Hotărârea nr. 330/2020

Hotărârea Nr.330 din 21-08-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prestate de către societate

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 330 din 21 august 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prestate de către societate

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 53732/03.08.2020,

Analizând Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 53729/03.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 48973/16.07.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

În baza prevederilor art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 8 alin. (6) din Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad,

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. k) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018 privind aprobarea contractului-cadru pentru reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad, mandatați să reprezinte interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe tarifele pentru serviciile conexe, prestate de către societate, menționate în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad și se va comunica tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


Anexă la Hotărârea nr. 330/21.08.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

TARIFE PENTRU SERVICII CONEXE

PRESTATE DE CĂTRE S.C. “CET HIDROCARBURI” S.A. ARAD

Nr. Crt.

Denumire Lucrare

Tarif (lei)

TVA 19% (lei)

Total cu TVA (lei)

0

1

2

3

4

1

Aviz de principiu furnizare

165,02

31,35

196,37

2

Aviz amplasament 1*

79,41

15,09

94,50

3

Aviz amplasament 2**

249,22

47,35

296,57

4

Tarif orar proiectare

37,70

7,16

44,86

5

Aviz documentații terți

206,49

39,23

245,72

Notă:

 • * Tariful aferent “Aviz amplasament 1” se aplică pentru:

 • 1) amplasare branșamente și racorduri utilități individuale, cu excepția celor de termoficare

 • 2) amplasare, reparare, modificare, demolare construcții civile individuale

 • 3) amplasare lucrări de organizare șantier

 • 4) amplasare lucrări de artă

 • 5) planuri urbanistice, cu excepția PUZ, PUD

 • * * Tariful aferent “Aviz amplasament 2” se aplică pentru:

 • 1) amplasare rețele, utilități, construcții de orice fel ce ocupă suprafețe extinse pe domeniul public

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate

  SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 283/03.08.2020

H O T Ă R Â R E A nr. ______

din _______________2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale

Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prestate de către societate

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 53732/03.08.2020,

Analizând Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 53729/03.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 48973/16.07.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

În baza prevederilor art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 8 alin. (6) din Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad,

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. k) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018 privind aprobarea contractului-cadru pentru reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad, mandatați să reprezinte interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe tarifele pentru serviciile conexe, prestate de către societate, menționate în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, și se va comunica tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL

Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. C.N.

Cod:PMA-S4-01

la HCLMA nr.


/ _______________


TARIFE PENTRU SERVICII CONEXE

PRESTATE DE CĂTRE S.C. “CET HIDROCARBURI” S.A. ARAD

Nr. Crt.

Denumire Lucrare

Tarif (lei)

TVA 19% (lei)

Total cu TVA (lei)

0

1

2

3

4

1

Aviz de principiu furnizare

165,02

31,35

196,37

2

Aviz amplasament 1*

79,41

15,09

94,50

3

Aviz amplasament 2**

249,22

47,35

296,57

4

Tarif orar proiectare

37,70

7,16

44,86

5

Aviz documentații terți

206,49

39,23

245,72

Notă: * Tariful aferent “Aviz amplasament 1” se aplică pentru:

 • 6) amplasare branșamente și racorduri utilități individuale, cu excepția celor de termoficare

 • 7) amplasare, reparare, modificare, demolare construcții civile individuale

 • 8) amplasare lucrări de organizare șantier

 • 9) amplasare lucrări de artă

 • 10) planuri urbanistice, cu excepția PUZ, PUD

** Tariful aferent “Aviz amplasament 2” se aplică pentru:

2) amplasare rețele, utilități, construcții de orice fel ce ocupă suprafețe extinse pe domeniul public

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.          /

În temeiul art. 136 alin. (8), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prestate de către societate, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 48973/16.07.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. k) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/16.07.2018, privind aprobarea contractului-cadru pentru reprezentanții Consiliului Local, mandatați să reprezinte interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local

PROPUN

Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe tarifele pentru serviciile conexe prestate de către societate, menționate în anexa la proiectul de hotârăre.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Tehnică

Biroul Energetic

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale Nr. _______        / _______________

RAPORT DE SPECIALITATE

Considerente tehnice și economice:

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 48973/16.07.2020, S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad solicită, în baza prevederilor art. 11 din Decizia nr. 5/29.05.2020 a Consiliului de Administrație, acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. - Municipiul Arad în adunarea generală a acționarilor, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prestate de către societate.

Tarifele inițiale au fost prevăzute în Anexa b - „Serviciile conexe și tarifele inițiale ale acestora” la Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 423/17.10.2018.

Tarifele propuse spre aprobare de către adunarea generală a acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru care s-a solicitat acordarea mandatului special reprezentantului municipalității prin adresa mai sus menționată, sunt prevăzute în documentul înregistrat la societate sub nr. 2059/25.05.2020 și au fost stabilite (recalculate) prin însumarea costurilor cu manopera, contribuția angajatorului la asigurările sociale, transportul, amortismentele mijloacelor fixe, cu cheltuielile indirecte, cu un profit de 5%, ce urmează a fi obținut de societate în urma prestări serviciilor, și cu TVA-ul de 19%.

Tarifele sunt diferite pentru avizul pentru amplasamentul individual și pentru cel pentru suprafețe extinse pe domeniul public, inițial fiind același tarif pentru ambele cazuri.

Considerente juridice:

 • - art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare

 • - art. 8 alin. (6) din Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad,

 • - art. 5 lit. k) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/16.07.2018,

Având în vedere considerentele expuse mai înainte,

PROPUNEM

Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe tarifele pentru serviciile conexe, prestate de către societate, în forma propusă de operator prin adresa nr. 2059/23.05.2020, anexă la prezentul raport de specialitate.

Ulterior emiterii hotărârii adunării generale a acționarilor se va încheia un act adițional la Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad, pentru modificarea Anexei b la contract cu tarifele aprobate.

Director Executiv

Șef Birou

Palcu Lucian


Portaru Elena

Director Executiv

Barbura Eliza


Șef Serviciu

Neamțiu Corneliu


Consilier

Mețcas Cristian


Vizat

Serviciul Juridic, Contencios