiul Arad, str. Vulturilor, nr. 3, înscris în CF nr. 342239 - Arad, nr. top. 6683/2/33, aflată în proprietatea unor persoane fizice.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./DAct. E.B.

Cod: PMA-S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 59966/24.08.2020

REFERAT DE APROBARE

Ca urmare a solicitării unor persoane fizice, în calitate de proprietari a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Vulturilor, nr. 3, înscris în cartea funciară nr. 342239 Arad, privind radierea din cartea funciară a unei servituți de trecere asupra parcelei proprietate privată, care fizic nu s-a utilizat niciodată, dar în fapt creează probleme de ordin juridic, împiedicând realizarea unor lucrări de demolare/construire consider oportun adoptarea unei hotărâri de aprobare a radierii dreptului de servitute.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 59975/M4/24.08.2020

RAPORT

cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în Municipiul Arad, strada Vulturilor, nr. 3, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice

Prin cererea nr. 57204 din data de 14.08.2020 depusă la Primăria Municipiului Arad, anumite persoane fizice în calitate de proprietari ai imobilului au solicitat radierea dreptului de servitute reală pentru folosirea drumului notat sub C1 asupra parcelei înscrise în CF nr. 342239 Arad, cu nr. top. 6683/2/33, în suprafață de 655 mp, imobil situat în Municipiul Arad, strada Vulturilor, nr. 3.

Precizăm faptul că această operațiune este necesară în vederea depunerii la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad pentru ducerea la îndeplinire prin radiere în vederea posibilității realizării unor lucrări de demolare/construire autorizate asupra terenului.

Solicitarea este motivată de faptul că această servitute de trecere, fizic nu a fost utilizată niciodată și creează probleme de ordin juridic.

Servitutea de trecere este notată în favoarea unei parcele înscrisă în CF nr. 9740 Arad cu nr. top 6683/8.

Menționăm faptul că în urma unor lucrări cadastrale de notare a unei servituți de trecere, și ulterior a mai multor dezmembrări a terenurilor situate în Colonia Cadaș, în timp s-a omis radierea servituții înscrise inițial asupra lotului de teren, deși aceasta nu mai este de utilitate.

Având în vedere neuzul servituții de peste 10 de ani, precum și dispariția utilității acesteia, conform prevederilor art. 770 lit. f. și g, din Cod Civil, propunem renunțarea la acest drept.

DIRECTOR EXECUTIV,               ȘEF BIROU,

Cj. Ștefan Szuchanszki                  Arh. Alina Daniela Toma

Avizat Juridic