Hotărârea nr. 336/2020

Hotărârea Nr.336 din 21-08-2020 privind dezlipirea unui teren situat în intravilanul Municipiului Arad, trup izolat 103, înscris în CF. nr. 339001 Arad

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 336 din 21 august 2020 privind dezlipirea unui teren situat în intravilanul Municipiului Arad, trup izolat 103, înscris în CF. nr. 339001 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referat de aprobare înregistrată cu nr. 57378/14.08.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 57379/M4/14.08.2020,

Luând în considerare solicitarea unei persoane juridice, înregistrată la Primăria Arad cu nr. 52459/29.07.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 339001 Arad,

Văzând Certificatul de urbanism nr. 1193/05.08.2020,

Ținând cont de Referatul de admitere nr. 76937/10.08.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile art. 23 lit. e) și art. 132 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 879 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, trup izolat 103, înscris în CF nr. 339001 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. Protopo Estate S.R.L. cu anexele 1, 2, 3 și 4, care fac parte din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - lot 1 - în suprafața de 16.730 mp,

 • - lot 2 - în suprafața de 2.001 mp,

 • - lot 3 - în suprafața de 9.095 mp.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

SECRETAR GENERAL,


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL                                   Lilioara Stepanescu

Nr. 299/17.08.2020

HOTĂRÂREA Nr. ___ din _____._____.2020

privind dezlipirea unui teren situat în intravilanul Municipiului Arad, trup izolat 103, înscris în CF. nr. 339001 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referat de aprobare înregistrată cu nr. 57378/14.08.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 57379/M4/14.08.2020,

Luând în considerare solicitarea unei persoane juridice, înregistrată la Primăria Arad cu nr. 52459/29.07.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 339001 Arad,

Văzând Certificatul de urbanism nr. 1193/05.08.2020,

Ținând cont de Referatul de admitere nr. 76937/10.08.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile art. 23 lit. e) și art. 132 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 879 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, trup izolat 103, înscris în CF nr. 339001 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. Protopo Estate S.R.L. cu anexele 1, 2, 3 și 4, care fac parte din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - lot 1 - în suprafața de 16.730 mp,

 • - lot 2 - în suprafața de 2.001 mp,

 • - lot 3 - în suprafața de 9.095 mp.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

Lilioara Stepanescu

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T./A.T.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 57378/14.08.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea firmei autorizate SC PROTOPO ESTATE SRL, privind dezlipirea unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Arad, trup izolat de intravilan 103, situat în zona CET și în apropiata vecinătate a stației de sortare a deșeurilor dar și a companiei SC ALVI SERV SRL, s-a procedat la identificarea și realizarea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a terenului în suprafață totală de 27.826 mp, după cum urmează:

 • - Lotul 1- în suprafață de 16.730 mp;

 • - Lotul 2- în suprafață de 2.001 mp;

 • - Lotul 3- în suprafață de 9.095 mp

Precizăm faptul că este emis în acest sens Certificatul de Urbanism nr. 1193/05.08.2020 de către Primăria Municipiului Arad.

Această lucrare este necesară în primul rănd în vederea posibilității asigurării drumului de acces la imobilul unde își desfășoară activitatea SC ALVI SERV SRL.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în acest sens.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE

DOMENIUL PRIVAT

Nr. 57379/M4/14.08.2020

RAPORT privind dezlipirea unui teren situat în intravilanul Municipiului Arad, trup izolat 103, înscris în CF. nr. 339001 Arad

Având în vedere necesitatea asigurării unui drum de acces și ținând cont de solicitarea firmei autorizate SC PROTOPO ESTATE SRL, privind dezlipirea unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Arad, trup izolat de intravilan 103, situat în zona CET și în apropiata vecinătate a stației de sortare a deșeurilor dar și a companiei SC ALVI SERV SRL, s-a procedat la identificarea și realizarea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a terenului în suprafață totală de 27.826 mp, după cum urmează:

 • - Lotul 1- în suprafață de 16.730 mp;

 • - Lotul 2- în suprafață de 2.001 mp;

 • - Lotul 3- în suprafață de 9.095 mp

Precizăm faptul că este emis în acest sens Certificatul de Urbanism nr. 1193/05.08.2020 de către Primăria Municipiului Arad, prin serviciul de specialitate.

Această lucrare este necesară în primul rănd în vederea posibilității asigurării unei suprafețe de teren cu destinație de drum de acces la imobilul unde își desfășoară activitatea SC ALVI SERV SRL, înscris în CF. nr. 339010 Arad.

Menționăm faptul că a fost emis referatul de admitere privind dezmembrarea imobilului cu nr. 76937/10.08.2020 de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, acest lucru atestând faptul că dezlipirea corespunde din punct de vedere ethnic, rezultând noile numere cadastrale 354899 Arad, cu o suprafață de 16.730 mp, CF. nr. 354900 Arad, cu o suprafață de 2.001 mp și CF. nr. 354901 Arad, cu o suprafață de 9.095 mp.

DIRECTOR EXECUTIV,     ȘEF SERVICIU,          ȘEF BIROU,

Ștefan Szuchanszki            Ocenic Linda          Alina Daniela Toma

Avizat juridic,