Hotărârea nr. 334/2020

Hotărârea Nr.334 din 21-08-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 334 din 21 august 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1619 din 17.08.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de vineri, 21 august 2020, ora 14,30,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 1 abținere (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexa la Hotărârea nr. 334/21.08.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 298/2020 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 81/28.02.2020 și apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad - inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 299/2020 privind dezlipirea unui teren situat în intravilanul Municipiului Arad, trup izolat 103, înscris în CF. nr. 339001 Arad - inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 241/2020 privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public - Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Halei agroalimentare Miorița și a Pieței de lemne din municipiul Arad- inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 303/2020 privind aprobarea documentației de atribuire a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Halei agroalimentare Miorița și a Pieței de lemne din municipiul Arad către SC TOP SA Arad - inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 307/2020 referitor la aprobarea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare -inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 297/2020 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare - prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad"- inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 302/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru- inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 304/2020 privind aprobarea îndreptării erorii materiale privind imobilul aferent obiectivului de investitie din „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” pentru -„Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 - Anexa -inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 305/2020 privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului „Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III” - inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 306/2020 privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului „Remodelarea Bulevardului Revoluției”- inițiativa primarului.

 • 11. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU