Hotărârea nr. 344/2020

Hotărârea Nr.344 din 21-08-2020 privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători si modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului Remodelarea Bulevardului Revolutiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 344 din 21 august 2020 privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului „Remodelarea Bulevardului Revoluției”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 57601/17.08.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții înregistrat cu nr. 57617/17.08.2020,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM),

Luând în considerare publicarea de către ADR Vest a Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice POAT 2021 2027, respectiv punctul 2.1-Criterii de selecție,

Văzând Lista cuprinzătoare de proiecte aprobată în cadrul Planului Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat de Municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 361/2017, care include proiectul „Remodelarea Bulevardului Revoluției”, cuprins în - Tematica 4 -Sisteme alternative de mobilitate, precum și Tematicia 5 - Managementul traficului,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), lit. e), alin. (7), lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) pentru pregătirea documentațiilor tehnico - economice aferente proiectului de infrastructură pentru perioada 2021 -2027, ”Remodelarea Bulevardului Revoluției”.

Art. 2. Se aprobă Coridorul de mobilitate integrat, considerat strategic, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea în perioada 2021 -2027 a proiectului ”Remodelarea Bulevardului Revoluției ” pe traseul definit de trama Bulevardului Revoluției între Piața Podgoria și Piata Avram Iancu inclusiv.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020                                                                      Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 306/17.08.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lil ioara STEPANESCU


H O T Ă R Â R E A Nr._____

din                   2020


privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului „Remodelarea Bulevardului Revoluției”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 57601/17.08.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții înregistrat cu nr. 57617/17.08.2020,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 20212027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 20142020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM),

Luând în considerare publicarea de către ADR Vest a Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice POAT 2021 2027, respectiv punctul 2.1- Criterii de selecție,

Văzând Lista cuprinzătoare de proiecte aprobată în cadrul Planului Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat de Municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 361/2017, care include proiectul „Remodelarea Bulevardului Revoluției”, cuprins în - Tematica 4 -Sisteme alternative de mobilitate, precum și Tematicia 5 -

Managementul traficului,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), lit. e), alin. (7), lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) pentru pregătirea documentațiilor tehnico - economice aferente proiectului de infrastructură pentru perioada 2021 -2027, ”Remodelarea Bulevardului Revoluției”.

Art. 2. Se aprobă Coridorul de mobilitate integrat, considerat strategic, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea în perioada 2021 -2027 a proiectului ”Remodelarea Bulevardului Revoluției ” pe traseul definit de trama Bulevardului Revoluției între Piața Podgoria și Piata Avram Iancu inclusiv.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


GL/ G.L

PMA-S1-01


Serviciul Investiții

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 57601/17.08.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind

Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- aprobarea Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului ”Remodelarea Bulevardului Revoluției , în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În vederea pregătirii viitoarei perioade de finanțare din fonduri europene nerambursabile prin Ordonanța de Urgență Nr. 88/2020 s-au instituit unele măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.

Finanțarea se asigură începând cu acest an prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020).

Selecția proiectelor pentru finanțarea documentațiilor tehnice se face în baza Fișelor de proiect care trebuie să aibă în vedere proiecte considerate de către municipiu ca prioritare pentru perioada următoare de finanțare.

Conform Planului Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat de Municipiul Arad, aprobat în anul 2017,unul din proiectele considerate strategice, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante pe coridorul de mobilitate integrat, este proiectul”Remodelarea Bulevardului Revoluției ”.

Având în vedere că depunerea fișei de proiect este condiționată de aprobarea ce către consiliul local a coridorului de mobilitate integrat, propun proiectul : aprobarea Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului ”Remodelarea Bulevardului Revoluției .

P R I M A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr. 57617/17.08.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 57601/17.08.2020 a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: Aprobarea Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului ”Remodelarea Bulevardului Revoluției ”.

Odată cu aprobarea Ordonanței de Urgență Nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), au fost stabilite condițiile de finanțare pentru pregătirea documentațiilor tehnico - economice aferente unor proiecte strategice pe mai multe domenii, dintre care cel care prezintă un mare interes este mobilitate urbană ;

Având în vedere publicarea de către ADR Vest a Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice POAT 2021 2027, Municipiul Arad a selectat, pornind de la propunerile din PMUD, proiectul strategic și prioritar pe domeniul mobilitate urbană, proiectul ”Remodelarea Bulevardului Revoluției ”.

Se menționează că acest proiect se regăsește în PMUD - Lista de proiecte - Tematica 4 -Sisteme alternative de mobilitate -Obiectiv specific - accesibilitate , mediu, siguranță, prin care se propune: ”Remodelarea Bulevardului Revoluției și transformarea lui din zonă polarizatoare de trafic în zonă cu atractivitate ridicată pentru modurile de transport nepoluante; reducerea la o bandă de circulație a capacității dedicate autovehiculelor și realizarea unei piste de biciclete. Se va institui interzicerea parcării pe partea carosabilă pe tronsonul cuprins între Piața Revoluției și Piața Teatrului și extinderea trotuarelor cu scopul obținerii unei zone de promenadă urbană. Aceasta va fi conectată cu zonele pietonale din Piața Avram Iancu și străzile Unirii, Vasile Goldiș și Mețianu,” precum și în Tematicia 5 - Managementul traficului - Obiectiv specific -siguranță, mediu, eficiență economică, prin care se propune: ”Implementarea unui sistem integrat inteligent de management al traficului rutier, în vederea asigurării fluenței desfășurării acestuia, creșterea gradului de siguranță și reducerii emisiilor poluante și de CO2 (asigurarea undei verzi a fazelor de semaforizare pe principalele artere de circulație; sisteme de monitorizare a traficului; amenajare/reamenajare intersecții; amenajarea de noi treceri de pietoni cu semnal controlat).Totodată prin sistemul ITS se va avea în vedere acordarea priorității de trecere a vehiculelor de transport public (tramvaie și autobuze)”.

Pentru îndeplinirea criteriilor de selecție a acestui proiect, este necesară aprobarea de către consiliul local a Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante - circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor.

Prin Fișa de proiect intervențiile proiectului de investiție au în vedere:

 • 1 .) -Remodelarea Bulevardului Revoluției

 • Integrarea Bulevardului Revoluției în cadrul politicilor de dezvoltare urbană;

 • Transformarea bulevardului din zonă polarizatoare de trafic în zonă cu atractivitate pentru modurile de transport nepoluante - tramvai și biciclete, în special pe tronsonul cuprins între Piața ”Podgoria” și Piața ”Avram Iancu” ;

 • Reconfigurarea benzilor de transport pe cele două sensuri -dus/întors, analiza posibilității de restricționare a traficului auto pe una sau două benzi și reconfigurarea zonei pietonale - pietonizare completă pe traseul Bulevardului Revoluției(partea stângă) delimitat de intersecțiile cu străzile A.D.Xenopol, 1 Decembrie 1918, Unirii, N. Bălcescu, Ghe.

Lazăr, Tribunul Dobra, Gr. Alexandrescu și Mețianu. Această zonă se extinde și spre perimetrul Pieței Avram Iancu care va fi de asemenea, zonă pietonală.

 • Realizarea unui pasaj subteran pe zona Bulevardului (partea dreaptă) cu deschidere începând din dreptul străzii Vasile Goldiș și ieșire în strada Gr. Alexandrescu.Paralel cu acest pasaj se va afla accesul în parcarea subterană ce se va realiza în afara prezentului proiect, prin grija Muncipiului Arad.

 • Realizarea unui pasaj subteran pe zona Bulevardului (partea stângă) cu două deschideri înspre direcțiile majore de circulație - una înspre strada N. Bălcescu cu direcția Podul Decebal -Cartierul Micălaca și cealaltă în Bulevard, cu direcția Podgoria, cu ieșire din pasaj după intersecția acestuia cu strada Romul Veliciu.

 • Amenajarea zonei pietonale Piața Avram Iancu, flancată de trama Bulevardului Revoluției, pentru eliminarea pe cât posibil a conflictelor generate de intersecția zonelor pietonale cu cele carosabile. Teritoriul pieței se va reconfigura și se vor redefini zonele verzi și aleile, alături de realizarea unei fântâni arteziene de tip clasic și echiparea cu elemente de design urban și ambiental.

 • Amplasarea unei piste de biciclete, pe sens de mers, Piața Podgoria - Piața A. lancu și invers, care să fie conectată cu traseul pistelor din zona Podgoria și spre Piața Arenei.Pista va fi bine delimitată pentru a se asigura o viteză constantă de deplasare;

 • Redimensionarea și realizarea trotuarelor și a bordurilor cu un pavaj din piatră naturală, sau din Klingerit ,care să fie aranjate sub diferite modele cromatice;

 • Refacerea alveolelor pentru copacii din trotuar și completarea aliniamentului de arbori stradali pe Bulevardul Revoluției;

 • Stâlpii de iluminat existenți se vor păstra, dar se va analiza posibilitatea de suplimentare a acestora pentru iluminarea unor noi locații de pe bulevard;

 • 2 .) Implementarea unui sistem integrat inteligent de management al traficului rutier;

 • Implementarea unui sistem integrat inteligent de management al traficului rutier;

 • Sisteme de monitorizare a traficului ;

 • Amenajare/reamenajare intersecții pentru integrarea acestora în ansamblul bulevardului. De asemenea, se vor trata și intrările/ieșirile din străzile adiacente bulevardului, pe zonele unde traficul este mixt: auto-tramvai- pietonal- piste;

 • Amenajarea de noi treceri de pietoni cu semnal controlat;

 • Prin sistemul ITS se va avea în vedere acordarea priorității de trecere a vehiculelor de transport public (tramvaie și autobuze).

 • 3 .)Lucrări conexe, dotări și alte amenajări:

 • Relocarea rețelelor de canalizare afectate de lucrări în zona de intervenție;

 • Amplasarea de mobilier urban adecvat stilului arhitectural al

bulevardului(coșuri gunoi, bănci, jardiniere, rastele biciclete,panouri publicitare, indicatoare stradale și alte elemente de decor stradal și informațional);

 • Realizarea semnalizării rutiere orizontală și verticală;

Propunerea de aprobare se face în conformitate cu :

 • - prevederile Ordonanței de Urgență Nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);

 • - prevederile Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice POAT 2021 2027;

Față de cele de mai sus considerăm oportună aprobarea proiectului:   Aprobarea

Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului ”Remodelarea Bulevardului Revoluției ”.

DIRECTOR EXECUTIV, Portaru Elena

ȘEF SERVICIU, Giurgiu Lucia


VIZAT JURIDIC