Hotărârea nr. 335/2020

Hotărârea Nr.335 din 21-08-2020 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 81/2020 si apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad

H O T Ă R Â R E A Nr. 335 din 21 august 2020 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 81/2020 și apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de admitere înregistrat cu nr. 57377/14.08.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 57380/M4/14.08.2020 și referatul nr. 1/07.05.2020 în dosarul nr. 40326/29.04.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Fond Locativ nr. 38813/2316/15.06.2018,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 352565 Arad,

Văzând solicitarea locatarilor prin Cab. Avocat Silviu Rațiu înregistrat cu nr. 38813/22.05.2018, contractele de vânzare cumpărare nr. 6076/2006, nr. 5760/2004, nr. 6107/2006, nr. 5793/2005, nr. 5821/2005, nr. 5748/2004, nr. 6038/2005, coala de carte funciară nr. 1146, contractele de închiriere nr. 18667/27.03.2015 și nr. 1257/20.07.2004; adresa Serviciului Fond Locativ nr. 50959/28.06.2019,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 972/2018 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 81/2020,

Cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 23 lit. g.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 81/2020, privind apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35, ținând cont de nota de respingere - referatul nr. 1/07.05.2020 în dosarul nr. 40326/29.04.2020 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad.

Art. 2. Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad - str. Gr. Alexandrescu, nr. 35, înscris în CF nr. 352565 Arad, cu nr. cad. 352565, aflat în proprietatea Statului Român, cu mențiunea că Serviciul Fond Locativ deține în administrare două unități locative, pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință, iar pentru restul unităților locative există încheiate contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii 112/1995 - conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L cu anexele 1 - 24, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1- compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 38 mp, cota de teren 37/505 mp, proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6076/2006.

 • - Apartamentul nr. 2 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 37 mp cota de teren 36/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare -cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, antreu, cu o suprafață utilă de 41 mp cota de teren 40/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare -cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, cu o suprafață utilă de 59 mp, cota de teren 57/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr-18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară alimente cu o suprafață utilă de 73 mp, cota de teren 71/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare -cumpărare nr. 5793/2005.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie,cu o suprafață utilă de 63 mp, cota de teren 62/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare -cumpărare nr. 5821/2005.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente cu o suprafață utilă de 62 mp, cota de teren 61/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr-1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 12 mp, cota de teren 12/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5821/2005.

 • - Apartamentul nr. 9 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 10 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6076/2006.

 • - Apartamentul nr. 11 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 4 mp, cota de teren 4/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

 • - Apartamentul nr. 12 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 9 mp, cota de teren 9/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5748/2004.

 • - Apartamentul nr. 13 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 9 mp, cota de teren 9/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5793/2005.

 • - Apartamentul nr. 14 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 32 mp, cota de teren 31/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare -cumpărare nr. 5748/2004.

 • - Apartamentul nr. 15 - compus din cameră, bucătărie, baie, cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 36/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

 • - Apartamentul nr. 16 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 17 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 4 mp, cota de teren 4/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 18 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 19 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 7/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 20 - compus din construcție locatari, cu o suprafață utilă de 5 mp, cota de teren 5/505 mp proprietate comună.

 • - Apartamentul nr. 21 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

 • A rt. 3. În urma apartamentării, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad va întabula dreptul de proprietate asupra apartamentelor vândute în temeiul Legii 112/1995, conform contractelor de vânzare - cumpărare existente, cu modificările survenite în urma rectificării suprafeței de teren/construcție și condiționate de acordul autentic al tuturor proprietarilor.

 • A rt. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 298/17.08.2020


Avizat:

SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A Nr. ___

Din 2020

cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 81/2020

și apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35

- înscris în CF nr. 352565 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de admitere înregistrat cu nr. 57377/14.08.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 57380/M4/14.08.2020 și referatul nr. 1/07.05.2020 în dosarul nr. 40326/29.04.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Fond Locativ nr. 38813/2316/15.06.2018,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 352565 Arad,

Văzând solicitarea locatarilor prin Cab. Avocat Silviu Rațiu înregistrat cu nr. 38813/22.05.2018, contractele de vânzare cumpărare nr. 6076/2006, nr. 5760/2004, nr. 6107/2006, nr. 5793/2005, nr. 5821/2005, nr. 5748/2004, nr. 6038/2005, coala de carte funciară nr. 1146, contractele de închiriere nr. 18667/27.03.2015 și nr. 1257/20.07.2004; adresa Serviciului Fond Locativ nr. 50959/28.06.2019,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 972/2018 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 81/2020,

Cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor

art. 23 lit. g.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 81/2020, privind apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35, ținând cont de nota de respingere - referatul nr. 1/07.05.2020 în dosarul nr. 40326/29.04.2020 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad.

Art. 2. Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad - str. Gr. Alexandrescu, nr. 35, înscris în CF nr. 352565 Arad, cu nr. cad. 352565, aflat în proprietatea Statului Român, cu mențiunea că Serviciul Fond Locativ deține în administrare două unități locative, pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință, iar pentru restul unităților locative există încheiate contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii 112/1995 -conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L cu anexele 1 - 24, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1- compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 38 mp, cota de teren 37/505 mp, proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6076/2006.

 • - Apartamentul nr. 2 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 37 mp cota de teren 36/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, antreu, cu o suprafață utilă de 41 mp cota de teren 40/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, cu o suprafață utilă de 59 mp, cota de teren 57/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară alimente cu o suprafață utilă de 73 mp, cota de teren 71/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5793/2005.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie,cu o suprafață utilă de 63 mp, cota de teren 62/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5821/2005.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente cu o suprafață utilă de 62 mp, cota de teren 61/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 12 mp, cota de teren 12/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5821/2005.

 • - Apartamentul nr. 9 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 10 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6076/2006.

 • - Apartamentul nr. 11 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 4 mp, cota de teren 4/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

 • - Apartamentul nr. 12 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 9 mp, cota de teren 9/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5748/2004.

 • - Apartamentul nr. 13 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 9 mp, cota de teren 9/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5793/2005.

 • - Apartamentul nr. 14 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 32 mp, cota de teren 31/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5748/2004.

 • - Apartamentul nr. 15 - compus din cameră, bucătărie, baie, cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 36/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare -cumpărare nr. 6038/2005.

 • - Apartamentul nr. 16 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de

teren 6/505 în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 17 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 4 mp, cota de

teren 4/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare

nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 18 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de

teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare

nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 19 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 7/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 20 - compus din construcție locatari, cu o suprafață utilă de 5 mp, cota de teren 5/505 mp proprietate comună.

 • - Apartamentul nr. 21 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

Art.3. În urma apartamentării, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad va întabula dreptul de proprietate asupra apartamentelor vândute în temeiul Legii 112/1995, conform contractelor de vânzare - cumpărare existente, cu modificările survenite în urma rectificării suprafeței de teren/construcție și condiționate de acordul autentic al tuturor proprietarilor.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact.A.T./A.T.

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Nr. 57377/14.08.2020

REFERAT DE APROBARE

Urmarea notei de respingere prin referatul nr. 1/07.05.2020 în dosarul nr. 40326/29.04.2020 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, se procedează la revocarea Hotărârii Consiuliului Local al Municipiului Arad nr. 81/2020 și la refacerea lucrării cadastrale de apartamentare a imobilului situat în Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35, cu precizarea că se va modifica numarul de unități individuale și suprafețele utile ale acestora.

Având în vedere cererea Serviciului Fond Locativ înregistrată cu nr. ad. 38813/2316/15.06.2018 asupra imobilului situat în Municipiul Arad Str. Grigore Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad, CF vechi nr. 302990, nr. top. 1516 - unde STATUL ROMÂN deține 2 unități locative pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință și mai multe contracte de vânzare-cumpărare în temeiul Legii 112/1995 neîntabulate în momentul de față -, prin care se solicită apartamentarea acestuia conform documentației cadastrale întocmite de S.C. DATCAD S.R.L., propun adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Menționez faptul că în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 972/2018 a fost rectificată suprafața imobilului antemenționat de la 497 mp la 505 mp. Prin urmare după operarea în cartea funciară a   rectificării, s-au făcut demersurile pentru

reapartamentarea imobilului.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 57380/M4/14.08.2020

RAPORT

Cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 81/28.02.2020 și apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad -

Urmarea notei de respingere referat nr. 1/07.05.2020 în dosarul nr. 40326/29.04.2020 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, se procedează la revocarea Hotărârii Consiuliului Local AL Municipiului Arad nr. 81/2020 și la refacerea lucrării de apartamentare a imobilului situat în Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35.

Având în vedere solicitarea Serviciului Fond Locativ înregistrată cu nr. ad. 38813/2316/15.06.2018 referitor la întocmirea unei lucrări de apartamentare a imobilului situat în Str. Grigore Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad, CF vechi nr. 302990, nr. top. 1516, în suprafața de 505 mp, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. DATCAD S.R.L.

Menționăm faptul că Serviciul Fond Locativ deține în administrare 2 unități locative, pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință, deși în cartea funciară este notată proprietatea Statului Român pe întreg imobil, există contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii 112/1995, iar prin apartamentare acestea pot fi întabulate.

Mai mult în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 972/2018 a fost rectificată suprafața imobilului antemenționat de la 497 mp la 505 mp. Prin urmare după operarea în cartea funciară a rectificării, s-au făcut demersurile pentru reapartamentarea imobilului.

În momentul de față imobilul situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 este compus din teren în suprafață de 505 mp și 4 corpuri de clădire, cu suprafața construită la sol: C1 = 265 mp, C2 = 91 mp, C3 = 15 mp, C4 = 19 mp.

În vederea reglementării situației folosinței faptice, propunem apartamentarea imobilului după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1- compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 38 mp, cota de teren 37/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6076/2006.

 • - Apartamentul nr. 2 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 37 mp cota de teren 36/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, antreu, cu o suprafață utilă de 41 mp cota de teren 40/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie,cu o suprafață utilă de 59 mp, cota de teren 57/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară alimente cu o suprafață utilă de 73 mp, cota de teren 71/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5793/2005.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie,cu o suprafață utilă de 63 mp, cota de teren 62/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5821/2005.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente cu o suprafață utilă de 62 mp, cota de teren 61/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 12 mp, cota de teren 12/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5821/2005.

 • - Apartamentul nr. 9 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 10 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6076/2006.

 • - Apartamentul nr. 11 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 4 mp, cota de teren 4/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

 • - Apartamentul nr. 12 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 9 mp, cota de teren 9/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5748/2004.

 • - Apartamentul nr. 13 - compus din boxă cu o suprafață utilă de 9 mp, cota de teren 9/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5793/2005.

 • - Apartamentul nr. 14 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 32 mp, cota de teren 31/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5748/2004.

 • - Apartamentul nr. 15 - compus din cameră, bucătărie, baie, cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 36/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare -cumpărare nr. 6038/2005.

 • - Apartamentul nr. 16 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 17 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 4 mp, cota de teren 4/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 18 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 19 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 7/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr - 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 20 - compus din construcție locatari, cu o suprafață utilă de 5 mp, cota de teren 5/505 mp proprietate comună.

 • - Apartamentul nr. 21 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

Având in vedere aceste considerente propunem apartamentarea imobilului din Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35, înscris în cartea funciară nr. 352565 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. DATCAD S.R.L.- conform anexelor de la 1 -24, cu mențiune că se vor modifica suprafețele utile ale unităților individuale, iar în vederea posibilității intabulării dreptului de proprietate a cumparătorilor în temeiul Legii nr. 112/1995, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad se vor corecta/modifica contractele de vânzare - cumpărare încheiate în acest sens.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki

ȘEF BIROU, Alina Daniela Toma

ȘEF SERVICIU,            ȘEF SERVICIU,

Raluca Stanis                 Linda Ocenic

Avizat juridic,

UAT-ARAD


Foaie colectiva


rte funciara colectiva Nr.352565

scrierea condominiului

Fesa construcției: Loc.Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35 cadastral: 352565


Suprafața construita la sol C1: 265 mp Suprafața construita desfasurata C1: 530mp Suprafața construita la sol C2:91 mp Suprafața construita desfasurata C2: 182 mp Suprafața construita la sol C3: 15 mp Suprafața construita desfasurata C3: 15mp Suprafața construita la sol C4:19 mp Suprafața construita desfasurata C4: 19mp

Suprafața teren: 505 mp

r

ÎS i

Scara

Nivel

Nr.ap

Cod unitate individua la (UI)

h

ir

lumar CF idividuala

Componenta apart

Suprafat a totala utila UI -Suap-(mp)

Cota parte indiviza din părțile comune UI

Cota parte teren aferent UI (mp)

Observatii

1

P

1

1 Camera, 1 Bucătărie, 1 Cam. Alimente

38

17

37

P

2

1 Camera, Bucătărie, Cam. Alimente

37

16

36

P

3

1 Camera, Bucătărie, Cam. Alimente, Antreu

41

18

40

P

4

2 Camere, Bucătărie, Baie, Cam. Alimente

59

26

57

1E

5

2 Camere, Bucătărie, Baie, Hol, Cam. Alimente

73

33

71

1E

6

2 Camere, Bucătărie, Cam. Alimente, Baie

63

28

62

1E

7

2 Camere, Bucătărie, Bale, Cam. Alimente

62

28

61

S

8

Boxa

12

5

12

P

9

Boxa

6

3

6

P

10

Boxa

6

3

6

P

11

Boxa

4

2

4

P

12

Boxa

9

4

9

P

13

Boxa

9

4

9

P

14

1 Camera, Bucătărie, Cam. Alimente

32

14

31

P

15

1 Camera, Bucătărie, Baie

37

17

36

P

16

Magazie

6

3

6

P

17

Magazie

4

2

4

P

18

Magazie

3

1

3

P

19

Magazie

7

3

7

P

20

Construcție Locatari

5

2

5

p

21

Magazie

3

1

3

516

230

505

Parti comunerAcoperis, fațada, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare.casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare subsoluri, ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de încălzire centrala, instalatii electrice si gaze, inslatatii de colectare a deșeurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie, etc)

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

37/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Aiexandrescu, Nr. 35, U.l. 1,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

■ ■

C.F.individuala:

NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

1

BUCĂTĂRIE

13 47

2

CAMERA

21 57_

3

C ALIMENTE

3 36

Suprafața utila

38 mp

fr&f) 5

ANEXA Nr. 1.37Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

36/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.2,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

NR. ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA (mp)

4

CAMERA

24.09

5

BUCĂTĂRIE

107

6

CMJMEME

2.44

Suprafața ulița

37 mp

-

Nr. Cadastral al terenului

--

Suprafața

”-------------- - -------•---------------------------

Adresa imobilului

352565

40/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.3.P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

_

C.F.individuala:

NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

7

CAMERA

20.02

8

BUCĂTĂRIE

11.52

9

CALME W

2so

10

ANTREU

6.41

Suprafața utila

41 mp

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

57/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.4.P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-01

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

NR. ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

11

CAMERA

El 35

(2

CAMERA

1763

13

BUCĂTĂRIE

999

_____ 14

BAIE

£94

15

CAM. ALIMENTE

375

Suprafața utila                                      59 mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parata


r Si


Releveu unitate individuala scara 1:100

ANEXA Nr. 137Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

71/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35,U.I.5,1E

Cartea funciara colectiva nr.

~352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

NR. ÎNCADRARE     DENUMIRE ÎNCĂPERE      SUPRAFAȚA UTtlA(mp)

16

CAMERA

27.00

17

CAMERA

26.69

1S

BUCĂTĂRIE

12.16

19

BATE

3.86

20

HOL

1.87

21

CAM. ALIMENTE

1.65

Suprafața utila                                    73 mp

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

62/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.6,1E

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:NR. ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

22

CAM2RA

20.22

23

BUCATARft

1152

24

CAM. AUMCNTt

3.00

25

BAIE

453

26

CAMERA

2160

Suprafața utila                                          Sîffip

Releveu unitate individuala scara 1:100

ta

ANEXA Nr. 1.37r-

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

61/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35,0.1.7,1 E

Cartea funciara colectiva nr.

352565-01

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baia de date integrata si atribuirea numărului cadastral


NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

27

CAMERA

22.83

2a

CAMERA

78.78

29

BUCĂTĂRIE

10.52_____________

30

BAIE

6.00

31

CAM.ALMEIffi

3.99

Suprafața utila                                      62 mp


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si alnbuirea numărului cadastral

i

Semnătură si parafa


Nr. Cadastral al terenului

352565

Suprafața 12/505 mp teren

-n

Adresa imobilului

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.8.S

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


COWD°R


NR. ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

32

BOXA

12.00

Suprafața utila

I2mp


/WxA 12-

ANEXA Nr. 1.37

CORIDORNr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

6/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.9.S

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

as

BOXA

5.94

Suprafața utila

6 mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Nr. Cadastral al terenului

— Suprafața

Adresa imobilului

352565

6/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.10.S

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


CORIDOR


DENUMIRE ÎNCĂPERE

NR ÎNCADRARE

SUPRAFAȚA U l iLAțmpț

34

80X4

6.45

Suprafața utila                                      6 mp

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

I--

Adresa imobilului

352565

4/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.11,S

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


CORIDORNR ÎNCADRARE

OcNUMIRE ÎNCĂPERE

5UrKArATA UTIUA(rnp)

35

BOXA

3.88

Suprafața utila                                      4 mp

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

9/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.l. 12,S

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

-

C.F.individuala:

NR Încadrare

DENUMIRE INCAPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

36

BOXA

905

Suprafața utila

9 mp

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

9/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.13.S

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


CORIDORNR. ÎNCADRARE

~ DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTlLA(mp)

37

BOXA

8.52

Suprafața utila

9 mp

Releveu unitate individuala ANEXA Nr-w

scara 1:100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

31/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.1.14,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuaîa:


NR. ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

38

BUCĂTĂRIE

9.38

39

CAM. AlMEME

2.r

40

CAMERA

10.15

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

- 1

Adresa imobilului

352565

36/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.l. 15,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

Executant:,Inspector


Stampila BCPI


Oala.


Confirm introducerea imobilului in bara de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafaNR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

41

BUCĂTĂRIE

(227

42

BAIE

441

43

CAMERA

J0.41

Sup

rafala utila

3Tinp


Executant:


Inspector

Confirm Introducerea imobilului m baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

6/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.16,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-03

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F. individuala:

NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILAțmp}

44

MAGME

640

Suprafața utila

Bmp

2 o

ANEXA Nr. 1.37

-tor ,NR. ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

45

MAGAZIE

3.69

Suprafața utila

4 mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata sl atribuirea numărului cadastral


Jf rSțftlatjâ. totottrale gp ii to reaiitma^tfn tețțn /li slaytf" XaVEGORlAX ^RO-B-F^W;

(X ,

A>,


Stampila BCPI


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

4/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.l. 17,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C3

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

Releveu unitate individuala scara 1:100

2 A

ANEXA Nr. 1.37Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

3/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.l. 18,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C3

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuaia:

NR. ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

46

3.19

Suprafața utila

3 mp

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

7/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.19,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C4

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


Executant:NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

47

AMGAZ/f

715

Suprafața utila                                      7mp

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

5/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.20,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C4

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:
NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

•ta

CONSmUCb£LOCAT/W

S.I7

Suprafața utila

5 mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

3/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, U.I.21.P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C4

UATARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

49

MAGAZIE

3.H

Suprafața utila

3mp


Executant: