Hotărârea nr. 348/2020

Hotărârea Nr.348 din 01-09-2020 privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 348 din 1 septembrie 2020 privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 59079/19.08.2020,

Analizând raportul nr. 59080/19.08.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând cont de adresa Fundației Caritatea cu nr. F 750/04.08.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Arad cu nr. 55715/10.08.2020,

În baza Hotărârii nr. 196/2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Academia Teologică nr. 8-10, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 din Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 506/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2,

Văzând art. 20 și art. 112 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) încheiat între Fundația Caritatea, în calitate de locator și Municipiul Arad, în calitate de locatar, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, să semneze Actul adițional.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Contrasemnează pentru legalitate

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad


SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 348/1.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL NR. 7

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013)

Nr._________/___________

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. FUNDAȚIA CARITATEA, cu sediul în București, str. Dunărea Albastră nr. 6, sectorul 3, tel. 0314253530, fax. 0314253534, înregistrată la nr. 874, în Registrul Persoanelor Juridice -Tribunalul București, având cod fiscal 10916472, cont nr. RO96FNNB000100293052RO02, deschis la CREDIT EUROPE BANK-SMB, reprezentată prin Director General Executiv Samuel Izsak, în calitate de

PROPRIETAR - LOCATOR

și

2. Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de CHIRIAȘ - LOCATAR, au convenit următoarele modificări:

ART.1. Durata contractului de închiriere pentru imobilul situat în Arad, str. Academia Teologică nr. 8-10, se prelungește cu un (1) an, până la data de 30.09.2021.

ART. 2. „ART. 4, punctul 4.1. din Cap. IV PREȚUL (CHIRIA) se modifică și va avea următorul cuprins:

Chiria lunară pentru spațiul închiriat este de 4000 Euro/lună, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii fiscale. Locatorul va întocmi Factura fiscală în ultima zi lucrătoare aferentă lunii pentru care se va efectua plata de către locatar în condițiile art. 4, punctul 4.2.”

ART. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astâzi ____________, conține 1 (una) pagină și s-a

întocmit în 4 (patru) exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

LOCATOR FUNDAȚIA CARITATEA Prin Director General Executiv Samuel Izsak


LOCATAR

MUNICIPIUL ARAD

Primar

Călin Bibarț

DIRECTOR EXECUTIV

Claudia Grozavu

VIZAT JURIDIC

DIRECTOR EXECUTIV

Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU

Mihaela Balaș

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 310/20.08.2020

H O T Ă R Â R E A nr._______

din ___________________2020

privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 59079/19.08.2020,

Analizând raportul nr. 59080/19.08.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Ținând cont de adresa Fundației Caritatea cu nr. F 750/04.08.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Arad cu nr. 55715/10.08.2020,

În baza Hotărârii nr. 196/2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Academia Teologică nr. 8-10, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 din Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 506/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2,

Văzând art. 20 și art. 112 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) încheiat între Fundația Caritatea, în calitate de locator și Municipiul Arad, în calitate de locatar, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, să semneze Actul adițional.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./Dact.M.B./M.B.

ANEXA la Hotărârea nr. ____/_____2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL NR. 7

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013)

Nr._________/___________

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. FUNDAȚIA CARITATEA, cu sediul în București, str. Dunărea Albastră nr. 6, sectorul 3, tel. 0314253530, fax. 0314253534, înregistrată la nr. 874, în Registrul Persoanelor Juridice -Tribunalul București, având cod fiscal 10916472, cont nr. RO96FNNB000100293052RO02, deschis la CREDIT EUROPE BANK-SMB, reprezentată prin Director General Executiv Samuel Izsak, în calitate de

PROPRIETAR - LOCATOR

și

2. Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, având codul fiscal 3519925, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de CHIRIAȘ - LOCATAR, au convenit următoarele modificări:

ART.1. Durata contractului de închiriere pentru imobilul situat în Arad, str. Academia Teologică nr. 8-10, se prelungește cu un (1) an, până la data de 30.09.2021.

ART. 2. „ART. 4, punctul 4.1. din Cap. IV PREȚUL (CHIRIA) se modifică și va avea următorul cuprins:

Chiria lunară pentru spațiul închiriat este de 4000 Euro/lună, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii fiscale. Locatorul va întocmi Factura fiscală în ultima zi lucrătoare aferentă lunii pentru care se va efectua plata de către locatar în condițiile art. 4, punctul 4.2.”

ART. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astâzi ____________, conține 1 (una) pagină și s-a

întocmit în 4 (patru) exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

LOCATOR

LOCATAR


MUNICIPIUL ARAD

Primar

Călin Bibarț


FUNDAȚIA CARITATEA Prin

Director General Executiv

Samuel Izsak

DIRECTOR EXECUTIV

Claudia Grozavu

VIZAT JURIDIC

DIRECTOR EXECUTIV

Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU Mihaela Balaș

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.       /

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: "aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Arad proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere Contractul de închiriere încheiat între Municipiul Arad și proprietarul imobilului - Fundația Caritatea - este necesar prelungirea perioadei de închiriere pentru ca activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 să continue în acea locație.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55715/10.08.2020, Fundația Caritatea își exprimă acordul cu privire la continuarea locațiunii cu destinația “grădiniță”, pentru încă 12 luni, în imobilul situat în Arad, str. Academia Teologică nr. 8-10. Astfel, consider oportun promovarea în Consiliul Local al Municipiului Arad a unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe actul adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) încheiat între Fundația Caritatea și Municipiul Arad.

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

Nr.          /               2020

Având în vedere:

  • - art. 20 și art.112, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - adresa Fundației Caritatea cu nr. F 750/04.08.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Arad cu nr. 55715/10.08.2020,

  • - Hotărârea nr.196/2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Academia Teologică nr. 8-10, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 din Arad,

  • - Hotărârea nr. 506/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2,

  • - relația de natură contractuală dintre Fundația Caritatea și Municipiul Arad,

  • - posibilitatea păstrării și continuării locațiunii Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 din Arad,

P R O P U N E M:

Promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe Actul adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) încheiat între Fundația Caritatea și Municipiul Arad.

DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan Szuchanszki


ȘEF SERVICIU, Mihaela Balaș

ÎNTOCMIT,

Daniela Cighirean