Hotărârea nr. 34/2020

Hotarirea Nr.34 din 31-01-2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 34 din 31 ianuarie 2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4720/23.01.2020,

Analizând raportul nr. 4723/23.01.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Luând în considerare adresa Serviciului Investiții nr. 1345/2020, prin care se solicită introducerea unor bunuri, în inventarul domeniului public,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4), anexa 4 pct. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Bunuri ce se cuprind în inventarul patrimoniului public al Municipiului Arad

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Nr. crt.

Denumire

Caracteristici tehnice și bucăți

Valoare (lei)

1.

Platformă mobilă

Filarmonica de Stat Arad -mecanism central de ridicare, podium tip lift cu S=8 mp, care face legătura între parter și subsol

446.470,88

2.

Podium mobil

Filarmonica de Stat Arad -Trape de scenă  (S1-S2)  pentru  dispunere

decor

792.885,56

3.

Stângă lumini scenă V1

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini,  stângă acționată electric

pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

4.

Stângă lumini scenă V2

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini,  stângă acționată electric

pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

5.

Stângă lumini scenă V3

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini,  stângă acționată electric

pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

6.

Dispozitiv decoruri scenă D

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținere decoruri sau ecran pliabil

79.148,09

7.

I nstrument muzical de tip orgă

Filarmonica de Stat Arad - orgă cu 36 de fluiere și pedalier

2.094.400

8.

Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad

-etapa I - acoperiș

-etapa II - sala mare de concerte, instalație de stins incendiu, sala mică de concerte, hol central, foayer, subsol,  lift,  centrală  termică  și

lucrări exterioare

2.883.589,16

17.132.415,87

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 35 din 27 01 2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


HOTĂRÂREA nr.

din 2020

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr.4720/23.01.2020,

Analizând raportul nr.4723/23.01.2020 al Serviciului Evidență și

Administrare Domeniul Public,

Luând în considerare adresa Serviciului Investiții nr. 1345/2020, prin care se solicită introducerea unor bunuri, în inventarul domeniului public,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4), anexa 4 pct. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1. Se completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Arad conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                SECRETAR GENERAL

Cod PMA S4 01

Bunuri ce se cuprind în inventarul patrimoniului public al Municipiului Arad

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici tehnice și bucăți

Valoare (lei)

9.

Platformă mobilă

Filarmonica de Stat Arad -mecanism central de ridicare, podium tip lift cu S=8 mp, care face legătura între parter și subsol

446.470,88

10

Podium mobil

Filarmonica de Stat Arad -Trape de scenă  (S1-S2)  pentru  dispunere

decor

792.885,56

11

Stângă lumini scenă V1

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini,  stângă acționată electric

pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

12

Stângă lumini scenă V2

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini,  stângă acționată electric

pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

13

Stângă lumini scenă V3

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini,  stângă acționată electric

pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

14

Dispozitiv decoruri scenă D

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținere decoruri sau ecran pliabil

79.148,09

15

I nstrument muzical de tip orgă

Filarmonica de Stat Arad - orgă cu 36 de fluiere și pedalier

2.094.400

16

Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad

-etapa I - acoperiș

-etapa II - sala mare de concerte, instalație de stins incendiu, sala mică de concerte, hol central, foayer, subsol,  lift,  centrală  termică  și

lucrări exterioare

2.883.589,16

17.132.415,87

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 4720 din 23.01.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad”, proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Întrucât au fost executate investiții la bunurile proprietate publică a Municipiului Arad prin ordonatorul principal de credite, acestea fiind realizate potrivit normelor legale în vigoare, consider necesar și oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Nr.4723/23.01.2020

R A P O R T

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4720/23.01.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • - adresa Serviciului Investiții nr. 1345/2020, prin care se solicită introducerea unor bunuri, în inventarul domeniului public,

  • - art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139 alin (1) alin. (3), lit. g) art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286, alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

P R O P U N E M:

completarea Inventarul bunurilor care aparțin domeniului

public al municipiului Arad, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire și adresa

Caracteristici tehnice și bucăți

Valoare (lei)

1.

Platformă mobilă

Filarmonica de Stat Arad -mecanism central de ridicare, podium tip lift cu S=8 mp, care face legătura între parter și subsol

446.470,88

2.

Podium mobil

Filarmonica de Stat Arad -Trape de scenă  (S1-S2)  pentru  dispunere

decor

792.885,56

3.

Stângă lumini scenă V1

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini,  stângă acționată electric

pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

4.

Stângă lumini scenă V2

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini,  stângă acționată electric

pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

5.

Stângă lumini scenă V3

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini,  stângă acționată electric

pentru susținerea reflectoarelor

79.148,09

6.

Dispozitiv decoruri scenă D

Filarmonica de Stat Arad - stativ de lumini, stângă acționată electric pentru susținere decoruri sau ecran pliabil

79.148,09

7.

I nstrument muzical de tip orgă

Filarmonica de Stat Arad - orgă cu 36 de fluiere și pedalier

2.094.400

8.

Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad

-etapa I - acoperiș

-etapa II - sala mare de concerte, instalație de stins incendiu, sala mică de concerte, hol central, foayer, subsol, lift, centrală termică și lucrări exterioare

2.883.589,16

17.132.415,87

Director executiv

Șef Șerviciu


Ștefan Szuchanszki

Mihaela


Balaș