Hotărârea nr. 342/2020

Hotărârea Nr.342 din 21-08-2020 privind aprobarea îndreptării erorii materiale privind imobilul aferent obiectivului de investitie din Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru - Reparaţie capitală Staţie sortare, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor, dotărilor şi spaţiilor aferente, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 - Anexa 1

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 342 din 21 august 2020 privind aprobarea îndreptării erorii materiale privind imobilul aferent obiectivului de investitie din „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” pentru - „Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 - Anexa 1

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 57619/17.08.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 57621/17.08.2020 al Serviciului Investiții, din cadrul Direcției Tehnice,

Ținând cont de adresa nr. 57065/13.08.2020 a S.C. Exige Project Consulting S.R.L. privind solicitarea de luare în considerare a eratei,

Văzând extrasul de Carte Funciară nr. 339017, precum și localizarea în teren a Stației de Sortare a Deșeurilor,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și ale art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale privind imobilul aferent obiectivului de investiție „Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ” pentru - „Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente ”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019, și anume, în loc de numărul de Carte Funciară 339019, menționat eronat, se va citi 339017, în tot cuprinsul Anexei 1.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Arad prin direcțiile de specialitate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


AVIZAT


SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu


PROIECT

Nr. 304/17.08.2020

H O T Ă R Â R E A nr._____

Din _______________2020

privind aprobarea îndreptării erorii materiale privind imobilul aferent obiectivului de investitie din „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” pentru - „Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, aprobată prin

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 - Anexa 1

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 57619/17.08.2020,

Analizând Raportul de specialitate nr. 57621/17.08.2020 al Serviciului Investiții, din cadrul Direcției Tehnice,

Ținând cont de adresa nr. 57065/13.08.2020 a S.C. Exige Project Consulting S.R.L. privind solicitarea de luare în considerare a eratei,

Văzând extrasul de Carte Funciară nr. 339017, precum și localizarea în teren a Stației de Sortare a Deșeurilor,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și ale art. 139 alin. (1), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale privind imobilul aferent obiectivului de investiție „Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ” pentru - „Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente ”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019, și anume, în loc de numărul de Carte Funciară 339019, menționat eronat, se va citi 339017, în tot cuprinsul Anexei 1.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Arad prin direcțiile de specialitate.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


GL/G.L.

PMA-S1-01


Serviciul Investiții

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. ________________

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

-aprobarea îndreptării erorii materiale privind regimul juridic cuprins în Anexa 1, „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” pentru obiectivul de investiție -„Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/16.12.2019

în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

Stația de sortare a deșeurilor este situată pe Șoseaua de Centură Nord, în zona CET Arad , iar delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad a fost dată prin gestiune directă către S.C. RECONS S.A.

Având în vedere că Stația, la preluare, a prezentat mai multe categorii de deficiențe și anume - tehnice, de securitate, de mediu, care sunt contrare normelor europene privind autorizarea funcționării acestor categorii de utilaje, în vederea reparării acesteia, respectiv pentru repunerea în funcțiune, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/16.12.2019 a fost aprobată documentația tehnică -faza DALI - „Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”.

În cuprinsul documentației - partea scrisă, din eroare, la capitolul 3.2- Regimul juridic, pct 3.2.1 Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente , inclusiv servituți, drept de preemțiune, s-a înscris că ”dreptul de proprietate asupra imobilului aferent Stației de sortare Deșeuri Arad, este înscris în Cartea Funciară numărul 339019”, în loc de Cartea Funciară numărul 339017.

Pentru îndreptarea erorii materiale privind regimul juridic înscris în documentația tehnică propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind: aprobarea îndreptării erorii materiale privind regimul juridic cuprins în cuprins în Anexa 1, „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” pentru obiectivul de investiție -„Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/16.12.2019.

PRIMAR,

Bibarț Călin

MUNICIPIUL ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ Serviciul Investiții

Nr.

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de promovare înregistrat cu nr. ___________________                      a domnului

Bibarț Călin, primarul municipiului Arad

Obiect : aprobarea îndreptării erorii materiale privind regimul juridic cuprins în Anexa 1, „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” pentru obiectivul de investiție -„Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/16.12.2019.

Stația de sortare a deșeurilor este situată pe Șoseaua de Centură Nord, în zona CET Arad , iar delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad a fost dată prin gestiune directă către S.C. RECONS S.A.

Având în vedere că Stația, la preluare, a prezentat mai multe categorii de deficiențe și anume - tehnice, de securitate, de mediu, care sunt contrare normelor europene privind autorizarea funcționării acestor categorii de utilaje, în vederea reparării acesteia, respectiv pentru repunerea în funcțiune, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/16.12.2019 a fost aprobată documentația tehnică -faza DALI - „Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”.

Se menționează că Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ( D.A.L.I.) a obiectivului de investiție : „Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”a fost realizată de către S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L. conform HGR 907/2016, în urma organizării procedurii de achiziție a acesteia.

În cuprinsul documentației - partea scrisă, din eroare, la capitolul 3, pct. 3.2.- Regimul juridic, pct 3.2.1 Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente , inclusiv servituți, drept de preemțiune,pag 32,și pct . 3.3.4, pag. 34 -Suprafața construită la sol s-a înscris că ”dreptul de proprietate asupra imobilului aferent Stației de sortare Deșeuri Arad, este înscris în Cartea Funciară numărul 339019”, în loc de Cartea Funciară numărul 339017.

Se precizează că eroarea a fost semnalată către S.C. EXIGE PROJECT CONSULTING S.R.L. , care prin adresa nr. 57065/13.08.2020 a menționat că eroarea materială a apărut la scanarea extrasului de carte funciară și ulterior la menționarea în cuprinsul documentației tehnice elaborate și a solicitat considerarea eratei si citirea Cartea Funciară nr. 339017, în loc de Cartea Funciară nr. 339019.

Propunerea de aprobare a îndreptării erorii materiale privind regimul juridic cuprins în Anexa 1, „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” pentru obiectivul de investiție -„Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

643/16.12.2019, se face în conformitate cu extrasul de Carte Funciară nr. 339017.

- Față de cele de mai sus considerăm oportună adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea îndreptării erorii materiale privind regimul juridic cuprins în Anexa 1, „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” pentru obiectivul de investiție - „Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/16.12.2019.

DIRECTOR EXECUTIV

ȘEF SERVICIU, Giurgiu Lucia


Portaru Elena

VIZAT JURIDIC