Hotărârea nr. 331/2020

Hotărârea Nr.331 din 21-08-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru, în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 331 din 21 august 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru, în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 57057/13.08.2020,

Analizând Raportul de specialitate al Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă -Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 57056/13.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad nr. 3201/13.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 56845/13.08.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Ținând seama de prevederile Deciziei nr. 8/13.08.2020 a Consiliului de Administrație de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad privind aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul Programului IMM Invest,

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. j) și art. 15 lit. b) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018 privind aprobarea contractului-cadru pentru reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad, mandatați să reprezinte interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe contractarea de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru capital de lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL Nr. 294/13.08.2020 H O T Ă R Â R E A nr. ______

din _______________               2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale

Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru, în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 57057/13.08.2020,

Analizând Raportul de specialitate al Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă -Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 57056/13.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad nr. 3201/13.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 56845/13.08.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Ținând seama de prevederile Deciziei nr. 8/13.08.2020 a Consiliului de Administrație de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad privind aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul Programului IMM Invest,

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. j) și art. 15 lit. b) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018 privind aprobarea contractului-cadru pentru reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad, mandatați să reprezinte interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe contractarea de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru capital de lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL

Red./Dact.Mețcas Cristian

Serviciul Societăți Comerciale

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.         /

În temeiul art. 136 alin. (8), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad nr. 3201/13.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 56845/13.08.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Ținând seama de prevederile Deciziei nr. 8/13.08.2020 a Consiliului de Administrație de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad privind aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest,

PROPUN

Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe contractarea de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Nr. _______/ _______________

RAPORT DE SPECIALITATE

Considerente economice:

Prin adresa nr. 3201/13.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 56845/13.08.2020, S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad solicită acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Arad în A.G.A. pentru contractarea de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest.

Contractarea acestui credit a fost discutată și aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 13.08.2020, în urma căreia a fost emisă Decizia nr. 8.

Considerente juridice:

- art. 6 lit. j) și art. 15 lit. b) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/16.07.2018;

Având în vedere considerentele expuse mai înainte,

PROPUNEM

Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe contractarea de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest.

Director Executiv               Șef Serviciu                    Consilier

Barbura Eliza             Neamțiu Corneliu             Mețcas Cristian

Vizat

Serviciul Juridic, Contencios