Hotărârea nr. 341/2020

Hotărârea Nr.341 din 21-08-2020 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 341 din 21 august 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 56664/12.04.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 56668/12.08.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (3) lit. d) și art. 22 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. e), lit. h) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) , art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, se modifică după cum urmează.

Caietul de sarcini aprobat conform anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.252/2020, se modifică și se completează astfel:

 • 1. Art. 8 lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

 • b) unități de învățământ, părți comune ale blocurilor de locuințe, alte zone private sau care sunt în administrarea altor entități decât Municipiul Arad, la persoane juridice sau fizice; cu acestea operatorul poate încheia contracte de prestare a serviciului, prețurile practicate fiind cele din oferta financiară acceptată.

 • 2. Art. 10 - Tratamentele antilarvare se completează cu alineatul (4) cu următorul conținut:

”(4) Substanțele utilizate în tratamentele efectuate și modul de aplicare a acestora pot fi modificate în funcție de recomandările primite de la Institutul Național de Cercetare-DezvoltareMedico-Militară "Cantacuzino".”

 • 3. Art. 11 -Combaterea țânțarilor adulți se completează cu alineatul (5^1) cu următorul conținut:

”(5*1) Substanțele utilizate în tratamentele efectuate și modul de aplicare a acestora pot fi modificate în funcție de recomandările primite de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino ".”

 • 4. Art. 11 alin. (4), ultimul paragraf se completează și va avea următorul conținut:

Pentru mărirea efectului tratamentelor împotriva adulților este indicat ca tratamentele spațiale să fie cuplate cu tratamente antilarvare. Autoritatea contractantă va stabili prin comenzi modalitatea de aplicare- tratamente aplicate cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"), tratamente spațiale, tratamente antilarvare sau tratamente cuplate. Pentru obținerea unei eficacități ridicate a tratamentelor în spații deschise se vor efectua tratamente de la sol - ceață rece, ceață caldă doar în zonele cu vegetație densă dar nepopulate, ULV cu aparatură purtată de operatori și/sau de vehicule, în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".

 • 5. La Art. 11 -Combaterea țânțarilor adulți litera B se completează astfel:

 • a. alineatul 1 al celui de-al doilea paragraf va avea următorul conținut:

„- tratamentele se vor executa de la sol sau cu aviația utilitară, în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino", conform comenzilor emise de autoritatea contractantă“

 • b. alineatul 5 al celui de-al doilea paragraf va avea următorul conținut:

 • - „ în cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață sau în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor cuprinzând întreaga vegetație, sau cu aviația utilitară, conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă, în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".

 • c. alineatul 3 al celui de-al patrulea pargraf va avea următorul conținut:

 • - „Tratamentele se execută fie cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"), fie de la sol (conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă) cu aparatură purtată de către operatori și/sau vehicule. În cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece, în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor, cuprinzând întreaga vegetație. Modalitatea de aplicarea a tratamentelor se va stabili de către autoritatea contractantă prin comenzile pe care aceasta le va emite și pe baza recomandărilor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".

 • 6. Art. 12 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

”(1) Dezinsecția se va efectua de la sol (terestru) sau cu aviația utilitară, conform comenzilor autorității contractante, pe domeniul public al Municipiului Arad.“

„ (2) Dezinsecția se execută în perioada martie/aprilie-octombrie, terestru sau cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino") ori de câte ori este nevoie, numai în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă și conform acestora. În cazul în care condițiile meteorologice sunt nefavorabile

(datorită modificării acestora în intervalul de timp scurs între transmiterea comenzilor și ziua/zilele programate pentru prestarea serviciului), autoritatea contractantă va solicita decalarea corespunzătoare a prestației, iar operatorul se obligă să respecte acest lucru.“

 • 7. Art. 18. Alin. (2) din Condiții de calitate se modifică și va avea următorul conținut: ”(2) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă un „Manual al calității“, capitol distinct, intitulat ca atare, care va cuprinde concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu detalierea modului în care înțelege:

 • - să execute prestarea operațiilor componente ale serviciului;

 • - să descrie modul de prestare a serviciului de dezinsecție cu pulverizatoare purtate de operatori, cu instalațiile montate pe autovehicule (fogger și instalații de dispersie ULV) precum și cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino ");

 • - să descrie modul de combatere a artropodelor târâtoare și săritoare (căpușe și pureci), respectiv modul de aplicare pe sol și/sau carosabil, trotuare a insecticidelor

 • - să monitorizeze serviciul prin personalul propriu;

 • - să răspundă solicitărilor achizitorului privind îmbunătățirea calității serviciului;

 • - să prevină accidentele și pagubele datorită nerespectării reglementărilor legale în domeniu.”

 • 8. Art. 21 se completează și va avea următorul conținut:

”Art 21. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu referiri la utilajele din dotare.

În oferta tehnică ofertanții vor prezenta/descrie în mod obligatoriu:

 • - Numele, nr. de telefon și datele de contact a responsabilului de contract care răspunde pe perioada derulării contractului solicitărilor autorității contractante,

 • - Conținutul anunțurilor de publicitate a acțiunilor- pentru populație și pentru asociațiile crescătorilor de albine,

 • - Conținutul anunțurilor/avertizărilor pe care le va utiliza în punctele/zonele în care se face deratizarea precum și modalitatea de amplasare, conform prevederilor legale și/sau a altor reglementări în domeniu,

 • - Condițiile meteorologice în care sunt permise, în care sunt eficiente tratamentele de dezinsecție condiții pe care le va respecta; ofertanții vor preciza dacă tratamentele chimice sunt sau nu eficiente în cazul în care la data aplicării sau în următoarele 24 ore au loc precipitații, care este viteza maximă admisă a vântului în cazul tratamentelor de dezinsecție (autoritatea contractantă consideră că viteza maximă a vântului admisă pentru un tratament de dezinsecție eficient este de max. 5 km/oră).

 • - Tratamentul ULV aplicat de la sol

 • - Tratamentul aplicat cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino")

 • - Aplicarea tratamentului de dezinsecție de la sol cu pulverizatoare purtate de către personalul operatorului, în zone cu vegetație abundentă, în care accesul auto este imposibil datorită autoturismelor parcate (alei de acces spre scările blocurilor sau căi de acces cu vegetație abundentă) ținând cont de faptul că autoritatea contractantă solicită aplicarea acestuia pe spațiile verzi din jurul blocurilor de locuințe, pe arbori, arbuști, garduri vii.

 • - Viteza de deplasare a vehiculelor prevăzute cu echipamente ULV, în timpul aplicării tratamentului chimic de dezinsecție terestră,

 • - Dispozitivele/aparatele pe care le va utiliza la aplicarea tratamentul de la sol împotriva artropodelor,

 • - Tratamentul de dezinsecție împotriva căpușelor,

 • - Tratamentul de dezinsecție împotriva purecilor (pe carosabil, trotuare, spații verzi),

 • - Substanțele pe care le va utiliza pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare,

 • - Tipul stațiilor de intoxicare a rozătoarelor, dimeniunile acestora, capacitatea acestora, sistemul de închidere cu cheie (cantitățile minime de rodenticide cu care pot fi alimentate stațiile),

 • - Tratamentul de dezinsecție în interiorul clădirilor. Autoritatea contractantă va emite comenzi pentru tratarea pardoselilor prin pulverizare pe pardoseli,

 • - Dotările tehnice care vor fi utilizate la dezinsecție, dezinfecție, deratizare,

 • - Intervalul de timp după care se obligă să se prezinte pentru ridicarea cadavrelor rozătoarelor rezultate în urma fiecărei acțiuni de deratizare,

 • - Intervalul de timp după care se obligă că va ridica stațiile de intoxicare a rozătoarelor,

Precizări:

1. Operatorul se obligă să nu condiționeze în niciun fel durata de prestare a serviciului (tratamentului) de dezinsecție de la sol. Durata acestor tratamente este până la aplicarea lor pe toate suprafețele care au făcut obiectul comenzii.

2. Data aplicării tratamentului de dezinsecție se decalează în cazul în care sunt prognozate precipitații. Exemplu surse de informare luate în considerare de către autoritatea contractantă: https://rp5.ru/Vremea%C3%AEn Arad(aeroport); https://www.gismeteo.md/ro/weather-arad-airport.

9. Art. 24 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

”(2) Prestarea serviciului se va face în regim de continuitate, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Ofertanții vor prezenta în oferta financiară următorul tabel completat cu tarifele pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Arad

Nr.

crt.

Denumire tarif

UM

Lei/UM

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

2.

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol

1000 mp

2*1

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți aplicat cu aviația utilitară

ha

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotiva țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului)

*1 buc. stație de intoxicare alimentată cu 200 grame raticid și 2 batoane cerate

7.

Tarif deratizare (prin amplasare de raticid în spații cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc.)

100 mp

8.

Tarif dezinfecție

100 mp

*Precizare: La poziția 6 din tabelul de mai sus tariful va fi exprimat în lei/1 buc. stație intoxicare

Punctajele maxime acordate tarifelor sunt prezentate în coloana 2 a următorului tabel:

Nr. crt.

Denumire tarif

Punctaj maxim acordat

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode; lei/100mp)

5

2.

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol (lei/1000mp)

12

2*1

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicate aerian

12

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotiva țânțarilor aplicat de la sol (lei/1000 mp)

12

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

6

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

6

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului; lei/lbuc stație de intoxicare)

12

7.

Tarif deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc; lei/100 mp)

10

8.

Tarif dezinfecție (lei/100 mp)

5

PUNCTAJ TOTAL PENTRU TARIFE

80

Modalitatea de calcul a punctajelor acordate fiecărui tarif ofertat este următoarea:

Pn = — X Pmax

Tn ofertat

unde:

 • - Pn- este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - Tmin -este tariful minim ofertat,

 • - Tn ofertat— este tariful ofertei „n”;

 • - Pmax- este punctajul maxim acordat pentru tariful respectiv.

Punctaj maxim acordat pentru instalații care produc ceață: 20 puncte pentru instalații care produc ceață cu particule cu dimensiuni cuprinse în intervalul 5:20) microni (adică 10 puncte pentru fiecare din cele 2 instalații de producere ceață montate pe autoutilitare). Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor mai mare de 150 microni nu se acordă punctaj.

Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor cuprinsă între 20 și 150 mm punctajul se acordă conform formulei:

^microni

Dpn


X 10


Unde:

 • - Pn- este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - Dpn- este dimensiunea minimă a particulei produse de instalația ofertantului „n”;

TOTAL PUNCTAJ: 100 puncte

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarată câștigătoare.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate- preț.”

 • 10. Art. 26 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

 • (1) Pe toată durata contractului, operatorul va respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad și va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative care reglementează activitatea sanitară veterinară, sănătatea publică și protecția mediului.

Mențiuni: Ofertanții vor prezenta în ofertă :

 • a) Autorizații D.S.V. de prestare servicii la terți,

 • b) Autorizația de Mediu,

 • c) Licența ANRSC,

 • d) Certificat/certificate de recunoaștere mutuală - emis/emise de Comisia Națională a

Biocidelor.

Tabelul 1

Nr. crt.

Denumire obiectiv dezinsecție

Suprafața [mp]

Interioară

Exterioară

1.

Parcuri, aliniamente stradale, spații verzi în interiorul cartierelor de locuit (pentru tratamente de la sol împotriva culicidelor)

6.430.000

2

Intravilanul Municipiului Arad: parcuri, aliniamente stradale, spații verzi în interiorul cartierelor de locuit, terenuri degradate, maluri de ape, bălți, lacuri, zona Trei Insule, cartiere aflate în trupuri izolate, suprafețe neconstruite, terenuri virane, bălți temporare, spații de agrement, terenuri de sport, depozitele închise pentru deșeuri (pentru tratamentul cu aviația utilitară împotriva culicidelor)

82.070.000

3.

Locuri de joacă

11.100

4.

Clădiri în subordinea consiliului local

11.467

5.

Părți comune ale blocurilor de locuit

840.000

6.

Suprafețe delarvizare

1.450.000

Tabe

ul 2

Denumire obiective pentru care autoritatea contractantă emite comenzi de deratizare, în funcție de necesități

UM

Cantitate

1.

Platforme de precolectare a deșeurilor menajere considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

buc

420

2.

Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infestare sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (scuaruri, parcuri, malurile unor ape curgătoare, canale deschise de colectare ape meteorice, terenuri virane, aliniamente stradale, etc.)

mp

6.000.000

Tabe

ul 3

Denumire obiective pentru care autoritatea contractantă emite comenzi de dezinfecție, în funcție de necesități

UM

Cantitate

1.

Platforme de precolectare a deșeurilor menajere considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

mp

9.200

2.

Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infecție sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (zone adiacente locuințelor persoanelor defavorizate, fără adăpost, zone din care s-au ridicat deșeuri abandonate, contaminate, zone locuințe dezafectate, etc.) pentru care autoritatea contractantă poate emite comenzi, funcție de necesități

mp

50.000

Art. II. Anexa la Acordul Cadru - din Anexa nr. 3 se modifică după cum urmează:

Anexă la acordul-cadru

Cantitățile estimate pentru serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, și deratizare desfășurat pe domeniul public și privat al municipiului Arad

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Unitatea de măsură

Cantitate minimă contract subsecvent

Cantitate maximă contract subsecvent

Cantitate minimă acord cadru

Cantitate maximă acord cadru

0

1

2

3

4

5

6

1.

Dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

114,00

456,00

456,00

1.824,00

2.

Tratament   împotriva   țânțarilor   adulți,

exterior, aplicare de la sol

1000 mp

6.430,00

57.870,00

25.720,00

231.480,00

3.

Tratament   antilarvar, exterior, împotiva

țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

1.450,00

2.900,00

5.800,00

11.600,00

3*1.

Tratament   împotriva   țânțarilor

adulți în intravilanul Municipiului Arad,   aplicat prin   intermediul

aviației utilitare

ha

8.207

41.035,00

32.828

164.140

4.

Tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

5.

Tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

6.

Deratizare (prin montare stații de intoxicare; stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului)

bucată

420,00

840,00

1.680,00

3.360,00

7.

Deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc)

100 mp

10,00

20.000,00

40,00

80.000,00

8.

Dezinfecție

100 mp

92,00

434,00

368,00

1736,00

Art. III. Toate celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație


Publică Locală.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020


Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Nr. 302/17.09.2020

Avizat

S E C R E T A R G E N E R A L Lilioara Stepănescu


H O T Ă R Â R E A nr. ______

din _______________

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și

deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 56664/12.04.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 56668/12.08.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (3) lit. d) și art. 22 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. e), lit. h) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) , art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, se modifică după cum urmează.

Caietul de sarcini aprobat conform anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.252/2020, se modifică și se completează astfel:

2. Art. 8 lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

b) unități de învățământ, părți comune ale blocurilor de locuințe, alte zone private sau care sunt în administrarea altor entități decât Municipiul Arad, la persoane juridice sau fizice; cu acestea operatorul poate încheia contracte de prestare a serviciului, prețurile practicate fiind cele din oferta financiară acceptată.

 • 2. Art. 10 - Tratamentele antilarvare se completează cu alineatul (4) cu următorul conținut:

 • ”(4) Substanțele utilizate în tratamentele efectuate și modul de aplicare a acestora pot fi modificate în funcție de recomandările primite de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".”

4. Art. 11 -Combaterea țânțarilor adulți se completează cu alineatul (5^1) cu următorul conținut:

”(5*1) Substanțele utilizate în tratamentele efectuate și modul de aplicare a acestora pot fi modificate în funcție de recomandările primite de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".”

4. Art. 11 alin. (4), ultimul paragraf se completează și va avea următorul conținut:

Pentru mărirea efectului tratamentelor împotriva adulților este indicat ca tratamentele spațiale să fie cuplate cu tratamente antilarvare. Autoritatea contractantă va stabili prin comenzi modalitatea de aplicare- tratamente aplicate cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"), tratamente spațiale, tratamente antilarvare sau tratamente cuplate. Pentru obținerea unei eficacități ridicate a tratamentelor în spații deschise se vor efectua tratamente de la sol - ceață rece, ceață caldă doar în zonele cu vegetație densă dar nepopulate, ULV cu aparatură purtată de operatori și/sau de vehicule, în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".

5. La Art. 11 -Combaterea țânțarilor adulți litera B se completează astfel:

b. alineatul 1 al celui de-al doilea paragraf va avea următorul conținut:

„ - tratamentele se vor executa de la sol sau cu aviația utilitară, în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino", conform comenzilor emise de autoritatea contractantă“

 • b. alineatul 5 al celui de-al doilea paragraf va avea următorul conținut:

 • - „ în cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață sau în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor cuprinzând întreaga vegetație, sau cu aviația utilitară, conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă, în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".

 • c. alineatul 3 al celui de-al patrulea pargraf va avea următorul conținut:

 • -„ Tratamentele se execută fie cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"), fie de la sol (conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă) cu aparatură purtată de către operatori și/sau vehicule. În cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece, în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor, cuprinzând întreaga vegetație. Modalitatea de aplicarea a tratamentelor se va stabili de către autoritatea contractantă prin comenzile pe care aceasta le va emite și pe baza recomandărilor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"

 • 6. Art. 12 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

”(1) Dezinsecția se va efectua de la sol (terestru) sau cu aviația utilitară, conform comenzilor autorității contractante, pe domeniul public al Municipiului Arad“

„ (2) Dezinsecția se execută în perioada martie/aprilie-octombrie, terestru sau cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"), ori de câte ori este nevoie, numai în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă și conform acestora. În cazul în care condițiile meteorologice sunt nefavorabile (datorită modificării acestora în intervalul de timp scurs între transmiterea comenzilor și ziua/zilele programate pentru prestarea serviciului), autoritatea contractantă va solicita decalarea corespunzătoare a prestației, iar operatorul se obligă să respecte acest lucru.“

 • 7. Art. 18. Alin. (2) din Condiții de calitate se modifică și va avea următorul conținut:

”(2) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă un „Manual al calității “, capitol distinct, intitulat ca atare, care va cuprinde concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu detalierea modului în care înțelege:

 • - să execute prestarea operațiilor componente ale serviciului;

 • - să descrie modul de prestare a serviciului de dezinsecție cu pulverizatoare purtate de operatori, cu instalațiile montate pe autovehicule (fogger și instalații de dispersie ULV) precum și cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino");

 • - să descrie modul de combatere a artropodelor târâtoare și săritoare (căpușe și pureci), respectiv modul de aplicare pe sol și/sau carosabil, trotuare a insecticidelor

 • - să monitorizeze serviciul prin personalul propriu;

 • - să răspundă solicitărilor achizitorului privind îmbunătățirea calității serviciului;

 • - să prevină accidentele și pagubele datorită nerespectării reglementărilor legale în domeniu.”

 • 8. Art. 21 se completează și va avea următorul conținut:

”Art. 21. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu referiri la utilajele din dotare.

În oferta tehnică ofertanții vor prezenta/descrie în mod obligatoriu:

 • - Numele, nr. de telefon și datele de contact a responsabilului de contract care răspunde pe perioada derulării contractului solicitărilor autorității contractante,

 • - Conținutul anunțurilor de publicitate a acțiunilor- pentru populație și pentru asociațiile crescătorilor de albine,

 • - Conținutul anunțurilor/avertizărilor pe care le va utiliza în punctele/zonele în care se face deratizarea precum și modalitatea de amplasare, conform prevederilor legale și/sau a altor reglementări în domeniu,

 • - Condițiile meteorologice în care sunt permise, în care sunt eficiente tratamentele de dezinsecție condiții pe care le va respecta; ofertanții vor preciza dacă tratamentele chimice sunt sau nu eficiente în cazul în care la data aplicării sau în următoarele 24 ore au loc precipitații, care este viteza maximă admisă a vântului în cazul tratamentelor de dezinsecție (autoritatea contractantă consideră că viteza maximă a vântului admisă pentru un tratament de dezinsecție eficient este de max. 5 km/oră).

 • - Tratamentul ULV aplicat de la sol

 • - Tratamentul aplicat cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-DezvoltareMedico-Militară "Cantacuzino")

 • - Aplicarea tratamentului de dezinsecție de la sol cu pulverizatoare purtate de către personalul operatorului, în zone cu vegetație abundentă, în care accesul auto este imposibil datorită autoturismelor parcate (alei de acces spre scările blocurilor sau căi de acces cu vegetație abundentă) ținând cont de faptul că autoritatea contractantă solicită aplicarea acestuia pe spațiile verzi din jurul blocurilor de locuințe, pe arbori, arbuști, garduri vii.

 • - Viteza de deplasare a vehiculelor prevăzute cu echipamente ULV, în timpul aplicării tratamentului chimic de dezinsecție terestră,

 • - Dispozitivele/aparatele pe care le va utiliza la aplicarea tratamentul de la sol împotriva artropodelor,

 • - Tratamentul de dezinsecție împotriva căpușelor,

 • - Tratamentul de dezinsecție împotriva purecilor (pe carosabil, trotuare, spații verzi),

 • - Substanțele pe care le va utiliza pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare,

 • - Tipul stațiilor de intoxicare a rozătoarelor, dimeniunile acestora, capacitatea acestora, sistemul de închidere cu cheie (cantitățile minime de rodenticide cu care pot fi alimentate stațiile),

 • - Tratamentul de dezinsecție în interiorul clădirilor. Autoritatea contractantă va emite comenzi pentru tratarea pardoselilor prin pulverizare pe pardoseli,

 • - Dotările tehnice care vor fi utilizate la dezinsecție, dezinfecție, deratizare,

 • - Intervalul de timp după care se obligă să se prezinte pentru ridicarea cadavrelor rozătoarelor rezultate în urma fiecărei acțiuni de deratizare,

 • - Intervalul de timp după care se obligă că va ridica stațiile de intoxicare a rozătoarelor,

Precizări:

 • 1. Operatorul se obligă să nu condiționeze în niciun fel durata de prestare a serviciului (tratamentului) de dezinsecție de la sol. Durata acestor tratamente este până la aplicarea lor pe toate suprafețele care au făcut obiectul comenzii.

 • 2. Data aplicării tratamentului de dezinsecție se decalează în cazul în care sunt prognozate precipitații. Exemplu surse de informare luate în considerare de către autoritatea contractantă: https://rp5.ru/Vremea%C3%AEn Arad(aeroport);     https://www.gismeteo.md/ro/weather-arad-

airport.

 • 9. Art. 24 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

 • ”(2) Prestarea serviciului se va face în regim de continuitate, cu respectarea condițiilor telnice specifice fiecărei activități.

Ofertanții vor prezenta în oferta financiară următorul tabel completat cu tarifele pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Arad

Nr. crt.

Denumire tarif

UM

Lei/UM

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

2.

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol

1000 mp

2*1

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți aplicat cu aviația utilitară

ha

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotiva țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului)

*1 buc. stație de intoxicare alimentată cu 200 grame raticid și 2 batoane cerate

7.

Tarif deratizare (prin amplasare de raticid în spații cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc.)

100 mp

8.

Tarif dezinfecție

100 mp

*Precizare: La poziția 6 din tabelul de mai sus tariful va fi exprimat în lei/1 buc. stație intoxicare

Punctajele taxite acordate tarifelor sunt prezentate în coloana 2 a următorului tabel:

Nr. crt.

Denumire tarif

Punctaj maxim acordat

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode; lei/100mp)

5

2.

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol (lei/1000mp)

12

2*1

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicate aerian

12

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotiva țânțarilor aplicat de la sol (lei/1000 mp)

12

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

6

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

6

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului; lei/lbuc stație de intoxicare)

12

7.

Tarif deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc; lei/100 mp)

10

8.

Tarif dezinfecție (lei/100 mp)

5

PUNCTAJ TOTAL PENTRU TARIFE

80

Modalitatea de calcul a punctajelor acordate fiecărui tarif ofertat este următoarea:

Pn = — X Pmax

Tn ofertat

unde:

 • - Pn- este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - Tmin -este tariful minim ofertat,

 • - Tn ofertat— este tariful ofertei „n”;

 • - Pmax- este punctajul maxim acordat pentru tariful respectiv.

Punctaj maxim acordat pentru instalații care produc ceață: 20 puncte pentru instalații care produc ceață cu particule cu dimensiuni cuprinse în intervalul 5:20) microni (adică 10 puncte pentru fiecare din cele 2 instalații de producere ceață montate pe autoutilitare). Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor mai mare de 150 microni nu se acordă punctaj.

Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor cuprinsă între 20 și 150 mm punctajul se acordă conform formulei:

^microni

Dpn


x 10


Unde:

 • - Pn- este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - Dpn- este dimensiunea minimă a particulei produse de instalația ofertantului „n”;

TOTAL PUNCTAJ: 100 puncte

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarată câștigătoare.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate- preț.”

 • 10. Art. 26 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

 • (2) Pe toată durata contractului, operatorul va respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad și va

implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative care reglementează activitatea sanitară veterinară, sănătatea publică și protecția mediului.

Mențiuni: Ofertanții vor prezenta în ofertă :

 • e) Autorizații D.S.V. de prestare servicii la terți,

 • f) Autorizația de Mediu,

 • g) Licența ANRSC,

 • h) Certificat/certificate de recunoaștere mutuală - emis/emise de Comisia Națională a Biocidelor.

Tabelul 1

Nr. crt.

Denumire obiectiv dezinsecție

Suprafața [mp]

Interioară

Exterioară

1.

Parcuri, aliniamente stradale, spații verzi în interiorul cartierelor de locuit (pentru tratamente de la sol împotriva culicidelor)

6.430.000

2

Intravilanul Municipiului Arad: parcuri, aliniamente stradale, spații verzi în interiorul cartierelor de locuit, terenuri degradate, maluri de ape, bălți, lacuri, zona Trei Insule, cartiere aflate în trupuri izolate, suprafețe neconstruite, terenuri virane, bălți temporare, spații de agrement, terenuri de sport, depozitele închise pentru deșeuri (pentru tratamentul cu aviația utilitară împotriva culicidelor)

82.070.000

3.

Locuri de joacă

11.100

4.

Clădiri în subordinea consiliului local

11.467

5.

Părți comune ale blocurilor de locuit

840.000

6.

Suprafețe delarvizare

1.450.000

Tabelul 2

Denumire obiective pentru care autoritatea contractantă emite comenzi de deratizare, în funcție de necesități

UM

Cantitate

1.

Platforme de precolectare a deșeurilor menajere considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

buc

420

2.

Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infestare sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (scuaruri, parcuri, malurile unor ape curgătoare, canale deschise de colectare ape meteorice, terenuri virane, aliniamente stradale, etc.)

mp

6.000.000

Tabelul 3

Denumire obiective pentru care autoritatea contractantă emite comenzi de dezinfecție, în funcție de necesități

UM

Cantitate

1.

Platforme de precolectare a deșeurilor menajere considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

mp

9.200

2.

Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infecție sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (zone adiacente locuințelor persoanelor defavorizate, fără adăpost, zone din care s-au ridicat deșeuri abandonate, contaminate,   zone locuințe dezafectate, etc.) pentru care

autoritatea contractantă poate emite comenzi, funcție de necesități

mp

50.000

Art. II. Anexa la Acordul Cadru - din Anexa nr. 3 se modifică după cum urmează:

Anexă la acordul-cadru

Cantitățile estimate pentru serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, și deratizare desfășurat pe domeniul public și privat al municipiului Arad

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Unitatea de măsură

Cantitate minimă contract subsecvent

Cantitate maximă contract subsecvent

Cantitate minimă acord cadru

Cantitate maximă acord cadru

0

1

2

3

4

5

6

1.

Dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

114,00

456,00

456,00

1.824,00

2.

Tratament   împotriva   țânțarilor   adulți,

exterior, aplicare de la sol

1000 mp

6.430,00

57.870,00

25.720,00

231.480,00

3.

Tratament   antilarvar, exterior, împotiva

țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

1.450,00

2.900,00

5.800,00

11.600,00

3*1.

Tratament   împotriva   țânțarilor

adulți în intravilanul Municipiului Arad,   aplicat prin   intermediul

aviației utilitare

ha

8.207

41.035,00

32.828

164.140

4.

Tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

5.

Tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

6.

Deratizare (prin montare stații de intoxicare; stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului)

bucată

420,00

840,00

1.680,00

3.360,00

7.

Deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc)

100 mp

10,00

20.000,00

40,00

80.000,00

8.

Dezinfecție

100 mp

92,00

434,00

368,00

1736,00

Art. III. Toate celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 56664 din 12.08.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municicpiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

În prezent activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare, este prestată de un operator specializat în baza acordului-cadru nr. 60330/14.08.2018 în baza căruia a fost încheiat un ultim contract subsecvent nr. 23652/30.03.2020.

Legislația care reglementează domeniul salubrizării, respectiv Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede la art. 14 alin. (4) obligativitatea atribuirii distincte a activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea 101/2006, alegerea modalității de gestiune a serviciului -gestiune directă sau delegată se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ- teritoriale iar activitățile serviciului se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini aprobate la rândul lor prin hotărâri ale consiliilor locale.

Articolul 8, alin.(3), lit.d din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede că autoritățile deliberative ale administrației publice locale, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităților de gestiune și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/ prestării.

În cadrul recomandărilor primite de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" există posibilitatea ca în decursul valabilității acordului-cadru să se recomande tratamentul aerian, motiv pentru care este necesar ca în ofertele prezentate să fie inclus și acest tip de tratament.

Față de cele de mai sus,

PROPUN

Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municicpiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru, în susținerea căruia formulez următorul

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 56668/Z2/12.08.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 56664 din 12.08.2020 a d-lui Călin Bibarț, primarul municipiului Arad,

Obiect: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municicpiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

În prezent activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare, este prestată de un operator specializat în baza acordului-cadru nr. 60330/14.08.2018 în baza căruia a fost încheiat un ultim contract subsecvent nr. 23652/30.03.2020.

Legislația care reglementează domeniul salubrizării, respectiv Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede la art. 14 alin. (4) obligativitatea atribuirii distincte a activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea 101/2006, alegerea modalității de gestiune a serviciului - gestiune directă sau delegată se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ- teritoriale iar activitățile serviciului se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini aprobate la rândul lor prin hotărâri ale consiliilor locale.

Articolul 8, alin.(3), lit.d din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede că autoritățile deliberative ale administrației publice locale, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităților de gestiune și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/ prestării.

În cadrul recomandărilor primite de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" există posibilitatea ca în decursul valabilității acordului-cadru să se recomande tratamentul aerian, motiv pentru care este necesar ca în ofertele prezentate să fie inclus și acest tip de tratament. De asemenea, atât caietul de sarcini, cât și ofertele trebuie să conțină datele tehnice necesare aplicării tratamentului aerian. Precizăm că, în cazul în care acest tip de tratament nu este recomandat de specialiștii din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” acest tip de tratament nu se va aplica, rămânând ca să se aplice toate tratamentele recomandate

Având în vedere necesitatea îndreptării unor erori materiale din cadrul H.C.L.M. nr. 252/2020 și a completării acesteia cu elemente tehnice privind modalitatea de aplicare a tratamentului împotriva insectelor dăunătoare astfel încât acesta să poată fi aplicat în zonele inaccesibile atât pentru autovehiculele dotate cu instalații de dispersare a pesticidelor cât și personalului operatorului pentru o aplicare la sol,

PROPUNEM

I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad, se modifică după cum urmează.

Caietul de sarcini aprobat conform anexei 2 la HCLM nr.252/2020, se modifică și se completează astfel:

 • 1. Art. 8 lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

 • b) unități de învățământ, părți comune ale blocurilor de locuințe, alte zone private sau care sunt în administrarea altor entități decât Municipiul Arad, la persoane juridice sau fizice; cu acestea operatorul poate încheia contracte de prestare a serviciului, prețurile practicate fiind cele din oferta financiară acceptată.

 • 2. Art. 10 - Tratamentele antilarvare se completează cu alineatul (4) cu următorul conținut:

 • ”(4) Substanțele utilizate în tratamentele efectuate și modul de aplicare a acestora pot f modificate în funcție de recomandările primite de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".”

3Art. 11 -Combaterea țânțarilor adulți se completează cu alineatul (5^1) cu următorul

conținut:

”(5*1) Substanțele utilizate în tratamentele efectuate și modul de aplicare a acestora pot fi modificate în funcție de recomandările primite de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino ".”

 • 4. Art. 11 alin. (4), ultimul paragraf se completează și va avea următorul conținut:

Pentru mărirea efectului tratamentelor împotriva adulților este indicat ca tratamentele spațiale să fie cuplate cu tratamente antilarvare. Autoritatea contractantă va stabili prin comenzi modalitatea de aplicare- tratamente aplicate cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino") , tratamente spațiale, tratamente antilarvare sau tratamente cuplate,. Pentru obținerea unei eficacități ridicate a tratamentelor în spații deschise se vor efectua tratamente de la sol - ceață rece, ceață caldă doar în zonele cu vegetație densă dar nepopulate, ULV cu aparatură purtată de operatori și/sau de vehicule.

 • 5. La Art. 11 -Combaterea țânțarilor adulți litera B se completează astfel:

 • a. alineatul 1 al celui de-al doilea paragraf va avea următorul conținut:

„- tratamentele se vor executa de la sol sau cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"), conform comenzilor emise de autoritatea contractantă“

 • b. alineatul 5 al celui de-al doilea paragraf va avea următorul conținut:

 • - „ în cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață sau în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor cuprinzând întreaga vegetație, sau cu aviația utilitar (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă.“

 • c. alineatul 3 al celui de-al patrulea pargraf va avea următorul conținut:

 • -„ Tratamentele se execută fie cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"), fie de la sol (conform comenzilor emise de către autoritatea contractantă) cu aparatură purtată de către operatori și/sau vehicule. În cazul parcurilor și malurilor apelor tratamentul se va aplica sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece, în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor, cuprinzând întreaga vegetație. Modalitatea de aplicarea a tratamentelor se va stabili de către autoritatea contractantă prin comenzile pe care aceasta le va emite și în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino ".

 • 6. Art. 12 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

”(1) Dezinsecția se va efectua de la sol (terestru) sau cu aviația utilitară, conform comenzilor autorității contrtactante, pe domeniul public al Municipiului Arad.“

 • (1) Dezinsecția se execută în perioada martie/aprilie-octombrie, terestru sau cu aviația

utilitară utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"), ori de câte ori este nevoie, numai în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă și conform acestora. În cazul în care condițiile meteorologice sunt nefavorabile (datorită modificării acestora în intervalul de timp scurs între transmiterea comenzilor și ziua/zilele programate pentru prestarea serviciului), autoritatea contractantă va solicita decalarea corespunzătoare a prestației iar operatorul se obligă să respecte acest lucru.“

 • 7. Art. 18. Alin. (2) din Condiții de calitate se modifică și va avea următorul conținut:

”(2) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă un „Manual al calității“, capitol distinct, intitulat ca atare, care va cuprinde concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu detalierea modului în care înțelege:

 • - să execute prestarea operațiilor componente ale serviciului;

 • - să descrie modul de prestare a serviciului de dezinsecție cu pulverizatoare purtate de operatori, cu instalațiile montate pe autovehicule (fogger și instalații de dispersie ULV) precum și cu aviația utilitară;

 • - să descrie modul de combatere a artropodelor târâtoare și săritoare (căpușe și pureci), respectiv modul de aplicare pe sol și/sau carosabil, trotuare a insecticidelor

 • - să monitorizeze serviciul prin personalul propriu;

- să răspundă solicitărilor achizitorului privind îmbunătățirea calității serviciului;

 • - să prevină accidentele și pagubele datorită nerespectării reglementărilor legale în domeniu.”

 • 8. Art. 21 se completează și va avea următorul conținut:

”Art. 21. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu referiri la utilajele din dotare.

În oferta tehnică ofertanții vor prezenta/descrie în mod obligatoriu:

 • - Numele, nr. de telefon și datele de contact a responsabilului de contract care răspunde pe perioada derulării contractului solicitărilor autorității contractante,

 • - Conținutul anunțurilor de publicitate a acțiunilor- pentru populație și pentru asociațiile crescătorilor de albine,

 • - Conținutul anunțurilor/avertizărilor pe care le va utiliza în punctele/zonele în care se face deratizarea precum și modalitatea de amplasare, conform prevederilor legale și/sau a altor reglementări în domeniu,

 • - Condițiile meteorologice în care sunt permise, în care sunt eficiente tratamentele de dezinsecție condiții pe care le va respecta; ofertanții vor preciza dacă tratamentele chimice sunt sau nu eficiente în cazul în care la data aplicării sau în următoarele 24 ore au loc precipitații, care este viteza maximă admisă a vântului în cazul tratamentelor de dezinsecție (autoritatea contractantă consideră că viteza maximă a vântului admisă pentru un tratament de dezinsecție eficient este de max. 5 km/oră).

 • - Tratamentul ULV aplicat de la sol;

 • - Tratamentul aplicat cu aviația utilitară (în funcție de recomandările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino");

 • - Aplicarea tratamentului de dezinsecție de la sol cu pulverizatoare purtate de către personalul operatorului, în zone cu vegetație abundentă, în care accesul auto este imposibil datorită autoturismelor parcate (alei de acces spre scările blocurilor sau căi de acces cu vegetație abundentă) ținând cont de faptul că autoritatea contractantă solicită aplicarea acestuia pe spațiile verzi din jurul blocurilor de locuințe, pe arbori, arbuști, garduri vii.

 • - Viteza de deplasare a vehiculelor prevăzute cu echipamente ULV, în timpul aplicării tratamentului chimic de dezinsecție terestră,

 • - Dispozitivele/aparatele pe care le va utiliza la aplicarea tratamentul de la sol împotriva artropodelor,

 • - Tratamentul de dezinsecție împotriva căpușelor,

 • - Tratamentul de dezinsecție împotriva purecilor (pe carosabil, trotuare, spații verzi),

 • - Substanțele pe care le va utiliza pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare,

 • - Tipul stațiilor de intoxicare a rozătoarelor, dimeniunile acestora, capacitatea acestora, sistemul de închidere cu cheie (cantitățile minime de rodenticide cu care pot fi alimentate stațiile),

 • - Tratamentul de dezinsecție în interiorul clădirilor. Autoritatea contractantă va emite comenzi pentru tratarea pardoselilor prin pulverizare pe pardoseli,

 • - Dotările tehnice care vor fi utilizate la dezinsecție, dezinfecție, deratizare,

 • - Intervalul de timp după care se obligă să se prezinte pentru ridicarea cadavrelor rozătoarelor rezultate în urma fiecărei acțiuni de deratizare,

 • - Intervalul de timp după care se obligă că va ridica stațiile de intoxicare a rozătoarelor,

Precizări:

 • 1. Operatorul se obligă să nu condiționeze în niciun fel durata de prestare a serviciului (tratamentului) de dezinsecție de la sol. Durata acestor tratamente este până la aplicarea lor pe toate suprafețele care au făcut obiectul comenzii.

 • 2. Data aplicării tratamentului de dezinsecție se decalează în cazul în care sunt prognozate precipitații. Exemplu surse de informare luate în considerare de către autoritatea contractantă:https://rp5.ru/Vremea%C3%AEn Arad(aeroport) ;

https://www.gismeteo.md/ro/weather-arad-airport.

 • 9. Art. 24 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

”(2) Prestarea serviciului se va face în regim de continuitate, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Ofertanții vor prezenta în oferta financiară următorul tabel completat cu tarifele pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Arad

Nr. crt

Denumire tarif

UM

Lei/UM

0

1

2

3

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

2.

Tarif   tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol

1000 mp

2A1

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți aplicat cu aviația utilitară

ha

3.

Tarif   tratament antilarvar, exterior, împotiva țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestare; serviciului și sunt proprietatea operatorului)

*1 buc. stație de intoxicare alimentată cu 200 grame raticid și 2 batoane cerate

7.

Tarif deratizare (prin amplasare de raticid în spații cum sunt cămine de utilităț publice, introducere raticid în galerii, etc.)

100 mp

8.

Tarif dezinfecție

100 mp

*Precizare: La poziția 6 din tabelul de mai sus tariful va fi exprimat în lei/1 buc. stație intoxicare

Punctajele maxime acordate tarifelor sunt prezentate în coloana 2 a următorului tabel:______

Nr.

crt.

Denumire tarif

Punctaj maxim acordat

1.

Tarif dezinsecție interioară (combatere artropode; lei/100mp)

5

2.

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol (lei/1000mp)

12

2*1

Tarif tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicate aerian

12

3.

Tarif tratament antilarvar, exterior, împotiva țânțarilor aplicat de la sol (lei/1000 mp)

12

4.

Tarif tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

6

5.

Tarif tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare (lei/1000mp)

6

6.

Tarif deratizare (stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sun proprietatea operatorului; lei/1buc stație de intoxicare)

12

7.

Tarif deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice introducere raticid în galerii, etc; lei/100 mp)

10

8.

Tarif dezinfecție (lei/100 mp)

5

PUNCTAJ TOTAL PENTRU TARIFE

80

Modalitatea de calcul a punctajelor acordate fiecărui tarif ofertat este următoarea:

Tmin   v p

Tn ofertat      max


Pn


unde:

 • - Pn- este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - Tmin -este tariful minim ofertat,

 • - Tn ofertat— este tariful ofertei „n”;

 • - Pmax- este punctajul maxim acordat pentru tariful respectiv.

Punctaj maxim acordat pentru instalații care produc ceață: 20 puncte pentru instalații care produc ceață cu particule cu dimensiuni cuprinse în intervalul 5:20 microni (adică 10 puncte pentru fiecare din cele 2 instalații de producere ceață montate pe autoutilitare). Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor mai mare de 150 microni nu se acordă punctaj.

Pentru instalații care produc ceață cu dimensiunea particulelor cuprinsă între 20 și 150 mm punctajul se acordă conform formulei:

^microni

Dpn


x 10


Unde:

 • - Pn- este punctajul acordat ofertei „n”;

 • - Dpn- este dimensiunea minimă a particulei produse de instalația ofertantului „n”;

TOTAL PUNCTAJ: 100 puncte

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarată câștigătoare.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate- preț.”

 • 10. Art. 26 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

 • (3 ) Pe toată durata contractului, operatorul va respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad și va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative care reglementează activitatea sanitară veterinară, sănătatea publică și protecția mediului.

Mențiuni: Ofertanții vor prezenta în ofertă :

 • i) Autorizații D.S.V. de prestare servicii la terți,

 • j) Autorizația de Mediu,

 • k) Licența ANRSC,

 • l) Certificat/certificate de recunoaștere mutuală - emis/emise de Comisia Națională a

Biocidelor.

Tabelul 1

Nr. crt.

Denumire obiectiv dezinsecție

Supra

ața [mp]

Interioară

Exterioară

1.

Parcuri, aliniamente stradale, spații verzi în interiorul cartierelor de locuit (pentru tratamente de la sol împotriva culicidelor)

6.430.000

2

Intravilanul Municipiului Arad: parcuri, aliniamente stradale, spații verzi în interiorul cartierelor de locuit, terenuri degradate, maluri de ape, bălți, lacuri, zona Trei Insule, cartiere aflate în trupuri izolate, suprafețe neconstruite, terenuri virane, bălți temporare, spații de agrement, terenuri de sport, depozitele închise pentru deșeuri (pentru tratamentul cu aviația utilitară împotriva culicidelor)

82.070.000

3.

Locuri de joacă

11.100

4.

Clădiri în subordinea consiliului local

11.467

5.

Părți comune ale blocurilor de locuit

840.000

6.

Suprafețe delarvizare

1.450.000

Tabe

ul 2

Denumire   obiective   pentru   care   autoritatea

contractantă emite comenzi de deratizare, în funcție de necesități

UM

Cantitate

1.

Platforme de precolectare a deșeurilor menajere considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

buc

420

2.

Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infestare sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (scuaruri, parcuri, malurile unor ape curgătoare, canale deschise de colectare ape meteorice, terenuri virane, aliniamente stradale, etc.)

mp

6.000.000

Denumire obiective pentru care autoritatea contractantă emite comenzi de dezinfecție, în funcție de necesități

UM

Cantitate

1.

Platforme de precolectare a deșeurilor menajere considerate puncte de amplasare a câte unei stații de intoxicare

mp

9.200

2.

Alte zone din municipiul Arad unde s-a constatat că există focare de infecție sau care sunt susceptibile că pot deveni astfel de focare (zone adiacente locuințelor persoanelor defavorizate, fără adăpost, zone din care s-au ridicat deșeuri   abandonate,   contaminate,     zone  locuințe

dezafectate, etc.) pentru care autoritatea contractantă poate emite comenzi, funcție de necesități

mp

50.000

 • 11. Modificarea Anexei la Acordul Cadru - din Anexa nr. 3 după cum urmează:

Anexă la acordul-cadru

Cantitățile estimate pentru serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, și deratizare desfășurat pe domeniul public și privat al municipiului Arad

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Unitatea de măsură

Cantitate minimă contract subsecvent

Cantitate maximă contract subsecvent

Cantitate minimă acord cadru

Cantitate maximă acord cadru

0

1

2

1.

Dezinsecție interioară (combatere artropode)

100 mp

114,00

456,00

456,00

1.824,00

2.

Tratament împotriva țânțarilor adulți, exterior, aplicare de la sol

1000 mp

6.430,00

57.870,00

25.720,00

231.480,00

3.

Tratament antilarvar, exterior, împotiva țânțarilor aplicat de la sol

1000 mp

1.450,00

2.900,00

5.800,00

11.600,00

3*1 . . .

Tratament   împotriva  țânțarilor   adulți   în

intravilanul Municipiului Arad, aplicat prin intermediul aviației utilitare

ha

8.207

41.035,00

32.828

164.140

4.

Tratament împotriva căpușelor, aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

5.

Tratament împotriva purecilor aplicat de la sol prin pulverizare

1000 mp

113,00

226,00

452,00

904,00

6.

Deratizare (prin montare stații de intoxicare; stațiile de intoxicare sunt materiale utilizate în prestarea serviciului și sunt proprietatea operatorului)

bucată

420,00

840,00

1.680,00

3.360,00

7.

Deratizare (prin amplasare raticid în spații închise cum sunt cămine de utilități publice, introducere raticid în galerii, etc)

100 mp

10,00

20.000,00

40,00

80.000,00

8.

Dezinfecție

100 mp

92,00

434,00

368,00

1736,00

 • III. Toate celelalte prevederi rămân nemodificate.

  DIRECTOR EXECUTIV, Liliana Florea


  ȘEF SERVICIU, Gabriel Moldovan


  CONSILIER

  Gheorghe Laza


Vizat , SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS