Hotărârea nr. 346/2020

Hotărârea Nr.346 din 01-09-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 1 septembrie 2020 până la încheierea mandatului

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 346 din 1 septembrie 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 1 septembrie 2020 - până la încheierea mandatului

Având în vedere prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (4), art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Doamna consilier local, CISMAȘIU Mariana se desemnează președinte de ședință pentru perioada 1 septembrie 2020 - până la încheierea mandatului, dar nu mai mult de 3 luni, urmând a exercita atribuțiile stabilite de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către doamna CISMAȘIU Mariana și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mariana CISMAȘIU


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 1.09.2020

R O M Â N I A

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. _____

din __________________2019

privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 1 septembrie 2020 - până la încheierea mandatului

Având în vedere prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (4), art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Doamna consilier local, ____________se desemnează președinte de ședință pentru

perioada 1 septembrie 2020 - până la încheierea mandatului, dar nu mai mult de 3 luni, urmând a exercita atribuțiile stabilite de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către doamna ____________             și se comunică

celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU