Hotărârea nr. 332/2020

Hotărârea Nr.332 din 21-08-2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare prin Actul Adiţional nr. 15/2020

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 332 din 21 august 2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 15/2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 54256/04.08.2020,

Analizând raportul de specialitate nr. 54257/04.08.2020 al Serviciului Edilitar din cadrul Direcției Edilitare a Primăriei Municipiului Arad,

Ținând cont că Municipiul Arad este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, iar prin Hotărârea nr. 428/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad s-a aprobat actul adițional nr. 10 la Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 408/2009,

Având în vedere adresa nr. 4094/21.07.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50303/21.07.2020 prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional),

Respectând prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adresa nr. 56534/14.07.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1 pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar,

În conformitate cu prevederile hotărârilor autorităților publice locale prin care s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor aflate în domeniul public și implicit lista cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului cuprinse în Anexa 39 postată pe site-ul www.adiac-arad.com în secțiunea Proiecte de hotărâri.

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru, 3 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise în concesiune Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 24/2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Tauț, Hotărârea nr. 23/2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu un bun de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Nădlac, Hotărârea nr. 47/28.02.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Ghioroc, Hotărârea nr. 73/2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Pâncota, Hotărârea nr. 183/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Vladimirescu, care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu, Hotărârea nr. 184/2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunul de interes public județean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Târnova.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/2020 Consiliului Local al Comunei Tauț privind solicitarea transferului din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț și a bunurilor ce-i aparțin.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Șagu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/2019 a Consiliului Local al Comunei Șagu privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Șagu și predarea în administrare către operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Beliu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/2018 a Consiliului Local al Comunei Beliu privind aprobarea actualizării valorilor de inventar a bunurilor care vor trece din domeniul public al județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Dezna către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 13/2020 a Consiliului Local al Comunei Dezna privind declararea unor bunuri de interes local și majorarea patrimoniului comunei Dezna în baza transferului acestora prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 129/2019.

Lista bunurilor ce fac obiectul modificării Contractului se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. 3 Se împuternicește domnul Călin Bibarț, Primar al Municipiului Arad, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad, Actul Adițional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 În lipsa reprezentantului Consiliului Local, desemnat la art. 3, interesele consiliului local vor fi reprezentate de viceprimarul desemnat pentru exercitarea atribuțiilor de primar în ziua / perioada respectivă.

Art. 5 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 15 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Art. 6 Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciul Administrație Publică Locală, precum și:

 • - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

 • - Direcției Edilitare - Primăria Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

 • 1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 289/10.08.2020


Avizat SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR............

Din  2020

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 15/2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 54256/04.08.2020,

Analizând raportul de specialitate nr. 54257/04.08.2020 al Serviciului Edilitar din cadrul Direcției Edilitare a Primăriei Municipiului Arad,

Ținând cont că Municipiul Arad este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, iar prin Hotărârea nr. 428/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad s-a aprobat actul adițional nr. 10 la Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 408/2009,

Având în vedere adresa nr. 4094/21.07.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50303/21.07.2020 prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional),

Respectând prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adresa nr. 56534/14.07.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1 pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar,

În conformitate cu prevederile hotărârilor autorităților publice locale prin care s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor aflate în domeniul public și implicit lista cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului cuprinse în Anexa 39 postată pe site-ul www.adiac-arad.com în secțiunea Proiecte de hotărâri.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise în concesiune Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

 • A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 24/2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Tauț, Hotărârea nr. 23/2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu un bun de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Nădlac, Hotărârea nr. 47/28.02.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Ghioroc, Hotărârea nr. 73/2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Pâncota, Hotărârea nr. 183/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Vladimirescu, care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu, Hotărârea nr. 184/2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunul de interes public județean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Târnova.

 • A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/2020 Consiliului Local al Comunei Tauț privind solicitarea transferului din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț și a bunurilor ce-i aparțin.

 • A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Șagu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/2019 a Consiliului Local al Comunei Șagu privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Șagu și predarea în administrare către operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor.

 • A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Beliu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/2018 a Consiliului Local al Comunei Beliu privind aprobarea actualizării valorilor de inventar a bunurilor care vor trece din domeniul public al județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu.

 • A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Dezna către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 13/2020 a Consiliului Local al Comunei Dezna privind declararea unor bunuri de interes local și majorarea patrimoniului comunei Dezna în baza transferului acestora prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 129/2019.

Lista bunurilor ce fac obiectul modificării Contractului se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. 3 Se împuternicește domnul Călin Bibarț, Primar al Municipiului Arad, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad, Actul Adițional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 În lipsa reprezentantului Consiliului Local, desemnat la art. 3, interesele consiliului local vor fi reprezentate de viceprimarul desemnat pentru exercitarea atribuțiilor de primar în ziua / perioada respectivă.

Art. 5 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 15 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Art. 6 Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciul Administrație Publică Locală, precum și:

 • - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

 • - Direcției Edilitare - Primăria Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       SECRETAR GENERAL

Serviciul Edilitar

Red./Dact. G.M./A.Ș.

Cod:PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 54256/04.08.2020

În temeiul prevederilor art. 139, lit. c din O.U.G. nr. 57 / 2019 Codul administrativ și ale art.37 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „ modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 15 / 2020”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

Ținând seama de adresa nr. 4094/21.07.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50303/21.07.2020 prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional).

Respectând prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) litera d, alin. (7) litera n, art.139 alin.(1), alin.(3) litera g, art. 196 alin.(1) litera a, a Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cele ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare .

Ținând cont de adresa nr. 56534/14.07.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1, pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar.

În coformitate cu hotărârile autorităților publice locale prin care s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor aflate în domeniul public și implicit lista cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului cuprinse în [Anexa 39] postată pe site-ul .www.adiac-arad.com în secțiunea Proiecte de hotărâri.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUN

 • 1. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

 • A-  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A.

conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 24/31.01.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Tauț, Hotărârea nr. 23/31.01.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu un bun de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Nădlac, Hotărârea nr. 47/28.02.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Ghioroc, Hotărârea nr. 73/27.03.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Pâncota, Hotărârea nr. 183/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Vladimirescu, care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu, Hotărârea nr. 184/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunul de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Târnova.

A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/19.06.2020 Consiliului Local al Comunei Tauț privind solicitarea transferului din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț și a bunurilor ce-i aparțin,

A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Șagu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/15.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Șagu privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Șagu și predarea în administrare către operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A .a bunurilor,

A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Beliu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/27.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Beliu privind aprobarea actualizării valorilor de inventar a bunurilor care vor trece din domeniul public al județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu,

A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Dezna către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 13/24.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Dezna privind declararea unor bunuri de interes local și majorarea patrimoniului comunei Dezna în baza transferului acestora prin Hotărârea Consiliului Județean ARAD nr. 129/29.05.2019.

Lista bunurilor ce fac obiectul modificării Contractului se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

 • 2. Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Arad, Actul Adițional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional).

 • 3. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 15 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 54257/Z2 /04.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 54256 din 04.08.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad;

Obiect: „ modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 15 / 2020”

Având în vedere :

Ținând seama de adresa nr. 4094/21.07.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50303/21.07.2020 prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional).

Respectând prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) litera d, alin. (7) litera n, art.139 alin.(1), alin.(3) litera g, art. 196 alin.(1) litera a, a Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cele ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare .

Ținând cont de adresa nr. 56534/14.07.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1, pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar.

În coformitate cu hotărârile autorităților publice locale prin care s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor aflate în domeniul public și implicit lista cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului cuprinse în [Anexa 39] postată pe site-ul .www.adiac-arad.com în secțiunea Proiecte de hotărâri,

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Adoptarea , de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri, prin care să se aprobe

 • 1. Modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

A-  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A.

conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 24/31.01.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Tauț, Hotărârea nr. 23/31.01.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu un bun de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Nădlac, Hotărârea nr. 47/28.02.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Ghioroc, Hotărârea nr. 73/27.03.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Pâncota, Hotărârea nr. 183/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Vladimirescu, care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu, Hotărârea nr. 184/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunul de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Târnova.

A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/19.06.2020 Consiliului Local al Comunei Tauț privind solicitarea transferului din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț și a bunurilor ce-i aparțin,

A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Șagu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/15.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Șagu privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Șagu și predarea în administrare către operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A .a bunurilor,

A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Beliu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/27.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Beliu privind aprobarea actualizării valorilor de inventar a bunurilor care vor trece din domeniul public al județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu,

A- Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Dezna către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 13/24.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Dezna privind declararea unor bunuri de interes local și majorarea patrimoniului comunei Dezna în baza transferului acestora prin Hotărârea Consiliului Județean ARAD nr. 129/29.05.2019.

Lista bunurilor ce fac obiectul modificării Contractului se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

2. Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Arad, Actul Adițional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional).

3. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Director executiv Liliana Florea


Șef serviciu

Gabriel Moldovan

Vizat Serviciul juridic, contencios

Consilier

Adrian Șiclovan


Anexa la Hotărârea nr. 332/21.08.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Anexa la Hotărârea nr.___din

a Adunării Generale a Asociatilor

ACT ADIȚIONAL NR. 15/2020

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE NR. 648/3012.2009

Încheiat între părțile contractante:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Canalizare Judetul Arad” (denumită Asociația), cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, judetul Arad, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, CIF 24986974, legal reprezentată de către dl. Iustin Arghir Marinel Cionca, în calitate de Președinte, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, denumite împreună în continuare „Autoritate delegantă”, și

Compania de Apă Arad S.A. având codul unic de înregistrare 1683483, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Arad sub numărul J02/110/21.02.1991 cu sediul principal în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, reprezentată de ing. Bănățean Gheorghe, având funcția de Director General, denumită în continuare „Operator”, care de comun acord potrivit art. 60, cap. III, Dipoziții Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 au hotărât să modifice contractul de delegare după cum urmează:

Art. 1. Anexa prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, se modifică prin actualizarea listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

^ Modificarea listei bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 24/31.01.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Tauț, Hotărârea nr. 23/31.01.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu un bun de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Nădlac, Hotărârea nr. 47/28.02.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Ghioroc, Hotărârea nr. 73/27.03.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Pâncota, Hotărârea nr. 183/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Vladimirescu, care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu, Hotărârea nr. 184/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunul de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Târnova,

^ Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/19.06.2020 Consiliului Local al Comunei Tauț privind solicitarea transferului din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț și a bunurilor ce-i aparțin,

a Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Șagu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/15.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Șagu privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Șagu și predarea în administrare către operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A .a bunurilor,

a Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Beliu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/27.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Beliu privind aprobarea actualizării valorilor de inventar a bunurilor care vor trece din domeniul public al județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu,

a Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Dezna către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 13/24.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Dezna privind declararea unor bunuri de interes local și majorarea patrimoniului comunei Dezna în baza transferului acestora prin Hotărârea Consiliului Județean ARAD nr. 129/29.05.2019.                                                              ’

Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Adițional se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Art. 3. Actul Adițional nr. 15 din 2020 face parte integrantă din cuprinsul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 de la data aprobării și semnării lui de către părțile contractante, urmând ca toate celălalte prevederi ale Contractului de Delegare să rămână nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi data de .2020 și semnat de părțile contractante pe de o parte de Asociație prin președintele ales, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale asociate în calitate de delegatar, și, pe de altă parte, de Operator în 2(două) exemplare originale.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ CANALIZARE

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.


Prin


DIRECTOR GENERAL,

Gheorghe Bănățean


JUDEȚUL ARAD

Prin

PREȘEDINTE,

Iustin Cionca

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

MUNICIPIUL / ORAȘUL / COMUNA ............

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. ... /...

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 15

Consiliul Local........ întrunit în ședință la data de......

Având în vedere:

 • • Adresa nr..../.......a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă ( Operator Regional);

 • • Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

 • • adresa nr. 56534/14.07.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1, pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar,

 • • Hotărârile autorităților publice locale prin care s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor aflate în domeniul public și implicit lista cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului cuprinse în [Anexa 39] postată pe site-ul .www.adiac-arad.com în secțiunea Proiecte de hotărâri,

 • • Cu...........voturi pentru............abțineri și..........voturi împotrivă,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

A Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 24/31.01.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Tauț, Hotărârea nr. 23/31.01.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu un bun de interes public județean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Nădlac, Hotărârea nr. 47/28.02.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Ghioroc, Hotărârea nr. 73/27.03.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Orașul Pâncota, Hotărârea nr. 183/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Vladimirescu, care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu, Hotărârea nr. 184/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunul de interes public județean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Târnova,

A Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/19.06.2020 Consiliului Local al Comunei Tauț privind solicitarea transferului din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț și a bunurilor ce-i aparțin,

A Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Șagu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/15.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Șagu privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Șagu și predarea în administrare către operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A ,a bunurilor,

A Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Beliu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/27.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Beliu privind aprobarea actualizării valorilor de inventar a bunurilor care vor trece din domeniul public al județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu,

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Dezna către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 13/24.02.2020 a Consiliului Loca! al Comunei Dezna privind declararea unor bunuri de interes local și majorarea patrimoniului comunei Dezna în baza transferului acestora prin Hotărârea Consiliului Județean ARAD nr. 129/29.05.2019.

Lista bunurilor ce fac obiectul modificării Contractului se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Art. 2 - Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. 3 - Se împuternicește reprezentantul legal al județului/municipiului/ orașului/comunei.......în

AGA, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local ..........., Actul Adițional nr. 15 la

Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional).

Art. 4 - Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 15 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Art. 5 - Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local/Județean.......vor

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

Președinte

Secretar


ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD CONSILIUL JUDEȚEAN

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE IWTERCOMUfilTARĂ APÂ-CANALIZARWUDEȚULARAD

INTRARH/IfJrE


HOTĂRÂREA NR. 24 din data: 31.01.2020 privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Taut

Consiliul Județean Arad,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 1.465/20.01.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

 • - Raportul nr. 1.466/20.01.2020 al Direcției Tehnice-Investiții;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tauț nr. 17/12.04.2019 privind solicitarea către Consiliul Județean Arad a transmiterii bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare;

 • - Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

 • - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c, alin. 4 lit. a și art. 294 alin. (2) și (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

în temeiul art. 139 alin. (2) și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Tauț, Județul Arad, care deservesc exclusiv comuna Tauț, în valoare totală de 337.355,28 lei, evidențiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Patrimoniul public al Județului Arad pus la dispoziția S.C. Compania de Apă Arad S.A. se diminuează cu bunurile prevăzute Ia art. 1.

Art.3.Se acordă mandat special domnului Iustin Cionca - reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, să voteze pentru modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri.

Art.4.Se acordă mandat special domnului Dan Buda - reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze pentru modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform prevederilor art. 2 ai prezentei hotărâri.

Art.5.Predarea - primirea bunurilor menționate la art. 1 se face prin

încheierea unui protocol între părțile interesate.

Art.6.Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 56/23.02.2018 privind trecerea din patrimoniul public al Județului Arad în patrimoniul public al Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Admimstrativ-Teritoriale Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Tauț, se revocă.

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică-lnvestitii si Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.

Art.8.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituția Prefectului-Județul Arad

 • - Consiliul Local al Comunei Tauț

 • - Direcția Tehnică-lnvestiții din cadrul Consiliului Județean Arad

 • - Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad

 • - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

 • - S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 • - Reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 • - Reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

  PREȘEprNTE, lUSTJhLCIQr^A,


CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, SILVANA LUPU

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD


CONSILIUL LOCAL TAUT

TAUȚ. nr. 613, cod poștal 317355. județul Arad, CUI 3518881

Tel: 0257-372200; 372201; 372202: 372222; 372350; 372351 Fax: 0257-372222 -

-F.-niaik priniariataut-i^țttTiail.coni -Web: 5vww.e-prirnarii.ro/priniaria-uiut


Hotararea nr. 32 din 19.06.2020 privind solicitarea transferului din domeniul public al Județului Arad in domeniul public al Comunei Taut a Uzinei de Apa Taut si a bunurilor ce-i aparțin

Consiliul Local al comunei Taut, intrunit in ședința ordinara din data de 19.06.2020. Având in vedere :

 • - Adresa nr.6905/08.05.2020 emisa de către Serviciul Administrarea domeniului public si privatal Consiliului Județean Arad;

 • - Proiectul de hotarare nr. 2026/12.06.2020, initiat de viceprimarul Comunei Taut, domnul Horga Gheorghe;

 • - Referat de aprobare a viceprimarului Comunei Taut;

 • - Raportul compartimentului urbanism;

 • - Avizul comisiei urbanism si amenajarea teritoriului;

 • - Prevederile art.294, alin.2 si 5 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulteriore.

In temeiul art. 196. alin. 1, lit.a, din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba solicitarea transferului, din domeniul public al Județului Arad, in domeniul public al Comunei Taut, a bunurilor ce aparțin Uzinei de Apa Taut, bunuri cuprinse in Anexa atașata prezentei hotarari.

ArL2. Uzina de Apa Taut împreuna cu bunurile ce-i aparțin, sunt necesare in vederea executării proiectului de investitii „Extindere rețea apa si infintare retea Canalizare menajera, inclusiv branșamente in Comuna Taut”.

Art.3. Predarea-primirea bunurilor menționate in listele de inventar, se face prin încheierea unui protocol intre parti.

Art.4. Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează primarul Comunei Taut.

Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului Comunei 'lăut cu:

-Instituția Prefectului Județului Arad:

 • -Sen-iciul Administrarea Domeniului Public si Privat a] CJ Arad;

 • -Compartimentul Finaciar-Contabil al Comunei lăut;

-Afișare la loc vizibil.

Rezultatul votului:8 voturi pentru, 2 voturi abțineri. 1 vot împotriva, din totalul de 11 consilieri prezenti.

Președinte

Hurezan loan


Contrasemnează Secretar general, Morsa Florin Petrica

ROMÂNIA

•! \SOCtMlftDE DEZVOLTAREl&ERCDMUt0T>țîĂ j

JUDEȚUL ARAD CONSILIUL JUDEȚEAN

!        APĂ-CANAUZAF»L lUDEȚVL ARAD ; l

; iNTRARE/IEȘ^-E NidÂ^/jO^ 'C

I       feic


HOTĂRÂREA NR. 23 din data: 31,01.2020 privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu un bun de interes public județean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Nădlac

Consiliul Județean Arad,

Având în vedere:

-Referatul nr. 1.170/16.01.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

-Raportul nr. 1.171/16.01.2020 al Direcției Tehnice-lnvestiții;

-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 316/31.10.2019 privind solicitarea către Consiliul Local al Orașului Nădlac de trecere din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Orașul Nădlac;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Orașului Nădlac nr. 157/17.12.2019 privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac, în domeniul public al Județului Arad, a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Orașului Nădlac;

 • - Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

 • - Prevederile art. 24 alin. (1) lit. b și alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c și alin. 4 lit. a, art. 286 alin. (3) și art. 294 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

în temeiul art.139 alin. (3) lit. g și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.Se declară de interes public județean bunul aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Orașul Nădlac, în valoare totală de 8.892,28 lei, evidențiat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Patrimoniul public al Județului Arad transmis spre folosință la S.C. Compania de Apă Arad S.A. se majorează cu bunul prevăzut la art. 1.

Art.3.Se acordă mandat special domnului Iustin Cionca - reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, să voteze pentru modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri.

Art.4.Se acordă mandat specia! domnului Dan Buda - reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad SA, să voteze pentru modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri.

Art.5.Predarea - primirea bunului menționat la art. 1 se face prin încheierea unui protocol între părțile interesate.

Art6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică-lnvestiții și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:

 • - Instituția Prefectului - Județul Arad

 • - Direcția Tehnică-Investitii a Consiliului Județean Arad

 • - Direcția Economică a Consiliului Județean Arad

 • - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

 • - S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 • - Reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 • - Reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

PREȘEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ:

IUSTINplONCA         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

PX C                 SILVANALUPU

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD


Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 23/31.01.2020

Date de identificare ale bunului de interes public județean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Untății Administrativ - Teritoriale Orașul Nădlac

Nr crt

Cod de clasificare

Nr, Inventar Compania de Apă Arad

CJA/UAT

Denumire

DIAM

Caracteristici

Anul punerii în folosință

Valoare

S1TUAT1A JURIDICA ACTUALA

1

1.8.7.

145654

UAT NADLAC

CONDUCTA REFULARE CANAL

0

0

1977

8.892,28

8.892,28

; xSOUHi; DE DEZVOLTARE INTERCDMUWITARÂ

. APA-CANALIZARE JUDEJUL ARAD


‘\'ti?ari?ieș|re Nr.Ld^ C

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 47 din data: 28.02.2020 privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Ghioroc

Consiliul Județean Arad,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 3.948/17.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

 • - Raportul nr. 3.950/17.02.2020 al Direcției Tehnice-lnvestiții;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 316/30.10.2018 privind solicitarea către Consiliul Local al Comunei Ghioroc de trecere din domeniul public al Comunei Ghioroc în domeniul public al Județului Arad a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Ghioroc;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghioroc nr. 45/22.05.2019 privind trecerea din domeniul public al Comunei Ghioroc în domeniul public al Județului Arad a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a comunei Ghioroc;

 • - Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

 • - Prevederile art. 24 alin. (1) lit. b și alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c și alin. 4 lit. a, art. 286 alin. (3) și art. 294 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul’ administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art1.Se declară de interes public județean bunurile aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Ghioroc, în valoare totală de 3.365.242,48 lei, evidențiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2.Patrîmoniul public al Județului Arad transmis spre folosință la S.C.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD


Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 47/28.02.2020

Date de identificare ale bunurilor de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Untății Administrativ - Teritoriale Comuna Ghioroc

Nr crt

Cod de clasificare

CJA/UAT

Nr. Inventar Compania de Apă Arad

Denumire

DIAM

Caracteristici

Anul punerii în folosință

Valoare

51TUATIA JURIDICA ACTUALA

1

1,8.1.

UAT GHIOROC

152471

PUT FORAT NR 1

0

H =30 rn, D =376 mm

1981

28.150,00

2

1.8.1.

UAT GHIOROC

152472

PUT FORAT NR 2

0

H =34 m, D =376 mm

1981

28.150,00

3

1.8.1.

UAT GHIOROC

152473

PUT FORAT NR 3

0

H =34 m, D =376 mm

1981

28.150,00

4

1.8.1.

UAT GHIOROC

152474

PUT FORAT NR 4

0

H =30 m, D =376 mm

1981

28.150,00

5

1.8.1.

UAT GHIOROC

152475

PUT FORAT NR 5

0

H =31 m, D =376 mm

1981

28.150,00

6

1.8.1.

UAT GHIOROC

152476

PUT FORAT NR 6

0

H =30 m, D =376 mm

1981

28.150,00

7

1.8.1.

UAT GHIOROC

152477

PUT FORATNR7

0

H =34 m, D =376 mm

1981

28.150,00

8

1.8.1.

UAT GHIOROC

152478

PUT FORAT NR 8

0

H =30 m, D =376 mm

1981

28.150,00

9

1.7.1.

UAT GHIOROC

152479

REȚEA ENERGIE ELECTRICA

0

1981

11.659,35

10

1.8.13

UAT GHIOROC

152480

INST.HIDRAULICE PUT FORAT NR 1

0

1981

298,65

11

1.7.3.

UAT GHIOROC

152481

INST.ELECTRICE-PUT FORAT NR 1

0

1981

987,36

12

1.8.13

UAT GHIOROC

152482

INST.HIDRAULICE-PUT FORAT NR 2

0

1981

298,65

13

1.7.3.

UAT GHIOROC

152483

INST.ELECTRICE-PUT FORAT NR 2

0

1981

987,36

14

1.8.13

UAT GHIOROC

152484

INST.HIDRAULICE-PUT FORAT NR 3

0

1981

298,65

15

1.7.3.

UAT GHIOROC

152485

INST. ELECTRICE-PUT FORAT NR 3

0

1981

987,36

16

1.8.13

UAT GHIOROC

152486

INST.HIDRAULICE-PUT FORAT NR 5

0

1981

298,65

17

1.7.3.

UAT GHIOROC

152487

INST. ELECTRICE-PUT FORAT NR 5

0

1981

987,36

18

1.8.13

UAT GHIOROC

152488

INST.HIDRAULICE-PUT FORAT NR 6

0

1981

298,65

19

1.7.3.

UAT GHIOROC

152489

INST. ELECTRICE-PUT FORAT NR 6

0

1981

987,36

20

1.8.13

UAT GHIOROC

152490

INST.HIDRAULICE-PUT FORAT NR 7

0

1981

298,65

21

1.7.3.

UAT GHIOROC

152491

INST. ELECTRICE-PUT FORAT NR 7

0

1981

987,36

22

1.8.13

UAT GHIOROC

152492

INST.HIDRAULICE-PUT FORAT NR 8

0

1981

298,65

23

1.7.3.

UAT GHIOROC

152493

INST. ELECTRICE-PUT FORAT NR 8

0

1981

987,36

24

1.6.3.

UAT GHIOROC

152494

ÎMPREJMUIRE STATIE DE POMPARE

0

GARD PANOURI PLASA SAR

1981

3.978,26

25

1.1.1.

UAT GHIOROC

152495

CLĂDIRE ST.POMPARE-CLOR1NARE

0

1981

295.000,00

26

1.8.11

UAT GHIOROC

152496

REZERVOR 225 MC

0

Rezervor circular supr

1981

114.000,00

27

1.8.11

UAT GHIOROC

152497

REZERVOR 225 MC

0

Rezervor circular supr

1981

114.000,00

28

1.8.11

UAT GHIOROC

152498

REZERVOR 500 MC

0

Rezervor circular semi

2000

220.000,00

29

2.1.17

UAT GHIOROC

229717

ELECTROPOMPE SUBMERSIBILE 8F

0

Q=30mc/hH=30mca

1988

9.000,00

30

2.1.17

UAT GHIOROC

229718

ELECTROPOMPE SUBMERSIBILE 8F

0

Q=30mc/hH=30mca

1988 , .L

.1. 9.0,00,00

31

2.1.17

UAT GHIOROC

229719

ELECTROPOMPE SUBMERSIBILE WILO

0

Q=70mc/hH=35mca

2006

'-■'12.800,00

32

2.1.17

UAT GHIOROC

229720

ELECTROPOMPE SUBMERS. HIBRID

0

2006 .

5:000,00

33

2.1.17

UAT GHIOROC

229721

ELECTROPOMPA ORIZONTALA CERNA

0

Q=45mc/hH=30mca

1988 .

8.900,00

34

2.1.17

UATGHIOROC

229722

ELECTROPOMPA ORIZONTALA KSB

0

Q=450mc/hH=30mca

2005

14.500,00

35

2.1.17

UAT GHIOROC

229723

ELECTROPOMPA ORIZONTALA KSB

0

Q=450mc/hH=30mca

2005

11.256,00

36

2.1.17

UAT GHIOROC

229724

ELECTROPOMPA ORIZONTALA KSB

0

Q=450mc/hH=30mca

2008

10.563,00

37

2.1.17

UAT GHIOROC

229725

ELECTROPOMPA ORIZONTALA KSB

0

Q=450mc/hH=30mca

2006

5.500,00

38

2.2.3.1.1.3.

UAT GHIOROC

240885

POMPA DOZATOARE PROM1NENT

0

GALA0708+ ACCESORII

2015

5.883,80

39

1.8.6.

UATGHIOROC

152453

RET.APA MONIS PREMO 600 L=1750

600

1981

770.000,00

40

1.8.6.

UATGHIOROC

152459

RET.APA GHI.PREMO 600 L=1350

600

1981

594.000,00

41

1.8.6.

UAT GHIOROC

152460

RET.APA GHIOROC PVC 280 L=1000

280

1984

70.000,00

42

1.8.6.

UAT GHIOROC

152461

RET.APA GHIOROC PVC 225 L=1300

225

1984

259.000,00

43

1.8.6.

UAT GHIOROC

152462

RET.APA DE LA FR.CAPT.GHIOROC

300

AZBO 300 L=1300

1981

104.000,00

44

1.8.6.

UAT GHIOROC

152463

RET.APA REZERVOR GHIOROC

250

AZBO 250 L=1200

1981

84.000,00

45

1.8.6.

UATGHIOROC

152499

REȚEA APA CUVIN PVC 225 L=2200

225

1984

399.000,00

3.365.242,48

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 73 din data: 27.03.2020 privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Pâncota

Consiliul Județean Arad,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 6.828/19.03.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

 • - Raportul nr. 6.829/19.03.2020 al Direcției Tehnice-lnvestiții;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 25/31.01.2020 privind solicitarea către Consiliul Local al Orașului Pâncota de trecere din domeniul public al Orașului Pâncota în domeniul public al Județului Arad a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Pâncota;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Orașului Pâncota nr. 19/19.02.2020 privind trecerea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Pâncota, din domeniul public al Orașului Pâncota în domeniul public al Județului Arad;

 • - Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

 • - Prevederile art. 24 alin. (1) lit. b și alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c și alin. (4) lit. a, art. 286 alin. (3) și art. 294 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 .Se declară de interes public județean bunurile aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Pâncota, în valoare totală de 1.784.204,25 lei, evidențiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt.2.Patrimoniul public al Județului Arad transmis spre folosință la S.C. Compania de Apă Arad S.A. se majorează cu bunurile prevăzute la art. 1.

 • A rt.3.Se acordă mandat special domnului Iustin Cionca - reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, să voteze pentru modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri.

  CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD


Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 73/27.03.2020

Lista bunurilor de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă ți canalizare situate pe raza Untății Administrativ - Teritoriale Orașul Pâncota

Nr crt

Cod de clasificare

Nr. Inventar Compania de Apă Arad

CJA/UAT

Denumire

DIAM

Caracteristici

Anul punerii în folosință

Valoare

SITUAȚIA JURIDICA ACTUALA

1

13.7.2.

105965

UAT PÂNCOTA

DRUM ACCES ZONA DE CAPTARE

0

1982

84.718,08

2

1.8.11.

105967

UAT PÂNCOTA

CONSTR.REZERVOR

0

750MC

1982

92.221,62

3

2.1.17.1.1.1.

225457

UAT PÂNCOTA

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR 10-12

0

TABLOU COMANDA 4KW

2004

2.200,00

4

2.1.17.1.1.1.

225458

UAT PÂNCOTA

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CRE 32-3

0

TABLOU COMANDA 5.5KW

2004

4.000,00

S

1.8.1.

116438

UAT PÂNCOTA

FORAJ F6 PINCOTA

0

1994

4.542,00

6

1.8.8.

105979

UAT PÂNCOTA

GRUP EXPLOATARE PINCOTA

0

S=53,73 MP

1982

62.641,00

7

2.1.17.1.1.1.

223657

UAT PÂNCOTA

ELECTROPOMPA ORIZ GRUNDFOS

0

CHV 2-100

2000

240,00

8

1.8.13.

105983

UAT PÂNCOTA

INSTAL.HIDRO.REZERVOR

0

1982

11.178,38

9

2.2.1.2.2.

226388

UAT PÂNCOTA

BALANȚA ELECTRONICA SB 730

0

2006

790,40

10

2.1.17.1.1.1.

228991

UAT PÂNCOTA

ELECTROMPOMPA GRUNDFOS

0

2008

297,00

11

2.1.17.1.1.1.

228992

UAT PÂNCOTA

ELECTROMPOMPA GRUNDFOS

0

2008

324,00

12

2.1.17.1.1.1.

228993

UAT PÂNCOTA

ELECTROMPOMPA GRUNDFOS

0

2008

324,00

13

2.1.17.1.1.1.

228994

UAT PÂNCOTA

ELECTROMPOMPA GRUNDFOS

0

2008

297,00

14

1.8.8.

165525

UAT PÂNCOTA

CLĂDIRE STATIE DE TRATARE

0

2008

68.144,23

15

2.1.24.4

230536

UAT PÂNCOTA

INST.TEHNO.PT.TRAT.APEl

0

2008

32.500,00

16

1.8.8.

165526

UAT PÂNCOTA

PLATFORMA,RIGOLA LA ST.DE TRA.

0

2008

20.000,00

17

1.7.2.1.

165527

UAT PÂNCOTA

1NSTAL.ELECTR.STATIE DE TRAT,

0

2008

1.498,77

18

1.6.3.2.

165528

UAT PÂNCOTA

IMPREJ.ZONA DE PROT.ST.DE TRA.

0

Plasa de sarma

2008

3.500,00

19

1.7.2.1.

165530

UAT PÂNCOTA

INST.ELECTRICE FORAJ FI

0

2008

4.875,00

20

1.8.13.

165531

UAT PÂNCOTA

INST.HIDRO FORAJ FI

0

2008

1.125,00

21

2.1.17.1.1.

230537

UAT PÂNCOTA

POMPA SUBMERSIBILA FORAJ FI

0

WILO,Q=29mc/h,H=70m

2008

13.500,00

22

1.63.2.

165532

UAT PÂNCOTA

IMPREJ.ZONA DE PROTEC.FORAJ FI

0

Plasa de sirma

2008

1.125,00

23

2.2.8

230538

UAT PÂNCOTA

INSTAL.PT.COMANDA REGL.AUTO.F1

0

2008

11.250,00

24

1.7.2.1.

165534

UAT PÂNCOTA

INST.ELECTRICE FORAJ F2

0

2008

4.875,00

25

1.8.13.

165535

UAT PÂNCOTA

INST.HIDRO FORAJ F2

0

2008

1.125,00

26

2.1.17.1.1.

230539

UAT PÂNCOTA

POMPA SUBMERSIBILA FORAJ F2

0

WILO,Q-29mc/h,H=70m

2008

13.500,00

27

1.63.2.

165536

UAT PÂNCOTA

IMPREJ.ZONA PROTECȚIE FORAJ F2

0

Plasa de sirma

2008

1.125,00

28

2.2.8

230540

UAT PÂNCOTA

1NSTAL.PT.COMANDA REGL.AUTO.F2

0

2008

11.250,00

29

1.7.2.1.

165538

UAT PÂNCOTA

INST.ELECTRICE FORAJ F3

0

2008

4.875,00

30

1.8.13.

165539

UAT PÂNCOTA

INSLATII HIDRO FORAJ F3

0

2008

1.312,50

31

2.1.17.1.1.

230541

UAT PÂNCOTA

POMPA SUBMERSIBILA FORAJ F3

0

W1LO,Q=29mc/h,H=70m

2008

13.500,00

32

2.2.8

230542

UAT PÂNCOTA

1NSTAL.PT.COMANDA REGL.AUTO.F3

0

2008

11.250,00

33

1.63.2.

165540

UAT PÂNCOTA

REAB.IMPREJ.ZONA PROT.FORAJ F3

0

Plasa de sirma

2008

1.084,50

34

1.7.2.1.

165542

UATPÂNCOTA

INST.ELECTRICE FORAJ F4

0

2008

4.875,00

35

1.8.13.

165543

UAT PÂNCOTA

INSLATII HIDRO FORAJ F4

0

2008

1.312,50

36

2.1.17.1.1.

230543

UAT PÂNCOTA

POMPA SUBMERSIBILA FORAJ F4

0

WILO,Q=29mc/h,H=70m

2008

13.500,00

37

2.2.8

230544

UAT PÂNCOTA

1N STAL. PT. COMAND A REGL.AUTO.F4

0

2008

13.500,00

38

I.6.3.2.

165544

UAT PÂNCOTA

REAB.IMPREJ.ZONA PROT.FORAJ F4

0

Plasa de sirma

2008

1.446,00

39

I.7.2.I.

165546

UAT PÂNCOTA

INST.ELECTRICE FORAJ 5

0

2008

5.850,00

40

1.8.13.

165547

UAT PÂNCOTA

INSLATII HIDRO FORAJ 5

0

2008

1.312,50

41

2.1.17.1.1.

230545

UAT PÂNCOTA

POMPA SUBMERSIBILA FORAJ 5

0

WILO,Q=29mc/h,H;=70m

2008

13.500,00

42

2.2.8

230546

UAT PÂNCOTA

INSTAL.PT.COMANDA REGL.AUTO.F5

0

2008

11.250,00

43

I.6.3.2.

165548

UAT PÂNCOTA

REAB.IMPREJ.ZONA PROT.FORAJ 5

0

Plasa de sirma

2008

1.084,50

44

1.8.13.

165549

UAT PÂNCOTA

CABINA FORAJ F6 PINCOTA

0

2008

8.633,74

45

I.7.2.I.

165550

UAT PÂNCOTA

INST.ELECTRICE FORAJ F6

0

2008

4.875,00

46

1.8.13.

165551

UAT PÂNCOTA

INSLATII HIDRO FORAJ F6

0

2008

1.575,00

47

2.1.17.1.1.

230547

UAT PÂNCOTA

POMPA SUBMERSIBILA FORAJ F6

0

WILO,Q=29mc/h,H=70m

2008

13.500,00

48

2.2.8

230548

UAT PÂNCOTA

INSTAL.PT.COMANDA REGLAUTO.F6

0

2008

11.250,00

49

I.6.3.2.

165552

UAT PÂNCOTA

REAB.IMPREJ.ZONA PROT.FORAJ F6

0

Plasa de sirma

2008

1.084,50

50

1.7.2.2

165553

UAT PÂNCOTA

CABLU ELECTRIC FORȚA

0

L=750m INTRE F3-F6 FRONT.CAPT.

2008

17.701,20

51

2.2.8.

230549

UAT PÂNCOTA

SISTEM SCADA FRONTUL CAPTARE

0

Lic.-SN100298397, REZ.500/750MC

2008

80.000,00

52

1.8.11.

165554

UAT PÂNCOTA

CONSTR.REZERVOR 500MC

0

Rezervor beton 500 mc

2008

94.898,49

53

I.7.I.3.

165555

UAT PÂNCOTA

INST.ELECTRICE REZERVOR 500MC

0

2008

15.528,84

54

1.8.13.

165556

UAT PÂNCOTA

INSTALAT.HIDRO REZERVOR 500MC

0

2008

5.176,28

55

1.8.8.

165557

UAT PÂNCOTA

RIGOLA REZERVOR REZERVOR 500MC

0

2008

11.387,82

56

I.6.3.2.

165558

UAT PÂNCOTA

IMPREJ.ZONA PROT.REZERV.500MC

0

Plasa de sirma

2008

6.901,71

57

2.1.17.1.2.

230550

UAT PÂNCOTA

GRUP POMP.STAT. POM PARE MADERAT

0

WILO,Q=16mc/h,P=4kw buc.=3

2008

25.000,00

58

1.8.11.

165559

UAT PÂNCOTA

CONSTR.REZERV.STA.POMP.MADERAT

0

2008

23.394,54

59

I.7.I.3.

165560

UAT PÂNCOTA

INSTAL.ELECTR.STA. POMP. MADERAT

0

2008

8.642,86

60

1.8.13.

165561

UAT PÂNCOTA

INSTAL.HIDRO STAT.POMP.MADERAT

0

2008

5.861,93

61

1.8.11.

165562

UAT PÂNCOTA

STATIE POMPARE SAT MADERAT

0

CONSTRUCȚIA

2008

22.841,22

62

I.6.3.2.

165563

UAT PÂNCOTA

IMPREJ.STATIE POMPARE MADERAT

0

ZONA PROTECȚIE PLASA SARMA

2008

4.500,00

63

2.2.6.2.

233196

UAT PÂNCOTA

COLORIMETRU POKET CLOR

0

2012

1.172,16

64

2.2.6.2.

233198

UAT PÂNCOTA

COLORIMETRU POKET FIER

0

0.02-5.00 MG/L

2012

1.226,88

65

2.2.6.2.

233199

UAT PÂNCOTA

COLORIMETRU POKET MANGAN

0

0.01-0.70 MG/L

2012

1.226,88

66

1.8.1.

176347

UAT PÂNCOTA

FORAJ FI PANCOTA

0

1982

3.028,00

67

1.8.1.

176348

UAT PÂNCOTA

FORAJ F2 PANCOTA

0

1982

3.028,00

68

1.8.1.

176349

UAT PÂNCOTA

FORAJ F3 PANCOTA

0

1982

3.028,00

69

1.8.1.

176350

UAT PÂNCOTA

FORAJ F4 PANCOTA

0

1982

3.028;00 .

70

1.8.1.

176351

UAT PÂNCOTA

FORAJ F5 PANCOTA

0

1982

4.542;00

71

1.8.13.

165529

UAT PÂNCOTA

CABINA FORAJ FI

0

2008'

. / 7.400,00

72

1.8.13.

165533

UAT PÂNCOTA

CABINA FORAJ F2

0

2008

. 7'400,00'

\ ■

73

1.8.13.

165537

UAT PÂNCOTA

CABINA FORAJ F3

0

2008

7.400,00

74

1.8.13.

165541

UAT PÂNCOTA

CABINA FORAJ F4

0

2008

.. 7.400,00

75

1.8.13.

165545

HAT PÂNCOTA

CABINA FORAJ F5

0

2008

7.400,00

76

2.1.17.1.1.1.

240664

UAT PÂNCOTA

ELECTROPOMPA SUBMERS.WiLO TWI

0

6.30-11-B+PANOU AUTOM.H1D-11DA

2015

21.197,80

77

2.2.3.1.1.3.

240875

UAT PÂNCOTA

POMPA DOZATOARE PROMINENT

0

GALA 1602+ ACCESORII

2015

4.094,49

78

2.2.3.1.1.3.

240876

UAT PÂNCOTA

POMPA DOZATOARE PROMINENT

0

GALA 1602+ACCESORII

2015

4.094,49

79

2.2.3.1.].3.

240877

UAT PÂNCOTA

POMPA DOZATOARE PROMINENT

0

GALA 1602+ACCESORII

2015

4.094,49

80

2.2.3.1.1.3.

240878

UAT PÂNCOTA

POMPA DOZATOARE PROMINENT

0

GALA 1602+ ACCESORII

2015

4.094,49

81

2.2.3.1.1.3.

240879

UAT PÂNCOTA

POMPA DOZATOARE PROMINENT

0

GALA 1602+ ACCESORII

2015

4.094,50

82

2.2.3.1.1.3.

240880

UAT PÂNCOTA

POMPA DOZATOARE PROMINENT

0

GALA 0708+ ACCESORII

2015

4.255,68

83

2.2.3.1.1.3.

240881

UAT PÂNCOTA

POMPA DOZATOARE PROMINENT

0

GALA 0708+ ACCESORII

2015

4.255,68

84

1.8.6.

165564

UAT PÂNCOTA

RET.APA LUNCII PEHD/280 L=716

0

T.VLADIM.-Liliacului

2010

42.158,08

85

1.8.6.

165566

UAT PÂNCOTA

RET.APA EROILOR PEHD/315 L=485

0

T.VLADIM. t-Cimitirului

2010

28.556,80

86

1.8.6.

165567

UAT PÂNCOTA

RET.APA EROILOR PEHD/280 L=530

0

T.VLADIM. t-Cimitiruluî

2010

31.206,40

87

1.8.6.

165578

UAT PÂNCOTA

RET.APA MADERAT NR 3 PEHD/225

0

Str. Nr 3 (str.princ.) L=2033

2010

119.703,04

88

1.8.6.

165579

UAT PÂNCOTA

RET.ADUC. APA LA ST.POMP. MADERAT

0

Str. Eroilor L-4314 PEHD/315

2010

254.008,32

89

1.8.6.

165580

UAT PÂNCOTA

RET.ADUC. APA LA ST.POMP. MADERAT

0

Str. Eroilor 1=1534 PEHD/280

2010

90.321,92

90

1.8.6.

165581

UAT PÂNCOTA

RET.ADUC. APA LA ST.POMP. MADERAT

0

Str. Eroilor L=280 PEHD/250

2010

16.486,40

91

1.8.6.

165582

UAT PÂNCOTA

RET.ADUC. APA LA ST.POMP. MADERAT

0

Str. Eroilor L=275 PEHD/225

2010

16.192,00

92

1.8.6.

165583

UAT PÂNCOTA

RET.ADUC. APA LA ST.POMP. MADERAT

0

Str. Eroilor L-1957 PEHD/200

2010

115.228,16

93

1.8.6.

165584

UAT PÂNCOTA

RET.ADUC. APA LA ST.POMP. MADERAT

0

Str. Eroilor L=315 PEHD/160

2010

18.547,20

94

1.8.6.

165585

UAT PÂNCOTA

RET.ADUC. APA LA ST.POMP. MADERAT

0

Str. Eroilor L-235 PEHD/125

2010

13.836,80

95

1.8.6.

165586

UAT PÂNCOTA

RET.ADUC. APA LA ST.POMP. MADERAT

0

Str. Eroilor L= 74 PEHD/90

2010

4.357,12

96

1.8.6.

105978

UAT PÂNCOTA

CANAL GOLIRE PREAPLIN

0

0,168 km

1982

3.568,56

97

2.1.17.1.1.2.

240457

UAT PÎNCOTA

ELECTROPOMPA NĂMOL WILO REXA

0

PRO VOS DA124 P=l,lkw

2015

6.999,80

1.784.204,25

ROMANIA JUDEȚUL ARAD CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 183 din data: 25.06.2020


ASOCIATA DE DEZVOLTARE INTER COMUNITARĂ APÂ-CANAUZARE JUDEȚUL ARAD


INTRARE/iEȘ1RE Nr.XM~


privind trecerea din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Vladimirescu, care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu

Consiliul Județean Arad,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 13.214/15.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

 • - Raportul nr. 13.217/15.06.2020 al Direcției Tehnice-lnvestiții și al Direcției Economice;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vladimirescu nr. 34/26.05.2020 privind solicitarea către Consiliul Județean Arad de trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Arad în domeniu! public al Comunei Vladimirescu;

 • - Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și S.C, Compania de Apă Arad S.A.;

 • - Prevederile art. 173 afin. (1) lit. c, alin. 4 lit. a și art. 294 alin. (2) și (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

în temeiul art. 139 alin. (2) și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Vladimirescu, Județul Arad, care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu, în valoare totală de 4.217.377,73 lei, evidențiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2,Patrimoniul public al Județului Arad transmis spre folosință la S.C. Compania de Apă Arad S.A. se diminuează cu bunurile prevăzute la art. 1.

Art.3.Se acordă mandat special domnului Iustin Cionca - reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, să voteze pentru modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri.

Art4.Se acordă mandat special domnului Dan Buda - reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze pentru modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri.

Art.5.Predarea - primirea bunurilor menționate la art. 1 se face prin încheierea unui protocol între părțile interesate.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică-Investiții și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.

Art.7, Prezenta hotărâre se comunică la:

 • - Instituția Prefectului - Județul Arad

 • - Consiliul Local al Comunei Vîadimirescu

 • - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

 • - Direcția Tehnică-lnvestiții a Consiliului Județean Arad

 • - Direcția Economică a Consiliului Județean Arad

 • - S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 • - Reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

 • - Reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

  PREȘEDINTE,.

  IUSTIN, CIONCA


CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI. SILVANA LUPU

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD CONSILIUL JUDEȚEAN

fcSOCIAJIA DE DEZVC LTAREIHTERCDMUNITAR* APĂ- CANAllZARE lUOETDl ARAD

INTRA R E/i EȘ1 R.E Nr.cL!L.


HOTĂRÂREA NR. 184 din data: 25.06.2020 privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunul de interes public județean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Târnova

Consiliul Județean Arad,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 13.207/15.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

 • - Raportul nr. 13.210/15.06.2020 al Direcției Tehnice-învestiții și al Direcției Economice;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 120/30.04.2020 privind solicitarea către Consiliul Local al Comunei Târnova de trecere din domeniul public al Comunei Târnova în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Târnova;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Târnova nr. 37/29.05.2020 privind trecerea din domeniul public al Comunei Târnova în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Târnova;

 • - Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

 • - Prevederile art. 24 alin. (1) lit. b și alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c și alin. (4) lit. a, art. 286 alin. (3) și art. 294 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.Se declară de interes public județean bunul aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Târnova, în valoare totală de 20.468,38 lei, evidențiat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2.Patrimoniul public al Județului Arad transmis spre folosință ia S.C. Compania de Apă Arad S.A. se majorează cu bunul prevăzut la art. 1.

Art.3.Se acordă mandat special domnului Iustin Cionca - reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, să voteze pentru modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri.

Art.4.Se acordă mandat special domnului Dan Buda - reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze pentru modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri.

Art.5.Predarea - primirea bunului menționat la art. 1 se face prin încheierea unui protocol între părțile interesate.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică-lnvestitii si Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituția Prefectului - Județul Arad

-Direcția Tehnică-lnvestitii a Consiliului Județean Arad

-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad

 • - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare Județul Arad

 • - S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 • - Reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

 • - Reprezentantul Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

  PREȘEDINTE, IUSTIN ClONCA CV?


CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, SILVANA LUPU

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD


CONSILIUL LOCAL TAUT

TAUȚ. nr. 613, cod poștal 317355. județul Arad. CUI 3518881

Tel: 0257-372200; 372201; 372202: 372222; 372350: 372351 Fax: 0257-372222 -

—E-maii:--primariaîaub:?}>email.com -Web: www.e-priinarii.ro/nrimaria-taut


Hotararea nr. 32 din 19.06.2020 privind solicitarea transferului din domeniul public al Județului Arad in domeniul public al Comunei Taut a Uzinei de Apa Taut si a bunurilor ce-i aparțin

Consiliul Local al comunei Taut, intrunit in ședința ordinara din data de 19.06.2020. Având in vedere :

 • - Adresa nr.6905/08.05.2020 emisa de către Serviciul Administrarea domeniului public si privatal Consiliului Județean Arad;

 • - Proiectul de hotarare nr. 2026/12.06.2020, initiat de viceprimarul Comunei Taut, domnul Horga Gheorghe;

 • - Referat de aprobare a viceprimarului Comunei Taut;

 • - Raportul compartimentului urbanism;

 • - Avizul comisiei urbanism si amenajarea teritoriului;

 • - Prevederile art.294, alin.2 si 5 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulteriore.

In temeiul art. 196, alin.l, lit.a, din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba solicitarea transferului, din domeniul public al Județului Arad, in domeniul public al Comunei Taut, a bunurilor ce aparțin Uzinei de Apa Taut, bunuri cuprinse in Anexa atașata prezentei hotarari.

Art.2. Uzina de Apa Taut împreuna cu bunurile ce-i aparțin, sunt necesare in vederea executării proiectului de investitii „Extindere rețea apa si infintare rețea Canalizare menajera, inclusiv branșamente in Comuna Taut5'.

Art.3. Predarea-primirea bunurilor menționate in listele de inventar, se face prin încheierea unui protocol intre parti.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredințează primarul Comunei Taut.

Art.5. Prezenta hoiarare se comunica prin grija secretarului Comunei 'lăut cu:

-Instituția Prefectului Județului Arad:

-Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat al CJ Arad;

-Compartimentul Finaciar-Conlabil al Comunei Taut;

-Afișare la loc vizibil.

Rezultatul votului:8 voturi pentru, 2 voturi abțineri. 1 vot impotriva. din totalul de 11 consilieri prezenti.

Președinte            A

Hurezan loan            ' ■ A -..

t'' * "* *'**" ’

Contrasemnează Secretar general.

Horga Florin Petrica

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD


Anexă la adresa Serciciului Administrarea Domeniului Public ți Privat nr

Lista bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare care se transmit din patrimoniul public al Județului Arad în patrimoniul public a) Comunei Tațiț

situate pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Tauț

Nr.

Crt.

Cod de clasificare

Număr de inventar CJA

Număr de inventar CAA

CJA/UAT

Denumire

DIAM

Caracteristici

A punerii în folosință

Valoare

SITUAȚIA JURIDICA ACTUALA

1

1.8.8.

10017865

121437

UAT TAUT

STATIE TRATARE

0

S=41,6 MP

1998

33.040,55

2

1.8.11.

10017866

121438

UATTAUT

REZERVOR 100 MC

0

100MC

1998

5.105,69

3

1.8.12.

10017868

121440

UATTAUT

STATIE POMPARE

0

S=36 MP

1998

30.035^92

4

1.8.11.

10015606

118672

UAT TAUT

REZERVOR CLOR LA STATIE TRAT.

0

50MC

1995

60,54

5

i.7.2.2.

10015608

118676

UAT TAUT

CAPTARE RACORD ELECTRIC

0

0

1995

49,20

6

I.7.2.2.

10015616

118685

UATTAUT

RACORD EL.STAT1A TRAT.TAUT

0

0

1995

19,93

7

2.1.17.4.a.

20004901

206285

UATTAUT

HIDROFOR

0

1000L

1995

26,65

3

1.8.2.

10015618

118611

UATTAUT

CAPTARE TIRNOVAtDREN

0

5L/S

1995

159,31

9

1.8.8.

10015619

118612

UATTAUT

STATIE TRATARE CONSTRUCȚII

0

S=34 MP

1995

73,04

10

1.8.11.

10015620

118613

UATTAUT

STATIE TRATARE REZERVOR

0

50 MC 5=11,25 MP

1995

352,38

11

1.8.13.

10017970

121552

UATTAUT

CABINA FORAJ

0

0

1998

331,50

12

1.8.13.

10017971

121553

UATTAUT

CABINA FORAJ

0

0

1998

331,50

13

1.8.13.

10017972

121554

UAT TAUT

CABINA FORAJ

0

0

1998

331,51

14

1.8.1.

10017977

121560

UATTAUT

CAPTARE 10L/S-FORAJ PUT

600

6M ADÂNCIME,OTEL, 3,31/5

1998

467,01

15

1.8.1.

10017978

121561

UATTAUT

CAPTARE 10L/S- PUT FORAT

600

6M ADÂNCIME,OTEL 3,3L/S

1998

467,01

16

1.8.1.

10017979

121562

UATTAUT

CAPTARE 10L/S- PUT FORAT

600

6M ADÂNCIME,OTEL 3,3L/S

1998

467,01

17

1.8.8.

10018007

121591

UATTAUT

STATIE TRATARE FILTRU

0

0

1998

3,50

18

1.8.8.

10018008

121592

UATTAUT

STATIE TRATARE FILTRU

0

0

1998

3,50.

19

1.8.11.

10018016

121600

UAT TAUT

REZERVOR 100 MC

0

100MC

1998

1.251,52

20

I.6.3.I.

10018017

121601

UATTAUT

ÎMPREJMUIRE GHIMPAT 5 RÂNDURI

0

700 M TARNOVA

1998

1.423,11

21

1.6.3.2.

10039436

172825

UATTAUT

IMPREJM.DREN TAUT PANOURI ZN

0

L=40M;l POARTA;

2013

4.388,79

22

1.8.6.

10015607

118675

UATTAUT

CAPTARE CONDUCTA REFULARE

0

50ML

1995

15,73

23

1.8.6.

10017969

121551

UATTAUT

CONDUCTA REFULARE

125

195M,PVC

1998

141,10

78.546,00

Șef Serviciu,                                                                                         întocmit,

ec. RaduiHlaga                                                                                     ec- Bianca Belelu

zU/ /                           &2&-

ROMANIA

JUDEȚUL ARAD COMUNA ȘAGU CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR, 29 dîn 15,04.2019

privind trecerea din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Comuna Șagu și predarea în administrare către operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor

Consiliul Local al comunei Șagu, întrunit în ședință ordinară în data ce 15.04.2019

Având în vedere:

 • - prevederile art. 121 (1) și (2), din Constituția României, republicată în MO, cartea I, nr. 767/31.10.2003;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 398 din 21.12.2018 privind trecerea

•ten domeniul public al Județului Arad în domeniul public al comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Șagu, care deserversc exclusiv


Comuna Șagu


r expunerea de motive nr. 2205/09.04.2019 a primarului comunei Șagu, privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Șagu;

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. ^206/09.04.2019, privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public e județului Arad în domeniul public al comunei Șagu;

Adresa Consiliului Județean Arad, Direcția Tehnică-Investiții, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat cu nr. 1303/21.01.2019, feregistrată la Primăria comunei Șagu cu nr. 556/29.01.2019;

Cprevederile art. 9, alin. (3) și pct. II, alin.(3) din Anexa nr.l la Legea nr. SI3/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

L prevederile Anexei nr.l din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999, privind probarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care


fcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;


prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr.215/2001, privind Administrația publică locală, republicată și actualizată;


Avatul „pentru" a 12 consilieri, din cei 13 in funcție, fiind prezenți 12 consilieri Ș; în temeiul articolului 45, alin.(3) și art. 115, alin. (1), lit. b), din


^gea nr.215/2001,


Coalizată,


privind administrația publică locală, republicată și


HOTĂRĂȘTE:

frt, 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Arad în domeniul țcHc al comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă ^canalizare situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Comuna Șagu, țcețul Arad, care deservers exclusiv Comuna Sagu, în valoare totală de

.‘.302.557,34 lei, evidențiate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din rezenta hotărâre .

Art. 2, Se aprobă predarea în administrare către operatorul S.C. Compania e Apă Arad S.A. a bunurilor care fac obiectul art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul munei Șagu, prin compartimentele de specialitate.

 • 4. Prezenta hotărâre se va comunică către:

^Instituția Prefectului - Județul Arad

JS.C. Compania de Apă Arad S.A.;

 • ■-Consiliul Județean Arad;

^Compartimentul Agricol, Urbanism și Resurse Umane din cadrul Primăriei

Șagu

va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului local a comunei Sagu si pe e-ul propriu www.primariasagu.roContrasemnează, Secretar

Roman Dan

județularad

COMUNA BELIUj CONSILIUL LOCAL TEL 0257322239, FAX 0257322239, MAIL primariabeliu@gmail.com www.beliu.ro

HOTĂRÂREA nr. 29 din 27.04.2018

Privind aprobarea actualizării valorilor de inventar a unor bunuri care vor trece din domeniul public al județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu

Primarul comunei Beliu, d-1 Horhat-Coraș Emanuel,

Având în vedere:

 • - expunerea de motive a primarului comunei Beliu privind solicitarea Consiliului Județean Arad de trecere a unor bunuri din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Beliu,

 • - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei privind solicitarea Consiliului Județean Arad de trecere a unor bunuri din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Beliu,

 • - avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,

 • - adresa Consiliului Județean Arad nr. 20956/17.11.2017 înregistrată la Primăria comunei Beliu sub nr. 5337/27.11.2017 ,

 • - adresa Consiliului Județean Arad nr. 3146/14.02.2018 înregistrată la Primăria comunei Beliu sub nr. 1110/09.03.2018 ,

 • - adresa Consiliului Județean Arad nr. 6886/11.04. 2018 înregistrată la Primăria comunei Beliu sub nr. 1969/16.04.2018, prin care se solicită actualizarea valorilor de inventar reevaluate pentru bunurile transmise de către CJA,

 • - HCL Beliu nr. 23/30.03.2018 -cu privire la aprobarea solicitării Consiliului Județean Arad de trecere a unor bunuri din domeniul public al județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu,

-HCJ Arad nr. 31/31.12.2017 privind aprobarea valorilor de inventar reevaluate a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Beliu, -prevederile art. 9, alin. (3) și pct. II, alin. (3) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată,

-prevederile Anexei nr. 1 din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor,

-prezenta hotărâre a fost adoptă cu 13 voturi „pentru,, ale celor 13 consilieri locali prezenți, din totalul de 13 în funcție,

-prevederile art.36 alin.(2), lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată, completată și republicată,

în temeiul art. 44 din Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Local Beliu și a art. 45, al.l din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare al UAT Comuna Beliu care vor trece urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beliu nr. 23/2018, din domeniul public al județului

Arad în domeniul public al Comunei Beliu conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a hotărârii ce se va adopta se încredințează primarul Comunei Beliu. prin compartimentele de specialitate.

Art.3. Hotărârea ce se va adopta se comunică de către secretarul comunei :

-Instituției Prefectului- Județul Arad,

-Primarului Comunei Beliu.

-Consiliului Județean Arad,

 • -S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

 • -Persoanelor interesate, prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe site.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ consilier

  SEBASTIAN NICOLETA-Ej^^^

  C                               ।                                 ) |

  CONTRASEMNEAZĂ, secretarul comunei Beliu f

  jr. Birău Aiiâ-Maria Ă/ ; j


  ROMANIA

  JUDEȚUL ARAD

  COMUNA DEZNA

  CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA Nr.13 din 24 februarie 2020

privind declararea unor bunuri de interes local și majorarea patrimoniului Comunei Dezna în baza transferului acestora prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.129/29.05.2019

Consiliul local al comunei Deznajudetul Arad,

Avind in vedere:

-expunerea de motive făcută de către dl.Cutlac losif,viceprimarui comunei Dezna,cu atribuții de primar,

-Hotararea nr.129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniu! public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa și canalizare,

-prevederile art. 187,188,189 și 190 din Ordonanța de Urgența nr.57/2019-Codul administrativ,

-Hotararea nr,5/25.01.2019 a Consiliului local al comunei Dezna privind solicitarea către Consiliul Județean Arad a transmiterii bunurilor aferente sistemulu1 de alimentare cu apa si canalizare,

-Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare nr.648/30.12,2009

-Raportul comisiei de specialitate prin care a fost avizat proiectul de hotărâre,

-Rezultatul votul ui: "Pentru" UNANIMITATE

în temeiul art. 196,al in. l,lit.a din Ordonanța de Urgența nr.57/2O19-Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aproba trecerea din domeniul public al Județului Arad ,in domeniul public ai Comunei Dezna,a bunurilor aferente sistemului de apa și canalizare situate pe raza administrativa a Comunei Dezna,care deservesc exclusiv Comuna Dezna,in valoare totala de 224.673,15 lei,evidențiate în Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.Bunurile aferente sistemului de apa și canalizare situate pe raza administrativa a Comunei Dezna .preluate de la Consiliul Județean Arad,vor fi predate în concesiune către SC Compania de Apa Arad S.AJn conformitate cu Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare tu Apa și de Canalizare nr.648/30.12.2009.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunica cu:

-Instituția Prefectului Județul Arad

-Consiliul Județean Arad

 • -Biroul Financiar contabil al Primariri Dezna

 • -SC COMPANIA DE APA ARAD SA