Hotărârea nr. 347/2020

Hotărârea Nr.347 din 01-09-2020 privind aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Judeteană A. D. Xenopol, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 347 din 1 septembrie 2020 privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 57782/17.08.2020,

Analizând raportul nr. 57783/17.08.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Luând în considerare art. 17 din Contractul de închiriere nr. 4/2011 pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4, în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”,

Având în vedere adresa nr. 863/07.08.2020 din partea Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol”, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55639/10.08.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g) art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD,

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

ART. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze Actul adițional la contractul de închiriere.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public și celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020

Cod PMA -S4-02


ACT ADIȚIONAL nr. 8

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 4/06.12.2011

Părțile:

  • 1 .MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, telefon 0257-281850, fax 0257-212474, având codul fiscal 3519925, cont nr. RO47TREZ02121360205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de LOCATOR

și

  • 2 . BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „A. D. XENOPOL”, cu sediul în Arad, str. Gheorghe Popa de Teiuș nr. 2-4, nr. 20, având codul de înregistrare fiscală 3678300, prin reprezentant director Sinaci Ionel Dorel în calitate de LOCATAR, au convenit următoarele modificări la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011, astfel:

ART. 1. Durata contractului de închiriere pentru imobilul situat în Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4, se prelungește cu un (1) an, până la data de 30.09.2021.

ART. 2. Celelalte clauze contractuale, inclusiv cuantumul chiriei lunare, rămân nemodificate.

ART. 3. Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi _____________, conține 1 (una) pagină și

s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

LOCATOR

MUNICIPIUL ARAD PRIMAR

Călin BIBARȚ


LOCATAR

Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol” Arad

DIRECTOR


VIZAT JURIDIC

DIRECȚIA PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

Ștefan SZUCHANSZKI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL


Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


Nr. 308/20.08.2020

HOTĂRÂREA nr._______

din _______________2020

privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011

pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 57782/17.08.2020,

Analizând raportul nr. 57783/17.08.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Luând în considerare art. 17 din Contractul de închiriere nr. 4/2011 pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4, în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”,

Având în vedere adresa nr. 863/07.08.2020 din partea Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol”, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55639/10.08.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. g) art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

ART. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze Actul adițional la contractul de închiriere.

ART. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public și celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./Dact. M.B.

ACT ADIȚIONAL nr. 8

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 4/06.12.2011

Părțile: 1.MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, telefon 0257-281850, fax 0257-212474, având codul fiscal 3519925, cont nr. RO47TREZ02121360205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Primar, Călin Bibarț, în calitate de LOCATOR și 2. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „A. D. XENOPOL”, cu sediul în Arad, str. Gheorghe Popa de Teiuș nr. 2-4, nr. 20, având codul de înregistrare fiscală 3678300, prin reprezentant director Sinaci Ionel Dorel în calitate de LOCATAR, au convenit următoarele modificări la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011, astfel:

ART. 1. Durata contractului de închiriere pentru imobilul situat în Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4, se prelungește cu un (1) an, până la data de 30.09.2021.

ART. 2. Celelalte clauze contractuale, inclusiv cuantumul chiriei lunare, rămân nemodificate.

ART. 3. Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi _____________, conține 1 (una) pagină și

s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

LOCATOR


MUNICIPIUL ARAD PRIMAR


LOCATAR

Biblioteca Județeană

A. D. Xenopol” Arad


Călin BIBARȚ

DIRECTOR


VIZAT JURIDIC

DIRECȚIA PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

Ștefan SZUCHANSZKI

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 57782 din 17.08.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

„aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană “A.D. Xenopol”, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4", proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

  • - Contractul de închiriere nr. 4/2011 pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str.

Steagului nr. 27, ap. 4 în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”;

  • - art. 1 lit. e), art. 2 alin. (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - adresa nr. 863/07.08.2020 din partea Bibliotecii Județene “Alexandru D.

Xenopol”, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55639/10.08.2020;

P R O P U N:

adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru continuarea locațiunii cu destinația de bibliotecă de cartier, filiala Sânicolaul Mic, în imobilul situat în Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4.

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

Nr. 57783 /17.08.2020

Referitor la: referat de aprobare înregistrat cu nr. 57782/17.08.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană “A.D. Xenopol”, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4;

Ținând cont de:

  • - adresa Bibliotecii Județene “Alexandru D. Xenopol” cu nr. 863/07.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 55639/10.08.2020 prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere pentru locația din Sânicolaul Mic unde funcționează de peste 20 de ani cu destinația de bibliotecă de cartier;

  • - faptul că Biblioteca Județeană “Alexandru D. Xenopol” este o instituție publică, cu personalitate juridică, ce se află în slujba comunității. Atribuțiile principale ale acestei instituții sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți, a altor documente de bibliotecă și a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere, inițierea, organizarea și desfășurarea de proiecte și programe culturale;

  • - Contractul de închiriere nr. 4/2011 pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4 în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”;

Față de cele prezentate mai sus

P R O P U N E M:

Promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe Actul adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV Ștefan SZUCHANSZKI

CONSILIER

Daniela CIGHIREAN