Hotărârea nr. 340/2020

Hotărârea Nr.340 din 21-08-2020 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si funcţionare prezentat strict pentru activitile de colectare si transport al serviciului public de salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad"

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 340 din 21 august 2020 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad"

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 56637 din 12.08.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 56638 din 12.08.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere solicitarea nr. 3217/03.12.2019 transmisă de către Aparatul Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 96073/11.12.2019,

Ținând cont de Ordinul nr. 82/2015 al Președintelui ANRSC privind aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,

Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

Cu respectarea Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru 4 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Regulamentul propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru Activitățile de colectare și transport -al serviciului public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă:

(1) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 265/2015 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare pentru municipiul Arad, membru al “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”

(2) Prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 17/2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad -Zona I.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 297/14.08.2020


Avizat

S E C R E T A R G E NE R A L Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr. ______

din ____________________2020

privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad"

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 56637 din 12.08.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 56638 din 12.08.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere solicitarea nr. 3217/03.12.2019 transmisă de către Aparatul Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 96073/11.12.2019,

Ținând cont de Ordinul nr. 82/2015 al Președintelui ANRSC privind aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,

Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

Cu respectarea Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Regulamentul propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru Activitățile de colectare și transport -al serviciului public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă:

(1) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 265/2015 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare pentru municipiul Arad, membru al “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”

(2) Prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 17/2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad -Zona I.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. ________          /__________

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”.

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare solicitarea formulată de către "Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”,

Având în vedere modificările Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

Ținând seama de modificarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Luând în considerare modificările Ordonanței de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Având în vedere prevederile art. 129 din Ordinul președintelui A.N.R.S.C.,

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad"

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. ____________              /_____________

RAPORT

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. _________           /___________              , a

domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad"

Considerente generale:

Scopul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor este reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării/dezvoltării, după caz, a sistemului de utilități publice aferent serviciului de salubrizare.

Principalele obiective ale Asociației sunt: elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului, monitorizarea proiectelor de investiții, elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini și regulamentele serviciului, elabirarea și aprobarea documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, stabilirea condițiilor de participare și criteriile de selecție a operatorilor, încheierea contractelor de delegare cu operatorii, monitorizarea executării contractelor de delegare, aprobarea masterplanului serviciului de salubrizare, monitorizarea și controlarea modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la respectarea indicatorilor de performanță și a niveluluiserviciului, respectarea tarifelor, etc.

Îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației se face cu respectarea legislației în materie și cu sprijinul acesteia.

Considerente juridice:

Ordonanța de Urgență nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu aduce modificări importante pentru serviciul de salubrizare. Astfel aceasta modifică și completează actele normative mai sus menționate, principalele modificări fiind:

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor se completează cu noi alineate la art. 2, 12 și modifică și completează prevederile art. 17, art.18, art. 22, art. 59, art. 61 și anexele legii în special în ceea ce privește atribuțiile administrației publice locale și cele ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară

 • - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor este modificată în ceea ce privește circulația ambalajelor reutilizabile, obligațiile operatorilor care introduc pe piață ambalaje, a celor care supraambalează, a celor care distribuie produse ambalate precum și în ceea ce privește răspunderea extinsă a producătorului și a obligațiilor unităților administrației publice locale;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu se modifică în ceea ce privește conținutul anexei 2- contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii/administratorii de depozite de deșeuri, a garanțiilor privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, și a anexei 5 privind cuantumul contribuției pentru economia circulară.

În considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M:

Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad"

Abrogarea H.C.L.M. nr. 265/31.08.2015 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare pentru municipiul Arad, membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad ” și abrogarea art. 3 al H.C.L.M. nr. 17/26.01.2017.

Director executiv

Liliana Florea


Șef Serviciu Gabriel Moldovan


Consilier

Gheorghe Laza


Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume _________________________

Semnătura _________________________

DE/SE

Red./Dact. GM/2 ex/GM

Anexa la Hotărârea nr. 340/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL ARAD

Regulament propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru Activitățile de colectare și transportai serviciului public de salubrizare al

"Asociației de Dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad"

Menționăm că prezentul regulament face obiectul serviciilor de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronic e, baterii și acumulatori, din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — ZONA 1; ZONA 2; ZONA 3; ZONA 4; ZONA 5, pentru serviciul public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad", partea de operare a instalațiilor de compostare, transfer și sortare, fiind tratată într-un document separat.

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE SECȚIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

ART. l

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad", denumit în continuare serviciul de salubrizare - cu referire la colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — ZONA 1; ZONA 2; ZONA 3; ZONA 4; ZONA 5, asociație înființată pentru satisfacerea nevoilor populației de la nivelul Județului Arad, ca o structură de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinată exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice locale referitoare la prestarea serviciului public de salubrizare. Desfășurarea activităților se va realiza potrivit dispozițiilor Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare, Legii 51/2006 privind serviciile publice comunitare cu modificările și completările ulterioare și tuturor legilor conexe acestora, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul județului Arad, teritoriu asupra căruia operează "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad", denumită în continuare "ADI- SIGD Arad". În cazul în care se constată neconcordanțe între Studiul de Oportunitate și Regulamentul serviciului, se va ține cont de cele prevăzute în Regulament.

(2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare - cu referire la colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — ZONA 1; ZONA 2; ZONA 3; ZONA 4; ZONA 5, definind modalitățile și condițiile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operatorii și utilizatorii acestui serviciu. În accepțiunea prezentului regulament serviciile care sunt supuse delegării de către ADI-SIGD ARAD sunt circumscrise următoarelor activități:

 • A) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; Activitatea se va desfășura în Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5; unitățile administrativ teritoriale incluse în fiecare zonă sunt identificate în anexa la prezentul regulament.

 • B) activitatea de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare va fi tratată în regulamentul elaborat pentru operarea stațiilor de compostare, transfer, sortare.

 • C) activitatea de operare/administrare a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare, denumită în conformitate cu SMIDS ARAD - Delegarea prin Concesiune a activității de operare/administrare a stațiilor de transfer pentru deșeurilor municipale și deșeurile similare, depozitare controlată a deșeurilor municipale, inclusiv transportul pănă la stațiile de sortare/compostare, sau depozitul conform existent gestionat actualmente de s.c. FCC Environment România S.R.L., operator autorizat. Stațiile de transfer sunt situate în localitățile Bârzava, Sebiș, Ineu-Mocrea (stație complexă) și Chișineu Criș, iar stația de compostare este situată în localitatea Arad - va fi tratată în regulamentul elaborat pentru operarea stațiilor de compostare, transfer, sortare.

 • D) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; Stațiile de sortare, parte componentă a sistemului sunt situate în localitatea Ineu (Mocrea) și în Municipiul Arad (aceasta va fi preluată în sistem ulterior). La stația de sortare Ineu (Mocrea) se desfășoară și activități de transfer, compostare în conformitate cu SMIDS ARAD, inclusiv transportul de Ia această stație complexă la depozitul conform existent - va fi tratată în regulamentul elaborat pentru operarea stațiilor de compostare, transfer, sortare.

Celelalte activități specifice serviciilor de salubrizare, identificate în cadrul art. 2 alin (3) din Legea 101/2006, nu fac obiectul prezentului regulament, aceste activități fiind gestionate în cadrul fiecărui UAT prin intermediul serviciilor proprii sau externalizat operatorilor economici autorizați.

O dată cu semnarea/aprobarea în ședința AGA a prezentului Regulament, UAT- urile membre ale ADI SIGD Arad, asumă faptul că restul serviciilor specifice serviciului de salubrizare, în afara celor cuprinse în prezentul Regulament ca parte componentă a gestiunii ADI-SIGD ARAD, vor fi gestionate de către fiecare UAT membru individual în conformitate cu prevederile Legea nr. 101/2006 și Legea nr. 51/2006 și a legislației conexe acestor acte normative.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și intreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în unitățile administrative-teritoriale membre ale ADI SIGD ARAD, operatorii economici colectori autorizați care gestionează fluxuri de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale (provenite din gospodării și similare celor provenite din gospodării) se vor conforma prevederilor prezentului Regulament.

 • (5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament cadru au caracter minimal. Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare AGA) a ADI-SIGD Arad poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora și numai după ce acestea sunt aprobate în cadrul fiecărui UAT care face parte din zona de interes analizată.

 • (6) In funcție de activitatea delegată de către ADI SIGD-ARAD, operatorul economic va lua în considerare condițiile și obligațiile instituite la respectiva secțiune din prezentul Regulament.

ART.2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activitități comerciale din industrie, servicii și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare -activitate tratată separat în Regulamentul elaborat pentru operarea stațiilor de compostare, transfer, sortare;

 • c) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare, activitate tratată separat în Regulamentul elaborat pentru operarea stațiilor de compostare, transfer, sortare;

 • d) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; activitate tratată separat în Regulamentul elaborat pentru operarea stațiilor de compostare, transfer, sortare;

Celelalte activități identificate în conformitate cu Legea101/2006 și legislația conexă sunt administrate prin intermediul serviciilor publice locale sau prin intermediul operatorilor autorizați de către fiecare UAT membru al ADI SIGD Arad.

AGA a ADI SIGD Arad a decis delegarea activităților care fac parte din serviciul de salubrizare. Activitățile care nu vor face obiectul delegării vor fi asigurate de autoritățile locale membre ale ADI SIGD Arad, raportat la specificul localității (număr de locuitori, infrastructura etc.) și la activitățile și obligațiile legale instituite în sarcina lor în conformitate cu Legislația Serviciilor publice, ADI SIGD Arad, asumandu-și obligațiile de delegare pentru activitățile menționate în prezentul Regulament al Serviciului.

După finalizarea procedurilor de delegare a gestiunii pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, dar și atât pentru activitățiile de compostare a deșeurilor bio-degradabile, operare a stațiilor de transfer, operare a Stației complexe Ineu-Mocrea de compostare, sortare și transfer, ADI SIGD Arad va monitoriza derularea contractelor de delegare a gestiunii, cât și modul de operare a stațiilor, cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini și cererea de finanțare.

ART. 3 Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART.4 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmeaza: 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - deșeurile biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firmele de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeurile simlare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare, mai putin a celor de origine animală;

 • 4.3 compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin

descompunere microbiană a componenței organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4 colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • 4.5 colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 • 4.6. colector - orice întreprindere/operator economic care desfașoară o activitate autorizată de colectare și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • 4.7. depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

 • - spații interne de depozitare a deșeurilor, adică depozite în care un producător de deșeuri execută propria eliminare a deșeurilor la locul de producere;

 • - o suprafață permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deșeurilor, dar exclusiv:

 • - instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;

 • - stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;

 • 4.8. deșeu - orice substanța sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa;

 • 4.9. deșeu biodegradabil - deșeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.10. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.11. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu din anexa nr.1 la Legea nr.211/2011, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producție;

 • 4.12. deșeu din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.13. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, deșeuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în altă parte, deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat;

 • 4.14. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;

 • b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere. Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

 • 4.15. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din următoarele categorii: deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului, deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă, deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și tratarea pirolitică a cărbunilor, deșeuri din procese chimice anorganice, deșeuri din procese chimice organice, deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice, deșeuri din industria fotografică, deșeuri din procesele termice, deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă, deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastice, deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile), deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și carburanți.

 • 4.16. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.17. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.18. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.19. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.20. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.21. deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

 • 4.22. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. Lista operațiunilor de eliminare, lista care nu este exhaustiva.

 • 4.23. gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • 4.24. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului titular al licenței;

 • 4.25. licența - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.26. "plăteștipentru cât arunci”- instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor;

 • 4.27. producător de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri, producător de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • 4.28. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

 • 4.29. rambleiere - operațiunea de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deșeurile trebuie să înlocuiască materialele care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus și să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;

 • 4.30. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.31. schema de răspundere extinsă a producătorului - set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitate financiară sau financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs;

 • 4.32. sistem de garanție-returnare - sistem prin care cumpărătorul, la achiziționarea unui produs ambalat, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;

 • 4.33. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.34. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.35. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.36. tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 • 4.37. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.38. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.39. utilizatori - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

 • 4.40. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

Alți termeni si alte noțiuni utilizate:

 • - activitate din sfera serviciilor de utilități publice- componenta funcțională distinctă a lanțului tehnologic specific unui serviciu de utilități publice.

 • - ajustarea prețurilor și tarifelor - procedura de analiză a nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritățile de reglementare competente, prin care se asigură corelarea nivelului prețurilor și tarifelor stabilite anterior cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie.

 • - asociația de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, - HG855/2008 republicată, cu modificările și completările

ulterioare, având ca obiectiv inființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate inființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii.

 • - autorizație - act tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

 • - avizare prețuri și tarife - activitatea de analiză și verificare a prețurilor și tarifelor, desfășurată de autoritățile de reglementare competente, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor, concretizată prin emiterea unui aviz de specialitate.

 • - deșeuri de echipamente electrice si electronice - denumite în continuare DEEE -echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor L211/2011;

 • - deșeuri solide - componente rezultate din activitățile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuințare sau nu mai fac folosința utilizatorului și care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

 • - domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotârăre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public national.

 • - domeniu privat - totalitatea bunurilor mobile și imobile, intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege;

 • - infrastructura tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice; infrastructura tehnico-edilitară aparține domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.

 • - modificarea prețurilor și tarifelor - procedura de analiză a structurii și nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritățile de reglementare competente, aplicabilă în situațiile când intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea prețurilor și tarifelor.

 • - monopol în domeniul serviciilor de utilități publice - situație de piață caracteristică unor servicii de utilități publice care, pe o arie teritorială delimitată, pot fi furnizate/prestate numai de un singur operator;

 • - operator - persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competența și capacitatea, recunoscute prin licența emisă de autoritatea națională de reglementare competentă din România, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilități publice și care asigură nemijlocit gestiunea serviciului / activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia/acesteia.

 • - operator regional - operatorul societate comercială cu capital social integral al unora sau al tuturor unitaților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate - serviciile de utilități publice, respectiv servicii de salubrizare a localităților. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unitaților administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate inființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autorițătile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenți subordonați autorităților administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 cu modificările și completările ulterioare.

 • - precolectarea - activitatea utilizatorului de strângere și depozitare temporară a deșeurilor municipale sau a deșeurilor solide asimilabile cu deșeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodărești, amplasate în spații special amenajate;

 • - preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deșeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

 • - sistem de utilități publice - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specifice unui serviciu de utilități publice, prin a cărui exploatare și funcționare se asigură furnizarea/prestarea serviciului.

 • - stabilirea prețurilor și tarifelor - procedură de analiză a calculației prețurilor și tarifelor, elaborată și aprobată de autoritățile de reglementare competente, prin care se stabilesc structura și nivelurile prețurilor și tarifelor, după caz, pentru serviciile de utilități publice.

Termenii și noțiunile utilizate au fost introduși în contextul eventualelor modificări care vor interveni la Regulamentul serviciului.

ART. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte de colectare separată a deșeurilor;

 • b) stații de transfer;

 • c) stații de producere compost, unități de compostare individuală;

 • d) stații de sortare;

 • e) depozite de deșeuri;

 • (3) Detaliile privind amplasarea, caracteristicile tehnice și dotarea sistemului integrat de management integrat al deșeurilor solide se regăsesc în anexele Caietelor de Sarcini.

ART. 6 Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietele de sarcini al serviciului și contractele de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de consiliile locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

 • (1) Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de AGA a ADI SIGD Arad pe baza indicatorilor de performanță din Regulamentul-Cadru publicat în M.O 195/24.03.2015 aprobat prin Ordinul nr. 82/09.03.2015.

SECȚIUNEA a 2-a - Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

(1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităților unde este organizat serviciul de salubrizare - activitatea de colectare și transport a deșeurilor de la nivelul județului Arad, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

Utilizator al serviciilor de salubrizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, care beneficiază de serviciile operatorului de salubrizare. Principalele categorii de utilizatori sunt:

 • a) casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari;

 • b) agenți economici;

 • c) instituții publice.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară care trebuie să respecte prevederile Ordinului 109, în cazul în care acestea nu contravin celor înscrise în cererea de finanțare și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de AGA a ADI-SIGD ARAD, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractele de delegare a serviciului.

În cazul în care delegarea serviciului de salubrizare al ADI-SIGD ARAD se va face către mai mulți operatori, niciunul dintre aceștia nu poate refuza prestarea serviciului de salubrizare către un utilizator din entitățile înglobate în ADI-SIGD ARAD, specifice Zonei de competență în care i s-a delegat gestiunea serviciului. Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității și egalității de tratament între utilizatori.

 • (5) Operatorii au obligația să furnizeze, atât autorităților administrației publice locale, ADI-SIGD ARAD, cât și A.N.R.S.C, toate informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului și ale acordului și autorizației de mediu.

În sensul celor instituite în prezentul articol, operatorii de salubrizare au instituite de către ADI-SIGD ARAD, prin cerințele caietului de sarcini și prin contractul de delegare, obligații privind raportarea.

SECȚIUNEA a 3-a - Documentația tehnică

ART. 8

(1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru operatorii care asigură activitățile serviciului de salubrizare, pentru activitățile serviciului:

 • A) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie, servicii și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori pentru fiecare dintre ZONELE 1-5;

 • B) activitatea de organizare a tratării - biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor

similare - activitate tratată separat în Regulamentul elaborat pentru operarea stațiilor.

 • C) Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile

similare - activitate tratată separat în Regulamentul elabort pentru operarea stațiilor;

 • D) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare - activitate tratată separat în Regulamentul elaborat pentru operarea stațiilor;

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente, care se regăsesc în anexă la Caietele de sarcini și se vor completa/agreea cu operatorul autorizat după încheierea contractului.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de echipamente și utilaje care se vor utiliza în prestarea serviciilor de salubrizare -activitatea de colectare și transport.

Prin prezentul regulament se instituie în sarcina autorității contractante, punerea la dispoziția operatorului economic declarat căștigator al contractului de salubrizare - activitatea de colectare și transport, a tuturor documentelor tehnice care descriu modul de operare a echipamentelor și utilajelor pe care acesta le va prelua de la delegatar la semnarea contractului, documente care vor fi predate în temeiul unor procese verbale de predare primire încheiate între autoritatea publică și operator. Imediat după predarea primirea documentelor tehnice de utilizare a echipamentelor, în funcție de specificul acestora și cu raportare la obligațiile institutite în cadrul proiectului gestionat de ADI SIGD Arad aceasta împreuna cu operatorul de salubrizare va colabora și redacta documentele de monitorizare a activității de colectare și transport și a întregului sistem integrat.

ART.9

[1] Conform prevederilor legale aplicabile în materie se instituie în sarcina operatorilor obligația de deținere și actualizare, unde este cazul, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate și în funcție de dotările existente la data preluării gestiunii serviciului de salubritate al ADI-SIGD Arad, a următoarelor documente, după prealabila punere la dispoziție a acestora de către autoritățile publice locale direct sau prin intermediul ADI SIGD ARAD ;

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • - procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • - procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiza și încercări;

 • - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • - procese-verbale de punere în funcțiune;

 • - lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • - procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • - documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, intreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțilefișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incinta și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

ART. 10

 • (1) Documentația de baza a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se preda titularului de investiție o dată cu proiectul lucrării respective, dacă este cazul.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, intreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda căte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

 • (1) Autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 din prezentul regulament, organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La incheierea activitatii, operatorul va preda ADI SIGD Arad, pe baza de proces-verbal, intreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 • (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

 • j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECȚIUNEA a 4-a - îndatoririle personalului operativ

ART. 12

(1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilește de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

În conformitate cu prevederile Documentelor de atribuire, operatorul economic are obligația ca în termen de 2 luni de la data preluării documentelor instalațiilor să întocmească proceduri și reguli proprii de exploatare pentru fiecare tip de activitate gestionată. Procedurile și regulile proprii vor fi întocmite în conformitate cu documentația specifică monitorizării activității, monitorizare efectuată de către ADI SIGD Arad.

ART. 13

 • (1) În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcționarea echipamentelor/instalațiilor specifice, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.

CAP. II - ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 1 - colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie, servicii și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

ART. 14 Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia locală, derivată din Aplicația de Finanțare din care a rezultat Proiectul Integrat, cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare: a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, nu fac parte din fluxurile finanțate și vor fi gestionate separat de către fiecare Unitate Administrativ Teritorială.

ART. 15 Operatorul care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare menționate mai sus trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul salubrizării, AGA a ADI- SIGD ARAD împreună cu operatorul de salubrizare stabilește strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de documentațiile de urbanism și de programele de dezvoltare economico-socială a fiecărei localități în parte, de strategia și de planul național de gestionare a deșeurilor și a planului de strategie a României în acest domeniu. Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea și transportul deșeurilor municipale trebuie să se realizeze în strănsă colaborare cu UAT-urile și cu operatorul economic, astfel încat părțile să asigure: protejarea sănătății populației, protecția mediului, menținerea curățeniei, conservarea resurselor naturale prin reducererea cantității de deșeuri și reciclarea acestora.

ART. 16

 • (1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale aprobă/instituie taxe speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici, care nu doresc să încheie contracte individuale cu operatorul serviciului. Această taxă este diferențiată pentru fiecare fracție generată și calculată volumetric sau cantitativ în funcție de instrumentul economic de tip “plătește pentru cât arunci” implementat. La instituirea tarifelor cât și a taxei speciale se va ține seama de Planul Multianual de evoluție a tarifelor aprobat de către autoritățile membre ale ADI SIGD Arad, respectarea acestuia fiind impusă în temeiul art. 4 pct. 4 din Contractul de finanțare 1263/22.02.2010. Tarifele se vor modifica/ajusta în conformitate cu Ordinul nr. 109/2007 în momentul în care sunt îndeplinite toate cerințele pentru a recurge la ajustarea acestora, sau dacă se demonstrează că echilibrul contractual este puternic afectat, fără a aduce atingere prevederilor din cererea de finanțare.

Pentru deșeurile de ambalaje generate în gospodăriile populației, ADI SIGD ARAD încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

ADI SIGD ARAD are dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

ADI SIGD ARAD utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.

Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale au obligația să realizeze activitatea de colectare separată, potrivit sistemului de colectare stabilit la nivelul unității adminitrativ-teritoriale, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorii de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deșeurilor de acest tip. În caz contrar se vor aplica sancțiuni în cuantum prevăzute de prezentul Regulament - Capitolul VI.

Operatorii autorizați de colectare au obligația de a notifica utilizatorii cu privire la impurificarea fracțiilor precolecatate separat. În cazuri justificate de gradul mare de impurificare aceștia pot refuza colectarea respectivei fracții înainte de a fi corespunzător sortată de utilizator, sau, după caz, de a solicita autorităților publice locale aplicarea de sancțiuni, în cazul neconformării până la următoarea colectare prevăzută în grafic.

Precolectarea se va realiza selectiv pe tipuri de deșeuri, în pungi-saci de plastic de culori diferite/pubele de culori diferite, aferente fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, puse la dispoziție de către autoritatea contractantă achiziționate în cadrul Proiectului de Management al Deșeurilor sau de către operatorul de salubrizare, contra cost sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare.

Deșeurile specifice, predominant vegetale, precolectate din curți și grădini, se reciclează prin compostare, cu compostoarele individuale primite în cadrul Proiectului de Management al Deșeurilor pentru zona rurală și pubele maro pentru zona de case, din mediul urban.

Operatorul împreună cu autoritățile publice locale membre ale ADI-SIGD ARAD vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării deșeurilor, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audio-vizuală, broșuri, afișe. Programele de informare, responsabilizare, conștientizare se vor face exclusiv de operator pe cheltuiala acestuia, acestea fiind aprobate de către UAT-urile componente în funcție de fiecare zonă ce face obiectul prezentului regulament și ADI SIGD ARAD.

ART. 17

 • (1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit între operatorul de salubrizare și fiecare generator de deșeuri, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorul de salubrizare.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială. Amenajarea spațiilor pentru colectare și a întregii strategii de derulare a serviciului cade în sarcina operatorului de salubrizare, care în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, aplicației de finanțare cât și a studiului de fezabilitate, elaborate pentru implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor la nivelul Județului Arad, va dota aceste spații cu instalațiile necesare și va propune locația lor, cu aprobarea conducerii fiecărui UAT deservit, care va înlesni obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare funcționării, acolo unde este cazul.

 • (3) Serviciul de colectare pentru deșeurile reziduale va fi executat pe baza unui sistem de lucru implicând manevrarea de echipamente și utilaje specifice obiectului contractului; acestea vor fi dimensionate de către operatorul de salubrizare, astel încăt să acopere necesitățile populației din cadrul fiecărui UAT component al zonei deservite; în dimensionarea acestora operatorul va ține cont de toate prevederile legate de mediu dar și de specificul deșeurilor colectate din cadrul fiecărui zone, uzând de experiența și know-how-ul de care dispune pentru a derula serviciul continuu și eficient, cu indeplinirea obiectivelor asumate prin Studiul de Fezabilitate, Aplicația de Finanțare, Contractul de Finanțare și întreaga Documentație de Atribuire:

 • a. europubele/saci personalizați, în cazul gospodăriilor individuale

 • b. containere de 1.1 mc amplasate pe platforme de colectare, în cazul precolectării de la punctele comune.

Este interzisă depozitarea fără sortarea/transfer/compostare prealabilă a deșeurilor municipale dacă în aria de arondare există stație de sortare, transfer respectiv compostare

Precolectarea deșeurilor menajere nepericuloase de la populație se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, după cum urmează:

 • a) în mediul urban, zona de blocuri, colectarea deșeurilor se va realiza pe 5 fracții, astfel:

 • - deșeurile de hârtie și carton - în puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 mc (de culoare albastră), fiecare recipient deservind 250 locuitori;

 • - deșeurile de plastic și metal - în puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 mc (de culoare galbenă), fiecare recipient deservind 250 locuitori;

 • - deșeurile de sticlă - indiferent de culoarea sticlei - în puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 mc (de culoare verde ), fiecare recipient deservind 1500 locuitori;

 • - deșeurile biodegradabile - în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori, puși la dispoziție de către operator/ UAT;

 • - deșeurile reziduale - în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

 • b) în mediul urban, zonă de case, colectarea deșeurilor se va realiza pe 5 fracții, astfel:

 • - deșeurile de hârtie și carton - în puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 mc (de culoare albastră), fiecare recipient deservind 250 locuitori iar în zonele unde este imposibilă amplasarea acestora colectarea se va face din poartă în poartă în europubele/saci personalizați, puși la dispoziție de către operator/ UAT.

 • - deșeurile de plastic și metal - colectarea se va face din poartă în poartă în pubele de 240 litri/ saci personalizați.

 • - deșeurile de sticlă - indiferent de culoarea sticlei - în puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 mc (de culoare verde ), fiecare recipient deservind 1500 locuitori;

 • - deșeurile biodegradabile -colectarea se va face din poartă în poartă în pubele de 40 litri, 60 litri, 80 litri sau 120 litri de culoare maro, puși la dispoziție de către operator/ UAT;

 • - deșeurile reziduale - colectarea se va face din poartă în poartă în pubele de 40 litri, 60 litri, 80 litri sau 120 litri, puși la dispoziție de către operator/ UAT;

 • c) în mediul rural, gospodării individuale, colectarea deșeurilor se va realiza pe 5 fracții, astfel:

 • - deșeurile de hârtie și carton se vor colecta în sistemul din “poartă în poartă” prin pubele de 40 litri, 60 litri, 80 litri, 120 litri sau 240 litri sau în saci personalizați concomitent cu colectarea din punctele de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

 • - deșeurile de plastic și metal - se vor colecta în sistemul din “poartă în poartă” prin pubele de 40 litri, 60 litri, 80 litri, 120 litri sau 240 litri de culoare galbenă/ sau în saci personalizați concomitent cu colectarea din punctele de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

 • - deșeurile de sticlă - indiferent de culoarea sticlei - în puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 mc (de culoare verde ), fiecare recipient deservind 1500 locuitori;

 • - deșeurile biodegradabile - prin unitățile de compostare individual, distribuite pentru fiecare gospodărie.

 • - deșeurile reziduale - colectarea se va face din poartă în poartă în pubele de 40 litri, 60 litri, 80 litri sau 120 litri, puși la dispoziție de către operator/ UAT;

(4) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului sau a autorității administrației publice locale, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

(5) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

ART. 18

 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

 • (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor. Aceasta obligație va fi introdusă în caietul de sarcini al serviciului delegat, finanțarea acestor activități fiind realizată din surse proprii ale operatorului sau sursele autorităților publice locale.

 • (5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (6) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m. Punctele de precolectare sunt individualizate in ANEXA 4 la Caietul de Sarcini - Informații puncte precolectare si dotări.

 • (7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (8) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat

Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare se efectuează in condițiile prevăzute de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare da utilitati publice, Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, Ordinului ANRSC nr. 82/2015 de aprobare a Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Ordinului ANRSC nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare, Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, Legea privind achizitiile nr. 98/2016; Lgea 99/2016; Legea nr. 100/2016.

ART. 19

 • (l) În funcție de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităților, punctele de colectare vor fi stabilite de către operatorul economic, după atribuirea procedurii de achiziție/concesiune a serviciului cu fiecare UAT în parte în funcție de cerințele legale, tehnice, economice și dacă este cazul acestea vor fi dotate de către operatorul de salubrizare suplimentar, față de dotarea inițială pusă la dispoziție de autoritatea contractantă cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării. Colectarea se va realiza în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare astfel:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru și sunt de tip:

 • 1. resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

 • 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

 • 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. 1emn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

 • 11. mucuri de țigări;

 • 12. veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

 • b) deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de tip:

 • 1) resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2) resturi de pâine și cereale;

 • 3) zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4) păr și blană;

 • 5) haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6) coji de ouă;

 • 7) coji de nucă;

 • 8) cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

 • 9) rumeguș, fân și paie;

 • 10) resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

 • 11) plante de casă;

 • 12) bucăți de lemn mărunțit;

 • 13) ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră/saci;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă/saci;

 • e) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

 • (2) Recipientele amplasate pe căile publice pentru depozitarea deșeurilor stradale trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime, golindu-se periodic, în conformitate cu prevederile OMS 119/2014. Excepție de la aceste prevederi va face Municipiul Arad, pentru care există încheiat contract de concesiune pentru salubrizarea stradală, atât pentru prestarea serviciului cât și pentru depozitare.

În accepțiunea prevederilor OMS 119/2014 care aprobă Norma de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației publicată în MO 127 din 2014, Normele de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide prevăd obligația legală ca Autoritățile publice locale, operatorii economici și asociațiile de proprietari/locatari au obligația să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide. Se interzice aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special și autorizate.

Prezentul regulament al serviciului s-a intocmit cu respectarea normelor sanitare iar pe parcursul funcționării serviciului autoritățile implicate vor consulta ori de căte ori este necesar direcția de sănătate publică teritorială.

În conformitate cu prevederile legale identificate, cetățenii sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de UAT-urile mebre ale ADI SIGD ARAD pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă din gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității.

Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deșeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează deșeurile menajere din locuință; depunerea deșeurilor în afara recipienților puși la dispoziție de către Autorități ori de către Operatorii de salubrizare nu este permisă. De asemenea, recipienții suplimentari achizitionați de către utilizatori vor fi preluați de către Operatori numai în situația în care, în prealabil, se va notifica operatorul de salubrizare în vederea impunerii unei taxe suplimentare pentru colectarea respectivei fracții; deșeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât volumul recipientului. Precolectarea secundară, adică strângerea și depozitarea provizorie a sacilor cu deșeuri menajere în punctele de precolectare organizată, se face în recipiente de culori diferite inscripționate cu tipul deșeurilor, dimensionate corespunzător, acoperite, prevăzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, ușor transportabile, concepute astfel încât să nu producă răniri în timpul manipulării și să nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv.

Containerele vor fi concepute în așa fel încât accesul la ele să fie rapid și ușor, iar sistemul lor de acoperire să fie ușor de manevrat și să asigure etanșeitatea. Recipientele vor fi menținute în bună stare și vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanșeității. Ele vor fi amplasate în spații special amenajate, menținute în condiții salubre. Acolo unde este posibil, platformele publice de colectare vor fi prevazute cu sisteme de inchidere pentru a restricționa accesul. Accesul la aceste platforme va fi permis doar utilizatorilor arondați acestora și operatorilor de colectare. ADI SIGD ARAD, pentru conformarea la art. 17 lit. e) din Legea 211, modificată și completată de OUG 74/2018 va introduce instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”, bazat pe cel puțin una din următoarele modalități: (1) volum, (2) frecvența de colectare, (3) greutate și (4) saci de plastic personalizați. Pentru aceasta, vor putea fi montate sisteme de măsurare a volumului/greutății/frecvenței de colectare a fracțiilor de deșeuri și, în consecință, vor fi implementate sisteme diferențiate de plată a tarifului de salubritate.

Administrația publică locală va asigura, iar ADI SIGD ARAD va monitoriza, împreună cu operatorul economic desemnat câștigător, colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor menajere.

Deșeurile menajere trebuie sortate la locul de producere în componente reciclabile și nereciclabile și se colectează selectiv în recipiente specifice inscripționate și amplasate în locuri special amenajate, astfel:

 • a) Deșeurile stradale se compun din: deșeuri rezultate din măturarea străzilor și deșeuri asimilabile celor menajere, precolectate în recipiente stradale.

 • b) Deșeurile rezultate din măturarea străzilor conțin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor și a drumului, pământ, frunze și alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant și pulberi sedimentate din atmosferă. Este posibil ca, în urma precolectării defectuoase a deșeurilor asimilabile cu cele menajere, produse pe stradă, o parte a acestora să intre în compoziția deșeurilor de măturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corectă a reglementărilor privind precolectarea primară și secundară a deșeurilor de către fiecare producător, persoană fizică sau juridică. Deșeurile asimilabile cu cele menajere se precolectează în recipiente stradale (coșuri, pubele, containere) asigurate de către primării. Aceste recipiente trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime

 • c) Deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor.

 • - amplasarea și stabilirea zonei de protecție sanitară se face în urma studiilor de impact asupra mediului și sănătății; alegerea locului se face după studii geologice, hidrogeologice și urbanistice;

 • - la funcționare depozitelor se vor prevedea și respecta metode și tehnici adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor solide minerale; acoperirea și asigurarea se fac zilnic, în cursul operațiunilor de depozitare, vehiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului. Pentru a se evita contaminarea cu deșeuri a spațiilor din afara zonei de depozitare, este necesară dotarea cu un echipament pentru spălarea anvelopelor vehiculelor care transportă deșeuri, amplasat între zona de depozitare și drumul de ieșire din depozit. În cursul exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor (dezinsecție și deratizare); organizarea tehnică a depozitului va respecta reglementările în vigoare pentru protecția sănătății populației, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

În cadrul instalațiilor de compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul. În acest scop se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri. Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

Deși nu fac momentan parte din sistemul gestionat de ADI SIGD Arad, daca pe parcurs se va impune instalațiile de incinerare a deșeurilor vor îndeplini următoarele condiții la amplasarea și stabilirea zonei de protecție se realizează în urma studiilor de impact asupra mediului și sănătății; funcționarea instalațiilor de incinerare este condiționată de monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

În cazul vehiculelor pentru transportul deșeurilor solide, acestea trebuie să fie acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de precolectare secundară și să nu permită răspândirea conținutului în cursul transportului. Ele vor fi întreținute igienic și dezinfectate periodic; în acest scop, compartimentul destinat deșeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitări mecanice și agresiuni chimice. Sistemul individual de îndepărtare și neutralizare a deșeurilor menajere este permis numai în localități rurale, cu condiția prevenirii dezvoltării insectelor și rozătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de deșeuri menajere se va alege astfel încât să nu producă disconfort vecinilor, să nu impurifice sursele locale de apă și să fie la cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor. ( ordin 119/2014)

ART. 20

(1) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare, respectiv în stațiile de sortare, existente în Arad și Ineu (Mocrea) precum și a stațiilor de compostare din Arad, a stației de compostare din cadrul complexului Mocrea cât și a stațiilor de transfer Chișineu Criș - Sebiș - Bârzava.

(2) Este înterzisă eliminarea prin depozitare a deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separate.

ART. 21 Programul va fi în conformitate cu legile naționale în vigoare (Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014, conform art 39), legislație care precizează următoarele cu referire la frecvența de ridicare pentru acest flux de deșeuri, în cazul în care operatoul de salubrizare și fiecare UAT consideră că frecvența minimă împusă, prin actul legislativ indicat mai sus, este suficienta pentru deservirea nevoilor constatate în funcție de fiecare zonă în parte.

În localitățile urbane, deșeul biodegradabil se colectează de la zonele de gospodării individuale, cât și de la platformele care deservesc asociațiile de locatari/proprietari, condominii, pentru a fi transportat la Stația de Compostare Arad, respectiv Stația complexă Ineu-Mocrea, iar frecvența de ridicare a acestui flux este, în conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate, de o dată pe săptămână.

Față de prevederile acestui regulament, se vor respecta și cele menționate în Caietul de Sarcini aferent fiecărei zone, Anexa 15. Va fi luată în calcul frecvența optimă care rezultă pentru fiecare zonă din cantitățile estimate pentru fiecare tip de deșeu colectat.

Materiale reciclabile La fiecare punct de precolectare din localitățile urbane și din localitățile rurale sunt amplasate eurocontainere pentru colectarea deșeurilor reciclabile. Recipienții vor fi inscripționați corespunzător fiecărui flux de deșeu separat.

La cererea instituțiilor publice, la locurile agreate pentru precolectare se vor amplasa containere colorate și marcate corespunzător pentru precolectarea deșeurilor reciclabile.

Delegatul va colecta materialele reciclabile din eurocontainerele mai sus menționate cu o frecventă de lucru determinată de media dintre cantitățile generate și capacitatea de depozitare. Vor fi de asemenea colectate și toate materialele plasate lângă eurocontainere.

Delegatul este răspunzător pentru calitatea deșeurilor reciclabile pe care le transportă la instalațiile de sortare. În cazul respingerii vreunei cantități de deșeuri, Delegatul va transporta și/sau depozita pe cheltuiala proprie această cantitate la o instalație de tratare sau eliminare corespunzătoare tipului și calității deșeurilor.

ART. 22

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în containere/recipiente închise;

 • b) colectarea prin schimb de recipiente;

 • c) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico- sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (4) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri municipale existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă recipient. În acest caz se vor notifica autoritățile publice locale și ADI SIGD ARAD pentru calculul taxei suplimentare conform principiului “plătește cât arunci”, ulterior amplasării infrastructurii corespunzătoare. În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

ART. 23 din Regulamentul -cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Presedintelui ANRSC, cu modificările și completările ulterioare, nu este aplicabil.

Art. 24 Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea; stocarea temporară; precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

Prevederile art. 24 vor deveni incidente ulterior, întrucât aceastea nu fac obiectul Sistemului Integrat de Gestionare a Deșeurilor, însă și acest tip de deșeuri trebuie colectat în conformitate cu prevederile legale în domeniu, stabilindu-se pentru acesta un tarif suplimentar, față de cel maxim aprobat de fiecare UAT pentru colectarea deșeurilor mai sus menționate la nivelul art. 17-22; Datele privind cantitățile deșeurilor periculoase sunt specificate în Anexa 18-19 la Caietul de sarcini Cadru, parte componentă a Documentației de Atribuire.

Art. 25 - 26 din Regulamentul -cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Presedintelui ANRSC, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

ART. 27 (1) Deșeurile voluminoase constă în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, în condițiile în care conform studiului de fezabilitate ce a stat la baza finanțării SMIDS Arad nu a prevăzut sume care să se aloce acestui flux de deșeuri.

(3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale, în colaborare cu operatorul de salubrizare desemnat. Deșeurile voluminoase vor fi tarifate suplimentar, ele nu fac parte din sistemul de management integrat al deșeurilor, propunându-se că în cadrul fiecărui contract încheiat între utilizatorii generatori de deșeuri și operatorul de salubrizare, să existe tratată această categorie de deșeuri, care va produce efecte numai dacș va fi cazul.

 • (2) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (3) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (4) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale; în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase; dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

 • (7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri;

(5)    UAT-urile au obligația de a asigura spațiile necesare pentru colectarea separată a

deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvolta în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă; cel puțin 1 spațiu la un număr de 50.000 locuitori, dar nu mai puțin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială;

Prevederile art 27 vor deveni incidente ulterior. Datele privind cantitățile deșeurilor voluminoase sunt specificate în Anexa 18-19 la Caietul de sarcini Cadru, parte componentă a Documentației de Atribuire.

ART. 28

 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost propuse de către operatorul de salubrizare și au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer. În propunerea traseelor pentru fiecare localitate în parte se va ține cont de specificul căilor de circulație existente, trafic dar si alte elemente care pot influența direct modul de desfășurare a activității de colectare și transport.

 • (7) Consiliile locale și ADI SIGD Arad; după caz, stabilesc arterele și intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, preferabil între orele 22:00-6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autoritățile administrației publice locale vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 29

 • (1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze catre generatorii de deseuri (populatia) numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate. In cadrul contractelor de salubrizare care se vor încheia intre operatorul de salubrizare si persoane fizice, juridice, asociatii de proprietari, etc. pentru care acesta va presta serviciile, vor fi mentionate modalitatile de facturare in acest caz.

Art. 30 din Regulamentul -cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Presedintelui ANRSC, cu modificările și completările ulterioare, nu este aplicabil.

ART. 31 Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA 2: Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

ART. 32 -36 din Regulamentul -cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Președintelui ANRSC, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Nu fac obiectul prezentului Regulament întrucât în conformitate cu Studiul de fezabilitate în temeiul căruia s-a acordat finanțarea aceasta activitate nu a fost finanțată. Prevederile referitoare la Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, vor fi cuprinse în Regulamentul serviciului fiecărui UAT membru al ADI SIGD ARAD. Acestea vor deveni incidente ulterior sau vor face obiectul gestiunii organizate direct între UAT și Operatorul Economic. Datele privind cantitățile deșeurilor voluminoase sunt specificate în Anexa 18-19 la Caietul de sarcini Cadru, parte componenta a Documentației de Atribuire.

SECȚIUNEA 3: Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, respectiv art 37 - 42 din Regulamentul Cadru nu face obiectul prezentului regulament, întrucât prezenta activitate nu face obiectul finanțării acordate în cadrul proiectului SMIDS Arad.

SECȚIUNEA 4: Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale ART. 43 - 48 din prezentul Regulament Cadru - prezenta activitate va fi tratată separat, în Regulamentul dedicat, operării stațiilor.

SECȚIUNEA 5: Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 49 - 52 din prezentul Regulament Cadru - prezenta activitate va fi tratată separat, în Regulamentul dedicat, operării stațiilor.

SECȚIUNEA 6: Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv art. 53 - art. 57 din Regulamentul Cadru nu face obiectul prezentului regulament, întrucât prezenta activitate nu face obiectul finanțării acordate în cadrul proiectului SMIDS Arad. Pentru aceasta activitate UAT-urile membre ADI SIGD Arad vor întocmi regulament propriu.

SECȚIUNEA 7: Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, respectiv art. 58 - art. 68 din Regulamentul Cadru nu face obiectul prezentului regulament, întrucât prezenta activitate nu face obiectul finanțării acordate în cadrul proiectului SMIDS Arad. Pentru aceasta activitate UAT-urile membre ADI SIGD Arad vor întocmi regulament propriu.

SECȚIUNEA 8: Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare, respectiv art. 69 - art. 75 din Regulamentul Cadru nu face obiectul prezentului regulament, întrucât prezenta activitate nu face obiectul finanțării acordate în cadrul proiectului SMIDS Arad. Pentru aceasta activitate UAT-urile membre ADI SIGD Arad vor întocmi regulament propriu.

SECȚIUNEA 9: Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale

ART. 76 - 83 din prezentul Regulament Cadru - prezenta activitate va fi tratată separat, în Regulamentul dedicat, operării stațiilor.

SECȚIUNEA 10: Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale, respectiv art. 84- art. 101 din Regulamentul Cadru nu face obiectul prezentului regulament, întrucât prezenta activitate nu face obiectul finanțării acordate în cadrul proiectului SMIDS Arad. Pentru această activitate UAT-urile membre ADI SIGD Arad vor întocmi regulament propriu.

SECȚIUNEA 11: Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, respectiv art. 102- art. 112 din Regulamentul Cadru nu face obiectul prezentului regulament, întrucât prezenta activitate nu face obiectul finanțării acordate în cadrul proiectului SMIDS Arad. Pentru această activitate UAT-urile membre ADI SIGD Arad vor întocmi regulament propriu.

CAP. III - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1 - Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 113 din Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Presedintelui ANRSC, cu modificările și completările ulterioare, nu este aplicabil.

Art. 114 Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 115 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului maxim trecut în contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a activității de colectare și transport a deșeurilor de la nivelul județului Arad, tarif care să fie determinat prin respectarea prevederilor Ordinului 109 fără a aduce atingere celor cuprinse în aplicația de finanțare;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, atâta timp cât nu sunt afectate prevederile din aplicația de finanțare;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare către generatorii finali (populație) tarifele regăsite în contractele încheiate între operatorul de salubrizare și generatorii finali de deșeuri;

 • g) să solicite recuperarea debitelor în instanță, dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în termen de 45 de zile de la primirea facturii.

ART. 116 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament-cadru, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipient în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea instituirii taxei speciale către persoanele care nu au contract încheiat;

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament al serviciului;

 • o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

 • q) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • r) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamant și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului, la sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • s) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a - Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 117

(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

 • (3) Persoanele fizice și juridice care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje provenite din gospodării și similare celor provenite din gospodării au posibilitatea:

 • a) să returneze ambalajele reutilizabile la punctele de preluare prevăzute la alin. (2) lit.

 • c) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

 • b) să predea contra cost ambalajele unor colectori autorizați pentru colectarea deșeurilor de la populație;

 • c) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație/persoane juridice au obligația să notifice/să se inregistreze la nivelul Asociatiei de dezvoltare intercomunitară de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze lunar acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice/juridice.

 • (5) În cazul achiziției ambalajelor de la populație/persoane juridice , operatorii economici colectori autorizați au obligația să aibă o evidență distincta și să raporteze distinct cantitățile achiziționate prin fiecare metodă.

 • (6) Procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.

ART. 118 Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului de delegare încheiat cu autoritățile publice locale din aria de deservire;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii a contractelor de concesiune, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 119 Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament-cadru și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) Să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

 • c) În situația existenței unui litigiu cu privire la executarea obligației de plată a prețului serviciului, utilizatorii au obligația de a achita creanțele nelitigioase, iar operatorii serviciilor de utilități publice nu au dreptul să înceteze, să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, pănă la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanțelor de judecată competente;

 • d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • e) să execute operațiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotați sau sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale și prevăzute în contractele de delegare; totodată, să aplice cu strictețe sistemul “plătește pentru cât arunci” așa cum va fi el comunicat de către autoritățile în drept și să accepte impunerea de sancțiuni în cazul neconformării la acest sistem.

 • f) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

 • g) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • h) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • i) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • j) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

 • k) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • l) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • m) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • n) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • o) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • p) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • q) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • r) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • s) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • t) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

 • v) este interzisă predarea deșeurilor reciclabile precolectate în echipamentele puse la dispoziție de unitățile administrativ-teritoriale, ADI SIGD ARAD sau operatorii de salubritate către alți colectori autorizați decat operatorul de salubrizare căruia ii este delegată gestiunea serviciului de salubrizare.

CAP. IV - Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 120 La acest moment, încasarea sumelor ce reprezintă contravaloarea serviciului prestat de către operator, se realizează de la utilizator, prin intermediul tarifului pe care operatorul a ofertat. La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (1) În cazul asociațiilor de proprietari /locatari sau al utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

 • (2) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 • (3) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice.

ART. 121

 • (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și similare provenite de la producătorii de deșeuri, operatorii împreună cu autoritățile administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

ART. 122 Reprezentantul autorității administrației publice locale sau al asociației de dezvoltare intercomunitară va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea serviciului sau calitatea necorespunzătoare a acestuia.

Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

Art. 123 din Regulamentul -cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Presedintelui ANRSC, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică.

CAP. V - INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ART. 124

 • (1) Consiliile locale și ADI SIGD Arad, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Indicatorii se vor intocmi cu raportare la activitățile ce fac obiectul prezentului Regulament.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale și ADI SIGD Arad sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

(1) Autoritățile administrației publice locale sau ADI SIGD Arad, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 125

 • (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 126 Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii\prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • g) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 127 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 128 În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar- urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare sunt identificați în anexa la prezentul Regulament al serviciului.

CAPITOLUL VI: Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 129

(l) Consiliile locale, și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, vor elabora și vor aproba, regulamentul propriu al serviciului de salubrizare sau vor modifica regulamentele existente, în funcție de particularitățile locale și de interesele actuale și de perspectivă ale comunității respective, în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru.

 • (2) Pe perioada pănă la adoptarea regulamentului propriu al serviciilor, operatorii și autoritățile administrației publice locale vor respecta prevederile regulamentului-cadru.

 • (3) Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori, precum și pentru operatori, cu specificarea acestora și a cuantumului amenzilor aplicabile în conformitate se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare și Legea nr 101/2006 serviciului de salubrizare a localitățiilor cu modificările și completările ulterioare, Legea 99/2014 de modificare și completare a Legii 101/2006.

Autoritățile deliberative ale unităților adminstrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernamentale nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte care constituie contravenții în domeniul serviciilor de salubrizare.

 • (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primari prin împuterniciți proprii și/sau ADI-SIGD ARAD și de împuterniciții președintelui A.N.R.S.C.

 • (5) În conformitate cu art. 47 din Legea nr. 51/2006 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:

 • a) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente serviciului de salubrizare;

 • b) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații;

 • c) racordarea la sistemele de utilități publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branșare/racordare eliberat de operator;

 • d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice;

 • e) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acțiunii de contorizare individuală la nivel de apartament.

 • (6) În conformitate cu art. 60 din Legea nr. 211/2011 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3000 - 6000 lei pentru persoanele fizice, și de la 20.000 la 40.000 lei pentru persoanele juridice pentru încălcarea următoarelor obligații:

 • - producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

 • - titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, după cum urmează

 • a) minimum 30% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2017;

 • b) minimum 45% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2018;

 • c) minimum 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2019;

 • d) minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020.

 • - producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să nu abandoneze sau să elimine deșeurile în afara spațiilor autorizate în acest scop. În cazul nerespectării acestuia se aplică și următoarea sancțiune contravențională complementară: ridicarea deșeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curățarea terenului, precum și eliminarea acestora conform legislației în vigoare.

 • (7) În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 101/2006 constituie contravenție și se sancționează cu:

 • (a) amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc

 • (b) cu amendă de la 100 lei la 300 lei pentru nerespectarea precolectării separate, în recipientele asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărire sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară

 • (8) În conformitate cu art. 47 din Legea nr. 51/2006 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarea fapte:

 • a) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul prestării serviciului după achitarea la zi a debitelor restante;

 • b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-

înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalația aflată în administrarea sa;

 • c) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branșa/racorda noi utilizatori, precum și impunerea unor soluții de branșare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic și neconforme actelor normative în vigoare și reglementărilor stabilite de autoritățile naționale de reglementare competente.

 • (9) În conformitate cu art. 47 din Legea nr. 51/2006 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

 • a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice și/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilități publice stabilite de autoritățile de reglementare competente, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor;

 • b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziția autorităților de reglementare competente datele și/sau informațiile solicitate ori furnizarea incorectă și incompletă de date și/sau informații necesare desfășurării activității acestora;

 • c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice în afara parametrilor tehnici și/sau calitativi adoptați prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliți prin normele tehnice și/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă;

 • d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acțiunii de contorizare la branșamentele utilizatorilor;

 • e) nerespectarea de către ADI - SIGD Arad a dispozițiilor Legii nr. 101/2006 și Legii nr.

51/2006, și a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilități publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autoritățile de reglementare competente.

 • (10) În conformitate cu art. 47 din Legea nr. 51/2006 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

 • a) refuzul operatorilor de a se supune controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;

 • b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control;

 • c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii fără licență eliberată potrivit prevederilor legale în vigoare sau cu licență a cărei valabilitate a expirat;

 • d) prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de prezentul regulament, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Local de la nivelul fiecărui UAT, respectiv a ADI-SIGD ARAD;

 • e) practicarea unor prețuri și/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate AGA a ADI-SIGD ARAD, în baza metodologiei stabilite de autoritățile de reglementare competente, în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;

 • f) delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare fără respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 și Legii nr. 101/2006;

 • g) aprobarea obiectivelor de investiții publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilități publice fără respectarea documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și de protecția mediului, adoptate potrivit legii;

 • h) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului;

 • i) atribuirea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților, fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice tipului de contract;

 • j) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților cu un operator care nu deține licență.

 • (11) Prevederile referitoare la sancțiuni se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și cu eventualele modificări legislative ce ar putea deveni incidente, survenite ulterior la Legea nr. 51/2006 și Legea nr. 101/2006.

ART. 130 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament-cadru.

ART. 131 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

Anexele prezentului regulament fac parte integrantă din acesta.

 • **** prezentul regulament se raportează strict la activitățile finanțate de către PQS MEDIU prin SMIDS. urmând ca autoritățile publice locale să-și gestioneze activitățile neacoperite de SMIDS individual în cadrul UAT în conformitate cu prevederile Legii 101/2006, L51/2006 și toata legislația conexa. Omisiunea UAT de a asigura prestarea celorlalte activitati, parti componente a servicului de salubrizare, nu poate fi imputata si nu incumba ADI SIGD Arad, in conformitate cu Documentul Acord de Poziție.

 • **** * fără a aduce atingere prevederilor legale din Regulamentul Cadru al Serviciului de Salubrizare indicatorii de performanță ai serviciului ADI SIGD Arad sunt cuantificați la nivel cantitativ și la specificul întregului județ.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Nr. crt.

Indicatori de performanta

Unitata masura

Valoare

1

Condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor

1.a.

Continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ

1.a.1

Colectarea integrala si in regim de continuitate a cantitatilor de deșeuri ce fac obiectul gestiunii delegate

%

100

1.a.2

Cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportata la cantitatea totala de deșeuri colectate

%

Min. 75

1.b

Atingerea obiectivelor si tintelor pentru care autoritatea administratiei publice locale/ADI-SIGD sunt responsabile

1.b.1

Monitorizarea de catre autoritatile publice locale si ADI-SIGD a activitatii de colectare in vederea atingerii minim a urmatoarelor tinte si obiective:

Pana in anul 2020:

Hartie;

Sticla;

Plastic;

Metal

%   din   masa

deseurilor de tipul specificat (reper pentru activitatea de monitorizare a delegatului)

Adica reciclarea a X% din masa deseurilor de reciclabil total colectat

60 60 22 50 50

1.c

Prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria de responsabilitate

%

100

1.d

Adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor

1.d.1

Numarul de pubele de 120 l pentru precolectarea deseurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari

%

100

Numarul de pubele de 240 l pentru precolectarea deseurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari

%

100

1.d.2

Numarul de containere de 1.100 l pentru precolectarea deseurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari

%

100

1.d.3

Numarul de containere de 1.100 l pentru precolectarea separata a deseurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari

%

100

1.e

Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare

1.e.1

Numărul de reclamatii scrise la care Delegatul a răspuns in 30 de zile de la data primirii reclamatiei, raportat la numarul total de reclamatii scrise

%

100

1.f

Respectarea reglementarilor specifice din domeniul protecției mediului si al sanatatii populației:

1.f.1

Numarul de sesizari din partea agentilor de protectia mediului raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale

%

100

1.f.2

Numarul anual de sesizari din partea agentilor de sanatate publica raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale

%

100

1-g

Implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii:

1.g.1

Cantitatea de deseuri menajere colectate separat/locuitor si an raportat la indicatorul estimat in planurile de gestionare a deseurilor, aflate in vigoare

%

Min. 95

2

Asigurarea evaluarii continue a operatorului cu privire la urmatoarele activitati:

2.a

Contractarea serviciului de salubrizare

2.a.1

Numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai activitatii prestate, rezolvate, raportat la numarul total de cereri de imbunatatire a activitatii, pe categorii de activitati

%

100

2.b

Masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate

2.b.1

Numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatea de servicii prestate, raportat la numarul total de reclamatii, privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori

%

100

2.b.2

Numarul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari

%

100

2.b.3

Valoarea totala a facturilor incasate raportat la valoarea totala a facturilor emise, pe categorii de utilizatori, inclusiv in cazul UAT-urilor si a persoanelor de pe raza teritoriului acestora

%

100

2.b.4

Valoarea totala a facurilor emise raportata la cantitatile de servicii prestate, pe

%

100

activitati si categorii

2.c

îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate

%

100

2.d

Mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti

2.d.1

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de catre operatorii de colectare si transport a obligatiilor din licente si autorizatii

Nr.

0

2.d.2

Numarul de incalcari ale obligatiilor operatorilor de colectare si transport rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate

Nr.

0

2.e

Solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare

2.e.1

Numarul de reclamatii scrise la care Delegatul a raspuns in 30 de zile de la data primirii reclamatiei, raportat la numarul total de reclamatii scrise

%

100

2.e.2

Nuamrul de reclamatii scrise justificate, raportat la numarul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori

%

0

2.f

Prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii:

2.f.1

Populatia care beneficiaza de colectare a deseurilor raportat la populatia totala la nivel de unitate teritorial administrativa, pentru care are hotarare de dare in administrare

%

100

2.g

Prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare si consultanta oferite utilizatorului, raportat la numarul de solicitari scrise

2.g.1

Numarul de campanii de constientizare ale utilizatorului minim impus (5 campanii)

%

100

2.h

Atingerea tintelor privind gestionarea deseurilor

2.h.1

Cantitatea de deșeuri de hârtie și carton, plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie și carton, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

*cantitatea de deșeuri de hârtie și caron, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare. Cantitatea total generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

%

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020

60% pentru anul 2021

70% incepand cu anul 2022

3

Pentru respectarea indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa asigure

3.a

Gestionarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale

%

100

3.b

Gradul asigurarii colectarii separate a deseurilor menajere si similare:

3.b.1

Cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat (hartie si carton, plastic, metale, sticla, biodeseuri) raportate la cantitatea totala de deseuri municipale colectate

%

75

3.c

Gradul asigurarii cu recipiente de colectare a producatorilor de deseuri:

3.c.1

Numarul de pubele de 120 l pentru precolectarea deseurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari

%

100

3.c.2

Numarul de pubele de 240 l pentru precolectarea deseurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari

%

100

Nr.crt.

Indicatori de performanta

Unitate măsură

Valoare

3.C.3

Numărul de containere de 1.100 1 pentru precolectarea deșeurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

%

100

3.C.4

Numărul de containere de 1.1000 1 pentru precolectarea separata a deșeurilor reciclabile, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări;

%

100

3.C.5

Numărul de situatii in care un recipient de colectare deteriorat este reparat sau înlocuit in mai puțin de 48 de ore de la semnalarea defecțiunii raportat la numărul total de situatii.

%

95

3.d

Evidența dară și corectă a utilizatorilor

%

100

3,e

înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate

3.e.l

înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, raportata la programele de colectare, graficul de colectare din zonele/ariile de delegare

%

100

3.f

înregistrarea redamațiilor și sesizărilor utilizatorilor șl modul de soluționare a acestora:

3.f.l

Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activitatii si categorii de utilizatori;

 • - Colectare persoane fizice

 • - Transport

% %

1

1

W-

Procentul din totlalul de sesizări scrise si înregistrate Ia care s-a răspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile;

%

100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


43