Hotărârea nr. 345/2020

Hotărârea Nr.345 din 01-09-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 1 septembrie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 345 din 1 septembrie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 1 septembrie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1685 din 28.08.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de marți, 1 septembrie 2020,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 1 septembrie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Anexa la Hotărârea nr. 345/1.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

 • 1. Alegerea președintelui de ședință.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 308/2020 privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4 - inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 310/2020 privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Arad - inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 312/2020 cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în municipiul Arad, strada Vulturilor, nr. 3, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice - inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 300/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019- inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 301/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 - inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 321 /2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Crivabora a Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 319/2020 privind aprobarea suportului alimentar acordat preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat- inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 320/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei” - Arad, strada Predeal nr. 3” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 309/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 316/2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 317/2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 13. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ți a măsurilor necesare în vederea asigurării unui spațiu situat în municipiul Arad, în vederea relocării procesului de învățământ al Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” Arad - inițiativa primarului. Introdus suplimentar pe ordinea de zi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU