Hotărârea nr. 33/2020

Hotarirea Nr.33 din 31-01-2020 privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 33 din 31 ianuarie 2020 privind schimbarea denumirii „Filarmonica de Stat Arad” în „Filarmonica Arad”

Având în vedere inițiativa consilierilor locali: Bulbuc Ionel, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto Furău, Antoanela Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca-Patricia Stoenescu exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5127/27.01.2020,

Analizând Raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrat cu nr. 265/27.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 112/1999 prin care Filarmonica de Stat Arad se declară de interes public local, trecând sub autoritatea Consiliului Local Arad,

Procesul verbal nr. 68 încheiat în cadrul ședinței Consiliului Administrativ al Filamonicii de Stat Arad în data de 27.01.2020, în urma căreia s-a hotărât modificarea denumirii Filarmonicii de Stat Arad în Filarmonica Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii „Filarmonica de Stat Arad” în „Filarmonica Arad”.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se duce la îndeplinire de către Filarmonica de Stat Arad și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Centrul Municipal de Cultură Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020                                                          Cod PMA-S4-02

ROMÂNIA                  PROIECT                   Avizat

JUDEȚUL ARAD                 Nr. 36/27.01.2020                   SECRETAR

GENERAL MUNICIPIUL ARAD                                      Lilioara

Stepanescu

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

privind schimbarea denumirii „Filarmonica de Stat Arad” în „Filarmonica Arad”

Având în vedere inițiativa consilierilor locali: Bulbuc Ionel, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto Furău, Antoanela Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca-Patricia Stoenescu exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5127/27.01.2020,

Analizând Raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrat cu nr. 265/27.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 112/1999 prin care Filarmonica de Stat Arad se declară de interes public local, trecând sub autoritatea Consiliului Local Arad,

Procesul verbal nr. 68 încheiat în cadrul ședinței Consiliului Administrativ al Filamonicii de Stat Arad în data de 27.01.2020, în urma căreia s-a hotărât modificarea denumirii Filarmonicii de Stat Arad în Filarmonica Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii „Filarmonica de Stat Arad” în „Filarmonica Arad”.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se duce la îndeplinire de către Filarmonica de Stat Arad și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR

GENERAL

Centrul Municipal de Cultură Arad Red./Dact. D. T.

Cod: PMA-S4-01

Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto- Furău, Antoanela-Luciana Naaji, Adina- Liana Dumitrean, Anca- Patricia Stoenescu, consilieri locali

Nr. 5127/27.01.2020

Ținând seama de faptul că Filarmonica de Stat Arad este o instituție publică de concerte care este finanțată exclusiv din bugetul local și a cărei activitate se desfășoară strict în Municipiul Arad, fiind o instituție de interes local conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.112/25.05.1999 și în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și lit. d), alin. (14); art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ dar și prevederile art.2, lit d) din OG 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri:

"Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decat cele prevăzute la art. 1, se face de către:

  • a)  Guvern, prin hotărâre, pentru institutii publice și obiective de interes național;

  • b) autoritățile administrației publice centrale, pentru obiective și institutii publice pe care le infiinteaza, precum și pentru cele care se afla în subordinea acestora;

  • c) consiliile judetene, prin hotărâre, pentru instituțiile publice și obiectivele de interes judetean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauza;

  • d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, străzi, statii ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru obiective și institutii de interes local aflate în subordinea lor.";

Luând în considerare procesul verbal nr.68 încheiat în cadrul ședinței Consiliului Administrativ al Filamonicii de Stat Arad în data de 27.01.2020, în urma căreia s-a hotărât modificarea denumirii Filarmonicii de Stat Arad în Filarmonica Arad,

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere sursa finanțării instituției publice de concerte, care este una eminamente locală, precum și aria desfășurării activității Filarmonicii de Stat Arad, se consideră necesară adoptarea unei hotărâri care să schimbe denumirea Filarmonica de Stat Arad în "Filarmonica Arad”.

Ionel Bulbuc

Mariana Cismașiu,

Laura Andreș,

Gheorghe Otto- Furău, Antoanela-Luciana Naaji, Adina- Liana Dumitrean, Anca- Patricia Stoenescu,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD Nr.265/27.01.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: privind schimbarea denumirii "Filarmonica de Stat Arad” în "Filarmonica Arad”.

Obiect: Schimbarea denumirii "Filarmonica de Stat Arad” în "Filarmonica Arad”.

Având în vedere:

  • - inițiativa domnilor consilieri locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto Furău, Antoanela Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca-Patricia Stoenescu exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 5127/27.01.2020,

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 112/25.05.1999 prin care Filarmonica de Stat Arad se declară de interes public local, trecând sub autoritatea Consiliului Local Arad,

  • - Procesul verbal nr.68 încheiat în cadrul ședinței Consiliului Administrativ al Filamonicii de Stat Arad în data de 27.01.2020, în urma căreia s-a hotărât modificarea denumirii Filarmonicii de Stat Arad în Filarmonica Arad,

-că finanțarea Filarmonicii de Stat Arad se face exclusiv la nivel local, conform art.20 din OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte și desfășurarea activității de impresariat artistic,

-prevederile art.2, lit d) din OG 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri:

"Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decat cele prevăzute la art. 1, se face de către:

  • a) Guvern, prin hotărâre, pentru institutii publice și obiective de interes național;

  • b) autoritățile administrației publice centrale, pentru obiective și institutii publice pe care le infiinteaza, precum și pentru cele care se afla în subordinea acestora;

  • c) consiliile judetene, prin hotărâre, pentru instituțiile publice și obiectivele de interes judetean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate

instituțiile și obiectivele în cauza;

  • d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, străzi, statii ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru obiective și institutii de interes local aflate în subordinea lor. ”;

- în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și lit. d), alin. (14); art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ,

PR O P U N E M:

1. Să se aprobe schimbarea denumirii "Filarmonica de Stat Arad” în "Filarmonica Arad”.

DIRECTOR EXECUTIV SERVICIU

ȘEF

Daniel Cană


Daniela Pădurean-Andreica

Consilier Juridic

Truț Diana-Nicoleta