Hotărârea nr. 343/2020

Hotărârea Nr.343 din 21-08-2020 privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat care sprijină transportul public în comun de călători si modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piata Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 343 din 21 august 2020 privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului „Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca -Micălaca Zona III”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 57625/17.08.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul  Investiții,  înregistrat cu nr.

57628/17.08.2020,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 20212027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 20142020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM),

Luând în considerare publicarea de către ADR Vest a Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice POAT 2021 2027, respectiv punctul 2.1- Criterii de selecție,

Văzând Lista cuprinzătoare de proiecte aprobată în cadrul Planului Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat de Municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 361/2017, care include proiectul Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”, cuprins în Tematica 2 - Transport public.

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului de infrastructură pentru perioada 2021 - 2027,

Art. 2. Se aprobă Coridorul de mobilitate integrat, considerat strategic, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea

în perioada 2021 -2027 a proiectului Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”;

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 305/17.08.2020


Avizat SECRETAR GENERAL Lil ioara STEPANESCU


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr._____

din _________________                 2020

privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului „Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca -Micălaca Zona III”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 57625/17.08.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul  Investiții,  înregistrat cu nr.

57628/17.08.2020,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 20212027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 20142020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM),

Luând în considerare publicarea de către ADR Vest a Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice POAT 2021 2027, respectiv punctul 2.1- Criterii de selecție;

Văzând Lista cuprinzătoare de proiecte aprobată în cadrul Planului Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat de Municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 361/2017, care include proiectul Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”, cuprins în Tematica 2 - Transport public.

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului de infrastructură pentru perioada 2021 - 2027,

Art. 2. Se aprobă Coridorul de mobilitate integrat, considerat strategic, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea în perioada 2021 -2027 a proiectului Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”;

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             SECRETAR GENERAL

GL/ G.L

Serviciul Investiții

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

  • - aprobarea Coridorului de mobilitate integrat, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În vederea pregătirii viitoarei perioade de finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin Ordonanța de Urgență Nr. 88/2020 s-au instituit unele măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.

Finanțarea se asigură începând cu acest an prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020).

Selecția proiectelor pentru finanțarea documentațiilor tehnice se face în baza Fișelor de proiect care trebuie să aibă în vedere proiecte considerate de către Municipiu ca prioritare pentru perioada următoare de finanțare.

Conform Planului Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat de Municipiul Arad, aprobat în anul 2017, unul din proiectele considerate strategice, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante pe coridorul de mobilitate integrat este proiectul Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”.

Având în vedere că depunerea fișei de proiect este condiționată de aprobarea ce către consiliul local a coridorului de mobilitate integrat, propun:

  • - adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului„Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”

P R I M A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr. ___________/__________

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr.______________                 al domnului Călin

Bibarț, Primarul Municipiului Arad

Obiect: Aprobarea Coridorului de mobilitate integrat, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului

Odată cu aprobarea Ordonanței de Urgență Nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), au fost stabilite condițiile de finanțare pentru pregătirea documentațiilor tehnico - economice aferente unor proiecte strategice pe mai multe domenii, dintre care cel care prezintă un mare interes este mobilitate urbană;

Având în vedere publicarea de către ADR Vest a Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice POAT 2021 2027, Municipiul Arad a selectat, pornind de la propunerile din PMUD, proiectul strategic și prioritar pe domeniul mobilitate urbană Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”.

Se menționează că acest proiect se regăsește în PMUD - Lista cuprinzătoare de proiecte -Tematica 2 - Transport public - Obiectiv specific - accesibilitate, mediu, siguranță, eficiență economică, prin care se propune: „În cadrul acestui proiect se propune refacerea infrastructurii de tramvai (linie cale și rețea de contact aferentă) pe tronsonul: P-ța Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”. Totodată proiectul se regăsește laTematica 2 - 2.6. Achiziție material rulant electric (tramvaie vagon, capacitate medie), prin care se propune „Continuarea procesului de modernizare a parcului de material rulant va conduce la reducerea impactului asupra mediului (zgomot, consum de energie)

Proiectul se regăsește și în Tematica 5 - Managementul traficului - Obiectiv specific -siguranță, mediu, eficiență economică, prin care se propune: „Implementarea unui sistem integrat inteligent de management al traficului rutier, în vederea asigurării fluenței desfășurării acestuia, creșterea gradului de siguranță și reducerii emisiilor poluante și de CO2 (asigurarea undei verzi a fazelor de semaforizare pe principalele artere de circulație; sisteme de monitorizare a traficului; amenajare/reamenajare intersecții; amenajarea de noi treceri de pietoni cu semnal controlat”,

Pentru îndeplinirea criteriilor de selecție a acestui proiect, este necesară aprobarea de către consiliul local a Coridorului de mobilitate integrat, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante - circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor.

Prin Fișa de proiect intervențiile proiectului de investiție au în vedere atât modernizarea infrastructurii de transport cât și modernizarea parcului de tramvaie.

Modernizarea infrastructurii de transport (linie și rețea de contact) pe o lungime de 4,287 km (cale simplă) pe traseul P-ța Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III, cuprinde intervenții împărțite astfel:

  • - Sectorul Piața Podgoria -Pasaj Micălaca: 691 m cale dublă (345,5 m cale simplă )

  • - Sectorul Pasaj Micălaca -Micălaca zona III (inclusiv buclă): 1225m cale dublă (612,5m cale simplă) + 395 m cale simplă

De asemenea se vor moderniza 9 stații de tramvai pe acest traseu.

Menționăm că pe acest traseu calea de rulare a tramvaiului este separată fizic de traficul autoturismelor.

Proiectarea tronsonului propus pentru modernizarea infrastructurii de transport s-a realizat astfel:

  • - Sector Piata Podgoria - Pasaj Micălaca:

Lungime sector: 691m cale dublă/1382m cale simpla;

Distanța între linii: 3,50m cu dezaxări maxime de 7cm față de traseul existent;

Raza minimă pe traseu: 250m;

Drenuri longitudinale pentru colectarea și scurgerea apelor (tuburi PEHD diametru 200 mm, perforate parțial pe 2 treimi din circumferință, protejate cu geotextil cu rol de filtrare și prevazute cu cămine de vizitare amplasate la distanță de maxim 50m);

Refacere peroane în cele 2 stații: lățime 1,80m, lungime platformă îmbarcare/debarcare 36m, rampe pentru acces persoane cu dizabilități, copertine, borne de ocolire pentru circulația auto, cu sistem de avertizare luminoasă pe timp de noapte.

  • - Sector Pasaj Micălaca - Micălaca zona III:

Lungime sector: total 2905m cale simplă, adică 1225m cale dublă+397m cale simplă pe bucla de întoarcere+60m cale simplă linia de tragere;

Distanța dintre linii: 3,50m, permițând amplasarea stâlpilor de susținere a catenarei între linii;

Raza minimă pe traseu: 29,7m pe zona buclei de întoarcere;

Declivitate maximă proiectată: 8,44^ la intrarea în bucla de întoarcere;

Drenuri longitudinale pentru colectarea și scurgerea apelor (tuburi PEHD diametru 200 mm, perforate parțial pe 2 treimi din circumferință, protejate cu geotextil cu rol de filtrare și prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la distanța de maxim 50m);

Refacere peroane în stații: lățime 2,50m, lungime platformă îmbarcare/debarcare 57m, rampe acces persoane cu dizabilități, copertine, borne de ocolire pentru circulația auto cu sistem de avertizare luminoasă pe timp de noapte.

Stația Euromedic 1 si Bucla zona II-III vor avea lățimea de 1,80m și lungimea platformei de îmbarcare/debarcare de 36m.

  • 2. Achiziționarea a 2 tramvaie vagon capacitate medie

Prin modernizarea parcului de tramvaie vor crește confortul și siguranța pe care călătorii le vor resimți în mijloacele de transport public, aspect care va contribui la îmbunătățirea atractivității acestui mod de transport.

Propunerea de aprobare a coridorului de mobilitate se face în conformitate cu :

  • - prevederile Ordonanței de Urgență Nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);

  • - prevederile Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice POAT 2021 2027;

Față de cele de mai sus, considerăm oportună aprobarea Coridorului de mobilitate integrat, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III”.

DIRECTOR EXECUTIV, Portaru Elena

ȘEF SERVICIU, Giurgiu Lucia


VIZAT JURIDIC