Hotărârea nr. 339/2020

Hotărârea Nr.339 din 21-08-2020 privind aprobarea contractului de achizitii publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 339 din 21 august 2020 privind aprobarea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare cu nr.57.850/17.08.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate nr. 57.849/17.08.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1613/14.08.2020, referatul de necesitate nr. 57.292/57292/14.08.2020 ale Serviciului Administrație Publică Locală, adresa nr. 57291/14.08.2020 a SC RECONS SA, procesul-verbal de analiză a ofertei nr. 57.847/17.08.2020, notei justificative nr. 57848/17.08.2020,

Conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 14 din Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Potrivit art. 3 lit. ș) și art. 12 alin. (1) lit. d), g) și i) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020,

Pentru îndeplinirea prevederilor art. 79 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pct. 59 din Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, art. 11 lit. d), e) și h) din Hotărârea Guvernului României nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 și ale art. 79 din Legea 208/2015 privind alegea Senatului și a Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă nota justificativă nr. 57.848/17.08.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către SC RECONS SA Arad, societate comercială de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, având ca acționar unic Municipiul Arad, a contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020.

Art. 3. Se aprobă caietul de sarcini privind achiziționarea de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modelul contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă tarifele analizate de o comisie de evaluare din cadrul Primăriei Municipiului Arad, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Tarifele vor putea fi actualizate doar cu indicele de inflație, dacă este cazul.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 308/17.08.2020


Avizat, SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.______

din ______________2020

privind aprobarea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare cu nr.57.850/17.08.2020,

Ținând seama de raportul de specialitate nr. 57.849/17.08.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1613/14.08.2020, referatul de necesitate nr. 57.292/57292/14.08.2020 ale Serviciului Administrație Publică Locală, adresa nr. 57291/14.08.2020 a SC RECONS SA, procesul-verbal de analiză a ofertei nr. 57.847/17.08.2020, notei justificative nr. 57848/17.08.2020,

Conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 14 din Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Potrivit art. 3 lit. ș) și art. 12 alin. (1) lit. d), g) și i) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020,

Pentru îndeplinirea prevederilor art. 79 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pct. 59 din Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, art. 11 lit. d), e) și h) din Hotărârea Guvernului României nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 și ale art. 79 din Legea 208/2015 privind alegea Senatului și a Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă nota justificativă nr. 57.848/17.08.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către SC RECONS SA Arad, societate comercială de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, având ca acționar unic Municipiul Arad, a contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020.

Art. 3. Se aprobă caietul de sarcini privind achiziționarea de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modelul contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă tarifele analizate de o comisie de evaluare din cadrul Primăriei Municipiului Arad, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Tarifele vor putea fi actualizate doar cu indicele de inflație, dacă este cazul.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETAR GENERAL,

Red./Dact. SML/SML

Serviciul Administrație Publică Locală

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD nr. 57.850 din 17.08.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), precum și art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, , îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

 • - privind aprobarea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în susținerea căreia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Primăria Municipiului Arad este obligată prin legislația care reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor locale din 2020 să asigure din bugetul local printre altele, următoarele:

 • - amenajarea și dotarea secțiilor de votare;

 • - asigurarea panourilor electorale în diverse locații pentru asigurarea afișajului electoral.

De asemenea, în anul 2020, pentru alegerea Parlamentului României, autoritățile locale trebuie să asigure punerea la dispoziție a panourilor electorale, cu cheltuiala bugetului local.

Îndeplinirea responsabilitățlor legale în materie electorală, în ceea ce privește amenajarea și dotarea secțiilor de votare și punerea la dispoziție a panourilor electorale, este posibilă prin atribuirea directă a contractului de achiziție a serviciilor în cauză către SC RECONS SA Arad, prin procedura derogatorie prevăzută de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Astfel, propun aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad nota justificativă nr. 57.848/17.08.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, elaborată de Serviciul Administrație Publică Locală. Nota justificativă cuprinde motivarea necesarului de servicii care vor duce la încheierea contactului de achiziții publice de servicii.

Prin prezenta documentație este analizată realizarea achiziției publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020.

Ca urmare, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETARUL GENERAL AL MUNCIPIULUI ARAD

Serviciul Administrație Publică Locală

Nr. 57.849/17.08.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 57.850/17.08.2020, al d-lui Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,

Obiectiv: propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: privind aprobarea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Considerații generale:

Pentru alegerile locale din anul 2020, legislația impune autorităților locale, printre alte atribuții, obligația de a amenaja și dota secțiile de votare, precum și de a asigura amplasarea panourilor electorale.

Asigurarea panourilor electorale este o obligație a autorităților locale și în conformitate cu legislația care reglementează alegerea Parlamentului României din anul 2020.

Serviciile necesare pot fi achiziționate prin încheierea unui contract de atribuire directă a contractului de servicii cu SC RECONS SA Arad.

Pentru data de 27 septembrie 2020 au fost stabilite alegerile locale. Până la 27 august, primarii stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral și asigură amplasarea de panouri în cadrul acestora. Până la începerea campaniei, cel mai târziu la data de 27 august 2020, conform art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, primarul, prin dispoziție, stabilește locurile speciale pentru afișaj electoral și asigurarea amplasării de panouri, iar până la data alegerilor trebuie asigurate celelalte măsuri necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020.

În vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din anul 2020, legislația mai impune asigurarea din bugetul local a măsurilor de amenajare și dotare a secțiilor de votare:

 • a) de recondiționare, manipulare, transport și ancorare a panourilor de afișaj electoral (decaparea, vopsirea, carotarea, panourilor ) necesare la alegerile din anul 2020 (alegeri locale și alegerea Senatului și a Camerei Deputaților) - 90 bucăți panouri de afișaj electoral necesare la alegerile din anul 2020 și 1 bucată firmă cu denumirea „Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 - Municipiul Arad” (dimensiune orientativă de 125x100 cm), amplasată la intrarea în sediul biroului electoral, în valoare de aproximativ 32.000,00 lei, cu TVA inclus Capitolul 54.02.50.20.30.30 “Alte servicii publice generale”, Cod CPV: 63110000-3,

 • b) de amenajare și dotare a birourilor secțiilor de votare (amenajarea secțiilor de votare - transport la și de la depozit, manipulare, montare/demontare cabine de vot, amenajarea secțiilor de votare cu urne mari și urne mici, amenajarea secției de votare cu firma secției de votare, transport mese și scaune și pentru unele secții de votare din Municipiul Arad (35 grădinițe ș.a), manipularea sacilor cu buletinele de vot întrebuințate și necontestate, neîntrebuințate și anulate ș.a. de la sediul Biroului Electoral al Circumscripției nr. 1 Arad, manevrarea și depozitarea la arhiva Judecătoriei Arad), total estimat 150.000 lei, inclusiv TVA - Capitolul 54.02.50.20.30.30 “Alte servicii publice generale”, Cod CPV: 50800000-3, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, achiziționarea unor servicii de recondiționare (curățat de afișele vechi, decapat, vopsit, carotat) manipulare, transport și ancorare pentru 90 bucăți panouri de afișaj electoral necesare pentru alegerile organizate în anul 2020 se efectuază în conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare, pct. 59 din Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului României nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 și prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020,

De asemenea, revine ca responsabilitate a autorității locale să asigure locuri de afișaj și panouri pentru alegerile parlamentare din 2020, conform art. 79 din Legea 208/2015 privind alegea Senatului și a Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, se impune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a notei justificative nr. 57.848/17.08.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, elaborată de Serviciul Administrație Publică Locală. Nota justificativă cuprinde motivarea necesităților care vor duce la încheierea contactului de achiziții publice, conform art. 14 din Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În vederea asigurării ducerii la îndeplinire a responsabilităților legale, se impune achiziționarea de servicii, care, potrivit art. 31 din Legea nr. 98/2016 pot fi atribuite SC RECONS SA Arad, societate comercială de sub autoritatea Consiliului local al Municipiului Arad.

Considerații juridice:

 • - art. 3 lit. ș) și art. 12 alin. (1) lit. d), g) și i) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020,

 • - art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 • - pct. 59 din Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020,

 • - art. 11 lit. d), e) și h) din Hotărârea Guvernului României nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020,

 • - art. 79 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art. 79 din Legea 208/2015 privind alegea Senatului și a Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Hotărârea Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art. 2 alin. (1) lit.b), alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 14 din Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

 • - art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În considerarea celor de mai sus, propunem aprobarea următoarelor măsuri:

Aprobarea notei justificative, încredințarea contractului de atribuire directă de servicii cu SC RECONS SA Arad, aprobarea caietului de sarcini, a tarifelor oferite și analizate, a contractului cadru.

Funcția

Nume și prenume

Semnătura

Data

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ȘEF SERVICIU

CZIBRIK Monica

Consilier juridic

SONYI Mirela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Serviciul Administrație Publică Locală

Aprobat,

PRIMAR, Călin BIBARȚ

Nr. 57.847/17.08.2020

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind achiziția publică de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Urmare a Referatului de necesitate nr. 57.292/14.08.2020 privind achiziționarea unor servicii de recondiționare, manipulare, transport, ancorare a panourilor de afișaj electoral și de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Arad pentru buna desfășurare a alegerilor organizate din anul 2020, precum și pentru alegerile parlamentare din anul 2020, se impune întocmirea dosarului achiziției publice în vederea achiziționării de servicii, în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de achiziție se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2020 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

a)”Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii”. SC RECONS SA Arad este o societate comercială de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, la care Municipiul Arad este acționar unic. Municipiul Arad este reprezentat de un consilier local în adunarea generală a acționarilor societății.

b)”Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;” Peste 80% din activitățile SC RECONS SA Arad sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă, Municipiul Arad, astfel cum rezultă din situația de pe ultimii trei ani, înregistrată cu nr. 57291/14.08.2020 emisă de SC RECONS SA Arad.

 • c) ”Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.” Nu există participare privată directă la capitalul SC RECONS SA Arad, Municipiul Arad fiind acționar unic.

Municipiul Arad, reprezentat de Primarul Municipiului Arad, are nevoie de servicii realizate de către SC RECONS SA Arad pentru organizarea și desfășurarea alegerilor organizate în anul 2020 din resurse ale bugetului local, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 3 alin. (1) lit. b) din Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Prezenta notă justificativă este întocmită potrivit art. 14 din Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Suma este prevăzută în bugetul local la Capitolul 54.02.50.20.30.30 “Alte servicii publice generale”.

Funcția

Nume și prenume

Semnătura

Data

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ȘEF SERVICIU

CZIBRIK Monica

Consilier juridic

SONYI Mirela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD SECRETAR GENERAL

Serviciul Administrație Publică Locală

Nr. 57.293/14.08.2020

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea unor servicii pentru buna desfășurare a alegerilor din anul 2020

INFORMAȚII GENERALE

Autoritatea Contractantă

Denumire: MUNICIPIUL ARAD

Adresa: B-dul Revoluției nr. 75, cod poștal 310130, județul Arad, România

Numar de telefon: 0257/281850, 0257/256651, int. 168, 214

Fax: 0257/256651

 • I. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentului “Caiet de sarcini“ îl constituie achiziționarea unor servicii de amenajare și dotare a celor 115 secții de votare din Municipiul Arad pentru buna desfășurare a alegerilor din anul 2020, de punere la dispoziție a panourilor electorale pentru alegerile locale și a celor parlamentare din anul 2020, manipularea sacilor cu buletine de vot pentru alegerile locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 791 2 alin. (1) și ale art. 812 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, _art. 793 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pct. 59 din Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prevederile art. 113 4 lit. h) din Hotărârea Guvernului României nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, prevederile art. 125 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului României nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, prevederile Hotărârii nr. 52/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 și ale Hotărârii nr. 71/2020 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020.

 • II. DATE TEHNICE PRIVIND OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Prezentul “Caiet de sarcini” se va utiliza pentru efectuarea următoarelor servicii:

Nr.crt.

Denumire serviciu

UM

Cantitate

1

PANOURI DE AFIȘAJ ELECTORAL

Servicii diverse necesare la alegerile organizate în anul 2020 -alegeri locale din anul 2020 și pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților - noiembrie-decembrie 2020: transportul, manipularea și ancorarea panourilor la locurile speciale pentru afișajul electoral din Municipiul Arad, la data stabilită în calendarul acțiunilor, recondiționarea, curățat de afișele vechi, după finalizarea votării, transportat la depozit, decapat, vopsit cu vopsea pentru metal de culoare albastru închis, delimitarea în patrulatere de 500 mm o latură și 500 mm cealaltă latură și numerotarea panourilor.

Buc.

90

Montat, ancorat, transportat la și de la depozit a unei firme cu denumirea „Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 - Municipiul Arad” (dimensiune orientativă de 150x100 cm), amplasată la intrarea în sediul biroului electoral.

buc

1

2

CABINE DE VOT

Ridicate de la depozit/încărcate/transportate/descărcate la 115 secții de votare, montate în secții, demontate/încărcate/transportate/descărcate și depuse în depozit.

4-5 buc. cabine/ secție

550

Reparații la cabinele de vot din lemn existente

Buc.

88

Reparat cabine de vot metalice existente

Buc.

36

3

URNE MARI

Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/montat urne mari la 115 secții de   votare.   Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/depozitat   la

depozit.

4 buc./ secție

460

4

URNE MICI

Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/montat urne mici - 115 secții de   votare.   Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/depozitat   la

depozit.

1 buc./ secție

115

5

MONTARE, DEMONTARE FIRME SECȚII DE VOTARE

Montarea/demontarea firmelor secțiilor de votare. La finalizarea procesului electoral firmele secțiilor de votare, după demontare, vor fi predate/depozitate la sediul instituțiilor de învățământ, obținut semnătură de predare, conform anexei 1 la prezentul caiet de sarcini.

bucăți

115

6

MESE ȘI SCAUNE

Manipulat/transportat/descărcat mese și scaune/la/de la secțiile de votare, pentru 35 secții de votare, conform anexei 2 la prezentul caiet de sarcini..

buc.

150 mese și

350 scaune/tur

7

MANIPULARE SACI CU BULETINE DE VOT

Manipularea sacilor cu buletinele de vot (aprox. 6 saci/secție x 115 secție = 690 saci) întrebuințate, necontestate, anulate, neîntrebuințate și listele electorale utilizate, la sediul Biroului Electoral al Circumscripției nr. 1 Arad (Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, Nr. 2 (în cartierul Micălaca, zona III) - zona Sălii de Sport)

buc.

690

Preluarea, manevrarea și depozitarea la arhiva Judecătoriei Arad a sacilor cu buletine de vot.

bucăți

690

 • III. TARIFE

 • 1. Tarifele vor cuprinde:

a.cheltuielile de recondiționare, înlăturat afișe vechi (decapare, vopsire, carotare în patrulatere de 500 mm/500 mm) manipulare (încărcare, descărcare la și de la sediul depozitului - Calea luliu Maniu FN), ancorare, transport (la locurile speciale stabilite privind afișajul electoral) pentru panourile de afișaj electoral.

b.manipulare, transport, montare, demontare, încărcare, descărcare la/de la secțiile de votare la/de la depozit (cabine de vot, urne mari/mici, mese și scaune, montare demontare firme secții de votare și firma la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Arad).

c.manipularea sacilor cu buletinele de vot întrebuințate, necontestate, anulate, neîntrebuințate și listele electorale utilizate, la sediul Biroului Electoral al Circumscripției nr. 1 Arad (Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, Nr. 2 (în cartierul Micălaca, zona III) - zona Sălii de Sport), manevrarea și depozitarea acestora la arhiva Judecătoriei Arad.

Tarifele vor fi exprimate în lei, fără TVA și oferta va cuprinde întreaga cantitate solicitată.

 • IV. LIVRARE-PRESTARE

 • 1. Amplasarea panourilor se va face la locurile stabilite prin dispoziția primarului, cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință, ora 24,00 și se vor dezafecta și transporta la depozit imediat după încheierea votării (ziua alegerilor).

 • 2. Amenajarea secțiilor de votare trebuie să fie finalizată, conform cerințelor prevăzute în Hotărârea nr. 44/2016 a Autorității Electorale Permanente, cel mai târziu cu 2 zile înaintea zilei votării, vineri, 25 septembrie 2020, cu excepția secțiilor de votare de la Sala Polivalentă (nr. 15 și nr. 16), pentru care este permisă amenajarea în dimineața din preziua scrutinului, iar demontarea se va face imediat după încheierea procesului electoral, în mod diferențiat pentru cele 35 secții de votare și pentru cele 80 secții de votare.

 • 3. Contractul se va executa pe baza comenzii serviciului de specialitate. În cazul amânării alegerilor din anul 2020 contractul nu se va executa.

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Nume prenume

Funcția

Semnătura

Data

Monica CZIBRIK

Șef serviciu

Mirela SONYI

Consilier juridic

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

CONTRACT DE SERVICII

nr. _______/________2020

Art. 1. Părțile contractului

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în B-dul Revoluției nr. 75, telefon 0257/281850, 0257/256651, fax 0257/256651, cod fiscal 3519925, cont RO23TREZ24A815000203030X, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl Călin Bibarț, Primar al Municipiului Arad și dna. Claudia Grozavu, Director economic,

în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, și

SC RECONS SA, cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu F.N., județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J02/91/1196, cod fiscal 8189348, telefon/fax 0257281458, cont (trezorerie, bancă) RO02TREZ0215069XXX007016, reprezentată prin domnul Mehelean Nicolae, director general,

în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

Art. 2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;

 • f. forța majoră - potrivit art. 1351 din Legea nr. 287/2009, privind codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face mai oneroasă executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

Art. 3. Intrepretare

 • (1) În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • (2) Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 4. Obiectul principal al contractului

 • (1) Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii:

 • a) de recondiționare, manipulare, transport, montare, demontare, încărcare, descărcare, ancorare a panourilor de afișaj electoral,

 • b) de amenajare și dotare a secțiilor de votare din municipiul Arad și dotarea cu firmă a sediului Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 al Municipiului Arad, c) manipulare a sacilor cu buletinele de vot,

în scopul asigurării bunei organizări și desfășurări a alegerilor organizate în anul 2020, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și cu respectarea cerințelor caietului de sarcini și a celorlalte documente ale contractului.

 • (2) Prestarea serviciilor se realizează în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă.

Art. 5. Prețul contractului

(1) Valoarea contractului este de 109.761,07 lei, fără TVA, la care se adaugă suma de 20.854,60 lei, reprezentând TVA.

(2) Prețul se va plăti conform tarifelor ofertate, convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor constă în prestarea următoarelor servicii:

Nr.crt.

Denumire serviciu

UM

Cantitate

Tarif/ bucată fără

TV

Valore totată, fără TVA

1

PANOURI DE AFIȘAJ ELECTORAL

Servicii diverse necesare la alegerile organizate în anul 2020 - alegeri

locale din anul 2020 și pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților -noiembrie-decembrie          2020:

transportul, manipularea și ancorarea panourilor la locurile speciale pentru afișajul electoral din Municipiul Arad, la   data   stabilită   în   calendarul

acțiunilor, recondiționarea, curățat de afișele vechi, după finalizarea votării, transportat la depozit, decapat, vopsit cu vopsea pentru metal de culoare albastru închis,    delimitarea   în

patrulatere de 500 mm o latură și 500 mm cealaltă latură și numerotarea panourilor.

Buc.

90

274,88 lei

24.739,20 lei

Montat, ancorat, transportat la și de la depozit a unei firme cu denumirea „Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 - Municipiul Arad” (dimensiune orientativă de 150x100 cm), amplasată la intrarea în sediul biroului electoral.

buc

1

242,26 lei

242,26 lei

2

CABINE DE VOT

Ridicate               de               la

depozit/încărcate/transportate/descărcate la 115 secții de votare, montate în secții, demontate/încărcate/transportate/descărca te și depuse în deposit.

4-5 buc. cabine /secție

550

57,81 lei

31.795,5 lei

Reparații la cabinele de vot din lemn existente

Buc.

88

135,09 lei

11.887,92 lei

Reparat cabine de vot metalice existente

Buc.

36

50,74 lei

1.826,64 lei

3

URNE MARI

Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/ montat urne mari la 115 secții de votare. Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/ depozitat la depozit.

4 buc./ secție

460

53,36 lei

24.545,6 lei

4

URNE MICI

Manipulat/încărcat/transportat/descărcat urne mici -  115 secții de votare.

Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/ depozitat la depozit.

1 buc./ secție

115

42,72 lei

4.912,8 lei

5

MONTARE,      DEMONATRE

FIRMELE SECȚII DE VOTARE

Montare/demontare firmele secțiilor de votare. La finalizarea procesului electoral firmele   secțiilor   de   votare,   după

demontare, vor fi predate/depozitate la sediul instituțiilor de învățământ, obținut semnătură de predare, conform anexei 1 la prezentul caiet de sarcini.

buc.

115

2,63 lei

302,45 lei

6

MESE ȘI SCAUNE

Încărcat/transportat/descărcat mese   și

scaune/la/de la secțiile de votare, pentru 35 secții de votare, turul I și turul al doilea, conform anexei 2 la prezentul caiet de sarcini..

buc.

150 mese și 350 scaune/tur

9,73 lei

4.865 lei

7

MANIPULARE SACI CU BULETINE DE VOT

Manipularea sacilor cu buletinele de vot (aprox. 6 saci/secție x 115 secție = 690

buc.

690

3,82 lei

2.635,80 lei

saci) întrebuințate, necontestate, anulate, neîntrebuințate   și   listele   electorale

utilizate, la sediul Biroului Electoral al Circumscripției nr. 1 Arad (Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, Nr.

2 (în cartierul Micălaca, zona III) -zona Sălii de Sport)

Preluarea, manevrarea și depozitarea la arhiva Judecătoriei Arad

buc.

690

2,91 lei

2.007,90 lei

TOTAL:

109.761,07 lei, fără TVA

Art. 6. Durata contractului

(1) Durata prestării serviciilor din prezentul contract este cu începere de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 26.08.2020, până la 15.12.2020, inclusiv. Pe parcursul derularii contractului prestatorul va ține cont de termenele indicate în comenzile emise de achizitor.

(2) În cazul în care se vor amâna alegerile, prezentul contract rămâne fără obiect.

Art. 7. Documentele contractului

Documentele contractului și ordinea de precedență în interpretarea acestora:

a)Caiet de sarcini nr. 57.293/14.08.2020,

b)Oferta financiară,

c)Oferta tehnică,

d)Hotărârea nr. 339/21.08.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor electorale organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Art. 8. Obligațiile principale ale prestatorului

(1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele din contract, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și cu respectarea termenelor din comenzi.

(2) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Art. 9. Obligațiile principale ale achizitorului

 • (1) Achizitorul se obligă să verifice, potrivit art. 13, serviciile prestate în termenul convenit.

 • (2) Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator după înregistrarea facturii la registratura generală (cam.5 “Palatul Cenad”) a Primăriei Municipiului Arad, în termen de 30 zile.

 • (3) Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la înregistrarea acestora la registratura autorității contractante, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

 • (4) Achizitorul are obligația de a delega un reprezentant pentru inspecția serviciilor prestate și de a asigura disponibilitatea acestora pentru inspecție.

Art. 10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din plata neefectuată, ca penalități, 0,03% pentru fiecare zi de întârziere.

 • (2) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la registratura achizitorului, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalități 0,03% din prețul facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

 • (3) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese.

 • (4) Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Art. 11. Alte responsabilități ale prestatorului

(1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile enumerate în caietul de sarcini, care fac obiectul prezentului contract, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului însușit, ținând cont de specificațiile din caietul de sarcini, asumate prin semnarea contractului.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

Art. 12. Alte responsbilități ale achizitorlului

Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului informațiile necesare îndeplinirii contractului.

Art. 13. Recepție și verificări

(1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea cu oferta depusă.

(2) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

Art. 14. Începere, finalizare

 • (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil, de la primirea comenzilor achizitorului.

 • (2) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul indicat în comandă, termen care se calculează de la data emiterii comenzii.

 • (3) Cu excepția art. 6 alin. (1) și a cauzelor de forță majoră, nu se acceptă prelungirea duratei contractului.

 • (4) Prezentul contract intră în vigoare la momentul semnării și încetează:

a)La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

b)Prin denunțarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată prestatorului, în cazul în care acestuia din urmă i se retrag autorizațiile legale, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

c)Prin    denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată

prestatorului/achizitorului, în cazul în care acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

d)Prin denunțare unilaterală de către achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea acestuia ar fi contrară interesului public, cu condiția ca acesta să notifice prestarorul.

e)Prin acordul scris al părților.

f)În orice alte cazuri prevăzute de lege.

g)Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată.

h)Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în perioada de valabilitate a acestuia, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, cu respectarea termenului de preaviz, de 15 zile, și fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor, în una dintre următoarele situații:

 • 1. contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Art. 15. Amendamente

Cu excepția art. 5 și art. 6, părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art. 16. Forța majoră

 • (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • (2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră, are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 17. Soluționarea litigiilor

(1) Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

Art. 18. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 19. Comunicări

(1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(2) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 20. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, unul pentru prestator și două pentru achizitor.

ACHIZITOR MUNICIPIUL ARAD PRIMAR

Călin Bibarț


PRESTATOR

SC RECONS SA DIRECTOR GENERAL

Nicolae Mehelean

DIRECTOR ECONOMIC

Claudia Grozavu

VIZA CFP

DIRECTOR EXECUTIV

Elena Portaru

SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu

ȘEF SERVICIU

Nagy Mihaela

ȘEF SERVICIU

Czibrik Monica

VIZĂ JURIDICĂ

ÎNTOCMIT

Sonyi Mirela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 339/21.08.2020 a Consiliului Local al Municpiului Arad

Nr.crt.

Denumire serviciu

UM

Cantitate

Tarif/ bucată fără TV

Valore totată, fără TVA

1

PANOURI DE AFIȘAJ ELECTORAL Servicii diverse necesare la alegerile organizate în anul 2020 - alegeri

locale din anul 2020 și pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților -noiembrie-decembrie          2020:

transportul, manipularea și ancorarea panourilor la locurile speciale pentru afișajul electoral din Municipiul Arad, la   data   stabilită   în   calendarul

acțiunilor, recondiționarea, curățat de afișele vechi, după finalizarea votării, transportat la depozit, decapat, vopsit cu vopsea pentru metal de culoare albastru   închis,    delimitarea   în

patrulatere de 500 mm o latură și 500 mm cealaltă latură și numerotarea panourilor.

Buc.

90

274,88 lei

24.739,20 lei

Montat, ancorat, transportat la și de la depozit a unei firme cu denumirea „Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 - Municipiul Arad” (dimensiune orientativă de 150x100 cm), amplasată la intrarea în sediul biroului electoral.

buc

1

242,26 lei

242,26 lei

2

CABINE DE VOT

Ridicate              de              la

depozit/încărcate/transportate/descărcate la 115 secții de votare, montate în secții, demontate/încărcate/transportate/descărca te și depuse în depozit.

4-5 buc. cabine /secție

550

57,81 lei

31.795,5 lei

Reparații la cabinele de vot din lemn existente

Buc.

88

135,09 lei

11.887,92 lei

Reparat cabine de vot metalice existente

Buc.

36

50,74 lei

1.826,64 lei

3

URNE MARI

Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/ montat urne mari la 115 secții de votare. Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/ depozitat la depozit.

4 buc./ secție

460

53,36 lei

24.545,6 lei

4

URNE MICI

Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/ montat urne mici - 115 secții de votare. Manipulat/încărcat/transportat/descărcat/ depozitat la depozit.

1 buc./ secție

115

42,72 lei

4.912,8 lei

5

MONTARE, DEMONTARE FIRME SECȚII DE VOTARE

Montarea/demontarea firmelor secțiilor de votare. La finalizarea procesului electoral firmele secțiilor de votare, după demontare, vor fi predate/depozitate la sediul instituțiilor de învățământ, obținut semnătură de predare, conform anexei 1 la prezentul caiet de sarcini.

buc.

115

2,63 lei

302,45 lei

6

MESE ȘI SCAUNE

Manipulat/transportat/descărcat mese și scaune/la/de la secțiile de votare, pentru 35 secții de votare, conform anexei 2 la prezentul caiet de sarcini..

buc.

150 mese și 350 scaune/tur

9,73 lei

4.865 lei

7

MANIPULARE SACI CU BULETINE DE VOT

Manipularea sacilor cu buletinele de vot (aprox. 6 saci/secție x 115 secție = 690 saci) întrebuințate, necontestate, anulate, neîntrebuințate   și   listele   electorale

utilizate, la sediul Biroului Electoral al Circumscripției nr. 1 Arad (Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, Nr. 2 (în cartierul Micălaca, zona III) -

buc.

690

3,82 lei

2.635,80 lei

zona Sălii de Sport)

Preluarea, manevrarea și depozitarea la arhiva Judecătoriei Arad a sacilor cu buletine de vot. Preluarea, manevrarea și depozitarea la arhiva Judecătoriei Arad a sacilor cu buletine de vot.

buc.

690

2,91 lei

2.007,90 lei

TOTAL:

109.761,07 lei, fără TVA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

1

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare ART. 79

2

Primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziție, locuri speciale pentru afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ținând seama de numărul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, candidaturi pentru funcția de primar și de președinte al consiliului județean, precum și de candidații independenți. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective.

(2) Primarii sunt obligați să monteze panouri pentru afișajul electoral în fiecare subdiviziune a unității administrativ-teritoriale.

(3) Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți.

(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiș electoral.

(5) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

(6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afișajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor.

(7) Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.

(8) Primarul, cu sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, în localitățile unde poliția locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

2 ART. 81

(1) Fiecare secție de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine, urne și ștampile de votare, care se asigură de către primari.

3

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare

ART. 79

(1) Primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziție locuri speciale pentru afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ținând seama de numărul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, precum și de candidații independenți. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective.

(2) Primarii sunt obligați să monteze cel puțin un panou electoral și în fiecare sat aparținător sau localitate componentă din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți.

(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori de către un candidat independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, o altă alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizației a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afișe electorale.

(5) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

(6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afișajul electoral este interzis.

(7) Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

(8) Primarul, cu sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, în localitățile unde poliția locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor și a afișelor electorale amplasate în locuri autorizate.

4

Hotărârea Guvernului României nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020

ART. 11

Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

h) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;

5

Hotărârea Guvernului României nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020

ART. 12

(1) Municipiile, orașele, comunele și sectoarele municipiului București suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:

g) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;